Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

DAVALI                               :

 

KONU                                   :Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ……….. İli ………. İlçesi ……….Mahallesi …….. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespiti ile müdahalenin men’ine ve eski hale getirilmesi istemlidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim, …………. İli ……….. İlçesi ………Mahallesi …………Ada ………..parselde kayıtlı müşterek taşınmazda hisse sahibidir. Müvekkilime ait taşınmaz arsa mahiyetine sahiptir. Müvekkilime ait taşınmaz üzerine kötü niyetli olarak davalılara ait malzemelerin konulması nedeniyle müvekkilim kendisine ait olan taşınmazdan faydalanamamaktadır. Müvekkilimin ve diğer paydaşların “Mülkiyet Hakkı”na zarar vermektedir.

2-Bahse konu olan davalının müdahalesini sona erdirmesi hususunda müvekkilim davalı tarafa iyiniyetli olarak uyarılar yapılmasına karşın davalı tarafça müdahale sona erdirilmemiştir.

3-Türk Medeni Kanunu m.693/3 “Paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir.” yine Türk Medeni Kanunu m.702/son “Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.” hükümleri gereği müvekkilim tek başına dava açma yetkisine sahiptir. Diğer paydaşlarla birlikte hareket etme zorunluluğu olmadığı için bu yönde yapılması muhtemel itirazların dikkate alınmaması gerekir. YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ ESAS : 2003/13090 KARAR : 2003/13274 numaralı kararında “Terekeye dahil bir taşınmaza elatmanın önlenmesi davası “terekedeki hakların korunması” kavramına dahil olduğundan mirasçılardan herhangi birisi veya birkaçı tarafından açılabilir.” ifadesi bu durumu açıkça ortaya koymuştur.

4- Yukarıda izah etmekte olduğumuz sebeplerden dolayı müvekkilimin, ……… İli ………..İlçesi ………..Mahallesi ………. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaz üzerine davalı tarafça haksız müdahalede bulunulması sebebiyle bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK ilgili hükümleri ve yasal mevzuat

DELİLLER                          : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık, her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             :

1-Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ ile birlikte;

2-Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ………… İli ……….. İlçesi …………Mahallesi ……….

Ada ……….parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespitine, haksız müdahalenin men’ine, eski hale getirilmesine

3- Vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederiz.

      DAVACI VEKİLİ

EKLER                     :

1-Vekâletname Sureti.

2- Tapu Sureti

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği -2-


( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONU: Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil istemidir.

H.ESAS DEĞER: 1.000,00 TL (Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile)

AÇIKLAMALAR:

  1. Müvekkile ait olan tapuca;  İli Merkez İlçesi …….. Köyü ………. pafta no., ……….. parselde bulunan tarla niteliğindeki gayrimenkul müvekkilimize aittir.
  1. Ancak davalı, söz konusu taşınmaza komşu nitelikteki arazilerine su ve elektrik götürmek amacıyla müvekkilin bilgisi ve izni dışında, müvekkilin uhdesinde bulunan taşınmazdan su boruları geçirmiş ve elektrik direği dikmiştir.
  1. Söz konusu durum, müvekkil tarafından harici olarak çok sonra öğrenilmiştir. Davalı müvekkilin ve araya giren tüm iyiniyetli kişilerin istemlerine rağmen işbu haksız ve yersiz müdahalesine devam etmekte olup, işbu davayı açmak tarafımızca zorunluluk haline gelmiştir.
  1. Davalı müvekkile ait bu gayrimenkulü sebepsiz yere işgal etmekte olup davalı şahıs ile müvekkil arasında Türk Medeni Kanunu’nun 727.maddesi uyarınca kurulmuş olan herhangi bir irtifak hakkı bulunmamaktadır. Zira söz konusu kanun düzenlemesinde belirtildiği üzere; “…İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle, dışarıdan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar…” şeklindedir. Davalı tarafın müvekkil ile arasında değil yazılı, sözlü bir anlaşma dahi kurulmamış olup, davalı tarafın söz konusu müdahalesinin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamakta ve bu sebeple müdahale de asılsız ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır.
  1. Davalı taraf, söz konusu taşınmaza yapmış olduğu müdahale tarihinden bugüne kadar, müvekkile herhangi bir (her ne ad altında olursa olsun) ödemede de bulunmamıştır. Kısacası sanki bu gayrimenkul davalının kendi mülküymüşçesine davalı tarafça istediği şekilde kullanılmaktadır.
  1. Davalı bugüne kadar müvekkile ait gayrimenkulü haksız yere işgal ettiğinden, davalının dava konusu gayrimenkule yaptığı müdahalenin meni ve haksız işgal nedeni ile belirlenebilecek ecrimisili talep etmek için iş bu davayı açma lüzumu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK, m 683 ve devamı hükümleri ile bu konu ile alakalı tüm mevzuat.

DELİLLER                   : Tapu kayıtları, gerektiğinde tanık anlatımları, isticvap, yemin v.s her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle her türlü fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Tensiple;

  • Dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının ve krokilerinin celbi ile; İddia, talep, izahına çalıştığımız nedenler ve sayın yüksek mahkemenizce gerekli incelemenin detaylıca yapılarak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere;
  • Haklı davamızın kabulüne,
  • Davalının, müvekkilin maliki bulunduğu X parselde bulunan tarla niteliğindeki gayrimenkule herhangi bir hukuki sebep olmaksızın yapmış olduğu, MÜDAHALESİNİN MEN’İNE;
  • Dava konusu gayrimenkullerin kullanımından kaynaklanan hesaplanacak işgal tazminatının (ECRİMİSİL) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile müvekkile ödenmesine,

Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımızla… (tarih)

                  Davacı vekilleri

Müdahalenin Men’i ile İlgili Önemli Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

İncekaş Hukuk; Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana

Avukat Saim İncekaş tarafından yayınlandı

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.