Bir Sayfa Seçin

Mirastan Çıkarma – Sebebsiz Çıkarma Yargıtay Kararı 2007/5238 E.

tarafından | Nis 5, 2019 | Mirastan Çıkarma(İskat) | 0 yorum

Özet: Boşanan eş yasal mirasçı konumunda olmadığından terekede hak sahibi olamaz. Mirastan çıkarma sebebini lehine miras payı artış gösteren kişi kanıtlamak zorundadır. Aksi taktirde mirastan çıkarma tasarrufu geçersizdir.

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2007/5238
Karar : 2007/7109
Tarih : 30.04.2007
  • 743 s. MK, 457, 458, 459
  • 4722 s. MKYUŞHK 17

Muhataplar arasındaki duruşmanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde geçerlikte olan hükümlere uygun belirlenir. (4722 S.K. md.17)

2-Davalı Sevil Ören, tereke bırakanın boşandığı eşi olup, dosyadaki mirasçılık belgesinden de görüleceği üzere mirasçı değildir. Bu davada davalı sıfatı bulunmamaktadır. Davalı Sevil yönünden davanın “sıfat yokluğundan” reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

3-Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi miras bırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemesi halinde mirasbırakanın yapacağı ölüme bağlı tasarrufuyla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir. (743 S.K.m.457) Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davasıda açamaz. (743 S.K.m.458) Ölüme bağlı tasarrufta mirastan çıkarma sebebi gösterilmişse ıskat geçerlidir. Mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispat etmek çıkarmadan yararlanan mirasçıya ait bulunmaktadır.

Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) sebebinin varlığı, davalı (ıskattan yararlanan) tarafından kanıtlanamamıştır. Mahkemece; mirasçılıktan çıkarmaya yönelik ölüme bağlı tasarrufun; davacı mirasçıların saklı payları dışında (tasarruf nisabı oranında) yerine getirileceği düşünülmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (743 S.K.m.459/2)

SONUÇ:Temyiz olunan kararın 2. ve 3. bentlerde açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 30.04.2007 (Pzt.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız