Bir Sayfa Seçin

HUKUKTA MÜSADERE NE DEMEKTİR?

Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana ge­len eşya ile suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi ile sağla­nan maddi menfaatler ve bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik ka­zançlar müsadere edilir (TCK md 54, 55).

Müsadereye ilişkin kararın mahkeme tarafından hüküm ile birlikte verilmesi gerekir. Buna rağmen bazı du­rumlarda müsadere için ayrıca başvuru yapmak ve mahkeme tarafından hüküm vermek gerekebilir.

Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar verilmemişse, karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya katılan, davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir (CMK md 256/1).

C.savcısının uzlaşma teklifi üzerine taraflar uzlaşmıştır. Ama olayda müsadereye tabi eşyalar vardır. C.savcısı yetkili mahkemeye müsadere kararı vermesi için başvurabilir (CMK md 253).

Kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gereken eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş olması durumunda, mahkeme re’sen veya ilgililerin istemi üzerine bunların iadesi­ne karar verir (CMK md 256/2).

Müsadereye ilişkin kararlar duruşmalı verilir. Bu duruşmaya ilgili kişiler çağrılır. Mahkemece verilen müsa­dereye ilişkin kararlar hakkında istinaf yoluna gidilebilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi