Men’i müdahale davası sonucunda verilen hüküm mülkiyet hakkının geçerli olarak oluştuğunun belgesidir- Yargıtay Kararı

Men’i müdahale davası sonucunda verilen hüküm mülkiyet hakkının geçerli olarak oluştuğunun belgesidir

Dava konusu taşınmazın, davacı ve eşi davalı Hasan’ın aile konutu olduğu tartışmasızdır. Konut üzerinde hak sahibi olan koca bu taşınmazını 07.04.2006 tarihinde diğer davalı Musa’ya satış suretiyle devretmiştir.

Davacı, taşınmazın kendisinin rızası alınmadan devredildiğini ileri sürerek devre ilişkin tasarrufun iptalini istemiştir. Taşınmazı devralan davalılardan Musa, bu yeri kendisine devreden davacının eşi Hasan’a karşı 21.08.2006 tarihinde kayıttan kaynaklanan mülkiyet hakkına dayanarak “men’müdahale ve ecrimisil” davası, devreden Hasanda devralana karşı “hile” sebebiyle tapu iptali ve tescil davası açmış, Hasan’ın açtığı davanın reddine, devralan davalı

Musa’nın açtığı davanın kabulüne, davalının müdahalesinin men’i ile ecrimisile karar verilmiş, bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 12.03.2009 tarihinde kesinleşmiştir.

Temyize konu dava ise bundan sonra 20.05.2009 tarihinde açılmıştır. Davacının taşınmazda oturması, “evlilik ilişkisine” dayanmakta ve kocasına tebaendir. Diğer bir deyişle kocası ile davacı arasında konutun kullanımı bakımından dolaylı ve dolaysız zilyetlik ilişkisi (TMK.md. 975) mevcuttur.

Davacının zilyetliği kocası nedeniyledir. Yukarıda belirtilen davacının eşi ile devralan diğer davalı arasında görülen men’i müdale davası sonucunda verilen hüküm, davalı Musa’nın taşınmazdaki mülkiyet hakkının geçerli olarak oluştuğunun, davacı ile evli olan davalı Hasan’ın taşınmazı kullanmalarının geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığının, diğer bir ifade ile davalı Hasan’ın taşınmazı haksız olarak elinde bulundurduğunu kabul için kesin delil mahiyetindedir.

Davacının, sözü edilen bu ilamın “tarafı” olmaması, davacı kocasına tebaen bu taşınmazda oturduğuna göre, ilamın bu vasfını ortadan kaldırmaz. Hal böyle olunca kullanımı haklı bir nedene dayanmayan taşınmaz “aile konutu” olsa bile, Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi gereğince rızası gereken eşe, artık devre ilişkin tasarrufun
iptalini isteme hakkı vermez.

Böyle bir durumda davacının “rızam yok tasarrufu iptal edin” şeklindeki iddiası, Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük ilkesine aykırıdır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanımını ise hukuk korumaz.

Aksinin kabulü mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan ve kesin hüküm halini almış olan men’i müdahale kararını sonuçsuz bırakır. Öyleyse davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 26.01.2012, E. 2010/15839, K. 2012/1468)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 16:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.