Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

Mar 25, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

DAVALI                               :

 

KONU                                   :Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ……….. İli ………. İlçesi ……….Mahallesi …….. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespiti ile müdahalenin men’ine ve eski hale getirilmesi istemlidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim, …………. İli ……….. İlçesi ………Mahallesi …………Ada ………..parselde kayıtlı müşterek taşınmazda hisse sahibidir. Müvekkilime ait taşınmaz arsa mahiyetine sahiptir. Müvekkilime ait taşınmaz üzerine kötü niyetli olarak davalılara ait malzemelerin konulması nedeniyle müvekkilim kendisine ait olan taşınmazdan faydalanamamaktadır. Müvekkilimin ve diğer paydaşların “Mülkiyet Hakkı”na zarar vermektedir.

2-Bahse konu olan davalının müdahalesini sona erdirmesi hususunda müvekkilim davalı tarafa iyiniyetli olarak uyarılar yapılmasına karşın davalı tarafça müdahale sona erdirilmemiştir.

3-Türk Medeni Kanunu m.693/3 “Paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir.” yine Türk Medeni Kanunu m.702/son “Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.” hükümleri gereği müvekkilim tek başına dava açma yetkisine sahiptir. Diğer paydaşlarla birlikte hareket etme zorunluluğu olmadığı için bu yönde yapılması muhtemel itirazların dikkate alınmaması gerekir. YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ ESAS : 2003/13090 KARAR : 2003/13274 numaralı kararında “Terekeye dahil bir taşınmaza elatmanın önlenmesi davası “terekedeki hakların korunması” kavramına dahil olduğundan mirasçılardan herhangi birisi veya birkaçı tarafından açılabilir.” ifadesi bu durumu açıkça ortaya koymuştur.

4- Yukarıda izah etmekte olduğumuz sebeplerden dolayı müvekkilimin, ……… İli ………..İlçesi ………..Mahallesi ………. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaz üzerine davalı tarafça haksız müdahalede bulunulması sebebiyle bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK ilgili hükümleri ve yasal mevzuat

DELİLLER                          : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık, her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             :

1-Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ ile birlikte;

2-Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ………… İli ……….. İlçesi …………Mahallesi ……….

Ada ……….parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespitine, haksız müdahalenin men’ine, eski hale getirilmesine

3- Vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederiz.

      DAVACI VEKİLİ

EKLER                     :

1-Vekâletname Sureti.

2- Tapu Sureti

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği -2-


( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONU: Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil istemidir.

H.ESAS DEĞER: 1.000,00 TL (Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile)

AÇIKLAMALAR:

  1. Müvekkile ait olan tapuca;  İli Merkez İlçesi …….. Köyü ………. pafta no., ……….. parselde bulunan tarla niteliğindeki gayrimenkul müvekkilimize aittir.
  1. Ancak davalı, söz konusu taşınmaza komşu nitelikteki arazilerine su ve elektrik götürmek amacıyla müvekkilin bilgisi ve izni dışında, müvekkilin uhdesinde bulunan taşınmazdan su boruları geçirmiş ve elektrik direği dikmiştir.
  1. Söz konusu durum, müvekkil tarafından harici olarak çok sonra öğrenilmiştir. Davalı müvekkilin ve araya giren tüm iyiniyetli kişilerin istemlerine rağmen işbu haksız ve yersiz müdahalesine devam etmekte olup, işbu davayı açmak tarafımızca zorunluluk haline gelmiştir.
  1. Davalı müvekkile ait bu gayrimenkulü sebepsiz yere işgal etmekte olup davalı şahıs ile müvekkil arasında Türk Medeni Kanunu’nun 727.maddesi uyarınca kurulmuş olan herhangi bir irtifak hakkı bulunmamaktadır. Zira söz konusu kanun düzenlemesinde belirtildiği üzere; “…İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle, dışarıdan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar…” şeklindedir. Davalı tarafın müvekkil ile arasında değil yazılı, sözlü bir anlaşma dahi kurulmamış olup, davalı tarafın söz konusu müdahalesinin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamakta ve bu sebeple müdahale de asılsız ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır.
  1. Davalı taraf, söz konusu taşınmaza yapmış olduğu müdahale tarihinden bugüne kadar, müvekkile herhangi bir (her ne ad altında olursa olsun) ödemede de bulunmamıştır. Kısacası sanki bu gayrimenkul davalının kendi mülküymüşçesine davalı tarafça istediği şekilde kullanılmaktadır.
  1. Davalı bugüne kadar müvekkile ait gayrimenkulü haksız yere işgal ettiğinden, davalının dava konusu gayrimenkule yaptığı müdahalenin meni ve haksız işgal nedeni ile belirlenebilecek ecrimisili talep etmek için iş bu davayı açma lüzumu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK, m 683 ve devamı hükümleri ile bu konu ile alakalı tüm mevzuat.

DELİLLER                   : Tapu kayıtları, gerektiğinde tanık anlatımları, isticvap, yemin v.s her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle her türlü fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Tensiple;

  • Dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının ve krokilerinin celbi ile; İddia, talep, izahına çalıştığımız nedenler ve sayın yüksek mahkemenizce gerekli incelemenin detaylıca yapılarak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere;
  • Haklı davamızın kabulüne,
  • Davalının, müvekkilin maliki bulunduğu X parselde bulunan tarla niteliğindeki gayrimenkule herhangi bir hukuki sebep olmaksızın yapmış olduğu, MÜDAHALESİNİN MEN’İNE;
  • Dava konusu gayrimenkullerin kullanımından kaynaklanan hesaplanacak işgal tazminatının (ECRİMİSİL) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile müvekkile ödenmesine,

Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımızla… (tarih)

                  Davacı vekilleri

İncekaş Hukuk; Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana

Müdahalenin Men-i Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

VEKİLİ               :

DAVALI               :

KONU                 :  Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla(fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydı ile )  

AÇIKLAMALAR   :   

1-) Müvekkilim  … nolu Parsel de tapuya kayıtlı  arsasının  bir kısmını satın almıştır. Ve diğer hissedarlardan … ile de Arsa Payı karşılığın da inşaat sözleşmesi imzalamıştır.

2-) …..ada ….. nolu taşınmaz üzerine yapılacak olan inşaat için gerekli olan proje çizilmiştir.

3-) Ancak inşaata başlanması için … nolu parselin üzerinde, yan parselin (1 nolu parsel) sahibi …’a ait olan yani davalının TAŞKIN OLARAK YAPILMIŞ TAŞINMAZI bulunmaktadır. Bu kısmın yıkılması için davalı tarafla  öncelikli olarak iyiniyetli görüşülmüş ve olumlu cevap alamıyınca İhtarname gönderilmiştir.

4-) Davalı taraf, Müvekkile ait olan bu yerdeki TAŞKIN kısmı yıkmadığı için de Müvekkilim BELEDİYEDEN gerekli olan İnşaata başlama RUHSATI alamıyor. Ruhsat alamadığı için de inşaata başlayamıyor. Bu durum da her geçen gün maddi olarak müvekkilin zarara uğramasına neden olmaktadır.

5-) Davalı tarafa ihtarname göndererek kendisine bu durumdan bahsedilmiştir. Davalı tarafa Taşkın kısımın yıkılması ve gerekli onarımın tarafımızca yapılacağının bildirilmesine rağmen hiçbir sonuç alamadık.

6-) Davalı tarafın haksız olarak İŞGAL durumunda olması nedeni ile de Müvekkil Ruhsat alıp inşaata başlayamadığı için de maddi anlamda zarara uğramaktadır.

7-) Gerekli olan bütün proje ve benzeri işlemleri çizilmiş ve belediyeye  müracaat yapılmıştır. Ancak belediye tarafından bu  davalıya ait olan yapıdan dolayı inşaatın başlanmasına dair izin verilmemiştir.

😎 Yukarı da ada ve parseli yazılı olan bu yere inşaat yapılamıyor. Müvekkile ait olan bu yerde bütün işlemler yapılmış olmasına rağmen İNŞAAT YAPILAMIYOR- BELEDİYE RUHSAT VEREMİYOR. Her geçen gün müvekkil bu yüzden ticari olarak kayıba uğramaktadır

9-)  Bu yere inşaat yapılacak burayı yıkması gerektiğini bildiği halde, iyi niyetli hiçbir talebimize de cevap vermemiştir. Dilekçe ekindeki projeden de anlaşılacağı gibi, bir inşaat  yapılacaktır.

10-) Davalının müvekkilimizin arsasına haksız tecavüzünün önlenmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : MK.m.618 ve sair hükümler.

KANITLAR             :

Tapu kaydı, keşif, bilirkişi  incelemesi,  tanık beyanları

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenler ile, müvekkilimize ait gayrımenkule davalı tarafından yapılan haksız tecavüzün önlenmesine, yani müdehalenin menine karar verilmesi,  arsa üzerindeki taşkın kısmın yıkılmasına, fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası yarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. tarih                                                                                                                           

DAVACI VEKİLİ

Müdahalenin Meni Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI         : …

VEKİLLERİ     :  …

DAVALI         : …

DAVA            : Fuzuli şagil durumunda bulunan davalının , müvekkilimiz mülkiyetindeki … adresindeki gayrimenkule müdahalesinin men’i talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ :20.000,00 TL

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimiz,  … İli, Nilüfer İlçesi,… Mahallesi,… Pafta, … Ada,… Parsel numaralı … arsa paylı D Blok 3.ve çatı katı 7 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı ve … adresindeki gayrimenkulü, … Tarih ve … yevmiye numara ile tapudan  satın almıştır.

2-Müvekkilimiz tarafından satın alınan gayrimenkulde, davalı, herhangi bir kira sözleşmesine dayalı olmadan ve herhangi bir kira bedeli ödemeksizin ve başkaca herhangi bir hukuki sebep olmaksızın  ikamet etmekte olduğunu müvekkilimiz müşahade etmiştir.

3-Böylece , bu haliyle davalı söz konusu gayrimenkulde fuzuli şagil durumunda bulunmakta olup, 7 gün içerisinde fuzuli şagil durumunda bulunduğu ,… adresindeki gayrimenkulü boşaltarak tahliye etmesi ve gayrimenkulün anahtarlarını müvekkilimize veya vekil sıfatıyla tarafımıza  teslim etmesi , aksi takdirde aleyhine fuzuli şagil nedeniyle men’i müdahale ve tahliye davasının ikame edileceği ve fuzuli şagil durumunda bulunduğu süre boyunca ecr-i misil talep edileceği … 4.Noterliğinin … Tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile keşide edilmiştir. İhtarname, …tarihinde davalıya tebliğ edilmiş olup, bu tarihe kadar tahliye gerçekleşmediğinden işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER: … bağımsız bölümün tapu kaydı, Bu bağımsız bölümün alım-satımına dair resmi senet, … 4.Noterliğinin … Tarih ve …yevmiye numaralı ihtarnamesi, keşif ve bilirkişi incelemesi ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEK      : 1-Davalının fuzuli şagil durumunda bulunduğu ve müvekkilimize ait,  Bursa İli, Nilüfer İlçesi,… Mahallesi,… Pafta, … Ada,… Parsel numaralı … arsa paylı D Blok 3.ve çatı katı 7 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı ve … Mah…. Cd…. Evleri … adresindeki taşınmaza müdahalesinin men’ine ve tahliyesine,

2-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekiledenimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI … VEKİLİ

EKİ     : Vekaletname örneği-İhtarname örneği

Tapu senedi örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.