MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                   –İHTİYATİ TEDBİR TALELİDİR-

                       

İCRA DOSYA NO                      :

 

DAVACI                                     :

 

VEKİLİ                                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

DAVALI                                      :

 

KONU                                        : Davalıya herhangi bir borcumuzun olmadığının tespiti talebimizden ibarettir.

DAVA                                         : MENFİ TESPİT DAVASI

HARCA ESAS DEĞER              :…

 

AÇIKLAMALAR                       :

 

 1. Müvekkil aleyhine davalı şahıs tarafından Adana 1.İcra Müd. … E. numarasına kayıtlı takip başlatılmıştır. YAPILAN TAKİP AÇIKÇA USULE AYKIRI OLDUĞU GİBİ DAVALI TARAFINDAN BAŞLATILAN SÖZ KONUSU İCRA TAKİBİNE KONU ALACAKLARIN KESİNLİKLE HİÇ BİR HUKUKİ DAYANAĞI YOKTUR. MÜVEKKİLİN BÖYLE BİR BORCU BULUNMAMAKTADIR. ŞÖYLE Kİ;
 2. Müvekkilim hakkında açılan icra takibinde hiçbir yasal dayanak belirtilmeden açılmış olup Takip Talebinde borcun sebebi olarak … tarihli … fatura gösterilmiştir. Bu faturalar davalı tarafından gerçeği yansıtmayacak şekilde tek taraflı olarak düzenlenmiştir. Zira müvekkil şirketin davalı ile fatura kesilmesini gerektirecek bir ticari alışverişi olmamıştır. Haksız kazanç elde etmeye çalışılarak ilamsız takip açılmış ve ya tutarsa mantığıyla hareket edilerek ilamsız icra takibi yapılmıştır. Bu takip müvekkile tebliğ edilmemiş olup müvekkil tarafından tesadüfen öğrenilmiştir. Davalı yalnızca kendisinin düzenlediği faturaya dayanarak alacağını ispat edemez. Davalı herhangi bir sözleşme ve mal alım satımı yapıldığına dair bir yazılı belge davaya sunamayacaktır. Çünkü müvekkil şirket böyle bir alışveriş yapmamış olup ticari işlerinde her şeyi usulüne uygun olarak yapmaktadır. Davalı faturaya dayanarak alacaklı olduğunu iddia ediyorsa bunu somut ve inandırıcı ıslak imzalı yazılı delillerle ispat etmesi gerekmektedir. Yargıtay karaları da bu yöndedir. Dolayısıyla Davalı Şahıs yanlış ve haksız olarak müvekkilime karşı icra takibi başlatmıştır.
 3. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2014/14716 E. 2015/553 K. 20.01.2015 tarihli kararı ve Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2016/790 E. 2017/619 K. 07.02.2017 tarihli kararlarında Özetle; Tek taraflı olarak Fatura düzenlenip, ticari defterlere kaydedilmesi akdi ilişkini varlığını ispata yeterli değildir.TBK 207. Maddesi gereğince satıcının malın teslimini kanıtlaması gerekir. Somut olayda ispat yükü satıcı konumunda bulunan davalıdadır. Davalının iddiasını yazılı belge ile ispat etmesi gerekir. Faturanın sadece davalı satıcının defterinde kayıtlı olması malın teslimine karine teşkil etmez. Bizim olayımızda benzer mahiyette olduğundan tek taraflı düzenlenen faturayla icra takibi yapılamayacağından Yargıtay kararları doğrultusunda davamızın haklılığı ortaya çıkmaktadır.(Emsal Kararlar Ekte Mevcuttur)
 4. Yukarıda açıklanan nedenlerle telafisi imkânsız zararlar doğmaması ve hak kaybı yaşanmaması için ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE teminatsız veya uygun görülecek bir teminat karşılığında Adana 1.İcra Müd. … E.sayılı TAKİBİN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ.

HUKUKİ NEDENLER           : İİK,TBK,TTK,HMK, VE ilgili diğer mevzuat

 

DELİLLERİMİZ                    : Adana 1.İcra Müd. … E. sayılı dosyası, Ödeme Emri,Emsal Yargıtay Kararları, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve sair tüm deliller.

CEVAP SÜRESİ                    : İki Hafta

 

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle uyarınca;

 1. ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE teminatsız yahut teminat mukabili olarak tedbiren Adana 1.İcra Müd. … E.sayılı icra dosyasında vezneye giren paranın alacaklıya ÖDENMEMESİNE ve icra takibinin DURDURULMASINA,
 2. Haklı davamızın kabulüne ve Adana 1.İcra Müdürlüğü 2018/4151 E. sayılı icra takibinin İPTALİNE,
 3. Alacağın yüzde yirmisinden az olmamak kaydıyla davalının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesine,
 4. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten talep ederiz.(Tarih)

                                                                                Av. 

    Davacı Vekili

 

Ekler:  1.Vekâletname Örneği

           2.Adana … İcra Müd. … E. sayılı dosyası   

           3.Takip Talebi Örneği

           4.Emsal Yargıtay Kararları

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği -2-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

DAVACI                                 : 

VEKİLLERİ                           :

DAVALILAR                          : 

KONUSU : Fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik … yönünden borçlu olmadığımızın tespiti talebinden ibarettir.

MÜDDEABİH                        : …(Fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla;)

AÇIKLAMALAR                    :

 

 • Müvekkil davacı, paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde davalılardan … ’den kendisi gibi …’nde öğrenci olan arkadaşı dava dışı … aracılığıyla muhtelif tarihlerde küçük miktarlarda 2 kez faizli borç para almış ve bu aldığı paralar karşılığında ise ıslak imzalı ve müvekkil davacının ismini muhtevi senetler vermiştir. Bu senetler vadesinden dahi önce ödenerek müvekkil davacıya iade edilmiştir.
 • Aradan geçen zaman içerisinde davalılar elinde müvekkil davacının imzasını havi hiçbir senet(bono) kalmamasına rağmen davalılardan … tarafından sahte tanzim olunarak tahrifatlar yapılmış … tanzim, … vade tarihli, … meblağlı bononun … İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası üzerinden icra takibine geçildiği tarafımızca öğrenilmiştir. Mezkur dosya ile ilgili olarak tarafımızca … İcra Hukuk Mahkemesi’nin … Sayılı dosyası üzerinden itirazlarımız yapılmış ve davalılardan … hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … Sor. Sayılı dosyası üzerinden suç duyurusunda bulunulmuş olup dava ve soruşturma devam etmektedir.

 • Kendisine ait olmayan bir senedin icra takibine geçilmesi sebebiyle mağdur olan davacıya bu kez … Şubesinden … vadeli, … meblağlı senet(bono) hakkında ihbarname gönderilmiştir.

 • Mahkemenizce yapılacak yargılamada sübuta ereceği üzere mezkur bono müvekkil davacı tarafından keşide edilmemiş olup müvekkil davacının davalılara herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple de müvekkil davacının … vadeli, … TL meblağlı senet(bono) yönünden davalılara borçlu olmadığının tespiti için işbu davanın açılma zarureti hasıl olmuştur.

 • Davalılar bakımından DAVA KONUSU BONO SEBEBİYLE HENÜZ İCRA TAKİBİNE GİRİŞİLMEMİŞ OLUP talep edilen meblağın yüksekliği ve bilhassa DAVA KONUSU YAPILAN BONOLARIN SUÇ MAHSULÜ OLDUĞU dikkate alındığında İİK 72/2 maddesi doğrultusunda icra takibinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.

 • Davalıların haksız ve kötüniyetli oldukları açık olduğundan dolayı davalıların fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bono miktarının %40 ından aşağı olmamak üzere takdir olunacak tazminata mahkum edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER            : BK, İİK vs mevzuat

DELİLLER                             : … … Sor. Sayılı dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, yemin vs deliller.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda izah olunan ve re’sen saptanacak sebeplerin muvacehesinde; Fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik,

 • Öncelikle İİK 72/2 maddesi doğrultusunda icra takibinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
 • Davamızın kabulü ile fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik … yönünden borçlu olmadığımızın tespitine,
 • Haksız ve kötüniyetli davalıların bono miktarının %40 ından aşağı olmamak üzere takdir olunacak tazminata mahkum edilmesine,
 • Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesinin gereğini dileriz. Saygılarımızla.(tarih)

                                                                                                             DAVACI VEKİLİ

MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.