Bir Sayfa Seçin

NÖBETÇİ ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN /DAVACILAR  : 

VEKİLİ                                                  : Av. Saim İNCEKAŞ                                                                                           

ADRESİ                                                : 

ŞİKAYET EDİLEN                          : Adana Asliye Hukuk Mahkemesi … sicil numaralı yazı işleri müdürü

KONU                                                  : Memur işlemini şikayetimiz hk.

AÇIKLAMALAR                              :

               

Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nde X Sayılı dosya ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescili davası açmış bulunmaktayız. Şikayete konu dava dilekçesi davalılar …, …. yönünden X tarihinde tebliğ olup diğer davalılar … ve … tarafından tebligatlar iade gelmiştir.

Davalılar vekilinin fiziki olarak vermiş olduğunu beyan ettiği X tarihli cevap dilekçesi, … sicil numaralı yazı işleri müdürü tarafından elden havalesi alınarak UYAP sistemine ise X tarihinde kaydedilmiştir. Fiziki olarak gelen evrakın havalesi alındıktan sonra gün içinde UYAP sistemine taranıp kaydedilmesi gerekirken 6 ay sonra kaydedilmiştir.

1-Elden teslim aldığı bir evrağı bekletip, UYAP sitemine 6 ay sonra tarayıp tarafımıza bu evrak 6 ay sonra tebliğe çıkaran memurun görevi ihmal ettiği ve yargılamanın uzamasına sebebiyet verdiği açıkça ortadadır. Kaldı ki Bu süreçte Mahkeme kalemini  defalarca telefonla aramamız ve cevap dilekçesinin gelip gelmediğini teyit etmemize rağmen bize dilekçenin henüz gelmediğini de beyan etmişlerdir. 

İşbu cevap dilekçesinin havale alınan tarihi, UYAP sistemine kayıt tarihi ve tarafımıza tebliğ olunan tarihi arasındaki bu uzun süreç yargılamanın da uzamasına sebebiyet vererek TCK m.257/2 “görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde olan hükme göre görevi ihmal suçunu oluşturmaktadır.

2-Dilekçenin UYAP sistemine tarandığı gün X tarihinde verildiği ancak  işlemi yapan memur tarafından geçmiş tarih 24/09/2018 atılarak elden tebliğ alındığı çelişkisi akıllara gelmektedir .Eğer ki , söz konusu evrak karşı taraf vekili içinde süresi içinde verilmedi ve bu evrak memur tarafından geçmiş tarihli olarak kaşelenip , süresi içinde yazı işlerine teslim edilmiş gibi gösterilmiş ise bu durumda memur tarafından resmi belgede sahtecilik suçu işlenmiş olacağından işlemi gerçekleştiren kişilerin kamu görevlisi olması ve yaptıkları işin kamu hizmeti de olması sebebiyle TCK m.257 ve TCK 204’e göre işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. (tarih)

                                                               Şikayet Eden Vekili

                                                             Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi