Muris Muvazaası İhtiyati Tedbir Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No: ……………

DAVACI                   :                                                                                            

VEKİLİ                     :                      

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : İhtiyati tedbir talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz ve davalı …………. tarihinde vefat eden ……….’in yasal mirasçılarıdır. Muris ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaz, ……….. tarihinde rayicinden çok düşük bir bedelle tapuda temlik edilmiştir. Davacılardan mal kaçırmak amacıyla muris muvazaası söz konusu olduğundan Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası üzerinden taraflar arasında devam eden tapu iptal davası bulunmaktadır.

Uyuşmazlığa konu taşınmazın el değiştirmesine engel olmak ve taşınmaz ile ilgili işlem yapılmaya devam edilerek müvekkiller açısından doğabilecek ciddi zararları engellemek amacıyla söz konusu taşınmaz üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

SEBEPLER : HMK. md. 389 vd. maddeleri

DELİLLER : Tapu kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, nüfus kayıtları vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Sunulan nedenlerle;

İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı …………….. adına kayıtlı ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaza (ahara devir ve temlikinin önlenmesi için) teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına; keza davalının varsa adına kayıtlı taşınmazları üzerine de teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması kararı verilmesini, giderlerin davalı tarafa yükletilmesini bilvekale arz ederim. Saygılarımızla. …/…../……..

 

       İhtiyati Tedbir Talep Eden Davacılar vekili

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.