Mükerrer Nüfus Kaydının İptali Dava Dilekçesi

Eki 30, 2019 | Vasi-Kişiler Hukuku Avukatlığı

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI-1           :

DAVACI-2           : 

VEKİLİ                   :  x

DAVALI                : Adana Nüfus Müdürlüğü

KONUSU : Mükerrer Nüfus Kaydının İptali İstemlidir

AÇIKLAMALAR

1-)Müvekkilim ………….. ve …………. kızı ………………… X tarihinde X Hastanesi’nde doğmuştur. Müvekkillerimin kızı X nüfus kayıtlarına iki kez yazılmıştır. Bu durumda gerçekte bir kişi nüfus kayıtlarında iki kişi olarak görülmektedir. Nüfus kayıtlarında yer alan kayıtlardan birisi sabit kalmak kaydı ile diğer kaydın iptaline ve mükerrer kaydın nüfus kütüğünden silinmesine karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

2-)Müvekkillerimin kızı doğduğunda nüfusa kayıt yaptırmaya müvekkil X’in annesi ve babası X gitmiştir. Nüfus dairesinde sehven beyana göre müvekkil X’in anne ve babasının çocuğuymuş gibi nüfus kütüğüne X olarak kaydedilmiştir.X’e ait olarak çıkarılan X Tc Kimlik numaralı kimliği ve bu kimliğe ait nüfus kayıtları sehven yapılmıştır.

3-)Müvekkillerim sehven yapılan bu durumu fark edince daha sonrasında soybağı ile bağlı bulunduğu kızının yeni nüfus cüzdanı çıkarmak talebiyle nüfus müdürlüğüne başvurmuş ve X tarihinde kızı  X için X kimlik numarası seri numarası X olan nüfus cüzdanı ile nüfusa kaydı yaptırmıştır. Ancak daha önce doğum sebebiyle kaydının yaptırılmış olan X Tc Kimlik numaralı kimliği ve bu kimliğe ait nüfus kayıtları iptal edilmeden kızına ait ikinci bir nüfus cüzdanı çıkarılmıştır.

4-)Müvekkillerimin kızı X Nüfus Müdürlüğü’nde sehven yapılan bu işlemler sonucu gerçekte bir kişi olan X nüfus kayıtlarında iki kişi olarak görülmektedir. Daha da vahim olarak müvekkilim X ve kızı nüfusta kardeş olarak görülmektedir. Bu durum müvekkil ve ailesine ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Yapılan bu hata müvekkillerin kızı için zaman geçtikçe telafisi imkansız zararlara sebep olacaktır. Bu sebeple müvekkillerimin kızına ait ve başkasının çocuğu olarak kaydedilen X Tc Kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve nüfus kayıtlarının iptalini talep etmekteyiz.

DELİLLER                              :

  1. Tanık beyanı(Bilahare Bildirilecektir),
  2. Bilirkişi İncelemesi,
  3. Aile nüfus kayıt tablosu,
  4. Celp edilecek Hastane Kayıtları,
  5. Her türlü yasal kanıt.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK md 39, NK md 46 ve ilgili mevzuat

SONUÇ ve TALEP             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle davanın kabulü ile,müvekkilin kızının mükerrer kaydına ait olan X Tc Kimlik numaralı kimliği ve bu kimliğe ait nüfus kaydının iptal edilmesini vekâleten talep ederim.

                                                                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                            Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Mükerrer Nüfus Kaydının İptali Dava Dilekçesi

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI          :

VEKİLİ             :

DAVALI           : Adana Seyhan Nüfus Müdürlüğü-                      

KONU             :  Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; öncelikle  …..T.C. Kimlik numaralı … doğum tarihli … T.C. Kimlik numaralı- … doğum tarihli … aynı kişi olduğunun tespit edilerek, usulüne aykırı oluşturulan … Kimlik numaralı nüfus kaydının üzerindeki aile hukukuna ilişkin haklar ve kayıtlar baki kalmak üzere mükerrer kayıt olması nedeniyle iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil … yılında; … T.C. Kimlik numaralı … T.C. Kimlik numaralı … tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Müvekkilin annesi … tarihinde vefat etmiştir. Yine Müvekkilin Babası … tarihinde vefat etmiştir.

Ancak Müvekkilin anne ve babası, M.S. dünyaya gelmeden önce 01.04.1967 tarihinde gerçekte C. Tatlı olan kişiyi … adıyla usulüne aykırı olarak kendi aile nüfuslarına kayıt yaptırmıştır

Daha sonra … öz anne babası olmayan S. ve C. tarafından sanki anne S. doğum yapmış gibi  … T.C. Kimlik numarası- 01.04.1967 doğum tarihiyle ve … ad-soyadıyla kendi aile nüfuslarına kayıt yaptırmışlardır. Oysaki … doğumlu olup  … T.C. Kimlik numarası ile gerçek babası … hanesinde halen daha kayıtlıdır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 40. Maddesinde buna ilişkin olarak

MADDE 40- (1) Usûlüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılarak tesis edilmiş nüfus kayıtları Genel Müdürlüğün ya da nüfus müdürlüklerinin göstereceği lüzum üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilir. Nüfus kütüğüne düşülmüş olan şerh ve açıklamaların iptal edilmesi de aynı usûle tâbidir. ” hükmü yer almaktadır.

… T.C. Kimlik numaralı … doğum tarihli … T.C. Kimlik numaralı ve 01.04.1967 C. S’nin aynı kişi oldukları huzurda dinleteceğimiz tanık beyanları ile ortaya çıkacaktır.

İşbu karışıklık müvekkil … miras hakkını açıkça etkilemektedir. Şöyle ki … aslında … tek çocuğu olmasına rağmen nüfus kayıtlarında … ile kardeş gibi gözükmektedir. … işbu kaydın hukuka aykırı olduğunu bilmesine ve gerçekte … den olma … olduğunu bilmesine rağmen müvekkilin haklarına halel getirmek için hukuka aykırı miras işlemlerine girişmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Dava Şartları başlıklı 114.maddesinin h bendinde ” Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.” gerektiği belirlenmiştir. İşbu karışıklığın müvekkilin miras haklarını etkilemesi göz önüne alındığında dava açmada hukuki yararı olduğu ortadadır.          

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre de  Mükerrer kayıtlar söz konusu olduğunda kural olarak, sonradan tescil edilen kaydın iptali gerekir. İlgilinin evlenme gibi sosyal statüsündeki değişikliklerin ikinci kez oluşturulan nüfus kaydına işlenmiş olduğu durumlarda gerçek olan birinci kayıt korunup, yanlış olan ikinci kayıt iptal edilerek, buradaki değişiklikler gerçek olan birinci kayda taşınır.

Ayrıca … usulüne aykırı şekilde … olarak kaydı nedeni ile soy bağının değiştirilmiş olması sebebiyle bunun ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmasına engel olmak amacıyla da yukarıda belirttiğimiz her iki T.C. Kimlik numarası ile oluşturulan nüfus kaydın … ait olduğunun sayın mahkemece tespit edilerek mükerrer ikinci kaydın iptaline karar verilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : Nüfus Hizmetleri Kanunu,Türk Medeni Kanun ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER       :  Yargılama esnasında ortaya çıkacak yeni vakıalara karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla; Nüfus kayıtları ,Tanık Beyanları, Yemin,İsticvap, dahil sair tüm yasal deliller.

NETİCE – İ TALEP            : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen ve mahkemece re’sen nazara alınacak nedenlerle fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

… T.C. Kimlik numaralı … doğum tarihli … T.C. Kimlik numaralı ve 01.04.1967 C.S.’nin aynı kişi olduğunun tespit edilerek

C. S.’nin  hali hazırda kullanmakta olduğu … T.C. Kimlik numaralı nüfus  kaydının mükerrer kayıt olması sebebiyle iptaline,

Yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.