Mehil Vesikası ile İcranın Geri Bırakılması Talebi

Mehil vesikası talebi nasıl oluşturulur? Mehil vesikası talebine dair örnek dilekçeleri aşağıda sizlerle paylaştık. Mehil vesikası icra hukukunda ihtiyaç duyulan bir kurumdur. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda paylaşılan mehil vesikası talepleri sizlere yol gösterecektir.

Mehil Vesikası Talebi 1

YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN
DAVALI :

DAVACI :

KONU :MEHİL VESİKASININ SUNULMASI İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
KARARI VERİLMESİ HAKKINDA

AÇIKLAMALAR

1-……..İş Mahkemesi’ nin………. Karar sayılı ilamına dayanarak …………….. İcra Müdürlüğü nün ………………. Esas sayılı dosyasından davalı müvekkil hakkında icra takibi başlatılmıştır.

2-İşbu icra takibi nedeniyle ilgili icra müdürlüğüne tarafımızdan teminat mektubu verilmiş, karşılığında MEHİL VESİKASI alınmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerle ekte sunulan mehil vesikasına istinaden, temyiz incelemesinin sonuna kadar icranın geri bırakılması kararı verilmesini arz ve talep ederiz.
Davalı Vekili
…………….
EK: MEHİL VESİKASI

Mehil Vesikası Talebi 2

ADANA … İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

TALEPTE BULUNAN

BORÇLU:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU                            : Tarafımıza tehir-i icra kararı getirilene kadar mehil verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün ilgi sayılı dosyasında takibe konu karar hakkında tarafımızca tehir-i icra istemli olarak istinaf yoluna başvurulmuş olup istinaf kanun yoluna başvurma harcı, karar harcı ve istinaf avansı yatırıldığına dair makbuzlar ekte Müdürlüğünüz’e sunulmuştur.

Müvekkilimiz tarafından dosya borcunun tamamı teminat olarak ilgi sayılı dosyaya yatırılmış olup tarafımıza tehir-i icra kararı getirilene kadar mehil verilmesini talep ederiz.

Mehil Vesikası Talep Örneği 3

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                         : 20.. / … E.

BORÇLU                               : ……..

VEKİLİ                                   : Av. ….

KONU                                   : Tehir-i İcra için mehil belgesi verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR VE TALEP

Dosyaya sunulan dilekçemiz ekinde yer alan derkenardan da anlaşılacağı üzere takibe dayanak yapılan Anadolu ….. İş mahkemesinin …./ … E., …. / 4… K. kararı tarafımızdan 10.03.2021 tarihinde Tehiri-i İcra talepli olarak temyiz edilmiş ve icra mahkemesi tarafından takdir olunan teminat miktarı da dosyaya yatırılmıştır. İİK madde 36 gereğince Müdürlüğünüzce, Yargıtay’dan Tehir-i icra kararı getirilmesi için tarafımıza mehil verilmesini ve takibin bu süre zarfında durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla. 15.03.2021

BORÇLU VEKİLİ

EK: teminat mektubu

Mehil Vesikası Talep Dilekçesi 4

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No :

MEHİL VESİKASI TALEP EDEN BORÇLU :

VEKİLİ :

KONU : Mehil vesikası verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüzün yukarıda dosya numarası anılı İLAMLI İCRA TAKİP DOSYASI mesnedi olan Adana 8. İş Mahkemesi’nin 14 sayılı ilamı hakkında tarafımızca TEHİR-İ İCRA TALEPLİ İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.

Dosyanın tehir-i icra talepli olarak istinaf edildiğine dair derkenar UYAP üzerinden Adana 8. İş Mahkemesi’nin 15 dosyasından gönderilmiştir.

Tarafımıza Bölge Adliye Mahkemesi’nden tehir-i icra kararı getirilinceye kadar icranın geriye bırakılmasına yönelik olarak “DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SEVK TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE” İCRA HAKİMLİĞİ ONAYLI OLARAK MEHİL VESİKASI VERİLMESİNİ ve mehil vesikasının yine UYAP sistemi üzerinden Adana 8. İş Mahkemesi’nin 15 sayılı dosyasına gönderilmesini vekaleten talep ederiz.

Borçlu

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Dava Konusunun Devri Dilekçe Örneği

ADANA 7. Asliye Hukuk Mahkemesi  Sayın Hakimliği’ne Dosya no                             : Temellük alan/Davacı     : Vekili                                      : …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: