Meskeniyet İddiası Dava Dilekçesi Örneği

 ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                              :

VEKİLİ                               :

DAVALI                              :Sosyal Güvenlik Kurumu

                                              

KONU                     : Meskeniyet şikayeti ile haczedilemez mala uygulanan haczin kaldırılması talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalı kurum tarafından, müvekkil aleyhine herhangi bir icra takibi başlatılmadan e-haciz yoluyla müvekkilin haline münasip tek konutuna İİK md. 82/12’ye aykırı olarak haciz şerhi işletilmiştir. Bugüne kadar müvekkile herhangi bir ödeme emri ya da haciz ihbarnamesi tebliğ edilmemiştir. Müvekkil, söz konusu hacizlerden 26.10.2018 tarihinde haricen haberdar olmuştur.

 

Haciz tatbik edilen yerden başka müvekkilimin adına kayıtlı başka herhangi bir menkul ya da gayrimenkul malvarlığı da bulunmamaktadır.

 

2-Müvekkilin sosyal konumu açısından yapılacak değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması açısından öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkil, meskeniyet şikayetinde bulunmuş olduğu yer haline münasip bir evdir.

 

Dolayısı ile gerek hacze konu evin konumunun müvekkilimin sosyal çevresi içerisinde yer alması gerekse evin fiziksel koşullarının 2 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak nitelikte olması münasebeti ile söz konusu ev İİK md.82/12 md.sinin duraksama yaratmayacak açıklıktaki hükmü uyarınca haline münasip evidir. Dolayısı ile de haczi kabil değildir. İşlenen haciz şerhinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Zira söz konusu ev müvekkilin malik olduğu tek evi olup haciz işlemlerine devam edilmesi ve sonrasında satılması halinde yaşamını idame ettirebileceği başka bir alternatif evi yoktur. Böyle bir durum yasalara, hukuka ve İİK’nın ruhuna aykırıdır. Çünkü bu şekilde bir işlem sosyal anlamda bir cezalandırma teşkil edecektir. Oysaki haciz işlemine cevaz veren yasaların amacı borçluyu sosyal ve kültürel anlamda cezalandırmak değil alacaklının alacağını tahsil kabiliyeti sağlamaktır.

 

3- Yine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2005/703 E., 2005/3966 K. 1.3.2005 T.’li ve 2009/19619 E. 2010/1056 K., 19.1.2010 T.li kararları ile borçlunun haline münasip evinin haczinin mümkün olmadığı- yasa hükmüne aykırı haczin kaldırılması gerektiğini hükme bağlamıştır.

 

Müvekkilin tek evi olan tapuda İstanbul ili, Sultangazi ilçesi, Atışalanı Mah. Uzuncaova mevkii 110 ada, 39 parselde  kayıtlı bulunan ve İsmetpaşa mah. 62. Sk. No:10 D:8 Sultangazi İstanbul adresinde yer alan bağımsız bölüm üzerindeki haczin kaldırılması için işbu dava ikame edilmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER : İİK md.82/12 , Yargıtay Kararları ve sair ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı Tapu Kayıtları, Mernis Kayıtları, Keşif, Bilirkişi raporu, Tanık, ve sair her türlü yasal delil.

 

NETİCE-İ TALEP       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ile Sayın Mahkemenizce resen göz önüne alınacak hususlar çerçevesinde (Fazlaya ilişkin hak ve alacağımız saklıdır);

1- Meskeniyet iddiamızın kabulü ile şikayet konusu mesken üzerindeki haczin kaldırılmasına;

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

 

                                                                                           Davacı Vekili

 

EK-  Onaylı vekaletname örneği

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.