Mermer İşletme Ruhsatının İptali Dava Dilekçesi

Nis 17, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Mermer İşletme Ruhsatının İptali Dava Dilekçesi

X İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması Talebi Vardır.

 

İPTAL KARARI

İSTEYEN DAVACI                         :

 

TC KİMLİK NO                              :

 

ADRES                                             : 

 

VEKİLİ                                             :

 

DAVALI                                            : Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

 

KONU                                                             : X Ltd. Şti.’ne verilen …, Ruhsat No … sayılı II. grup Doğaltaş-Mermer işletme ruhsatı ve izninin iptali isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                             :

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-) … İli, … İlçesi, … Köyünde … Hafriyat Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verilen …, Ruhsat No … sayılı II. grup Doğaltaş-Mermer işletme ruhsatı ve izni açıkça hukuka aykırıdır.

2-) Daha önce maliye hazinesi adına ham toprak niteliğinde kayıtlı taşınmaza ilişkin tapu kaydının iptali istemiyle müvekkil köy adına açtığımız davada ,… Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve E: …/…, K: …/… sayılı kararı ile tapu kaydının iptaline ve bu yerin mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş, bu karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin …/…/… gün ve E: …/…, K: …/… sayılı kararı ile onanmıştır.

3-) 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 4. maddesinde; mera, yaylak ve kışlakların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, amacı dışında kullanılamayacağı, zaman aşımı uygulanamayacağı, sınırlarının daraltılamayacağı belirtildikten sonra, 14. maddesinde, Tahsis amacı girilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamayacağı, ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya adimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine; 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayıl Petrol Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyetleri için zaruri olan yerlerin ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacının değiştirilebileceği ve söz konusu yerlerin tescillerinin Hazine adına vakıf meralarının tescillerinin ise vakıf adına yaptırılacağı hüküm altına alınmıştır.

4-) Yukarıda açıkladığımız sebepler ve mevzuat hükümleri uyarınca … İli, … İlçesi, … Köyünde … Hafriyat Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verilen …, Ruhsat No … sayılı II. grup Doğaltaş-Mermer işletme ruhsatı ve izninin yürütmesini durdurmak ve iptalini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   :2577 S. K. m. 2, 7, 12; 4342 S. K. m. 4, 14 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLER                       : ,… Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve E: …/…, K: …/… sayılı kararı, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin …/…/… gün ve E: …/…, K: …/… sayılı onama ilamı ve diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ                               :30 gündür.

YÜRÜTMENİN

DURDURULMASINI

GEREKTİREN NEDENLER        : Söz konusu izin ve ruhsatın verilmesi işlemi bu sebeplerle açıkça hukuka aykırı olduğu gibi verilen ruhsat doğrultusunda madencilik faaliyetine başlanması telafisi imkansız zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin yürütmesinin durdurulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin getirdiği yasal bir zorunluluktur.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle yargılama yapılarak, öncelikle .. İli, … İlçesi, … Köyünde … Hafriyat Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne …, Ruhsat No … sayılı II. grup Doğaltaş-Mermer işletme ruhsatı ve izni verilmesine ilişkin …/…/… tarihli davalı idare işleminin yürütmesinin durdurulmasına,  Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmiş olan işletme ruhsatı ve izninin iptaline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla müvekkil adına dilerim. tarih

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.