Mükerrer Nüfus Kaydının İptali Davası

Mükerrer Nüfus Kaydının İptali Davası

T.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/1072
Karar: 2005/3094
Karar Tarihi: 31.03.2005

MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI – KURAL OLARAK SONRADAN TESCİL EDİLENİN İPTALİNİN GEREKTİĞİ – SOSYAL STATÜDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN İKİNCİ KEZ OLUŞTURULAN NÜFUS KAYDINA İŞLENMİŞ OLMASI – HAK KAYBI – ÖNCEKİ KAYDIN İPTALİ GEREĞİ

ÖZET: Mükerrer kayıtlar söz konusu olduğunda kural olarak, sonradan tescil edilenin iptali gerekli ise de; ilgilinin evlenme vb. sosyal statüsündeki değişikliklerin ikinci kez oluşturulan nüfus kaydına işlenmiş olması durumunda bu kaydın silinmesi ile bununla kazandığı haklar ve statü de ortadan kaldırılmış olacağından, sonraki kaydın iptali yerine öncekinin iptaline karar verilmesi gerekir.

(1587 S. K. m. 46) (1086 S. K. m. 428)

Dava: Dava dilekçesinde mükerrer kaydın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Gxx Axx tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: C. Savcılığı 9.9.2004 günlü davanamesi ile İçişleri Bakanlığının 20.5.2004 tarihli yazısı üzerine, davalı Gxx’ın mükerrer olan Nevşehir Ürgüp İbrahimpaşa Köyündeki nüfus kaydının iptalini, istemiştir.
Davalı Gülsüm Çıxx mahkemeye verdiği 4.11.2004 günlü dilekçesinde, Nevşehir Kayacami mahallesindeki kaydının iptaline karar verilmesi isteminde bulunmuş, yargılamanın 9.12.2004 günlü oturumunda da Ürgüp’deki kaydı üzerinden evlilik yaptığını belirterek bu kaydın korunması ile Nevşehir Merkez Kayacami Mahallesi kayıtlarının iptali gerektiğini savunmuştur.
Davalıya ilişkin Nevşehir Merkez İlçesi ve Ürgüp İlçesi nüfus kayıtlarının incelenmesinde birinci kayıtta ilgilinin bekar olduğu, ikinci (Ürgüp ilçesi İbrahim Paşa Köyü) kaydında ise evlenerek kocasının hanesine gittiği görülmektedir.
Dosyada toplanan tüm bilgi ve belgeler incelendiğinde davalı kadının nüfusa iki kez kaydedildiği ve her iki kaydın da aynı kişiye ilişkin bulunduğu, davacı tarafça mükerrer kaydın iptalinin istendiği anlaşılmaktadır.
Mükerrer kayıtlar söz konusu olduğunda kural olarak, sonradan tescil edilenin iptali gerekli ise de; ilgilinin evlenme vb. sosyal statüsündeki değişikliklerin ikinci kez oluşturulan nüfus kaydına işlenmiş olması durumunda bu kaydın silinmesi ile bununla kazandığı haklar ve statü de ortadan kaldırılmış olacağından, sonraki kaydın iptali yerine öncekinin iptaline karar verilmesi gerekir.
Yukarıda açıklanan hususlar gözönünde bulundurularak mahkemece, davalı kadının Ürgüp İlçesi İbrahimpaşa Köyü xxdeki nüfus kaydının yerinde bırakılarak, Nevşehir Merkez Kayacami Mah. xxdaki kaydının iptaline karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı olduğu şekilde istem gibi karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.