MİRASIN REDDİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mirasın Reddi Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Miras kalması her zaman aktif şekilde yani kazandırıcı bir durum değildir. Ölen kişinin ölüm anında borçlarının mevcut olması durumunda bu borçlar da mirasçılara sirayet edecektir. Ancak bu noktada mirasçıların borç dolu mirası(terekeyi) reddetme hakları bulunmaktadır.

Aşağıda sizler için paylaştığımız örnek amaçlı mirasın reddi dilekçelerini inceleyeniz.

Dilekçeleri inlemeye başlamadan önce şu terimler hakkında fikir sahibi olup olmadığınızı da değerlendirin: sağ kalan eşin mirasçılığı, üçüncü zümre yasal mirasçılar, yedek mirasçı atama

Reddi Miras Dilekçesi Örneği -1-

NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI: 

DAVA KONUSU: TMK 605/2 Maddesi uyarınca, müteveffa  …… ’in terekesinin ölüm tarihinde borca batık  bulunduğunun tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR

1- Davacı müvekkilim Fatma ve … çiftinin beş çocuğundan biridir. Davacının babası …‘in önceki evliliğinden olma … isimli  baba bir anne ayrı bir kardeşi daha vardır.

Davacı evlenerek  baba evinden ayrılmış, kendi çocukları olmuş

yeni bir aile kurmuştur. Davacı müvekkilin kardeşleri de başka illerde yaşamlarını kurduklarından aile ilişkileri zayıflamıştır. Davacı  kardeşlerinden yalnızca ….. ile telefon ile görüşmekte uzun yıllardır kendisini görmemektedir. Davacı müvekkilim 27.12.2009 yılında annesinin vefatı ile 18.04.2017 tarihinde … Noterliği’nden … yevmiye numaralı  ile mirasçılık belgesini  almış ve kardeşi …in vefatını bu şekilde  öğrenmiştir.

2- Davacı müvekkilim, 08.01.2019 tarihinde mernis adresine davalı kurum tarafından gönderilen ekli ödeme emrini tebellüğ etmiş ve yaptığı araştırmada;   yıllardır görüşmediği ağabeyi ……. ‘e ait 23  ….. 0699 Plaka sayılı, nerede olduğunu bilmediği araca ait birikmiş motorlu taşıt vergisi borcunun mirasçısı olan müvekkilime halefiyet ilkesi uyarınca intikal ettiğini öğrenmiştir.   

3- Kural olarak mirasçılar 3 aylık yasal sürede mirası reddetmedikleri zaman mirası kabul etmiş sayılacaktır. Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesi bu konuyu hüküm altına almıştır. Buna göre “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi (borca batıklığı) açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Yasa hükmünden açıkça anlaşıldığı gibi, mirasın hükmen reddi, herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Mirasın hükmen reddinin koşulu, murisin ölümü tarihindeki borçlarının, alacakları ve tüm hakları da dâhil olmak üzere malvarlığından fazla olmasıdır. Yani, miras bırakanın ölümü tarihinde tereke kapsamındaki pasiflerin aktiflerden fazla olması durumunda ödemeden aczinden (borca batıklık durumundan) söz edilecektir.

4- Müteveffa ……., vefat ettiği dönemde borca batık bir durumdadır, pasifi aktifinden fazladır. Müteveffanın ölüm tarihi itibariyle taşınır,taşınmaz ,nakit ve/veya herhangi bir malvarlığı olup olmadığı bilinmemektedir.Sayın mahkemece de yapılacak araştırma da bu durum ortaya çıkacaktır. Müteveffanın başka borçları olabileceği gibi, davacı müvekkilim  müteveffa adına kayıtlı olduğunu ödeme emrinin tebliği ile öğrendiği 35  AZ 0699 plak sayılı  aracın nerede olduğunu ya da kim tarafından kullanıldığını da bilmemektedir.  İş bu davanın açılmasının  nedeni TMK 605/2 Maddesi uyarınca bu durumun tespit edilmesidir.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TMK, Avukatlık Yasası,, ilgili mevzuat.

DELİLLER: Tanıklar, mirasçılık belgesi, ödeme emri, müteveffanın malvarlığı araştırması için tapu müdürlüğü, bankalara SGK Trafik tescil Şube Müd. yazılacak müzekkereler, bilirkişi incelemesi,  her türlü yasal kanıt.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle ve inceleme sonucu belirlenecek durumlar karşısında müteveffa ………..in vefat ettiği tarihte terekesinin borca batık   olduğunun ve bu nedenle mirasçı davacı müvekkilin  hükmi   red hakkı olduğunun tespitini saygılarımla dilerim. tarih

DAVACI VEKİLİ

Ekler:

1- Onaylı vekaletname örn.

2- Ödeme emri örn.

3- Yargıtay karar örn.

Reddi Miras Dilekçesi Örneği

Reddi Miras Dilekçesi Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN:

VEKİLİ:

KONU: Mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili ile istemi.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil —-’ın eşi ve diğer müvekkiller —- ve —–’ın babası —– …/…/… tarihinde kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve vefat etmiştir.

2-) Müvekkiller, müteveffa ——-’ın en yakın mirasçıları olup (eş ve altsoy) , aynı zümrede başka mirasçıları da bulunmamaktadır.

3-) Murisin ölümünü müteakip, süresi içerisinde müvekkiller müteveffa ——-’ın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.

5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkillerin reddi isteminin tespiti ve tescili ile, mirasın reddi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 605, 606, 609, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus Kaydı, Tanık Beyanı, Yemin.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin isteminin tespiti ve tescili ile, mirasın reddine karar verilmesini müvekkiller adına vekaleten arz ve talep ederiz.

EKLER: 

1- Nüfus Kaydı

2- Vekaletname sureti

İstem Sahibi Vekili

Reddi Miras Dilekçesi Örneği -3-

ADANA SULH (      ) HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

D.KONUSU: Mirasın reddi ve bu hususun tescili talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkillerin murisi … tarihinde vefat etmiştir.

2-Müvekkil davacılar muris …dan kalan mirası kayıtsız şartsız olarak reddetmektedirler. Reddi miras isteğinin tescili için iş bu davanın açılması gereği hasıl olmuştur.

DELİLLER: Nüfus  kayıtları, tanık, her türlü yasal delil.

NETİCE: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı;

DAVAMIZIN KABULÜ İLE; Öncelikle davacıların aile nüfus kayıtlarının ilgili nüfus müdürlüğünden celbi ile Müteveffa … ın mirasını davacıların kayıtsız şartsız  reddettiğinin tesciline karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

Davacı vekili

Ek:

1-Veraset ilamı

2-Vekaletname suretleriMİRASIN REDDİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Mirasın Gerçek Reddi Dava Dilekçesi Örneği 4

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI

VEKİLİ:

DAVALI: Hasımsız

KONU: T.M.K. md. 606 gereğince mirasın reddinin tescili  talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: Davacının murisi olan …..TC Kimlik Numaralı … tarihinde vefat etmiştir. ( EK- Ölüm Belgesi) Nüfus kaydı … ili ..ilçesi … Köyü Cilt No:.. Aile sıra no:.. Sıra No:…’te  kayıtlı bulunmaktadır.

Müteveffa muris Mehmet’in yasal mirasçıları; eşi .., kızı .., kızı …., oğlu …., kızı ….., oğlu …. ve kızı …..geriye kalmışlardır.  Ölümü müteakiben yasal 3 aylık süresi içinde; müvekkil ……, müteveffa babası ……..’den  kalan mirası istememekte ve kayıtsız şartsız reddetmektedir.

Bu sebeple T.M.K. md. 606’da düzenlenen “Miras, üç ay içinde reddolunabilir.” hükmü gereğince mirasın reddine ilişkin işbu davanın huzurda açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: T.M.K. md. 606 ve ilgili maddeler, H.M.K ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER: Nüfus Kayıtları, Ölüm Belgesi, Tanık beyanları ve sair hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda  izaha  çalıştığımız  nedenler  ışığında;  muris  müteveffanın mirasını,  müvekkilimizin  reddettiğine  ilişkin isteminin kabulüne ve mirası reddettiğinin tescil altına alınmasına karar verilmesini, Sayın Mahkemenizden saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 05.03.2021

Davacı Vekili

EK:

Ölüm Belgesi

Nüfus Kayıtları

Yerleşim Yeri Belgesi

Onanmış Vekalet Sureti

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Mirasın Hükmen Reddi Cevap Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVALI: VEKİLİ: DAVACILAR: VEKİLİ: DAVA DEĞERİ: KONU: Sayın Mahkemeniz’e, davaya cevap …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: