Veraset İlamı Dilekçesi

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -1-


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ADANA

DAVACI:

DAVALI: Hasımsız

DAVA: Veraset İlamı( mirasçılık belgesi verilmesi)

AÇIKLAMALAR:

-Eşim ……… 02/04/2019 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçısı olarak kızım( murisin kızı)………., oğlum (murisin oğlu) …………ve ben ……….kalmıştır.

-Murisin başkaca kanuni mirasçısı bulunmamaktadır.

-Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris………….’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK’nın ilgili maddeleri, her türlü delil ve tanıklar

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle Muris…………’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 19/04/2019

                                                                                                                    DAVACI

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -2-


ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN  :

VEKİLLERİ                :

DAVA KONUSU          : Mirasçılık belgesi verilmesi istemidir.

İZAHAT                    :

1-Müvekkilemiz ….. nın babası olan  ….. , … günü vefat etmiştir.

 2-Murisin vefatından sonra geriye müvekkilemiz ’dan başka , müvekkilemizin  kardeşi …. ve sağ kalan eş …. mirasçı olarak kalmışlardır.

 3-Murisin ölümünden sonra kalan mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için mirasçılık belgesi isteme zarureti hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                 :

1-Nüfus kayıt örnekleri.

2-Tanık,Yemin ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm bu nedenlerle  Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak, müvekkilemizin ve diğer kanuni mirasçıların paylarını gösterir bir mirasçılık belgesi verilmesini saygılarımızla vekaleten dileriz. (tarih)

Davacı Vekili

EKİ:

1-Bir adet Onanmış Vekaletname Sureti.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -3-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE BULUNAN       : 

VEKİLİ                                 : 

KONU: Mirasçılık belgesi verilmesi istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim İngiliz vatandaşı olup uzun süre eşi X ile evli kalmıştır. X yılı içinde vefat etmiştir.

2-) yyy ölümünden önce İngiliz yasalarına göre uygun şekilde X tarihinde noterde hazırladığı vasiyetnamesi ile halen X Parselde bodrumda odunluğu olan 100/6021 arsa paylı H Blok Zemin Katta 1 Nolu Bağımsız bölümde ½ hissesini eşine vasiyet etmiştir. Yapılan vasiyetname ilgili ülke makamlarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi de eklenmiştir.

3-) Tarafımızca açılan X Sulh Hukuk Mahkemesi xxxx E. Sayılı vasiyetin açılması ve tenfizi davasında 19/11/2014 tarihli duruşmada murisin yani müvekkilimizin mirasçılık belgesi alması için 2 haftalık kesin süre verilmiştir.

4-)  Tüm bu sebeplerle miras bırakanın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, M.K. ilgili tüm yasalar ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu Kaydı, Vasiyetname, Tercümesi, Nüfus Kaydı ve ikamesi caiz her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris yyyyy’ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekâleten arz ve talep ederiz. tarih

EKLER: 

1- X Parselde bodrumda odunluğu olan 100/6021 arsa paylı H Blok Zemin Katta 1 Nolu Bağımsız bölümün tapu senedi.

2- müvekkilin’in Britanya Vatandaşı olduğunu gösteren nüfus kaydı.

3- Vasiyetname ve tercümesi.

4- Bir adet onaylı vekâletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Veraset İlamı Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

TALEP EDEN:

VEKİLLERİ:

KONU: Veraset ilamı talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Adana İcra Dairesi’nin 2020/19 E. sayılı dosyasında müvekkile borçlu olan Ahmet adına kayıtlı olan taşınmazların üzerine haciz konulduğu anlaşılmış olmakla, bu gayrimenkullerin satışının sağlanması için Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesi …. E. Dosyası ile İİK. 121. Maddesi gereğince tarafımızca izale-i şüyu davası açılmıştır.

Adana Sulh Hukuk Mahkemesi … Dosyası ve … tarihli izin ve yetki ile davalılar arasında … ölü kaydına rastlandığından tarafımızca açılan izale-i şüyu davasına devam edebilmemiz için  …’ın yasal mirasçılarını gösterir veraset ilamını Sayın Mahkemenizden talep etme zorunluluğu tarafımızca hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve diğer sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Yeni delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi … Dosyası ve … tarihli yetki belgesi,

-Nüfus Kayıt Örneği ve sair hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda;

Talebimizin KABULÜNE,

…’ın  mirasçılarını ve miras hisselerini gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

TALEP EDEN VEKİLLERİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin