Muris Adına Mirasçılar Güveni Kötüye Kullanma Davası Açabilir Mi?

Açabilirler. Muris adına açılacak böyle bir davada bütün mirasçıların davaya dahil olması gerekir. Davadaki talep konusu ise “terekeye iade olmalıdır”. Böyle bir davada şu gibi deliller kullanılır: Tanık, bedel farkları, yakınlık tespiti, iyiniyet ispatı.

Sizler için muris adına mirasçıların güveni kötüye kullanma davası açabileceğine dair Yargıtay kararını bu yazımızda inceledik:

Davacıların Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiası

DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları Musa Yorgun’un davacı oğlu Mürsel ile davalı oğlu Musa’nın bankadan kredi alabilmeleri için ipotek tesis ettirebilmeleri amacıyla vekaletname verdiğini ancak davalı Musa’nın vekalet görevini kötüye kullanarak diğer mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla çekişmeli 7 parsel sayılı miras bırakana ait taşınmazı karısı davalı Leyla’ya onun da diğer davalı Mehmet’e devrettiğini, davalıların el ve işbirliği içinde hareket ettiklerini ileri sürerek payları oranında iptal-tescil, olmadığı takdirde taşınmazın satış tarihindeki gerçek bedelinin tahsilini istemişlerdir.

Davalıların Savunması

Davalılar, işlemlerin gerçek olduğunu, miras bırakının daha önce de bir çok taşınmazını sattığını, kaldı ki, davalı Mehmet’in iyiniyetle taşınmazı satın aldığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Yargılama Sonucu

Mahkemece, vekaletin miras bırakanın iradesine uygun biçimde kullanıldığı, tüm mirasçıların davada yer alması gerekirken dava dışı mirasçı bulunduğu, davalı Mehmet’e taşınmaz muvazaalı devredilmişse de iptal ile davalı Leyla’ya döndürülmesinin davacılara hukuki yarar sağlamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacılar tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 20.9.2005 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vs. vekili Avukat Ayhan Kocaköse ile temyiz edilen vs. vekili Avukat Ertan Ekşi geldiler, duruşmaya başlandı, süresinde verilen ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı bilahare Tetkik Hakimi Murat Ataker’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesi içeriğinden, iddianın ileri sürülüş biçiminden davada vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayanıldığı açıktır. Miras bırakan adına açılan böyle bir davada tüm mirasçıların davada yer alması zorunlu olduğu gibi sonuç ve isteğin de terekeye iade biçiminde olması zorunludur. Pay oranında iptal tescil isteğinin dinlenebilmesine olanak yoktur.

SONUÇ : Dava, reddedildiğine göre sonucu bakımından doğru olan hükmün yukarıda açıklanan gerekçelerden ötürü ONANMASINA, 4.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Avukat Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz edilen vekili için 400,00 YTL. duruşma Avukat parasının temyiz edenden alınmasına, 20.09.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2005/8144 K. 2005/9826 T. 20.9.2005 818/m.390)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir