Meskeniyet-Aile Konutu İddiasına Cevap Dilekçesi

Nis 17, 2020 | İcra Hukuku

Meskeniyet-Aile Konutu İddiasına Cevap Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

 

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

KONU                   : X tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davacı taraf X tarihli şikayet dilekçesi ile İİK md 82 gereğince borçlunun haline münasip evinin haczedilmesinin kanuna aykırı olduğundan bahisle haczedilmezlik şikayetinde bulunmuştur. Davacının şikayet dilekçesindeki iddialarının tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

Davalı müvekkil şirket alacağını tahsil amacı ile davacı … dosya ile icra takibi başlatmıştır. Borcun tahsili amacı ile yapılan mal varlığı araştırmasında borçlu davacının X taşınmazına haciz tesis edilmiştir. Anılan taşınmazın satış işlemleri için X İcra Müdürlüğü’nün X Tal. dosyası ile X tarihinde keşif yapılarak taşınmazın kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdiri raporu davacı borçlu X nın vekili X’a X tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı tarafın haczi X tarihinde öğrendik beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Borçlu keşif sırasında hacizden haberdar olmuştur. Kaldı ki; kıymet takdiri raporu X tarihinde borçlu vekiline tebliğ edilmiştir. Borçlu keşif sırasında hacizden haberdar olduğundan; İİK gereğince haczedilmezlik iddiası haczin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal şikayet süresi içinde yapılmamıştır. Bu nedenle öncelikle süre yönünden davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.

Dosya kapsamında haciz şerhi işlenen X taşınmaz tapuda arsa niteliğinde görünmektedir. Davacı tarafça meskeniyet iddiasında bulunulmuş ise de anılan taşınmaz tapuda konut niteliğinde görünmemektedir. Davacı taraf anılan taşınmazın konut niteliği taşıdığına ve davacının ailesi ile yaşadığına dair herhangi belge sunmamıştır. Tapuda anılan taşınmaz konut olarak görünmediğinden davacı tarafın iddiaları hakkın kötüye kullanılmasıdır.  Davacı taraf müvekkil şirketin hakkını elde etmesine engel olarak dürüstlük kurallarına aykırı davranmaktadır.

Kaldı ki; X taşınmaz üzerindeki bina davacı açısından haline münasip ev olarak değerlendirilemeyecek niteliktedir. İİK m.82/12’ de belirtilen “haline münasip ev” borçlunun aylık geliri, sosyal statüsü, aile fertlerinin sayısı itibariyle nasıl bir eve ihtiyacı olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak tespit edilebilecektir. Ancak borcunu ödemeyerek icra takibine maruz kalan ve alacaklının hakkına kavuşmasını engelleyen borçlunun borcundan önceki lüks ve görkemli hayatını devam ettirmesi de kabul edilemez. Davacının oturmakta olduğu dava konusu olan ev haline münasip bir ev olmadığı gibi, haciz işleminin uygulanması neticesinde satış gerçekleştirilip davacının borcu kapatıldıktan sonra kalacak olan miktar bakımından borçlunun bütçesi haline münasip bir konut edinebilmek için yeterli olacaktır.

Açıklanan tüm bu hususlar, davacının mesnetsiz iddialarının salt satış işlemlerini geciktirmek adına öne sürüldüğünü göstermektedir. Bu nedenle usul ve yasaya aykırı ikame edilen davanın reddine karar verilmesini talep ederim.

 DELİLLER: İİK ve sair mevzuzat

 

HUKUKİ DELİLLER:

1)X İcra Müdürlüğü’nün  takip sayılı dosyası

2) İcra Müdürlüğü’nün  tal. Takip sayılı dosyası

3) Taşınmaza ait tapu kayıtları

4) Bilirkişi İncelemesi

5) Keşif

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak ikame edilen davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla, tarih

Meskeniyet İddiasına Cevap Dilekçesi

ADANA … İCRA HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO:

DAVALI :

VEKİLİ   :

DAVACI :

VEKİLİ   :

KONUSU: Davaya cevap ve delillerimizin sunulmasıdır.     

AÇIKLAMALAR:

Davacı,  huzurdaki dosya ile müvekkilin alacaklı olduğu … E. sayılı dosyasında Kütahya İli ………….mesken adresinde bulunan taşınmaza konulan hacze ilişkin, meskeniyet iddiasına dayalı haczedilemezlik şikayetinde bulunmuştur. Müvekkil aleyhine açılan iş bu davaya süresi içerisinde cevaplarımızı sunmaktayız. Davacının meskeniyet iddiası tamamen yersizdir. Şöyle ki;

Davacı taraf, 103 davetiyesinin kendisine ulaşmadığını ve hacizlerden haberdar olmadığını, ilgili icra dosyasından incelemesi sonrası haciz işlemlerinden haberdar olduğunu ve süresi içerisinde haczedilemezlik şikayetinde bulunduğunu iddia etmektedir. Davacı taraf, haciz işlemlerinin yapılması akabinde tarafımızca telefonla aranarak bilgi verilmiş, ödeme niyetinin olup olmadığı, ödeme konusunda kolaylık sağlayabileceğimiz kendisine belirtilmiş, miras payları ve diğer malvarlığı üzerine haciz konulduğu, satış aşamasına gelinen süreçte  geçilmediği hususunda bilgilendirilmiştir. Davacı şu aşamada ödeme yapamayacağını belirtmiş, konuşmanın üzerinden birkaç gün sonra ise corona virüsü nedeniyle icra daireleri kapatılmış, süreler durdurulmuş ve dosyalarımızda herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Akabinde…….. tarihinden sonra icra katibi olarak dosyalardaki işlemleri yürüten  …….., davacıyı sürelerin başladığını satış aşamasına geçmeden dosyalardaki borcun kapatılıp kapatılmayacağı hususunda bilgi almış, fakat yine uzlaşma sağlanamamıştır. Tüm bu haciz işlemlerinin yapıldığına ve uzlaşma sağlamaya ilişkin konuşmalarımız sonuçsuz kalmış, satış işlemleri başlatılmıştır. Davacı ve diğer hissedarlara 103 davetiyesi gönderilmiş, davacının adresini değiştirmesi nedeniyle tebligat iade gelmiştir. Diğer hissedarlara yapılan tebligatlar sonucu davacı taraf satış aşamasına geçileceği bilgisini alarak icra dairesinde meskeniyet iddiasında bulunmuştur. Akabinde ise iş bu dava ikame edilmiştir.

Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere davacı tarafın yapılan tüm haciz işlemlerinden haberdar olduğu aşikardır. Bu nedenle hacizlere öğrenme tarihi olan Ek’te sunulan ilk telefon konuşması tarihi olan … tarihi öğrenme tarihi olarak kabul edilerek iş bu davanın süre yönünden reddini sayın mahkemenizden talep ederiz. (Dava şartı olan olan öğrenme tarihinin tespit edilmesi açısından tanık …’ın da dinlenilmesini sayın mahkemenizce talep ederiz.)

Davacı taraf, müvekkile olan borçlarını ödemekten imtina etmiş, sürekli olarak adres değişikliği yapmış ve sonrasında kendisine ulaşılamamıştır. Davacı tarafın borcunu ödememesi dolayısıyla müvekkilim zor duruma düşmüştür. Davacı tarafa ait müvekkilin alacaklı olduğu toplam … belli 3 adet senedi bulunmaktadır. Tüm bu senetlerden ikisi icra takibine konulmuş olup sayın mahkemenizce ilgili dosyaların celbini talep ederiz.

Davacı taraf, meskeniyet iddiasında bulunulan meskende hiçbir zaman ikamet etmemiştir. Söz konusu mesken babalarından miras kalmış ve el birliği ile mülkiyet halindedir. Meskeniyet ile şikayette bulunulması hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir.

Taşınmaz davacı tarafın haline haline münasip oturmakta olduğu bir ev değil tam aksine 1/8 anne ve diğer kardeşlerin hissesi bulunan ev ve arsadan oluşan yazları belki birkaç kez toplanabilecekleri bir taşınmazdır. Ev ve araziden oluşan taşınmaz tek bir şahsa ait olmayıp miras malıdır. Üstelik her an bir hissedar tarafından ortaklığın giderilmesi davası açılabilecekken söz konusu taşınmaz üzerinde meskeniyet iddiasında bulunması davacının kötü niyetli olduğunun ve borcunu ödemekten kaçındığının göstergesidir. Diğer mirasçıların her an izale-i şuyu davası ile taşınmazın satışını istemeleri mümkün ve çok yüksek bir ihtimaldir. Tüm bu hususlar söz konusu taşınmazın davacı tarafından kullanılmaz olduğunun kanıtıdır.

İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddesi sadece “haline münasip ev haczedilemez” şeklinde ifade yer alsa da bu husussun belirlenmesindeki şartlar ise belirlenmemiştir. Tüm bu nedenlerle borcunu ödememek için davacını kötü niyetli girişimi korunmamalıdır. Kaldı ki tarafımızca davacı tarafla iletişim halinde olunmuş, ofisimize gelmesi sonucu uzlaşma sağlanmaya çalışılmış, ödeme konusunda kolaylık sağlanmış ödenmesi gereken son senet de icraya konulmamıştır. Alacaklı müvekkilimin tüm iyi niyetli yaklaşımları davacı tarafından kullanılmış, bir işte çalışmasına rağmen borcunu ödememek için sigorta girişi dahi yapılmamıştır.

Takip hukukunda asıl olan borcun ödenmesidir. İcra mahkemesi ve icra dairesi, takip aşamasında alacaklı menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

Özetle; dava konusu olan taşınmazın haczedilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Davacının mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun olarak açtığı davanın reddedilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER             : İİK. HMK ve sair mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER             : Keşif, bilirkişi, tanık,……………. Sayılı dosyası, mesaj ve arama kayıtları, tapu kayıtları, ekonomik durum araştırması, Yargıtay kararları, İstinaf kararları, yemin, isticvap  ve sair ilgili tüm deliller. (3.Senet icraya konulmamış olup icra dosyasının açılması akabinde sayın mahkemenize esası bildirilecektir.)

SONUÇ VE TALEP             : Yukarıda açıklanan ve mahkemenin göz önüne alacağı hususlar itibariyle, meskeniyet şikayetinin reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                  DAVALI VEKİLİ

Meskeniyet İddiasına İtiraz

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( )  HUKUK DAİRESİNE

 gönderilmek üzere

ADANA … İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

Esas No: 

Karar No:

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI:

VEKİLİ:                                   

DAVALI:

VEKİLİ:

İSTİNAF KONUSU KARAR         : … İcra Hukuk Mahkemesi ……… Esas 2020/…..Karar sayılı ilamın incelenerek kaldırılmasına ve davamızın kabulüne karar verilmesi isteminden ibarettir.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ         :

İSTİNAFA KONU KARARIN ÖZETİ:

… İcra Hukuk Mahkemesi … Karar sayılı ilamınının gerekçesi  ; … İcra Dairesi’nin … Esas sayılı dosyası ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; alacaklılar tarafından borçlular hakkında ilamlı icra takibi başlatıldığı, takibin kesinleşmesi üzerine davacı borçlu ….. üzerine kayıtlı olan ……. Kuğu Sokak ………… adresinde bulunan taşınmaza haciz konulduğu, bunun üzerine davacı borçlu vekili tarafından mahkememize başvurularak haciz konulan taşınmazın mesken olarak kullanılması sebebiyle haczin kaldırılmasının talep edildiği, Dosya arasında bulunan tapu kaydının incelenmesinde taşınmazın tarla vasfında olduğunun görüldüğü, tarla niteliğinde bulunan taşınmaz açısında meskeniyet şikayetinde bulunulmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından; şikayetin reddine karar verilmiştir.. ” şeklindedir.

AÇIKLAMALAR  :

Öncelikle belirtilmelidir ki; Öğretide ve yargı kararlarında kanunda geçen “ev” tabirinden konut olarak kullanılmaya elverişli yerlerin kastedildiği; taşınmazın tapu kaydında arsa veya tarla olarak gözükmesinin, üzerinde mesken bulunması hâlinde haczedilmezlik şikâyetinde bulunulmasına engel olmayacağı; haczedilmezlik şikâyetinin mevcut ve oturmaya uygun bir evin bulunması hâlinde yapılabileceği kabul edilmektedir. İstanbul Anadolu 19. İcra Hukuk Mahkemesi 2020/….Esas 2020/….Karar sayılı ilamınında meskeniyet iddiası şikayetimizin red gerekçesi ise ; taşınmazın tarla vasfında olduğunun görüldüğü, tarla niteliğinde bulunan taşınmaz açısında meskeniyet şikayetinde bulunulmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından; şikayetin reddine karar verilmiştir.” şeklindedir. Yerel mahkemece EKSİK İNCELEME yapılarak hukuka, kanuna, öğretiye ve yargı kararlarına uygun tesis edilmemiştir.

Borçlunun haczedilmezlik iddiasında bulunduğu evin muhakkak tapuda kayıtlı olması zorunlu değildir. Gecekondunun dahi haczedilmezliği ileri sürülebilir. Müvekkilimizin ……adresinde bulunan ailesiyle birlikte yaşadığı ve sahip oldukları tek evin haczedilemezliğini ileri sürmemiz İİK uyarınca hukuka uygundur.

Mahkemece verilen gerekçeli kararda tapu kaydının incelenmesinde taşınmazın tarla vasfında olduğunun görülse dahi yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda takip borçlusu müvekkile ait söz konusu arsa üzerinde ev (mesken) olarak kullandığı bir yapının olup olmadığı araştırmalıdır.Yerel mahkemece  yapılacak olan ve yapılması gereken keşif COVİD 19 nedeniyle ertelenmiş, daha sonra dava dilekçemizde delil olarak keşif deliline dayandığımız halde yine mahkemece keşif yapılmadan, EKSİK İNCELEME YAPILARAK yalnızca; tapu kaydında ki beyanlara dayanılarak şikayetimiz reddedilmiştir.

Yerel Mahkemeye sunduğumuz dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi;   Müvekkilimizin ……adresinde bulunan ailesiyle birlikte yaşadığı ve sahip oldukları tek eve haciz konularak satışa çıkarılmıştır. Delillerimiz arasındaki kıymet takdiri raporuyla dahi açıkça görülmektedir ki Müvekkilin evi “Haline Münasip” ev statüsündedir. Ayrıca söz konusu evden ailenin başka herhangi bir evi de mevcut olmayıp, ailesiyle beraber halen aynı evde ikamet etmektedir. Evin borçlunun hâline münasip olup olmadığı belirlenirken hem objektif hem de sübjektif kriterlere başvurulmalıdır. Buna göre borçlunun barınma amacıyla kullandığı yerin neresi olduğu onun sübjektif iradesine göre belirlenmeli ve yapılan keşif sonucunda bu yer objektif olarak “hâline münasip” sayılabiliyorsa onun evi kabul edilmelidir. MAHKEMECE KEŞİF YAPILMADAN, OBJEKTİF VE SUBJEKTİF KRİTERLERE BAŞVURULMADAN, EKSİK İNCELEME SONUCU HÜKÜM KURARAK  YALNIZCA TAPU KAYDININ İNCELENİLEREK TAŞINMAZIN TARLA VASFINDA OLUŞUNU GEREKÇE GÖSTEREREK ŞİKAYETİN REDDİNE KARAR VERMESİ, YARGILAMA GİDERLERİNİN TARAFIMIZA BIRAKILMASI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA ZARURİYETİNİ DOĞURMUŞTUR.

Yerel Mahkeme tarafından keşif yapılmamış, meskeniyet hususu irdelenmemiş ve eksik inceleme  ile karara varılmıştır. Ayrıca yerel mahkemece söz konusu taşınmazın emlak vergisi, çevre vergisi, elektrik ve su aboneliği gibi hususları ilgili kurumlar vasıtasıyla öğrenme ve davayı aydınlatma yükümlülüğü bulunduğu halde, bu gibi işlemler yapılmadan yukarıda belirtiğimiz gerekçeye dayanarak hüküm tesis edilmiştir.

HMK m. 353/1-a-6 hüküm uyarınca, ilk derece mahkemelerinin taraflarca gösterilen delilleri hiç incelemeden yahut gösterilen delilleri hiç değerlendirmeden karar vermesi durumunda bölge adliye mahkemesinin dava dosyasını tekrar ilk derece mahkemesine göndermesi gerekmektedir. HMK m. 353/1-a-6 uyarınca EKSİK İNCELEME YAPILMASI istinaf sebeplerinden sayılmıştır.

Yukarıda açıklanmaya çalışılan mevcut nedenlerle taşınmaz üzerine konulan haczin, mahcuzu mesken olarak kullanması nedeni ile kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı  yana yüklenmesine karar verilmesini bilvekale talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER         :  TTK., BK., İİK., HMK. ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                             : … İcra Müdürlüğü’nün … Esas İcra Dosyası, Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi, Kıymet Takdiri Raporu Tanık , Nüfus Kayıtları, Yemin vs. her türlü yasal delil

NETİCE ve TALEP                                                                                                                            :

Eksik inceleme başta olmak üzere yukarıda arz ve izah etiğimiz ve resen dikkate alınacak gerekçelerle;

T.C. … İcra Hukuk Mahkemesi … tarihli kararının “meskeniyet şikayetinin reddine” şeklindeki hükmünün istinaf incelemesi neticesinde  kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak davanın kabulüne;

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla tarih

İstinaf Talebinde Bulunan

Davacı  Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.