Meskeniyet İddiası Dava Dilekçesi Örneği

May 14, 2019 | İcra Hukuku

Meskeniyet İddiası Dava Dilekçesi Örneği -1-


 ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                              :

VEKİLİ                               :

DAVALI                              :Sosyal Güvenlik Kurumu

KONU                     : Meskeniyet şikayeti ile haczedilemez mala uygulanan haczin kaldırılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-Davalı kurum tarafından, müvekkil aleyhine herhangi bir icra takibi başlatılmadan e-haciz yoluyla müvekkilin haline münasip tek konutuna İİK md. 82/12’ye aykırı olarak haciz şerhi işletilmiştir. Bugüne kadar müvekkile herhangi bir ödeme emri ya da haciz ihbarnamesi tebliğ edilmemiştir. Müvekkil, söz konusu hacizlerden 26.10.2018 tarihinde haricen haberdar olmuştur.

Haciz tatbik edilen yerden başka müvekkilimin adına kayıtlı başka herhangi bir menkul ya da gayrimenkul malvarlığı da bulunmamaktadır.

2-Müvekkilin sosyal konumu açısından yapılacak değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması açısından öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkil, meskeniyet şikayetinde bulunmuş olduğu yer haline münasip bir evdir.

Dolayısı ile gerek hacze konu evin konumunun müvekkilimin sosyal çevresi içerisinde yer alması gerekse evin fiziksel koşullarının 2 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak nitelikte olması münasebeti ile söz konusu ev İİK md.82/12 md.sinin duraksama yaratmayacak açıklıktaki hükmü uyarınca haline münasip evidir. Dolayısı ile de haczi kabil değildir. İşlenen haciz şerhinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Zira söz konusu ev müvekkilin malik olduğu tek evi olup haciz işlemlerine devam edilmesi ve sonrasında satılması halinde yaşamını idame ettirebileceği başka bir alternatif evi yoktur. Böyle bir durum yasalara, hukuka ve İİK’nın ruhuna aykırıdır. Çünkü bu şekilde bir işlem sosyal anlamda bir cezalandırma teşkil edecektir. Oysaki haciz işlemine cevaz veren yasaların amacı borçluyu sosyal ve kültürel anlamda cezalandırmak değil alacaklının alacağını tahsil kabiliyeti sağlamaktır.

3- Yine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2005/703 E., 2005/3966 K. 1.3.2005 T.’li ve 2009/19619 E. 2010/1056 K., 19.1.2010 T.li kararları ile borçlunun haline münasip evinin haczinin mümkün olmadığı- yasa hükmüne aykırı haczin kaldırılması gerektiğini hükme bağlamıştır.

Müvekkilin tek evi olan tapuda İstanbul ili, Sultangazi ilçesi, Atışalanı Mah. Uzuncaova mevkii 110 ada, 39 parselde  kayıtlı bulunan ve İsmetpaşa mah. 62. Sk. No:10 D:8 Sultangazi İstanbul adresinde yer alan bağımsız bölüm üzerindeki haczin kaldırılması için işbu dava ikame edilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : İİK md.82/12 , Yargıtay Kararları ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı Tapu Kayıtları, Mernis Kayıtları, Keşif, Bilirkişi raporu, Tanık, ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ile Sayın Mahkemenizce resen göz önüne alınacak hususlar çerçevesinde (Fazlaya ilişkin hak ve alacağımız saklıdır);

1- Meskeniyet iddiamızın kabulü ile şikayet konusu mesken üzerindeki haczin kaldırılmasına;

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

                                                                                           Davacı Vekili

EK-  Onaylı vekaletname örneği

Meskeniyet İddiası Dava Dilekçesi Örneği -2-


ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

ŞİKAYET EDEN                 :

VEKİLLERİ                        :

DAVALI                               :

KONU                                   :

AÇIKLAMALAR                :Müvekkil aleyhine alacaklı görünen tarafından ……..3. İcra Müdürlüğünün 2018/       E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. İlgili icra dosyası ile müvekkilin ………İli, ……. İlçesi, ……Mah………. Ada, …..Parsel ….. nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan haline münasip evine haciz konulmuştur.

Hacze konu ev müvekkilin ailesi ile birlikte oturduğu evi olup bu evinden başka oturacağı bir evi de yoktur. Bilindiği üzere İİK’ nun 82. maddesinde borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle müvekkilin evindeki haczin kaldırılması gerekmektedir.

Müvekkilimiz, haline münasip evine haciz konulduğu hususundan müvekkile gönderilen ve ………………..tarihinde tebliğ olan 103 davetiyesi ile haberdar olmuştur.

Tüm bu anlatılan sebeplerle müvekkilin haline münasip ev niteliğindeki taşınmazında bulunan haczin hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                          :…….. 3. İcra Müdürlüğünün 2018/       E. sayılı dosyası,   Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi ve Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimizin …… İli ….. İlçesi ……. Mah. …… Ada,  ……. Parsel ……nolu bağımsız bölümde kayıtlı haline münasip evinde bulunan haczin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

 Şikâyet Eden Vekili

Meskeniyet İddiası ile İlgili Okunması Gereken Özet Yargıtay Kararları

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.