Mükerrer İştirak Nafaka Ödemesinin İadesi Davası Velayet Sahibi Eşe Yöneltilir-Yargıtay Kararı: Esas : 2016/2843 Karar : 2017/16383 Tarih : 22.11.2017

Şub 13, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/2843
Karar : 2017/16383
Tarih : 22.11.2017

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalı ile boşandıklarını, velayeti davalıya bırakılan müşterek çocukları için banka kanalı ile ödediği 3.751,81 TL nafakayı davalının … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2006/2502 Esas sayılı dosyası üzerinden ikinci kez aldığını, ayrıca müşterek çocuk 18 yaşına gelmesine rağmen 4.465,00 TL nafakayı icraen haksız yere tahsil ettiğini, … 4. Aile Mahkemesi’nin 2012/979 Esas, 2013/145 Karar sayılı ilamı ile iştirak nafakasının kaldırılmasına karar verildiğini, yaptığı ödemelerin iadesi için … 1.İcra Müdürlüğü’nün 2013/13663 Esas sayılı dosyası üzerinden başlattığı icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına, % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı; icra takip dosyasının alacaklısının müşterek çocuk … olduğunu, iştirak nafakasının tahsilini teminen velayeten icra takibini başlattığını, ancak tahsilat yapıldığı tarihte …’in 18 yaşını bitirmiş olup, velayet hakkının sona erdiğini, dolayısıyla davanın husumetten reddi gerektiğini, alacağın likit olmadığını, hak düşürücü süre ve zamanaşımı itirazları olduğunu, mükerrer tahsilat bulunması halinde … 2.İcra Müdürlüğü’nün 2012/12870 esas sayılı dosyasına mahsup edilmesi hususunun değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, davalının … 1.İcra Müdürlüğü’nün 2013/13663 sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazının 2.357,81 TL asıl alacak bakımından iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına, takip tarihinden itibaren faiz yürütülmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, asıl alacak üzerinden %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine, karar verilmiş, hüküm süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2) Davalının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dava, fazla ve mükerrer ödendiği iddia edilen iştirak nafakasının iadesini teminen başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

4721 sayılı T.M.K’nun 328/1 maddesine göre; babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer, İİK’nun 72/7.maddesine göre de ödediği nafaka miktarının istirdadını, ödeme tarihinden itibaren geriye doğru bir yıllık süre içerisinde talep edebilir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda da, davacının başlattığı icra takibinden itibaren geriye dönük bir yıllık (18.06.2012-17.01.2013 tarihleri arasında) ödediği nafakalar hesaplanmış, mahkemece de bu rapora dayanılarak hüküm kurulmuştur.

… 2.İcra Müdürlüğünün 2006/2502 E.sayılı dosyasının incelenmesinde ise; davalının 13.07.1993 doğumlu müşterek çocuk …’a velayeten iştirak nafakasının tahsilini teminen icra takibi başlattığı, ancak müşterek çocuk … reşit olmasını müteakip anılan icra dosyasında kendisini vekille temsil ettirdiği ve davacı tarafça dosyaya yatırılan nafakaları vekili aracılığıyla tahsil ettiği anlaşılmaktadır.

Müşterek çocuk … 13.07.2011 tarihinde reşit olduğuna ve kendisine velayeten başlatılan icra takibini de reşit olmasını müteakip vekili aracılığıyla takip ettiğine göre artık, davacı (baba) fazladan ödediği iştirak nafakasının iadesi talebiyle anneye karşı dava açamaz. Davalının iştirak nafakasının iadesi yönünden pasif husumet ehliyeti bulunmadığından, başka bir anlatımla; davalının davalı olma sıfatı olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Mahkemece yukarıda belirtilen hususlar gözardı edilerek yanılgılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bendde açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bendde açıklanan nedenle hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mükerrer İştirak Nafaka Ödemesinin İadesi Davası Velayet Sahibi Eşe Yöneltilir-Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.