Menfi Tespit ve İstirdat Gerekçeli Mahkeme Kararı

Gerekçeli Mahkeme kararı 

T.C.  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) 

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR 

ESAS NO:

KARAR NO:

HÂKİM:

KÂTİP:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVA: Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit

DAVA TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,

Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesi ile; 12 tarihinde Antalya’da devre tatil paketi tanıtımı yapan ve davalıyı temsil eden bir pazarlama elamanıyla firmanın devre tatil tesislerini görmeksizin katalog üzerinden devre tatil sözleşmesi yapan müvekkili toplam maliyeti 20.000 TL olan devre tatil sözleşmesi imzalandığını, 10.000 TL peşinat olmak üzere toplam 13 ödeme üzerinden ifa planına göre kalan 12×850 şeklinde belirlendiğini, 12 taksit için 12 emre muharrer senet düzenlendiğini, müvekkili sözleşme sonrası almış olduğu devre tatil yerini görmeye gittiğini büyük hayal kırıklığına uğradığını, müvekkili cayma hakkı öngörülen süre içinde 11 tarihinde noterden çektiği ihtarnameye göre devre tatil sözleşmesini fesih ettiğini, taksitli ödemeler için yazılan senetlerin emre muharrer olamayacağını, sözleşmeyi teminen verilen bonolar tek başlarına soyut borç doğurmayacağını, iddia ederek cayma hakkını kullanmış olması ile iptal olunan sözleşme nedeni ile bedelsiz kalan kambiyo senedi niteliğini taşımayan 12×850 TL meblağlı senetlerin bedelsiz kalması neden ile müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, peşin olarak kredi kartı ile yapılan 1.000 TL’nin fesih tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmek sureti ile istirdadına, karar verilmesini istemiştir.

DAVALI: Vekili tarafından verilen cevap dilekçesi ile; müvekkili ile davacı arasında 12 tarihinde devre tatil sözleşmesi imzalandığını, üyelik sözleşmesinin 15 tarihine kadar geçerli olduğunu, sözleşmeye göre davacının 13 tarihinde 5.000 TL peşin ve bakiye için ise 850 TL’den 12 adet verdiğini, davacı senetleri gününde ödemesi gerekli iken hiçbir gerekçe göstermeden 14 tarihinde fesihname ile haksız bir şekilde sözleşmeyi tek başına fesih ettiğini, davacı sözleşmeden 45 gün sonra caydığını, devre tatil sözleşmesinin 12 maddesine göre üye sözleşmenin imzalanmasından 7 gün içinde cayma hakkı bulunduğunu, toplam bedelinin %20’sinin müvekkiline ödenmesi gerektiğini, daha sonra davacının müvekkilini arayıp ödeme güçlüğü içinde olduğunu kendisine yardımcı olmalarını istemesi üzerine davacıdan alınan 12 adet senetlerin 16 tarihinde yurt içi kargo firması ile davacıya gönderildiğini, davacının da senetleri aldığını telefonla müvekkili şirkete bildirdiğini, senetler gönderildikten 5 gün sonra iş bu davanın açıldığını, davanın konusuz kaldığını iddia ederek reddini savunmuştur.

GEREKÇE VE HÜKÜM: 

Dava, tüketicinin açmış olduğu sözleşmeden kaynaklanan istirdat davasıdır. 

Davacı vekili 16 tarihli duruşmada menfi tespit yönünden davanın konusuz kaldığını, senetlerin dava açıldıktan sonra iade edildiğini, ancak 1000 TL’lik ödenen kısımla ilgili olarak 10.000 TL’lik taleplerini 1.000 TL olarak değiştirdiklerini, davaya istirdat davası olarak devam etmek istediklerini beyan etmiştir.

Dosyanın tetkikinde 1.000 TL’lik ödeme belgesinin bulunduğu bakiyesi için davacının delillerini bildirmesi istenilmiş, davacı vekili 1.000 TL’lik ödemeye ilişkin belge bulanmadığını 1.000 TL’nin 14 tarihinden itibaren davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.

Dosyada mevcut belgeler birlikte değerlendirildiğinde davacının 1.020 TL’lik kısma ilişkin ödeme yaptığına dair davalı şirket tarafından tanzim edilen makbuzun bulunduğu 1.000 TL’lik kısma ilişkin somut bir kanıtının bulunmadığı, sözleşmede davalı yan kendi lehine yarar sağlayacak bir madde eklenmesinin haksız şart niteliğinde olması nedeni ile davacı yanın davasının kısmen kabulü ile, 1.000 TL’nin fesih ihtarnamesinin tarihi olan 15 tarihinden itibaren davacı yararına davalıdan istirdadına, menfi tespit davasının ise bonoların davacıya iade edilmiş olması ile konusuz kaldığından reddine, karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Davacı yanın davasının kısmen kabulü ile; 1.000 TL’nin 12 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacı yararına davalıdan istirdadına, fazlaya ilişkin talebin ve menfi tespit davasının (konusuz kalması nedeni ile) reddine,

2- Davacının yapmış olduğu 47,00.TL yargılama giderinden kazanılan kayıp edilen oranında olmak üzere takdiren 34,25 TL’sinin davacı yararına davalıdan tahsiline, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına 

3- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte olan AAÜT göre hesaplanan 4.000 TL maktu vekâlet ücretinin davacı yararına davalıdan tahsiline,

4- Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 4.000 TL maktu vekâlet ücretinin davalı yararına davacıdan tahsiline, 

5- Alınması gerekli 400 TL nispi harcın davalıdan tahsiline,

Dair verilen karar temyizi gayri kabil olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda açıkça okunup usul en anlatıldı.

Kâtip-Hâkim

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Çek İptali ve Menfi Tespit Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR- DAVACILAR : VEKİLİ: DAVALI: DAVA DEĞERİ: KONUSU: Müvekkil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: