Muris Muvazaası İhtiyati Tedbir Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: ……………

DAVACI                   :                                                                                         

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : İhtiyati tedbir talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz ve davalı …………. tarihinde vefat eden ……….’in yasal mirasçılarıdır. Muris ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaz, ……….. tarihinde rayicinden çok düşük bir bedelle tapuda temlik edilmiştir. Davacılardan mal kaçırmak amacıyla muris muvazaası söz konusu olduğundan Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası üzerinden taraflar arasında devam eden tapu iptal davası bulunmaktadır.

Uyuşmazlığa konu taşınmazın el değiştirmesine engel olmak ve taşınmaz ile ilgili işlem yapılmaya devam edilerek müvekkiller açısından doğabilecek ciddi zararları engellemek amacıyla söz konusu taşınmaz üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

SEBEPLER : HMK. md. 389 vd. maddeleri

DELİLLER : Tapu kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, nüfus kayıtları vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Sunulan nedenlerle;

İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı …………….. adına kayıtlı ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaza (ahara devir ve temlikinin önlenmesi için) teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına; keza davalının varsa adına kayıtlı taşınmazları üzerine de teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması kararı verilmesini, giderlerin davalı tarafa yükletilmesini bilvekale arz ederim. Saygılarımızla. …/…../……..

İhtiyati Tedbir Talep Eden Davacılar vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.