Vasiyetname Nedir? Nasıl Yazılır? Türleri, İptali, Şartları

Vasiyetname, bir kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu mallarını, ölümünden sonra kimlere ve nasıl dağıtılacağını belirten hukuki bir belgedir. Bu belge, Türk Medeni Kanunu’na göre üç farklı şekilde hazırlanabilir: sözlü, el yazılı ve resmi vasiyetname. Her birinin hazırlanış biçimi, geçerlilik şartları ve iptal koşulları farklılık gösterir.

Bu önemli evrak, kişinin son arzularının yerine getirilmesini sağlayarak, mirasın adaletli ve düzenli bir şekilde aktarılmasına olanak tanır. Bir vasiyetname nasıl hazırlanır, yasal geçerliliği nedir ve hangi unsurları içermelidir? Bu yazımda, “Vasiyetname Nedir?” sorusunu detaylı bir şekilde ele alacağım ve vasiyetnamenin öneminin yanı sıra, hazırlama sürecini, çeşitlerini ve yasal süreçlerini de açıklayacağım.

Vasiyetnamenin Önemi

Bu belge, miras bırakanın son isteklerinin resmi olarak kaydedilmesini ve yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Miras hukukunun bir parçası olarak, vasiyetname, mirasçılar arasında adaletli bir dağılımın yapılmasına yardımcı olur, olası anlaşmazlıkları önler ve vasiyet bırakanın kendisine ait malvarlığının geleceği üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. Ayrıca, vasiyetname ile miras bırakan, belirli kişilere veya kurumlara özel hediye ve bağışlar yapabilir, bu da onun kişisel değerlerini ve tercihlerini ölümünden sonra dahi yansıtma imkanı sunar.

Vasiyetname Türleri

1) Sözlü Vasiyetname

Sadece olağanüstü durumlarda, resmi veya el yazısı ile vasiyetname hazırlanamadığında geçerli olur. İki şahit önünde yapılır ve şahitlerin bu vasiyeti en yakın sulh veya asliye mahkemesine bildirmesi gerekir.

2) El Yazılı Vasiyetname

Tamamen miras bırakanın kendi el yazısı ile yazılmalı, imza ve tarih içermelidir. Vasiyetnameyi hazırlayan kişi bu belgeyi notere, sulh hakimine veya yetkili memura teslim edebilir, ancak bu bir zorunluluk değildir.

3) Resmi Vasiyetname

Noter, sulh hakimi veya yetkili memur huzurunda, iki tanığın katılımıyla hazırlanır. Resmi vasiyetname, okunarak ve imzalanarak veya okunmadan ve imzalanmadan düzenlenebilir. Bu tür vasiyetname sıkı şekil şartlarına tabidir.

Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname, el yazısıyla ya da noter huzurunda resmi bir şekilde hazırlanabilir. El yazılı vasiyetname için, metnin tamamının vasiyetçi tarafından el yazısı ile yazılması, imzalanması ve tarih atılması gerekir. Resmi vasiyetname ise noter veya sulh hakimi huzurunda, iki tanık eşliğinde hazırlanır. Bu süreçte, vasiyetçinin istekleri doğrultusunda bir belge düzenlenir ve bu belge yasal olarak kayıt altına alınır. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için, belirli hukuki şartların yerine getirilmesi esastır. Bu şartlara detaylı olarak aşağıda değineceğim, şimdilik bir örnek vermem gerekirse, vasiyetçinin ayırt etme gücüne sahip olması ve vasiyetnamenin yasalara uygun bir biçimde hazırlanmış olması gerekir.

Vasiyetname Geçerlilik Şartları

Vasiyetnamenin geçerlilik şartları, Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenmiştir ve bu şartlar, vasiyetnamenin hukuki olarak tanınması ve uygulanması için yerine getirilmesi gereken koşullardır. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için dikkate alınması gereken ana şartlar şunlardır:

 1. Vasiyetçinin Ehliyeti: Vasiyetnameyi düzenleyen kişinin, vasiyetnameyi yapma anında tam ehliyete sahip olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Bu, vasiyetçinin hukuki işlem yapma yeteneğine sahip olduğu ve aldığı kararların farkında olduğu anlamına gelir.
 2. Form Şartları: Vasiyetnamenin kanunda belirtilen forma uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu, el yazısıyla yapılan vasiyetnameler ve resmi vasiyetnameler olmak üzere iki tür vasiyetnamenin geçerlilik şartlarını ayrıntılı bir şekilde belirtir. El yazılı vasiyetnamelerin tamamen vasiyetçi tarafından el yazısıyla yazılması, imzalanması ve tarih atılması; resmi vasiyetnamelerin ise noter huzurunda veya iki tanık eşliğinde sulh hakimi önünde yapılması gerekir.
 3. İmza: El yazılı vasiyetnameler için kritik bir unsurdur. İmza elle atılmalı, mühür veya kaşe kullanılmamalıdır.
 4. Açık ve Belirgin İstekler: Vasiyetname içerisindeki talimatların açık ve net bir şekilde ifade edilmiş olması gerekmektedir. Belirsiz ifadeler veya çelişkili talimatlar, vasiyetnamenin yorumlanmasında ve uygulanmasında sorunlara yol açabilir.
 5. Zorlama ve Hile Yokluğu: Vasiyetname, vasiyetçinin serbest iradesiyle ve herhangi bir zorlama, korkutma veya aldatma olmaksızın hazırlanmış olmalıdır. Vasiyetçi üzerinde baskı oluşturularak veya hile yoluyla yapılan vasiyetnameler geçersiz sayılabilir.
 6. Yasalara ve Ahlaka Uygunluk: Vasiyetnamenin içeriği, yasalara ve genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır. Yasalara veya ahlaka aykırı istekler içeren vasiyetnameler geçersiz kabul edilir.

Vasiyetnameyle Yapılabilecek İşlemler

Vasiyetnameyle, mirasbırakan mal varlığının bir kısmını belirli kişilere veya kurumlara bırakabilir, malın kullanımı ve dağıtımı konusunda talimatlar verebilir, mirasçıları atayabilir, çıkarabilir veya değiştirebilir, yedek mirasçılar belirleyebilir, vakıf kurabilir, özel şartlar koşabilir ve mirasın yönetimi için bir yürütücü atayabilir. Bu işlemler, saklı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediği sürece yasal olarak geçerlidir.

Vasiyetname Örnekleri

Öncelikle, vasiyetname metninin yapısını izah edip, ardından vasiyetname metni örneği paylaşacağım.

Genel Yapı

 1. Başlangıç: Vasiyetnamenin kim tarafından, hangi tarihte yazıldığına dair bilgilerle başlar. Vasiyetçinin tam adı, adresi ve doğum tarihi gibi kişisel bilgiler içerir.
 2. Giriş Beyanı: Vasiyetçinin vasiyetnameyi kendi serbest iradesiyle ve sağlıklı zihinsel durumda olduğunu beyan eden bir ifade yer alır.
 3. Malvarlığı ve Mirasçılar: Vasiyetçinin malvarlığı hakkında genel bir bilgi verilir. Ardından miras bırakılacak kişiler ve varlıkların nasıl paylaştırılacağı belirtilir.
 4. Özel Talimatlar: Özel dilekler, bağışlar veya mirasın yönetimi ile ilgili özel talimatlar yer alabilir.
 5. Yürütücü Atama: Vasiyetnamenin yürütülmesinden sorumlu olacak kişinin (veya kişilerin) isimleri belirtilir.
 6. İmza ve Tarih: Vasiyetçinin imzası ve vasiyetnamenin yazıldığı tarih eklenir. Eğer vasiyetname resmi bir şekilde noter huzurunda hazırlanıyorsa, noter onayı da bulunur.

Özel Durumlar için İpuçları:

 • Çocuklar için vasiyet: Reşit olmayan çocuklar için vasiyetçi, çocukların bakımı ve gelecekteki finansal güvencesi ile ilgili talimatlar verebilir.
 • Hayır işleri: Vasiyetçi, belirli bir miktarı hayır kurumlarına bağışlama niyetinde olabilir. Bu tür bir bağışın nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanır.
 • Eşyaların dağıtımı: Kişisel eşyaların kimlere verileceği detaylı bir şekilde listelenir.

Yukarıdaki yapının yanı sıra, vasiyetname hazırlarken kişinin kendi özel durumuna ve tercihlerine uygun değişiklikler yapması mümkündür. Vasiyetnamenin geçerli ve yasal olması için yerel mevzuata ve yasal şartlara uygun olarak hazırlanması önemlidir.

Vasiyetname Metni Örneği

Ben, [Ad Soyad], [Doğum Tarihi ve Yeri], bu vasiyetnamemi tamamen sağlıklı zihinsel ve fiziksel durumda ve serbest irademle yazıyorum.

1. Mirasın Dağılımı: Burada, malvarlığımın ve varlıklarımın nasıl paylaştırılacağını belirtiyorum. [Miras bırakılacak kişilerin adı ve neyin, ne kadar paylaştırılacağı detaylı olarak açıklanır.]

2. Özel Talimatlar: Eğer varsa, mirasla ilgili özel dileklerim ve talimatlarım. [Özel talimatlar, bağışlar, mirasın kullanımı ile ilgili detaylar.]

3. Yürütücü: Vasiyetnamemin yürütülmesinden sorumlu olarak [Yürütücünün Adı ve İletişim Bilgileri] atıyorum.

4. Çocuklarım ve Bakımı: Reşit olmayan çocuklarım varsa, onların bakımı ve gelecekteki finansal güvenceleri ile ilgili talimatlarım. [Çocukların adları, kimin bakacağı, finansal düzenlemeler.]

5. Son Dilekler: Cenaze törenimle ilgili son dileklerim. [Cenaze düzenlemeleri, defin yeri, törenle ilgili özel istekler.]

Bu vasiyetnamenin, ölümümden sonra iradem doğrultusunda yürütülmesini istiyorum. Hiçbir baskı altında kalmadan ve tamamen kendi serbest irademle bu vasiyetnamemi yazdım ve imzalıyorum.

İmza: [Ad Soyad] [Tarih]

Tanıklar: [Tanık 1 Ad Soyad ve İmza] [Tanık 2 Ad Soyad ve İmza]

Vasiyetnameden Nasıl Dönülür? İptal Edilebilir Mi?

Vasiyetnameden dönme veya vasiyetnamenin iptali, Türk Medeni Kanunumuz uyarınca mümkündür. Vasiyetnameden dönmenin üç ana yolu şunlardır:

 1. Yeni Vasiyetname Yapmak Suretiyle Eski Vasiyetnameden Dönme: Bir mirasbırakan, daha önce düzenlemiş olduğu vasiyetnameden, yeni bir vasiyetname yaparak dönebilir. Bu, mirasbırakanın yeni bir vasiyetnameyle önceki vasiyetnamenin hükümlerini değiştirmesi veya iptal etmesi anlamına gelir. Yeni vasiyetname, eski vasiyetnamenin yerini alır ve eski vasiyetname geçerliliğini yitirir.
 2. Yok Etme ile Vasiyetnameden Dönme: Vasiyetnameden dönmek için bir diğer yöntem, vasiyetnamenin fiziki olarak yok edilmesidir. Eğer vasiyetname yok edilirse, o vasiyetname artık geçerli değildir ve vasiyetnamenin içeriğine dayanarak hak iddia etmek mümkün olmaz.
 3. Yeni Tasarruf ile Vasiyetname Oluşturma: Mirasbırakan, vasiyetnamede belirtilen mal üzerinde daha sonradan başka bir tasarrufta bulunarak da vasiyetnameden dönebilir. Örneğin, mirasbırakanın vasiyet ettiği malı başkasına satması durumunda, orijinal vasiyet geçersiz hale gelir.

Vasiyetnameden dönmenin veya vasiyetnamenin iptali için mirasbırakanın herhangi bir sebep göstermesi veya izin alması gerekmez.

Mirasçılardan herhangi biri vasiyetnamenin iptali için mahkemeye başvurulabilir ve vasiyetname, ehliyetsizlik, zorlama veya ahlaka aykırılık gibi nedenlerle iptal edilebilir.

Vasiyetin Açılması

Vasiyetnamenin açılması süreci, Türk Medeni Kanunu’nun 596. maddesi gereğince, mirasbırakanın ölümünden sonra gerçekleşir. Vasiyetname, mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer, vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmak üzere çağrılırlar​​.

Vasiyetnamenin açılması işlemi, vasiyetnamenin türüne göre farklılık gösterebilir. Noter huzurunda düzenlenen resmi vasiyetnameler, mirasbırakanın ölümü sonrası noter tarafından nüfus müdürlüğüne, oradan Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve son olarak sulh hukuk mahkemesine bildirilir. Sulh hukuk mahkemesi, mirasçılara ve diğer ilgililere tebligat gönderir. El yazılı vasiyetnameler için ise, mahkeme mirasbırakanın el yazısının incelenmesi sürecini başlatır. Bu inceleme, mirasbırakanın daha önce imzaladığı resmi belgelerle karşılaştırılarak yapılır ve bir bilirkişi tarafından gerçekleştirilir​​.

Vasiyetnamenin açılmasından sonra, mahkeme, vasiyetnamenin içeriğini mirasçılara aktarır ve vasiyetnamenin yerine getirilmesi için gerekli kararları alır. Mirasçıların duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur; yokluklarında da vasiyetname okunur ve yerine getirilir​​.

Saklı Pay

Saklı pay, mirasbırakanın yasal mirasçılarından kaçıramayacağı, her birine kanunen belirlenmiş paydır. Mirasbırakan, vasiyetnamesi ile bu yasal sınırları aşamaz; aşarsa, saklı pay sahipleri tenkis davası açarak haksızlığı düzeltebilirler. Saklı pay, mirasçıların ekonomik güvencesini sağlamak amacıyla korunur. Saklı pay oranları altsoy için yasal miras hakkının yarısı, anne ve babanın her birinin yasal miras hakkının 1/4’üdür.

Sıkça Sorulan Sorular

Vasiyetname İptal Edilebilir Mi?

Vasiyetname, kanunda belirlenen şekil şartlarına uygun olarak hazırlandıysa geçerlidir. Ancak, miras bırakanın tasarruf ehliyeti olmadan yapılmışsa, korkutma, aldatma gibi nedenlerle hazırlanmışsa veya içeriği hukuka aykırıysa iptal edilebilir.

Sağlık Raporu Zorunlu Mu?

Vasiyetnameyi düzenlerken sağlık raporu almak zorunlu değildir, ancak ileride vasiyetnamenin geçerliliği sorgulandığında akıl sağlığı durumunun ispatı açısından önemli bir faktör olabilir.

Vasiyetnameyi Kimler Hazırlayabilir?

Ayırt etme gücüne sahip ve en az 15 yaşını doldurmuş herkes vasiyetname hazırlayabilir. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için kişinin hür iradesiyle ve hukuka uygun şekilde düzenlemesi gerekmektedir.

Mirasta vasiyet varsa ne olur?

Mirasta vasiyetname varsa, mirasbırakanın ölümünden sonra mal varlığı ve diğer hakları, vasiyetnamede belirtilen şekilde dağıtılır. Vasiyetname, mirasbırakanın son arzularını yasal olarak ifade eden bir belgedir ve mirasın paylaşımı bu belgeye uygun olarak gerçekleştirilir. Bu, mirasbırakanın ötesinde, yasal mirasçıların haklarını da etkileyebilir.

Noterden yapılan vasiyet geçerli mi?

Evet, noterden yapılan vasiyetname Türk hukuk sisteminde geçerlidir ve resmi vasiyetname olarak kabul edilir. Noter huzurunda düzenlenen ve ilgili şahitlerin de hazır bulunduğu bu tür vasiyetnameler, mirasbırakanın son arzularının yasal olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlar. Bu yolla, mirasbırakanın istekleri açık ve yasal bir çerçevede belgelendirilmiş olur.

Vasiyetname bozulmaması için ne yapmalı?

Vasiyetnamenin bozulmaması için, açık ve anlaşılır bir dil kullanarak, yasal şartlara uygun şekilde hazırlanmalı ve noter huzurunda imzalanmalıdır. Ayrıca, vasiyetnamenin güncellenmiş ve tüm ilgililer tarafından bilinen bir kopyasının güvenli bir yerde saklanması önemlidir. Vasiyetnamenin içeriği ve şartları, mirasbırakanın gerçek niyet ve arzularını yansıtmalıdır.

Vasiyet bırakılan kişi ölürse ne olur?

Eğer vasiyet bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünden önce vefat ederse, mirasbırakanın vasiyetinde yer alan alternatif düzenlemelere bakılır. Eğer alternatif hükümler veya yedek mirasçılar belirtilmemişse, o kısım miras kanunlarına göre diğer yasal mirasçılara geçer. Bu durumda, vasiyetnameyi hazırlayan kişinin ölümünden sonra, vasiyetin uygulanabilirliği için miras hukuku kuralları devreye girer.

Vefat eden kişi malının ne kadarını vasiyet edebilir?

Bir kişi, mal varlığının tamamını vasiyet edemez çünkü yasal mirasçıların saklı pay hakları vardır. Türk Medeni Kanunu’na göre, vasiyet edilebilecek malın oranı, miras bırakanın yasal mirasçılarının saklı paylarını ihlal etmeyecek şekilde kalan kısmıdır. Genellikle bu, mirasın 1/3’üne tekabül eder, ancak saklı pay sahiplerinin oranlarına ve sayısına bağlı olarak değişebilir.

Tüm mirasını bir çocuğa bırakabilir mi?

Bir kişi, tüm mirasını bir çocuğuna bırakamaz çünkü diğer yasal mirasçıların, özellikle de saklı pay sahiplerinin (diğer çocuklar ve varsa eş) hakları korunur. Türk Medeni Kanunu, yasal mirasçıların saklı paylarını garanti altına alır. Bu nedenle, mirasbırakanın mal varlığının sadece bir kısmı (genellikle 1/3’ü) vasiyet yoluyla serbestçe dağıtılabilir. Saklı pay haklarına riayet edilmediği durumda, diğer mirasçılar mahkemeye başvurarak vasiyetin iptalini veya tenkisini talep edebilirler.

İlgili Kanun Maddeleri

Türk Medeni Kanunu Madde 514 - Genel Olarak

Madde 514- Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir.

Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.

Türk Medeni Kanunu Madde 531 - Vasiyet; Şekilleri; Genel olarak

Madde 531- Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.

Türk Medeni Kanunu Madde 532 - Resmî vasiyetname; Düzenlenmesi

Madde 532 – Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.

Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

Türk Medeni Kanunu Madde 533 - Memurun işlevi

Madde 533 – Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir.

Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır.

Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.

Türk Medeni Kanunu Madde 534 - Tanıkların katılması

Madde 534 – Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.

Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve mirasbırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

Türk Medeni Kanunu Madde 535 - Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenleme

Madde 535- Mirasbırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine mirasbırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder.

Bu durumda tanıklar, hem mirasbırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından mirasbırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

Türk Medeni Kanunu Madde 536 - Düzenlemeye katılma yasağı

Madde 536- Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Türk Medeni Kanunu Madde 537 - Vasiyetnamenin saklanması

Madde 537- Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.

Türk Medeni Kanunu Madde 538 - El yazılı vasiyetname

Madde 538- El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.

Türk Medeni Kanunu Madde 539 - Sözlü vasiyet; Son arzuları anlatma

Madde 539- Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.

Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.

Türk Medeni Kanunu Madde 540 - Belgeleme

Madde 540- Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler.

Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer.

Türk Medeni Kanunu Madde 541 - Hükümden düşme

Madde 541- Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.

Türk Medeni Kanunu Madde 542 - Vasiyetten dönme; Yeni vasiyetname ile

Madde 542- Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir.

Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir.

Türk Medeni Kanunu Madde 543 - Yok etme ile

Madde 543- Mirasbırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir.

Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme hakkı saklıdır.

Türk Medeni Kanunu Madde 544 - Sonraki tasarruflar

Madde 544- Mirasbırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki vasiyetname onun yerini alır.

Belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, mirasbırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin