Muarazanın Giderilmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                    :Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı  

VEKİLİ                      :Av. 

DAVALILAR            :

DAVA KONUSU        :Muarazanın giderilmesi

DAVA DEĞERİ         : Harca tabi değer 10.000 TL

AÇIKLAMALAR

Yüzüncü Yıl üniversitesi Vakfı, vakıf senedine uygun olarak 1985 tarihinde kurulmuş, üniversite personel ve öğrencisi için sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlerine katkıda bulunan bir kuruluştur. Vakfımız; Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ilişkilerini medeni kanun 5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’a uygun sürdürmüştür.

Vâkıfımız bütün çalışmaları ticari faaliyetlerden uzaktır. Ticaret dışı yollarla elde edilen gelirler yine üniversite çalışanları ve öğrencileri için sosyal kültürel alanlarda kullanılmaktadır. Üniversitenin laboratuar ve benzeri birçok ihtiyacı vakfımız tarafından karşılanmaktadır. İl dışı veya yurt dışından Üniversiteye yapılan ya da Üniversitenin yaptığı eğitim ve kültürel amaçlı ziyaretlerde yine Vakfımız tarafından katkı sağlanmaktadır. Ayrıca Vakfımızın yaptığı faaliyetler verdiği burslar ve Üniversiteye olan katkılar herkes tarafından bilinmekte ve takdirle karşılanmaktadır.

Üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece Üniversite yerleşkesinde barınma problemini ortadan kaldırmak amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetimi tarafından Vakfımıza tahsis edilen arsa üzerinde tarafımızca 60 adet daire tarzı konut yapılmıştır. Bu konutlar 2011 yılındaki depremler uyarınca kısmen zarar görmüş ve tedbiren yıkılmıştır.

İlimizin deprem bölgesi olması ve örnek olması kabilinden 2002 yılında Üniversite Rektörlüğünden şifahi bir talep gelmiş bunun üzerine kampus sahası içinde 20 tane ahşap ev yapılmasına karar verilmiştir. Bu hususta ekte sunulan Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla vakfımıza izin verilmiştir.

2002 yılında inşasına başlayan bu evlerden tarihinde kira alınmaya başlanmıştır. Bu evlerin 20 yıl boyunca Vakıf tarafından kirası alınacak daha sonra Üniversite tüzel kişiliğine devri yapılacaktır.

Daha önce de bu evler dava konusu olmuş ve açılan davalar vakfımız tarafından kazanılmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından yukarıda adı geçen lojmanların kendisine devredilmesi ile ilgili 22.10.2002 tarihinde 2002/31 sayılı kararı almıştır. Vakfımız bu karara karşı yargı yoluna başvurmuş ve nihayetinde hem yerel mahkeme hem Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Vakfımızı haklı bulmuştur. Bununla ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yine Üniversite Yönetimi Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine 01.06.2018 tarih ve 8367 sayılı yazı ve ekte 25.05.2018 tarih ve 2018/18 sayılı toplantıda, Yönetim Kurulu Kararı ile Vakfımıza ait söz konusu konutların bulunduğu parsellerde üst hakkımızın 11.05.2015 tarihinde bittiği iddia ederek bu parseller üzerinde bulunan evlerin Kamu Konutları Kanunu kapsamına alınması gerekliliğinden bahsedilmektedir.

Öncelikle üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan bu kararlar kuruluş ve devam amacı Üniversiteye hizmet olan Vâkıfımızı çok üzmekte moral değerlere ve faaliyetlerimize zarar vermektedir. Bu durum yukarıda da bahsedildiği gibi daha öncede yaşanmış Üniversite tüzel kişiliği ile mahkemelik olunmuş ve vakfımız davaları kazanmıştır.

Aslında Yönetim Kurulu kendi kararlarına baktığında haklı olduğumuz görebilecektir. Şöyle ki; önceki tarihlerde yapılan arsa tahsislerinde her ne kadar 20 yıllık bir üst hakkından bahsedilmişse de Üniversite yönetimi tarafından 19.10.2000 tarih 2000/24 sayılı yönetim kurulu toplantısında üniversitenin konut ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak personel lojmanları için herhangi bir süre belirtmeksizin Vakfımıza arsa tahsis kararı alınmıştır. Bu karar ekte sunulmuştur. Bu işlem yeni bir işlemdir ve önceki üst hakkı anlaşmasıyla ilgili değildir. Kaldı ki süre belirtilse bile bu süre yine 20 yıldan aşağı olmayacaktır. Nitekim bu 20 yıllık süre içinde evlerin yapımı ve bu süre içindeki amortisman bedeli kiralardan elde edilmesi için asgari süredir. Hal böyle iken Yönetim kurulunun Vakfımız tarafından yapılan lojmanların kendisine devredilmesini istemesi hukuk ve yasaya aykırı olup yersizdir. Vakıflar kamu tarafından denetlenen ve bu bağlamda kamu niteliği de olan özel hukuk kişilerdir. Vakfın başka bir kuruma katkı sunarken kendisinin zarara uğraması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bağlamda kamu konutları standartlarına göre alınan kira bedelinin toplamı bir ahşap evin imali ve amortismanına dahi yetmez iken 20 yıllık süre bitmeden yapılan bu tasarruf Vakfımızı ciddi anlamda zarar uğratmaktadır.

Üniversite yönetimi bu durumun farkında olduğu için üs anlaşması 2015 yılında bitmiş olmasına rağmen bugüne kadar Vakıftan herhangi bir talepte bulunmamıştır. Söz konusu yazının dayanağı Sayıştay Başkanlığının tavsiye görüşünden ibarettir. Üniversite tüzel kişililiği de bu görüşe uyarak 20 ahşap evin kirasının bundan sonra kendileri tarafından tahsil edileceğini belirtmiştir.

Sayın mahkemeden talebimiz tüm dosya kapsamı uyarınca ahşap evlerin yapımı için Üniversite Yönetim Kurulu kararında süre belirtilmediği dikkate alındığında kiralarının önceki anlaşmalar gibi 20 yıl süreyle Vakfımız tarafından alınmasına ilişkin çelişkinin gidermesidir.

DELİLLER                : Üniversite Yönetim Kurulu kararları, mahkeme kararları, kira sözleşmeleri ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP   :Yukarıda değindiğimiz ve resen dikkate alınacak sebeplerle Vakfımız tarafından yapılan ve belli bir süre kira geliri elde edildikten sonra Üniversiteye iade edilecek ahşap evlerin kira süresinin 20 yıl olarak tespitine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasını saygıyla talep ederiz.

 

Davacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı Vekili  

Av.

Ek       : Üniversite Yönetim Kurulu Kararı, Yargı Kararları

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.