Bir Sayfa Seçin

Mirastan Çıkarma Sebebini Yararlananlar Kanıtlar Yargıtay 2013/13014 E.

Özet: Mirastan çıkarma sebebi, söz konusu ıskattan (mirastan çıkarma) yararlananlar tarafından ispatlanmalıdır. İspat yükü davalı olan bu kişilere yüklenmiştir. Kişiler tanık veya her türlü delil ile mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispatlama hakkına sahiptir.

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2013/13014
Karar : 2014/6873
Tarih : 11.04.2014

N.. G.. ile R.. G.. ve müşterekleri aralarındaki mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasının reddine dair Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 11.12.2012 gün ve 434/561 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, annesi ve babasının kendisini noterde yapılan düzenleme şeklinde vasiyetnamelerle ayrı ayrı miraslarından ıskat ettiklerini, ancak vasiyetnamelerde ıskat sebebi olarak gösterdikleri Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1992/1171 esas sayılı dosyasında beraat ettiğini, bu nedenle mirasbırakanlarının açık bir yanılma içinde olduklarını açıklayarak yapılan ıskatların ayrı ayrı iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalılardan G.. T.. ve N.. (M..) G.., oturumlardaki beyanlarında açılan davayı kabul etmediklerini bildirmiş, davalı olarak davaya katılımları sağlanan davacının eşi ve kızı ise açılan davayı kabul ettiklerini söylemişlerdir. Davalı R.. G.. ise 15/03/2012 tarihli oturumdaki beyanında; davacının şahsi borcundan dolayı mirasbırakanlarının tüm terekesinin icraya konu olduğunu, davacının borcunu ödemesi halinde kendisi ile anlaşabileceklerini beyan etmiş, davalının bu beyanına davalılardan G.. T.. ve M.. G.. de iştirak etmiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı tarafından dilekçesinde belirttiği sebeplerle temyiz edilmiştir.

Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S.K. md.17).

Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir (4721 S. TMK md. 511/2,3). Somut olayımızda, davacının alt soyu bulunduğuna göre, davacının eşi olan N.. G..’ün yasal mirasçı sıfatı ile iş bu davada davalı sıfatı bulunamayacağı Kanunun açık hükmü gereğidir. Hal böyle olunca, davalı N.. yönünden açılan davanın “sıfat yokluğundan” reddi gerekmektedir.

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi mirasbırakana veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemesi halinde mirasbırakanın yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir. Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz. Ölüme bağlı tasarrufta mirastan çıkarma sebebi gösterilmişse ıskat geçerlidir. Mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispat etmek çıkarmadan yararlanan mirasçıya ait bulunmaktadır.

Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından, mirasçılıktan çıkarma (ıskat) sebeplerinin varlığı, davalılar (ıskattan yararlananlar) tarafından kanıtlanamamıştır. Bu durumda, Mahkemece; mirasçılıktan çıkarmaya yönelik ölüme bağlı tasarrufun; davacı mirasçının saklı payları dışında (tasarruf nisabı oranında) yerine getirileceği, başka bir ifade ile davacının saklı payını isteyebileceği düşünülmeden davanın tümden reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/III-2 bendi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi mirasbırakana veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemesi halinde mirasbırakanın yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir. Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz. Ölüme bağlı tasarrufta mirastan çıkarma sebebi gösterilmişse ıskat geçerlidir. Mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispat etmek çıkarmadan yararlanan mirasçıya ait bulunmaktadır.

Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamandan, mirasçılıktan çıkarma (ıskat) sebeplerinin varlığı, davalılar (ıskattan yararlananlar) tarafından kanıtlanamamıştır. Bu durumda, Mahkemece; mirasçılıktan çıkarmaya yönelik ölüme bağlı tasarrufun; davacı mirasçının saklı payları dışında (tasarruf nisabı oranında) yerine getirileceği, başka bir ifade ile davacının saklı payını isteyebileceği düşünülmeden davanın tümden reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/III-2 bendi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız