Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

DAVALI                               :

 

KONU                                   :Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ……….. İli ………. İlçesi ……….Mahallesi …….. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespiti ile müdahalenin men’ine ve eski hale getirilmesi istemlidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim, …………. İli ……….. İlçesi ………Mahallesi …………Ada ………..parselde kayıtlı müşterek taşınmazda hisse sahibidir. Müvekkilime ait taşınmaz arsa mahiyetine sahiptir. Müvekkilime ait taşınmaz üzerine kötü niyetli olarak davalılara ait malzemelerin konulması nedeniyle müvekkilim kendisine ait olan taşınmazdan faydalanamamaktadır. Müvekkilimin ve diğer paydaşların “Mülkiyet Hakkı”na zarar vermektedir.

2-Bahse konu olan davalının müdahalesini sona erdirmesi hususunda müvekkilim davalı tarafa iyiniyetli olarak uyarılar yapılmasına karşın davalı tarafça müdahale sona erdirilmemiştir.

3-Türk Medeni Kanunu m.693/3 “Paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir.” yine Türk Medeni Kanunu m.702/son “Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.” hükümleri gereği müvekkilim tek başına dava açma yetkisine sahiptir. Diğer paydaşlarla birlikte hareket etme zorunluluğu olmadığı için bu yönde yapılması muhtemel itirazların dikkate alınmaması gerekir. YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ ESAS : 2003/13090 KARAR : 2003/13274 numaralı kararında “Terekeye dahil bir taşınmaza elatmanın önlenmesi davası “terekedeki hakların korunması” kavramına dahil olduğundan mirasçılardan herhangi birisi veya birkaçı tarafından açılabilir.” ifadesi bu durumu açıkça ortaya koymuştur.

4- Yukarıda izah etmekte olduğumuz sebeplerden dolayı müvekkilimin, ……… İli ………..İlçesi ………..Mahallesi ………. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaz üzerine davalı tarafça haksız müdahalede bulunulması sebebiyle bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK ilgili hükümleri ve yasal mevzuat

DELİLLER                          : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık, her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             :

1-Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ ile birlikte;

2-Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ………… İli ……….. İlçesi …………Mahallesi ……….

Ada ……….parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespitine, haksız müdahalenin men’ine, eski hale getirilmesine

3- Vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederiz.

      DAVACI VEKİLİ

EKLER                     :

1-Vekâletname Sureti.

2- Tapu Sureti

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği -2-


( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONU: Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil istemidir.

H.ESAS DEĞER: 1.000,00 TL (Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkile ait olan tapuca;  İli Merkez İlçesi …….. Köyü ………. pafta no., ……….. parselde bulunan tarla niteliğindeki gayrimenkul müvekkilimize aittir.
 1. Ancak davalı, söz konusu taşınmaza komşu nitelikteki arazilerine su ve elektrik götürmek amacıyla müvekkilin bilgisi ve izni dışında, müvekkilin uhdesinde bulunan taşınmazdan su boruları geçirmiş ve elektrik direği dikmiştir.
 1. Söz konusu durum, müvekkil tarafından harici olarak çok sonra öğrenilmiştir. Davalı müvekkilin ve araya giren tüm iyiniyetli kişilerin istemlerine rağmen işbu haksız ve yersiz müdahalesine devam etmekte olup, işbu davayı açmak tarafımızca zorunluluk haline gelmiştir.
 1. Davalı müvekkile ait bu gayrimenkulü sebepsiz yere işgal etmekte olup davalı şahıs ile müvekkil arasında Türk Medeni Kanunu’nun 727.maddesi uyarınca kurulmuş olan herhangi bir irtifak hakkı bulunmamaktadır. Zira söz konusu kanun düzenlemesinde belirtildiği üzere; “…İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle, dışarıdan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar…” şeklindedir. Davalı tarafın müvekkil ile arasında değil yazılı, sözlü bir anlaşma dahi kurulmamış olup, davalı tarafın söz konusu müdahalesinin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamakta ve bu sebeple müdahale de asılsız ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır.
 1. Davalı taraf, söz konusu taşınmaza yapmış olduğu müdahale tarihinden bugüne kadar, müvekkile herhangi bir (her ne ad altında olursa olsun) ödemede de bulunmamıştır. Kısacası sanki bu gayrimenkul davalının kendi mülküymüşçesine davalı tarafça istediği şekilde kullanılmaktadır.
 1. Davalı bugüne kadar müvekkile ait gayrimenkulü haksız yere işgal ettiğinden, davalının dava konusu gayrimenkule yaptığı müdahalenin meni ve haksız işgal nedeni ile belirlenebilecek ecrimisili talep etmek için iş bu davayı açma lüzumu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK, m 683 ve devamı hükümleri ile bu konu ile alakalı tüm mevzuat.

DELİLLER                   : Tapu kayıtları, gerektiğinde tanık anlatımları, isticvap, yemin v.s her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle her türlü fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Tensiple;

 • Dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının ve krokilerinin celbi ile; İddia, talep, izahına çalıştığımız nedenler ve sayın yüksek mahkemenizce gerekli incelemenin detaylıca yapılarak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere;
 • Haklı davamızın kabulüne,
 • Davalının, müvekkilin maliki bulunduğu X parselde bulunan tarla niteliğindeki gayrimenkule herhangi bir hukuki sebep olmaksızın yapmış olduğu, MÜDAHALESİNİN MEN’İNE;
 • Dava konusu gayrimenkullerin kullanımından kaynaklanan hesaplanacak işgal tazminatının (ECRİMİSİL) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile müvekkile ödenmesine,

Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımızla… (tarih)

                  Davacı vekilleri

İncekaş Hukuk; Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana

Müdahalenin Men-i Dava Dilekçesi -3-

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

VEKİLİ               :

DAVALI               :

KONU                 :  Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla(fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydı ile )  

AÇIKLAMALAR   :   

1-) Müvekkilim  … nolu Parsel de tapuya kayıtlı  arsasının  bir kısmını satın almıştır. Ve diğer hissedarlardan … ile de Arsa Payı karşılığın da inşaat sözleşmesi imzalamıştır.

2-) …..ada ….. nolu taşınmaz üzerine yapılacak olan inşaat için gerekli olan proje çizilmiştir.

3-) Ancak inşaata başlanması için … nolu parselin üzerinde, yan parselin (1 nolu parsel) sahibi …’a ait olan yani davalının TAŞKIN OLARAK YAPILMIŞ TAŞINMAZI bulunmaktadır. Bu kısmın yıkılması için davalı tarafla  öncelikli olarak iyiniyetli görüşülmüş ve olumlu cevap alamıyınca İhtarname gönderilmiştir.

4-) Davalı taraf, Müvekkile ait olan bu yerdeki TAŞKIN kısmı yıkmadığı için de Müvekkilim BELEDİYEDEN gerekli olan İnşaata başlama RUHSATI alamıyor. Ruhsat alamadığı için de inşaata başlayamıyor. Bu durum da her geçen gün maddi olarak müvekkilin zarara uğramasına neden olmaktadır.

5-) Davalı tarafa ihtarname göndererek kendisine bu durumdan bahsedilmiştir. Davalı tarafa Taşkın kısımın yıkılması ve gerekli onarımın tarafımızca yapılacağının bildirilmesine rağmen hiçbir sonuç alamadık.

6-) Davalı tarafın haksız olarak İŞGAL durumunda olması nedeni ile de Müvekkil Ruhsat alıp inşaata başlayamadığı için de maddi anlamda zarara uğramaktadır.

7-) Gerekli olan bütün proje ve benzeri işlemleri çizilmiş ve belediyeye  müracaat yapılmıştır. Ancak belediye tarafından bu  davalıya ait olan yapıdan dolayı inşaatın başlanmasına dair izin verilmemiştir.

😎 Yukarı da ada ve parseli yazılı olan bu yere inşaat yapılamıyor. Müvekkile ait olan bu yerde bütün işlemler yapılmış olmasına rağmen İNŞAAT YAPILAMIYOR- BELEDİYE RUHSAT VEREMİYOR. Her geçen gün müvekkil bu yüzden ticari olarak kayıba uğramaktadır

9-)  Bu yere inşaat yapılacak burayı yıkması gerektiğini bildiği halde, iyi niyetli hiçbir talebimize de cevap vermemiştir. Dilekçe ekindeki projeden de anlaşılacağı gibi, bir inşaat  yapılacaktır.

10-) Davalının müvekkilimizin arsasına haksız tecavüzünün önlenmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : MK.m.618 ve sair hükümler.

KANITLAR             :

Tapu kaydı, keşif, bilirkişi  incelemesi,  tanık beyanları

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenler ile, müvekkilimize ait gayrımenkule davalı tarafından yapılan haksız tecavüzün önlenmesine, yani müdehalenin menine karar verilmesi,  arsa üzerindeki taşkın kısmın yıkılmasına, fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası yarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. tarih                                                                                                                           

DAVACI VEKİLİ

Müdahalenin Meni Dava Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI         : …

VEKİLLERİ     :  …

DAVALI         : …

DAVA            : Fuzuli şagil durumunda bulunan davalının , müvekkilimiz mülkiyetindeki … adresindeki gayrimenkule müdahalesinin men’i talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ :20.000,00 TL

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimiz,  … İli, Nilüfer İlçesi,… Mahallesi,… Pafta, … Ada,… Parsel numaralı … arsa paylı D Blok 3.ve çatı katı 7 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı ve … adresindeki gayrimenkulü, … Tarih ve … yevmiye numara ile tapudan  satın almıştır.

2-Müvekkilimiz tarafından satın alınan gayrimenkulde, davalı, herhangi bir kira sözleşmesine dayalı olmadan ve herhangi bir kira bedeli ödemeksizin ve başkaca herhangi bir hukuki sebep olmaksızın  ikamet etmekte olduğunu müvekkilimiz müşahade etmiştir.

3-Böylece , bu haliyle davalı söz konusu gayrimenkulde fuzuli şagil durumunda bulunmakta olup, 7 gün içerisinde fuzuli şagil durumunda bulunduğu ,… adresindeki gayrimenkulü boşaltarak tahliye etmesi ve gayrimenkulün anahtarlarını müvekkilimize veya vekil sıfatıyla tarafımıza  teslim etmesi , aksi takdirde aleyhine fuzuli şagil nedeniyle men’i müdahale ve tahliye davasının ikame edileceği ve fuzuli şagil durumunda bulunduğu süre boyunca ecr-i misil talep edileceği … 4.Noterliğinin … Tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile keşide edilmiştir. İhtarname, …tarihinde davalıya tebliğ edilmiş olup, bu tarihe kadar tahliye gerçekleşmediğinden işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER: … bağımsız bölümün tapu kaydı, Bu bağımsız bölümün alım-satımına dair resmi senet, … 4.Noterliğinin … Tarih ve …yevmiye numaralı ihtarnamesi, keşif ve bilirkişi incelemesi ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEK      : 1-Davalının fuzuli şagil durumunda bulunduğu ve müvekkilimize ait,  Bursa İli, Nilüfer İlçesi,… Mahallesi,… Pafta, … Ada,… Parsel numaralı … arsa paylı D Blok 3.ve çatı katı 7 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı ve … Mah…. Cd…. Evleri … adresindeki taşınmaza müdahalesinin men’ine ve tahliyesine,

2-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekiledenimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI … VEKİLİ

EKİ     : Vekaletname örneği-İhtarname örneği

Tapu senedi örneği

Müdahalenin Meni ve Eski Hale Getirme Dava Dilekçesi -5-

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE                   

DAVACILAR:     

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONU: Men-i müdahale ve eski hale getirmeden ibarettir.            

DAVA DEĞERİ: 1.000,00 TL  ( Harca Tabi Taşınmaz Değeri )

AÇIKLAMALAR

Müvekkiller … İli Merkez ilçesi … Mahallesi mevkii … Aparmanı daire sahipleridirler. Bu apartmana ait bodrum kat planı belirtilen kısım olan depo, sığınak ve kalorifer dairesi şeklinde oluşturulmuştur.

Müvekkiller bu apartmanda bu kısmı belirtilen şekilde kullanmaktaydı. Ancak Davalı dükkan sahibi söz konusu bodrum dairesini işgal edip kendisine duvar örüp giriş dükkan katından bu kısma merdivenle iniş açıp kendi şahsi dükkana ait yer olarak kullanmaya başlamıştır.

Burada bir haksız kullanım söz konusudur. Gerek eski bina projesinde gerekse Adana Belediyesinden yeni almış olduğumuz proje belgesinde açıkça gözükmekte olan bu kısmın kullanım alanı ortak kullanım şeklinde olup daire sahiplerinin kullanımı için tasarlanan bir bölümdür ve davalı bu kullanımı engellemektedir. Tüm itirazlarımıza rağmen davalı bu bölgeyi işgal etmekte ısrar göstermiştir.

Davalı hiçbir hakkı olmaksızın dava konusu bodrum dairesini mesken haline getirmiştir. Davalının bu haksız müdahalesinin menine karar verilmesi ve yapmış olduğu duvarı kırıp eski hale getirmesi için iş bu davayı açıyoruz.

HUKUKSAL NEDENLER :TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat.

SUBUT DELİLLER: Tapu kayıtları, Bina Projesi, keşif, tanık, bilirkişi,yemin  ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gerekçelerle;

1-… Apartmanının giriş katındaki dükkanın, binanın ortak alanı olan ve projede de bu şekil gözüken bodrum kısmındaki haksız müdahalesinin men-ine,

2- Söz konusu haksız kullanıma konu olan kısmın eski hale getirilmesine

3-Sair dava ve talep haklarımız saklı kalmak koşuluyla dava giderleri ve ücreti vekâletin davalılar üzerinde bırakılarak talebimiz gibi karar verilmesini talep ederiz.

Ek : Belediyeden alınan proje cd’si , vekaletname

Müdahalenin Men’i Dava Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   : 
  VEKİLİ                    :                                          
DAVALI                   : 
KONU                       :  Ortak Yerlere El Atmanın Önlenmesi ve Eski Hale Getirme Talebimizden İbarettir.  
AÇIKLAMALAR    : 
 1. Müvekkil ……………………..; … Mahallesi, ……………………….  adresindeki Dairenin tamamında intifa hakkı sahibidir.
 2. Davalı ise, aynı apartmanda yer alan zemin kattaki dükkan olan bölümün malikidir. Kendisi, kat maliklerinin oybirliğiyle vermiş oldukları bir karar olmaksızın, taşınmazda ekleme yapmak suretiyle ve bahçede değişiklik yapmak suretiyle  hem ortak alanları işgal etmiş hem de ortak alanları kiraya vererek bundan gelir elde etmektedir.
 3. KMK. md. 44 uyarınca, ana taşınmazın üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında bağımsız bölüm yapımı veya ilavesi için, kat malikleri kurulunun bu konuda oybirliğiyle karar alması gerekir. Davalının yaptığı değişiklik maddede belirtilen nitelikte olmasına rağmen, mevcut durumda kat maliklerince oybirliğiyle alınmış bir karar yoktur.
 4.  Bahse konu taşınmaza ait ortak alanda; yaklaşık olarak 2012 yılından beri zemin kattaki davalıya ait olan dükkan müvekkilin rızası olmadan otopark ile birleştirilmiş ve yine ortak kullanım alanı olan bahçeye plan dışı tuvalet yapılmış ve zeminine beton dökülmüştür. Davalı, böylece müvekkilimin mülkiyet hakkına müdahalede bulunmuştur. Yine davalı tarafından dükkanla birlikte tüm bu ortak alanlar kiraya verilmiş ve kiracının kullanımına tahsis edilmiştir. Davalı taraf  aradan uzun zaman geçmesine rağmen ve müvekkil tarafından sözel sürekli olarak uyarılmasına rağmen bahse konu ortak alanlara müdahalesine son vermemiş ve kiracıya kullandırmaya devam etmiştir.
 5. Davalı sözlü uyarılara kulak asmayınca … Noterliğinin ………….. yevmiye nolu ………………… tarihli ihtarnamesiyle  müdahalenin meni ve kullanılan ortak alanların eski hale getirilmesi ve sağlanan kazancın  müvekkile ait kısmının ödenmesi için ihtar çekilmiş; davalıya belirli bir süre verilmiş  ancak ihtar da sonuçsuz kalmıştır.
 6. Bahse konu ortak alanda davalı ortak alanları kiraya vererek o tarihten itibaren gelir elde etmektedir. Elde edilen gelirden tarafımıza ecrimisil bedeli o tarihten itibaren ödenmemiştir. Bedelle ilgili talep hakkımızı saklı tutarak;  ve Yukarıda açıklanan tüm sebeplerden ötürü, davalının mevcut müdahalesinin önlenmesi ve davaya konu ortak alanların projeye uygun olarak eski hale getirilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

 1. Tapu kayıtları,
 2. kat planı
 3. Bilirkişi incelemesi,
 4. Keşif incelemesi
 5. Tanık ve her türlü yasal delil

TALEP ve SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında resen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davalının kiraya verdiği kiracının da davadan etkileneceği göz önünde bulundurularak, ve kişiyle ilgili bilgiler tarafımızca mevcut olmadığından davanın davalı yandan bilgileri talep edilerek ihbar edilmesine;

2- Davanın kabulü ile kat maliklerinin onayı alınmaksızın yapılan değişikliğin asıl projeye aykırılık oluşturması sebebiyle müdahalesinin önlenmesine,

3- Ortak alan olan garaj ve bahçenin projeye uygun eski hale getirilmesine,

4- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına arz ve talep ederim.  

Davacı Vekili

EKLER :

 1. TAPU KAYDI
 2. … tarihli ihtarnamesi
 3. Bahse konu yerlerin fotoğrafları
 4. Yapı kullanma izin belgesi
 5. Vekaletname

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi 8

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

D. KONUSU : Fuzuli işgal nedeniyle el atmanın önlenmesi ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla Müdahalenin Men’i ve ecrimisil talebimiz hk.

DAVA DEĞERİ : 3000 TL ( gayrimenkul değeri; rapor aşamasında netleşecektir.) 3000 TL ( ecrimisil talebi; fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkilimiz, Adana’da de bulunan taşınmazın malikidir. Söz konusu gayrimenkul, 2016 yılının Mart ayından bu yana işgal edilmektedir.

2) Müvekkilimizin mülkiyet hakkına yönelen ve sürmekte olan bir haksız, mesnetsiz ve sebepsiz yere süren müdahale mevcuttur.

3) Yapılan tüm uyarılar ve Adana Noterliğinin 13 tarih ve 25 sayılı yazısıyla ihtaren bildirilmesine rağmen, haksız müdahale devam etmektedir. Dava konusu yerin davalı tarafından kullanıldığı nettir.

4) Haksız yere süren bu işgalin “el atmanın önlenmesi kararı” ile bitirilmesini istemekteyiz. İzah edilen nedenle iş bu el atmanın önlenmesi davasını açma zarureti doğmuştur.

5) Haksız müdahalenin giderilmesi yanında, ecrimisil ile bu haksız eylem sebebi ile gayrimenkulün müvekkilimize kullandırılmamasının tazminini istemekteyiz.

Bu nedenle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla ecri misil olarak şimdilik 3000 TL talep etmekteyiz.

H.NEDENLER : MK, HMK, Yargıtay kararları AİHS ve ek protokol hükümleri AİHS kararları tüm ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve içtihatları.

DELİLLER :

1) Tapu senedi,

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1. DAVAMIZIN KABULÜNE,

2. Davalının EL ATMASININ ÖNLENMESİNE,

3. Fazlaya dair haklarımızı saklı tutarak şimdilik 3000 TL ECRİMİSİLİN müvekkilimizin 2016’dan itibaren, her yıl için ayrı hesaplanmak üzere yasal faizi ile birlikte tahsiline,

4. Fazlaya dair haklarımızın saklı tutulmasına,

5. Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini sayın mahkemenizden bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kadastro Tersimat Hatası Düzeltme Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: T.KONUSU: Kadastro tespiti sırasında yapılan ölçü, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: