Meskeniyet-Aile Konutu İddiasına Cevap Dilekçesi

Meskeniyet-Aile Konutu İddiasına Cevap Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

KONU                   : X tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davacı taraf X tarihli şikayet dilekçesi ile İİK md 82 gereğince borçlunun haline münasip evinin haczedilmesinin kanuna aykırı olduğundan bahisle haczedilmezlik şikayetinde bulunmuştur. Davacının şikayet dilekçesindeki iddialarının tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

Davalı müvekkil şirket alacağını tahsil amacı ile davacı … dosya ile icra takibi başlatmıştır. Borcun tahsili amacı ile yapılan mal varlığı araştırmasında borçlu davacının X taşınmazına haciz tesis edilmiştir. Anılan taşınmazın satış işlemleri için X İcra Müdürlüğü’nün X Tal. dosyası ile X tarihinde keşif yapılarak taşınmazın kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdiri raporu davacı borçlu X nın vekili X’a X tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı tarafın haczi X tarihinde öğrendik beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Borçlu keşif sırasında hacizden haberdar olmuştur. Kaldı ki; kıymet takdiri raporu X tarihinde borçlu vekiline tebliğ edilmiştir. Borçlu keşif sırasında hacizden haberdar olduğundan; İİK gereğince haczedilmezlik iddiası haczin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal şikayet süresi içinde yapılmamıştır. Bu nedenle öncelikle süre yönünden davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.

Dosya kapsamında haciz şerhi işlenen X taşınmaz tapuda arsa niteliğinde görünmektedir. Davacı tarafça meskeniyet iddiasında bulunulmuş ise de anılan taşınmaz tapuda konut niteliğinde görünmemektedir. Davacı taraf anılan taşınmazın konut niteliği taşıdığına ve davacının ailesi ile yaşadığına dair herhangi belge sunmamıştır. Tapuda anılan taşınmaz konut olarak görünmediğinden davacı tarafın iddiaları hakkın kötüye kullanılmasıdır.  Davacı taraf müvekkil şirketin hakkını elde etmesine engel olarak dürüstlük kurallarına aykırı davranmaktadır.

Kaldı ki; X taşınmaz üzerindeki bina davacı açısından haline münasip ev olarak değerlendirilemeyecek niteliktedir. İİK m.82/12’ de belirtilen “haline münasip ev” borçlunun aylık geliri, sosyal statüsü, aile fertlerinin sayısı itibariyle nasıl bir eve ihtiyacı olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak tespit edilebilecektir. Ancak borcunu ödemeyerek icra takibine maruz kalan ve alacaklının hakkına kavuşmasını engelleyen borçlunun borcundan önceki lüks ve görkemli hayatını devam ettirmesi de kabul edilemez. Davacının oturmakta olduğu dava konusu olan ev haline münasip bir ev olmadığı gibi, haciz işleminin uygulanması neticesinde satış gerçekleştirilip davacının borcu kapatıldıktan sonra kalacak olan miktar bakımından borçlunun bütçesi haline münasip bir konut edinebilmek için yeterli olacaktır.

Açıklanan tüm bu hususlar, davacının mesnetsiz iddialarının salt satış işlemlerini geciktirmek adına öne sürüldüğünü göstermektedir. Bu nedenle usul ve yasaya aykırı ikame edilen davanın reddine karar verilmesini talep ederim.

DELİLLER: İİK ve sair mevzuzat

HUKUKİ DELİLLER:

1)X İcra Müdürlüğü’nün  takip sayılı dosyası

2) İcra Müdürlüğü’nün  tal. Takip sayılı dosyası

3) Taşınmaza ait tapu kayıtları

4) Bilirkişi İncelemesi

5) Keşif

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak ikame edilen davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla, tarih

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 11:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.