Mirastan Çıkarılmış Olmak Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir 2007/20848 E.

Özet: Mirastan çıkarılmış olmak çıkarılan yasal mirasçının “mirasçılık belgesi” talep etmesine engel değildir. Kişi mirasçılık belgesini talep edebilir, mirasçılığın geçerli olup olmadığı terekenin bölüştürülmesi sırasında belirlenecektir.

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2007/20848
Karar: 2008/965
Tarih: 05.02.2008
  • 4721 s. MK, 598

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Sami Can çocuklarının mirası kayıtsız şartsız reddettikleri sabittir.

Mirastan çıkarma ve yoksunluk sebepleri, ya da mirasın reddi veya mirastan feragat sözleşmesi hallerinin bulunması mirasçılık belgesi istemeye engel değildir. Çıkarma, yoksunluk, ret ve feragatın “hukuki sonuçlarının terekenin bölüştürülmesi sırasında gözetileceğine” işaret edilmek suretiyle ve bu durumlar yok sayılarak tüm mirasçılar ve miras paylarını gösterir biçimde hüküm tesis edilmesi gerekmektedir.

Mahkemece bu yön dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 05.02.2008 (Salı)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın