Mirastan Vazgeçen Kişiye Karşı Dava Dilekçesi

Mirastan Vazgeçen Kişiye Karşı Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI: 
DAVA KONUSU:TMK. Madde 572 ve devamı uyarınca tenkis istemidir. 
AÇIKLAMALAR:1-Mirasbırakan … , vefat etmeden önce … tarih ve … sayılı miras sözleşmesiyle, … ’yı davalı … ’ya vermiş; davalı … da mirastan feragat etmiştir.

 

2-Davalıya verilen … nın değeri … olup, mirasbırakanın tasarruf edebileceği miktarı aşmaktadır.

3- Davacı … , saklı payına tecavüz edilmiş olduğunu … tarihinde öğrenmiş bulunmaktadır. Saklı paya ait miktarın tenkisi ile davacı … ’ya iadesine karar verilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. Madde 572 ve devamı ve ilgili hukuki mevzuat.
DELİLLER:… .
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

 

1-Davanın kabulü ile mirasbırakanın … tarihli miras sözleşmesiyle davalıya devrettiği … nın değeri olan … .’nin tenkisi ile davalıdan tahsiline,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. 08/01/2018

  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın