Bir Sayfa Seçin

Muris Muvazaası İhtiyati Tedbir Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No: ……………

DAVACI                   :                                                                                            

VEKİLİ                     :                      

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : İhtiyati tedbir talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz ve davalı …………. tarihinde vefat eden ……….’in yasal mirasçılarıdır. Muris ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaz, ……….. tarihinde rayicinden çok düşük bir bedelle tapuda temlik edilmiştir. Davacılardan mal kaçırmak amacıyla muris muvazaası söz konusu olduğundan Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası üzerinden taraflar arasında devam eden tapu iptal davası bulunmaktadır.

Uyuşmazlığa konu taşınmazın el değiştirmesine engel olmak ve taşınmaz ile ilgili işlem yapılmaya devam edilerek müvekkiller açısından doğabilecek ciddi zararları engellemek amacıyla söz konusu taşınmaz üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

SEBEPLER : HMK. md. 389 vd. maddeleri

DELİLLER : Tapu kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, nüfus kayıtları vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Sunulan nedenlerle;

İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı …………….. adına kayıtlı ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaza (ahara devir ve temlikinin önlenmesi için) teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına; keza davalının varsa adına kayıtlı taşınmazları üzerine de teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması kararı verilmesini, giderlerin davalı tarafa yükletilmesini bilvekale arz ederim. Saygılarımızla. …/…../……..

 

       İhtiyati Tedbir Talep Eden Davacılar vekili

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

May 16, 2019 | Muris Muvazzası | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız