Mirasın Hükmen Reddi Temyiz Dilekçesi

( TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR.)

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 SUNULMAK ÜZERE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:                                                      

TEMYİZ EDEN (DAVALI):

VEKİLİ:

KARŞI TARAF (DAVACI):

VEKİLİ:

KONU: … Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarih ve … sayılı kararının temyizi talebidir.

AÇIKLAMALAR: Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen karar hukuka ve mevzuata aykırı olup, temyizen incelenerek bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

Davacıların murisi …’nin  müvekkil kuruma … şirketindeki ortaklığından dolayı olan SGK prim borçlarından dolayı kendilerinin sorumlu tutulmaması adına müteveffa …’nin mirasının hükmen reddi istemiyle açılan davada  mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesinde belirttiği gibi müteveffa …’nin müvekkil kuruma … şirketindeki ortaklığından dolayı borçları bulunmaktadır ve bu borçlardan davacıların yasal mirasçısı olması hasebiyle sorumluluğu bulunmaktadır.

Müteveffa …’nin terekesinin borca batık olup olmadığı terekenin aktif ve pasifinin tamamen bilinmesi ile mümkün olacaktır. Miras bırakanın taşınır ve taşınmaz mallarının ölüm günündeki değerlerini, başka bir ifadeyle ölüm günü itibariyle terekenin aktifinin belirlenmesi ve borç miktarına göre borçlarını karşılamaya yeter miktarda olup olmadığının objektif olarak tespiti gerekmektedir.

Aynı zamanda sayın mahkemece ödemeden aciz bir miras bırakanın, mirasının reddeden mirasçıların, murisin alacaklılarına karşı miras bırakanın ölümünden önceki 5 yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü oldukları değer ölçüsünde sorumludur hükmü doğrultusunda davacıların murisinin ölümünden önceki 5 yıl içinde mirastan almış olduğu gayrimenkul, menkul ve nakit para aktarımı olup olmadığının ve miras bırakanın ölümünden sonra davacıların miras bırakanın mirasını kabul anlamına gelen davranışının bulunup bulunmadığının tespiti de gerekecektir.

Bu nedenle usul ve yasaya aykırı mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlarda dikkate alınarak belirtilen mahkeme kararının  bozulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davalı Kurum Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir