Mirası Red Dilekçesi Örneği

Mirası Red Dilekçesi Örneği


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

DAVALI :
DAVA KONUSU : Mirasın reddinin tescili talebidir.

AÇIKLAMALAR : 1)Davacı’nın …  olan muris … , … tarihinde vefat etmiştir.

(EK-1- Nüfus kaydı)

2)Ölümü müteakip 3 ay içerisinde muris … ‘nın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 605 ve md. 609, HMK. ve sair mevzuat.

DELİLLER : 1-Nüfus kaydı ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin muris … ‘nın mirasını reddetiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla dilerim. tarih

DAVACI VEKİLİ
Avukat


ÖRNEK -2


SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADANA

DAVACI                    :

KARŞI TARAF         :

DAVA KONUSU      : Mirasın reddinin tescili talebi hk.

AÇIKLAMALAR     :

1- Eşim  14/07/2008  tarihinde  vefat etmiş olup, geriye mirasçı olarak; ben ve eski ………………. olma oğlu ……………….kalmıştır.

2. Ölümü müteakip üç aylık süre içerisinde müteveffa …………………….  mirasını kayıtsız ve şartsız reddediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: MK.,HMUK,ve ilgili mevzuat

DELİLLER               : Nüfus Kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda izah edilen nedenlerle X mirasını reddettiğimin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

            .

EKLER           :

  1. Veraset İlamı
  2. Ölüm Kaydı

Örnek -3


SULH HUKUK MAHKEMESİ ’NE

ADANA

DAVACILAR :

DAVALI :Hasımsız.

KONU : Mirasın Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacılardan  .X’ın annesi, X’ın kızı X 15/09/2010 tarihinde vefat etmiştir. Davacılar  dışında mirasçısı yoktur.

2-) Murisin yüklü miktarda  borcu vardır.

3-) Muris ………….’a ait bildiğimiz kadarı ile herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Olsa da mevcut borçlarını kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.

4-) Bu nedenlerden dolayı biz davacılar ……………….’dan  kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, Veraset İlamı tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  mirasın reddine ilişkin istemimizin kabul edilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederiz

. tarih

DAVACILAR

                   


ÖRNEK -4


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

ADANA

Davacı :

Davalı : HASIMSIZ                                                                                              

Konusu : Medeni Kanunun 605 ve 606 maddelerine istinaden mirasın reddi talebinden ibarettir.

Olaylar:

  • Eşim X tarihinde vefat etmiştir.
  • Geriye mirasçıları olarak ben ve çocuklarım X kalmıştır.
  • Çocuklarımız X18 yaşından küçüktür. Babalarının ölümüyle birlikte velayetleri kanun gereği bana geçmiştir.
  • Şu aşmada ben Medeni Kanunun tanımış olduğu 3 aylık süre zarfında miras bırakanımız X’ın mirasını kayıtsız şartsız reddediyorum.
  • Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: T.M.K. HMK.İlgili mevzuat

DELİLLER                   : Ölüm kaydı, Nüfus Kaydı, tanıklar ve her türlü delil

SONUÇ                       : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle miras bırakanım x’a ait mirası kayıtsız şartsız reddettiğimi tesciline karar verilmesini  dilerim.

                                                                                                            Davacı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 28 Mayıs 2020 15:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.