Kategoriler: İcra Hukuku

MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALELİDİR-

İCRA DOSYA NO                      :

DAVACI                                     :

VEKİLİ                                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                                      :

KONU                                        : Davalıya herhangi bir borcumuzun olmadığının tespiti talebimizden ibarettir.

DAVA                                         : MENFİ TESPİT DAVASI

HARCA ESAS DEĞER              :…

AÇIKLAMALAR                       :

 1. Müvekkil aleyhine davalı şahıs tarafından Adana 1.İcra Müd. … E. numarasına kayıtlı takip başlatılmıştır. YAPILAN TAKİP AÇIKÇA USULE AYKIRI OLDUĞU GİBİ DAVALI TARAFINDAN BAŞLATILAN SÖZ KONUSU İCRA TAKİBİNE KONU ALACAKLARIN KESİNLİKLE HİÇ BİR HUKUKİ DAYANAĞI YOKTUR. MÜVEKKİLİN BÖYLE BİR BORCU BULUNMAMAKTADIR. ŞÖYLE Kİ;
 2. Müvekkilim hakkında açılan icra takibinde hiçbir yasal dayanak belirtilmeden açılmış olup Takip Talebinde borcun sebebi olarak … tarihli … fatura gösterilmiştir. Bu faturalar davalı tarafından gerçeği yansıtmayacak şekilde tek taraflı olarak düzenlenmiştir. Zira müvekkil şirketin davalı ile fatura kesilmesini gerektirecek bir ticari alışverişi olmamıştır. Haksız kazanç elde etmeye çalışılarak ilamsız takip açılmış ve ya tutarsa mantığıyla hareket edilerek ilamsız icra takibi yapılmıştır. Bu takip müvekkile tebliğ edilmemiş olup müvekkil tarafından tesadüfen öğrenilmiştir. Davalı yalnızca kendisinin düzenlediği faturaya dayanarak alacağını ispat edemez. Davalı herhangi bir sözleşme ve mal alım satımı yapıldığına dair bir yazılı belge davaya sunamayacaktır. Çünkü müvekkil şirket böyle bir alışveriş yapmamış olup ticari işlerinde her şeyi usulüne uygun olarak yapmaktadır. Davalı faturaya dayanarak alacaklı olduğunu iddia ediyorsa bunu somut ve inandırıcı ıslak imzalı yazılı delillerle ispat etmesi gerekmektedir. Yargıtay karaları da bu yöndedir. Dolayısıyla Davalı Şahıs yanlış ve haksız olarak müvekkilime karşı icra takibi başlatmıştır.
 3. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2014/14716 E. 2015/553 K. 20.01.2015 tarihli kararı ve Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2016/790 E. 2017/619 K. 07.02.2017 tarihli kararlarında Özetle; Tek taraflı olarak Fatura düzenlenip, ticari defterlere kaydedilmesi akdi ilişkini varlığını ispata yeterli değildir.TBK 207. Maddesi gereğince satıcının malın teslimini kanıtlaması gerekir. Somut olayda ispat yükü satıcı konumunda bulunan davalıdadır. Davalının iddiasını yazılı belge ile ispat etmesi gerekir. Faturanın sadece davalı satıcının defterinde kayıtlı olması malın teslimine karine teşkil etmez. Bizim olayımızda benzer mahiyette olduğundan tek taraflı düzenlenen faturayla icra takibi yapılamayacağından Yargıtay kararları doğrultusunda davamızın haklılığı ortaya çıkmaktadır.(Emsal Kararlar Ekte Mevcuttur)
 4. Yukarıda açıklanan nedenlerle telafisi imkânsız zararlar doğmaması ve hak kaybı yaşanmaması için ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE teminatsız veya uygun görülecek bir teminat karşılığında Adana 1.İcra Müd. … E.sayılı TAKİBİN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ.

HUKUKİ NEDENLER           : İİK,TBK,TTK,HMK, VE ilgili diğer mevzuat

DELİLLERİMİZ                    : Adana 1.İcra Müd. … E. sayılı dosyası, Ödeme Emri,Emsal Yargıtay Kararları, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve sair tüm deliller.

CEVAP SÜRESİ                    : İki Hafta

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle uyarınca;

 1. ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE teminatsız yahut teminat mukabili olarak tedbiren Adana 1.İcra Müd. … E.sayılı icra dosyasında vezneye giren paranın alacaklıya ÖDENMEMESİNE ve icra takibinin DURDURULMASINA,
 2. Haklı davamızın kabulüne ve Adana 1.İcra Müdürlüğü 2018/4151 E. sayılı icra takibinin İPTALİNE,
 3. Alacağın yüzde yirmisinden az olmamak kaydıyla davalının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesine,
 4. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten talep ederiz.(Tarih)

              Av.

  Davacı Vekili

Ekler: 1.Vekâletname Örneği

    2.Adana … İcra Müd. … E. sayılı dosyası

     3.Takip Talebi Örneği

    4.Emsal Yargıtay Kararları

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği -2-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI                                 :

VEKİLLERİ                           :

DAVALILAR                          :

KONUSU : Fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik … yönünden borçlu olmadığımızın tespiti talebinden ibarettir.

MÜDDEABİH                        : …(Fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla;)

AÇIKLAMALAR                    :

 • Müvekkil davacı, paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde davalılardan … ’den kendisi gibi …’nde öğrenci olan arkadaşı dava dışı … aracılığıyla muhtelif tarihlerde küçük miktarlarda 2 kez faizli borç para almış ve bu aldığı paralar karşılığında ise ıslak imzalı ve müvekkil davacının ismini muhtevi senetler vermiştir. Bu senetler vadesinden dahi önce ödenerek müvekkil davacıya iade edilmiştir.
 • Aradan geçen zaman içerisinde davalılar elinde müvekkil davacının imzasını havi hiçbir senet(bono) kalmamasına rağmen davalılardan … tarafından sahte tanzim olunarak tahrifatlar yapılmış … tanzim, … vade tarihli, … meblağlı bononun … İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası üzerinden icra takibine geçildiği tarafımızca öğrenilmiştir. Mezkur dosya ile ilgili olarak tarafımızca … İcra Hukuk Mahkemesi’nin … Sayılı dosyası üzerinden itirazlarımız yapılmış ve davalılardan … hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … Sor. Sayılı dosyası üzerinden suç duyurusunda bulunulmuş olup dava ve soruşturma devam etmektedir.
 • Kendisine ait olmayan bir senedin icra takibine geçilmesi sebebiyle mağdur olan davacıya bu kez … Şubesinden … vadeli, … meblağlı senet(bono) hakkında ihbarname gönderilmiştir.
 • Mahkemenizce yapılacak yargılamada sübuta ereceği üzere mezkur bono müvekkil davacı tarafından keşide edilmemiş olup müvekkil davacının davalılara herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple de müvekkil davacının … vadeli, … TL meblağlı senet(bono) yönünden davalılara borçlu olmadığının tespiti için işbu davanın açılma zarureti hasıl olmuştur.
 • Davalılar bakımından DAVA KONUSU BONO SEBEBİYLE HENÜZ İCRA TAKİBİNE GİRİŞİLMEMİŞ OLUP talep edilen meblağın yüksekliği ve bilhassa DAVA KONUSU YAPILAN BONOLARIN SUÇ MAHSULÜ OLDUĞU dikkate alındığında İİK 72/2 maddesi doğrultusunda icra takibinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.
 • Davalıların haksız ve kötüniyetli oldukları açık olduğundan dolayı davalıların fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bono miktarının %40 ından aşağı olmamak üzere takdir olunacak tazminata mahkum edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER            : BK, İİK vs mevzuat

DELİLLER                             : … … Sor. Sayılı dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, yemin vs deliller.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda izah olunan ve re’sen saptanacak sebeplerin muvacehesinde; Fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik,

 • Öncelikle İİK 72/2 maddesi doğrultusunda icra takibinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
 • Davamızın kabulü ile fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik … yönünden borçlu olmadığımızın tespitine,
 • Haksız ve kötüniyetli davalıların bono miktarının %40 ından aşağı olmamak üzere takdir olunacak tazminata mahkum edilmesine,
 • Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesinin gereğini dileriz. Saygılarımızla.(tarih)

   DAVACI VEKİLİ

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği -3-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

İCRA DOSYO NO               :

DAVACI                                :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

KONU                                   : Davalıya herhangi bir borcumuz olmadığının tespiti                                                                                     talebimizden ibarettir

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimize alacaklı tarafından, …. İcra Müdürlüğünde ….. esas numaralı dosya kapsamında  22.000,00 TL değerinde icra takibinde bulunulmuştur. Ödeme emri tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Müvekkilim ….. hakkında başlatılan icra takibini e-devlet üzerinden öğrenmiştir.  Bu takibe tarafımızca düzenlenen 21/10/2019 tarihli dilekçemiz ile itiraz edilmiştir. Ancak davamız süresi nedeniyle reddedilmiştir.

2-) Davalı tarafından 30/03/2018 ve 30/04/2018 tarihli senetlere dayanarak icra takibi başlatılmıştır. Ancak müvekkilim söz konusu borcun tamamını ifa etmiştir. Bu ödemelere ilişkin şirket yetkilisi ve muhasebecisi ….. tarafından müvekkilimize ıslak imzalı belgeler verilmiştir. Bu belgelerde de görüleceği üzere müvekkilimizin 30/03/2018 ve 30/04/2018 tarihli senetlere binaen ödeme yaptığı şirket yetkilisinin el yazısı ile ikrar edilmiştir. Ayrıca davalı firma tarafından tahsilat makbuzu kesilmiştir. Bu belgeler dilekçemizin ekinde mevcuttur. (EK-1)

3-) Müvekkilimin 10.000,00 TL ve 12.000,00 TL ‘lik borcunun tamamını ödemesine rağmen davalı tarafından başlatılan icra takibi ile mükerrer tahsil yapılmaya çalışılmaktadır.

4-) Müvekkilimizin davalıya maddi anlamda herhangi bir borcu kalmamakla birlikte takibin dayanağı da ifa edilmiştir. Takip başlangıcı olan 29/08/2019 tarihinden önce müvekkilim tarafından, davalıya borç ifa edilmesine rağmen başlatılan takip haksız ve kötü niyetlidir. Dava konusu haksız durum sebebiyle, müvekkilimizin telafisi imkansız maddi ve manevi zararlara uğrayacağı oldukça açık olduğundan davaya konu icra takibi neticesinde müvekkilimizin uğrayacağı muhtemel zararların engellenmesi için ihtiyaten durdurma kararı verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER             :

– Tahsilat Makbuzları

– ….. Esas Sayılı Dosya

– Şirket Yetkilisinin Düzenlemiş Olduğu Belgeler

– Tanık (Mahkemeniz Gerekli Gördüğü Takdirde Ayrıca İbraz Edeceğiz)

SONUÇ VE TALEP             :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak hususlar neticesinde;

1-) Müvekkilimiz adına başlatılmış bulunan  …. 4. İcra Müdürlüğü ….. Esas sayılı icra takibinin tarafımız aleyhine daha büyük zararlara yol açmadan durdurulması amacıyla gerekirse hakimliğiniz tarafından uygun görülecek teminat miktarı yatırılarak, ihtiyati tedbir kararı verilmesine,

2-) Davalı aleyhine açtığımız menfi tespit davamızın kabulüne,

3-) Müvekkilimin davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine,

4-) Davalının haksız ve kötü niyetli takip yapmış olması nedeni ile söz konusu  miktar olan 22.000,00 TL’nin % 20’si üzerinden kötüniyet tazminatına mahkum edilmesine,

5-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

EKİ         :

– Tahsilat Makbuzları

– Şirket Yetkilisinin Düzenlemiş Olduğu Belgeler

[/ihc-hide-content]

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği(Mirasın Reddi Nedeniyle) -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir İstemi Ve Adli Yardım Taleplidir.

Davacı  : İsim soyisim T.C.: kimlik numarası

Vekili                          :

Davalı             :

Konu                           : İİK 72. ve TMK 605. Maddeleri uyarınca terekenin borca batık olduğunun ve  takipte alacaklı görünen davalı şirkete borçlu olmadığımızın tespiti talebidir.

Harca Esas Değer       : 32.213,18 tl (ödeme emrinde yazan miktar)

Açıklamalar                :

Müvekkilim aleyhine davalı şirket tarafından XX İcra Müdürlüğü 2020/xX0 E. Sayılı dosyası ile ‘’Muris XX’ın Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcu’’ nedeniyle icra takibi başlatılmıştır. Yapılan takip açıkça usule aykırı olduğu gibi müvekkilim  aleyhine başlatılan bu takip hukuki dayanaktan yoksundur. Böyle bir borcu bulunmadığı gibi böyle bir borcu da doğmamıştır. Şöyle ki;

Miras bırakan olan   Tc:     26.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Hatice Kalkan‘ın vefatının ardından geride mirasçı olarak Müvekkilim ve kardeşleri  kalmıştır. Takip her ne kadar müteveffanın ölümünden sonra müvekkilimin mirasçı olarak gözükmesi sebebiyle yöneltilmiş olsa da, KONYA 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 202x/xXX Esas 2020/xXX Karar sayılı kararı ile mirasın gerçek reddi talebi 08.03.2020 tarihinde kabul olmuş ve mirastaki tüm haklardan vazgeçmiş bulunmaktayız. Söz konusu karar sureti ektedir.

Durum böyle iken davalı şirket x İcra Müdürlüğü’nün 2020/xx0 E. Sayılı 16.07.2020 tarihli dosyasıyla müvekkilim aleyhine ilamsız icra takibine girişmişlerdir.

Miras bırakan  müvekkilime herhangi bir malvarlığı değeri bırakmamıştır. Terekesi borca batıktır. Bu husus yakın çevresince de bilinen bir gerçektir. Bu sebepten dolayı da   KONYA 2. Sulh Hukuk mahkemesi 2020/XXX esas-2020/XXX karar sayılı, 08.03.2020 tarihli kararı ile mirasın reddi kararı alınmıştır.

Yargıtay’ın mirasın hükmen reddi hususunda verdiği emsal kararlarından bahsetmek davamızın aydınlanması bakımından faydalı olacaktır. Şöyle ki; “Terekenin borca batık olduğunu ve bu nedenle mirasın hükmen reddedilmiş bulunduğunu iddia eden mirasçının bu durumun tespiti için dava açmakta hukuki yararı vardır. Benzer şekilde Kendisine karşı bir icra takibi yapılmış olan mirasçının böyle bir tespit davası açmakta her halde hukuki yararı vardır.” (2. H.D. 16.06.1972 3280/3874 – İBD 1972/9-10 s. 959-960)

“Miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise,  miras reddedilmiş sayılır. Hükmi reddin sonuç doğurabilmesi için her hangi bir irade açıklamasına veya dava açılmasına gerek yoktur. Mirası hükmen reddedilmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi bunu defi yoluyla da ileri sürebilir. Dosya kapsamından miras bırakanın menkul ve gayrimenkulü bulunmadığı gibi her hangi bir gelirinin de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olduğunun kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle mirasın hükmen reddedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.”(Yargıtay HGK 16.04.2008 t, 2008/4-332 E. 2008/336 K.)

Davalı alacaklı taraf kötü niyetlidir. Şöyle ki davalı sözde alacaklı şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi tacirdir. Davalı tüzel kişilik tacir olduğu için Türk Ticaret Kanunun kendisine karşı bazı yükümlülükler getirmiştir. Bunlardan bir tanesi Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etme gerekliliğidir. Bu yükümlülüğün getirileri; tedbirli, sağduyulu, ileriyi makul bir şekilde gören bir tacirden beklenen dikkat ve özeni göstermesi şeklinde sıralayabiliriz. Davalı şirket herhangi bir araştırma yapmaksızın müvekkilim aleyhine icra takibini başlatması haksız ve kötü niyetli olduğunun göstergesidir. Davalı yanın kötü niyetli olmasından dolayı %20’den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine talep ederiz.

Anılan sebeplerle; dava konusu senetten kaynaklı asıl alacak ve tüm fer’ ilerinden davalıya müvekkilin borçlu olmadığının tespiti için Mahkemenize müracaat zorunluluğu hasıl  olmuştur.

Müvekkilin iş bu dava masraflarını karşılayabilecek durumu bulunmayıp, hiçbir gelir ve desteği yoktur. Dolayısıyla yargılama giderlerini karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını ve neticeten adli yardım talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER    : TMK, TBK, İİK  ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER       : Karşı ve tamamlayıcı delil sunma ve beyanda bulunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

 • İcra Müdürlüğü’nün 2020/XXX E. Sayılı dosya münderecatı
 • Konya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi 2020/XXXX esas-2020/XXXX karar sayılı dosya münderecatı
 • Ödeme emri
 • Tanık beyanları
 • İsticvap
 • Yemin
 • Emsal Kararlar
 • Her türlü yasal delil

Netice-i Talep            : Yukarıda arz ve izah olunan tüm nedenlere binaen;

 1. Öncelikle maddi durumu kötü olan müvekkilimizin yargılama sonunda verilecek kararın kesinleşmesine kadar adli yardımdan faydalandırılmasına,
 2. Öncelikle ileride telafisi imkansız zararların ortaya çıkması ihtimaline binaen dava konusu icra takibi ilgili olarak müvekkil hakkında başlatılan takibin teminatsız dava sonuna kadar durdurulmasına bu talebimiz uygun görülmez ise İİK ‘nun 72/3. maddesi gereğince icra dosyasına yapılacak ödemelerin alacaklıya ödenmemesi yönünde tedbir kararı verilmesine;
 3. Müvekkillerimin murisi ’ın terekesinin borca batık durumda olduğunun tespitiyle borca batık terekeden dolayı müvekkillerimin aleyhine icra takibine konu olabilecek herhangi bir borçlarının bulunmadığının tespitini,
 4. Haksız ve kötü niyetle açılmış bulunan takibin iptalini, davalı yanın kötü niyetli olmasından dolayı %20’den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine,
 5. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

[/ihc-hide-content]

Menfi Tespit Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ                     : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

DAVALI :

KONU                       : … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine konu senet üzerindeki imzanın müvekkile ait olmaması ve ayrıca alacaklıya da müvekkilimin herhangi bir borcunun olmaması sebebiyle müvekkilin borçlu olmadığının tespiti ile aşağıda açıklayacağımız nedenlerden dolayı tedbir kararı verilerek icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : 10.000,00 TL

AÇIKLAMALAR

1) Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün … E.  sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine … TL tutarındaki bono ile kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip başlatılmıştır. Ancak söz konusu icra takibine dayanak bono üzerinde bulunan imzanın müvekkile ait olmaması nedeniyle müvekkilin borçlu bulunmadığının tespiti için işbu davayı açma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

2) Öncelikle senet üzerinde müvekkilin ismi … olarak yazılıp yine ödeme emrinde de … olarak belirtilmiş ise de müvekkilimin adı …’dır. Müvekkilin T.C. Kimlik numarası bilgisi işbu senette yer alırken müvekkilin adını yanlış yazması için herhangi bir sebep yoktur. Dikkat edilirse senet üzerinde çıplak gözle bakıldığında tek bir kalem ile senedin tamamının doldurulduğu ve yazıların tamamının da aynı kişi eli ürünü olduğu, yine imzanın da aynı renkteki kalemle atıldığı açıktır.

3) TAKİBE KONU SENETTE DÜZENLENME TARİHİNİN ALTINDA YER ALAN  İMZALAR MÜVEKKİLE AİT DEĞİLDİR. Senet üzerindeki müvekkile ait olduğu iddia edilen iki imza, açıkça görüleceği üzere birbiri ile örtüşmemektedir. Mahkemenize işbu dava dilekçesi ile sunulan vekaletname suretinde de görüleceği üzere Müvekkilimin imzasının içerisinde … kelimesi yer almaktadır. Oysa Bono üzerinde yer alan imzalar çıplak göz ile incelendiğinde dahi … yazısı ile uyuşmayacak nitelikte farklı çiziklerin bulunduğu açıkça görülecektir. Bu nedenle müvekkilin imzasının taklit edildiği açıktır. Yapılacak Bilirkişi İncelemesi neticesinde bono üzerinde yer alan imzanın taklit imza olduğu açıkça görülecektir. İşbu taklit imza ile müvekkile icra takibi açılması nedeniyle … Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda da bulunacağız. Buna ilişkin soruşturma dosyası bilgilerini ilerleyen aşamalarda mahkemenize bildireceğiz.

4) Yukarıda açıklamış olduğumuz tüm sebepler dolayısıyla, öncelikle teminatsız olarak icra takibinin durdurulmasına, yargılama neticesinde de müvekkilin borçlu olmadığının tespiti ile davalı tarafın takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine karar verilmesini saygılırımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK, TBK, TTK, HMK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : … düzenlenme tarihli senet fotoğrafı, … İcra Müdürlüğü’nün … E. sayılı dosyası, bilirkişi, yemin, tanık ve davalı tarafın sunacağı delillere karşılık her türlü delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek sebeplerle;

1-Öncelikle TEMİNATSIZ OLARAK veya müvekkilin ekonomik imkanlarının yetersiz olması sebeplerinden ötürü uygun görülecek bir miktarla icra takibinin durdurulması için İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZİN KABULÜNE,

2-Müvekkilin borçlu olmadığının tespiti ile … İcra Müdürlüğü’nün … E. sayılı icra takibinin iptaline ve kötü niyetli ve ağır kusurlu olunması sebebiyle de davalı tarafın TAKİP KONUSU ALACAĞIN %20’SİNDEN AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNE,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                    Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 8 Eylül 2020 22:53

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.