Muris Muvazzası Dava Dilekçesi

Muris Muvazzası Dava Dilekçesi

ADANA  (  ) . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI  :

VEKİLİ   :

DAVALI : Adana Miras Avukatı Saim İNCEKAŞ

KONU   : Tapu İptali ve Tescili

AÇIKLAMALAR

Müvekkillerimizin annesi X 4 çocuklu bir ailenin çocuğudur. Annesi öldüğü zaman müvekkilimiz, kardeşi X ve babası Y ile birlikte annesine mirasçı olmuşlardır.(Veraset ilamı ekte sunulacaktır)

Müvekkilimizin anneannesi X hayattayken diğer çocuklarını davaya konu taşınmaz olan X kayıtlı bulunan taşınmazdan mahrum etmek için taşınmazı müvekkilin teyzesi olan X ya  devretmiştir.

Yapılan bu devir işleminin muvazaalı olduğu açıktır. Müvekkilin anneannesi diğer mirasçıları miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, davaya konu taşınmazı gerçekte davalıya bağışladığı halde, tapuda satış gibi göstererek muvazaalı işlem yapmak suretiyle temlik etmiştir. Tapuda satış olarak gösterilmişse de esasında bağışlama yapılmıştır.

Müvekkilimizin anneannesi ve annesi öldüğü için mirasçı sıfatına hak kazanmıştır. Bu nedenle davalı adına kayıtlı bulunan söz konusu taşınmaza ait tapunun iptal edilip miras payları oranında mirasçılar adına tescilini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Yine kötü niyetli davalının taşınmazı üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de ada ve parseli belirtilen taşınmazın satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : BK md 18 ve İlgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER    :

Müvekkillere ait veraset belgesi

Tapu kayıtları (celp edilsin)

Belediyeden taşınmaza ilişkin kayıtlar

Tanık Beyanları(İsim ve adresleri bildirilecek)

Keşif, bilirkişi incelemesi, isticvap, yemin ve sair her türlü deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazara alınacak nedenlerle, kötü niyetli davalının taşınmazı üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için  tedbir konulmasına, muvazaa nedeni ile muris tarafından davalı adına tescil edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkiller adına miras payları oranında  tesciline, yargılama giderleri vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, sayın mahkemeden saygı ile vekaleten talep ederim.

                                                                                                                              Davacı Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.