Miras Payının Devri Sözleşmesi

Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1-

TARAFLAR :

Bir tarafta X adresinde ikamet eden X ile, diğer tarafta X adresinde ikamet eden X arasında aşağıdaki koşullarla bir miras payının devri sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

T.C:……………… kimlik numaralı X ” devreden

T.C: X  kimlik numaralı X ” devralan ” olarak anılacaktır.

Madde 2-

KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, devreden olarak Lokman …………..nün, babası Hikmet ……….(T.C:……………)’den kendisine intikal eden açılmış terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payından ……… ili, …………..İlçesi …… Mah. …… Ada, …… Parselde mesken olarak geçen … numaralı bağımsız bölümdeki paylı mülkiyete tabi olan yerdeki (mirasçılık belgesinde belli olduğu üzere 1/8’ tekabül eden) hissesinin tamamını, mirasçılardan olan kardeşi …’ye (devralana) devretmesidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesine  göre paylı mülkiyete tabi yerlerde hisse devri yapılırken önalım hakkı yasa tarafından korunmaktadır. Söz konusu pay devri bu sebeple yapılmış olup, bu işlem sonucu devredenin ilgili taşınmazda bir hakkı kalamayacak olup, devralanın payı 2/8 oranında olacaktır.

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Devreden, … tarihinde ölen babası …dan kendisine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan miras payının tamamını devralana, herhangi bir koşul ileri sürmeksizin ve karşılığında sadece … TL(onbeş bin türk lirası)  alarak, gayri kabili rücu olarak devretmiştir.

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………..  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, … tarihinde tanzim edilip  iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, ikinci nüsha devredende kalmıştır. tarih

DevredenDevralan

Son düzenleme tarihi 27 Ağustos 2020 10:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.