İsim Ekletme Davası Dilekçesi

2020 yılı itibariyle isim ekletme nasıl gerçekleştir? İsim ekletme davası nasıl açılır ve dilekçe örneği nasıl hazırlanır? İsim ekletmeyle ilgili sorularınıza Avukat Saim İNCEKAŞ’ın kaleme aldığı bu yazıda cevaplarınızı bulacaksınız.

İsim Ekletme Davası Dilekçesi 1


ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                              

DAVACI :

DAVALI :  Nüfus Müdürlüğü

 

VEKİLİ   : Adana İsim Değiştirme Avukat Saim İNCEKAŞ

 

KONU   : Nüfus Kaydındaki İsimde Değişiklik/ İsim Ekleme Dava Dilekçesi

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkilin nüfus kayıtlarında adı X olarak geçmektedir. Ancak, bu ad sadece kimliğinde olup, gerek aile içinde gerekse sosyal yaşamda ve çevresinde X olarak bilinmekte ve öyle çağrılmaktadır. Buna karşın, adı her nasılsa nüfus kayıtlarına X olarak yazılmıştır.

-MESLEK HAYATINDA BİRÇOK SIKINTIYA YOL AÇMIŞTIR.

Müvekkil nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmasından dolayı mesleki hayatı başta olmak üzere, sosyal yaşantı içerisinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Müvekkil, saygın bir şirkette muhasebe görevinde çalışmaktadır. İş yerine gelen birçok evraktan sorumludur ve bu evraklar kendi adına gelmektedir. İş yerinde de X olarak tanınması ancak evrakların X ismine gelmesi birçok kez evrakların geri dönmesine, zamanında alınamamasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca, İş yeri evrakları için  Nüfusta kayıtlı olan X ismini kullanmaya çalışsa da, hiç kimse doğru yazamamakta, anlayamamakta ve evraklar yine aynı şekilde iade edilmekte ve şirket işlerinde aksamaya sebebiyet vermektedir. Mesleki açıdan da farklı isimli tanınma, birçok sıkıntı doğurmuş, müvekkilin meslek hayatını daima olumsuz yönde etkilemiştir.

-SOSYAL HAYATINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR.

Müvekkil sosyal yaşantısı, çevresi ve ailesi tarafından kendini bildiğinden beri X olarak bilinmektedir. Resmiyette X olarak görülse de, kendi ailesi de dahil olmak üzere her zaman X ismiyle çağrılmıştır. Sosyal Medya hesaplarında da ismi X olarak yer almaktadır.

Müvekkilin ailesi; müvekkilin büyük annesinin ismi olması sebebiyle hatırasına hürmeten bu ismi koymuş fakat resmi evraklar harici bu isim kullanılmamıştır. Bu sebeple, müvekkil, babaannesinin hatırasına saygı duyarak, ismi değiştirmek istememekte yalnızca, günlük hayatta kullandığı ve çevresi tarafından tanındığı ismi olan ? isminin kendi Nüfustaki adına ekletilmesini talep etmektedir.

Ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği veya ekletilmesi için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir.

Bu amaçla; Müvekkilin nüfus kayıtlarında ? olan adına, hem aile hem sosyal yaşam hem de iş çevresinde bilinip tanındığı ? adının eklenmesi hususunda dava açmak hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         : MK, Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER             : Nüfus kaydı, Tanık ve sair Hukuki deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle ve yargılama sırasında ortaya çıkacak nedenlerle, Müvekkilin nüfus kayıtlarında ? olan adına, sosyal yaşamda tanınıp kullandığı ? adının eklenmesine, yargılama giderleri ve Avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                               Davacı Vekili

İsim Ekleme Dava Dilekçesi 2

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN:

VEKİLİ:

MADDİ İLGİLİ: …  NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

TALEP KONUSU : Müvekkilin “NURİYE” olan adının  “AYBALA” isminin eklenerek kimlikte yer alan isminin “AYBALA NURİYE ” olarak değiştirilmesine ve değişikliğin nüfus  kayıtlarına teşmile karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkilin kimlikte yazan ismi her ne kadar “NURİYE” olsa da tüm çevresi; arkadaşları ve ailesi müvekkile doğduğu günden bu yana “AYBALA” ismiyle hitap etmektedir. Sayın Mahkemeye sunduğumuz tanıkların beyanları ve sair sübut deliller çerçevesinde bu yönde yeterli kanaat oluşturabilecektir.

2) Müvekkile kimlikte yer alan “NURİYE” isminin önüne gerçekte kullandığı ve çevresinde tanındığı isim olan “AYBALA” ismini ekletmek istemektedir. “NURİYE” isminin tamamen silinmesi bazı bürokratik hususlarda aksamalara yol açabileceğinden kimlikteki isminin “AYBALA NURİYE ” olarak değiştirilmesi kendisi ve kamu açısından yararlı olacaktır.

3) Müvekkile çevresinde AYBALA ismi ile tanınmakta olup, yapılan işlemlerde adının NURİYE olarak görünmesi nedeniyle büyük sıkıntılar çekmektedir. Bu çerçevede kendisinin tanındığı ve bilindiği isim olan “AYBALA” isminin kimlik ismine dahil olması elzem hale gelmiştir.

Kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı ismi ile anılmayı istemesi ismin düzeltilmesi için haklı neden teşkil eder. İçtihatlar doğrultusunda da böyle bir durumda davacının tercih ve arzusu ön planda tutulmalıdır;

“… Adını benimsemeyen kişinin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir…” denilmektedir. (Esas: 2007/7881, Karar: 2007/8649, Tarih: 22.10.2007)

“Davacının yakın arkadaş ve akraba çevresinde “Jiyan” adıyla tanındığı ve bilindiği, kendisine bu ad ile hitap edildiği anlaşılmış olmakla davacı tarafından haklı nedeni kanıtladığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken…” (Yargıtay 18. HD., Esas No: 2015/22674, Karar No: 2016/566, Tarih: 18.01.2016)

4-) “AYBALA” ismi kanunun buyurucu kurallarına ters düşmemekte, özellikle çevreye ve başkalarına zarar vermemektedir. Yine ismin değiştirilmesi devlet işleri ve bürokratik açıdan da bir sakınca doğurmamaktadır. Zira kendisinin herhangi bir adli vakıası veyahut dahil olduğu cürüm bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre de böyle bir durumda isim değişikliği talebi kabul edilmelidir .

5-) Bu çerçevede müvekkilenin hep bilindiği şekliyle ismini “AYBALA NURİYE ” olarak herhangi bir güçlük yaşamadan her alanda kullanabilmesi için, nüfusta kayıtlı olan “NURİYE” isminin “AYBALA NURİYE ” ismi şeklinde değiştirilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. 382-388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 60, 64

DELİLLER                              :

 • Nüfus Aile Tablosu,
 • Tanıklar,
 • Yargıtay Kararları,
 • Yemin, Adli Sicil Belgesi,
 • Her türlü yasal delil.

 SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkeme tarafından resen takdir edilecek sebeplerle DAVANIN KABULÜ ile istemde bulunan müvekkilin nüfus kayıtlarında “NURİYE ” olarak geçen isminin “AYBALA NURİYE ” olarak değiştirilmesini ve nüfusa tesciline karar verilmesini  vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 13/10/2020

İstem Sahibi Vekili

EK: Onaylı Vekaletname Örneği

Avukat Saim İncekaş – Adana

İsim Ekletme Dava Dilekçesi 3

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN:

VEKİLİ:

MADDİ İLGİLİ: …  NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

TALEP KONUSU : Müvekkilin “NURİYE” olan adının  “AYBALA” isminin eklenerek kimlikte yer alan isminin “AYBALA NURİYE ” olarak değiştirilmesine ve değişikliğin nüfus  kayıtlarına teşmile karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

TALEP KONUSU   : Müvekkilin “AYŞE” olan adının  “ADEN” isminin eklenerek kimlikte yer alan isminin “AYŞE ADEN ALTINAY ” olarak değiştirilmesine ve değişikliğin nüfus  kayıtlarına teşmile karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR       :

1) Müvekkilin kimlikte yazan ismi her ne kadar “AYŞE” olsa da tüm çevresi; arkadaşları ve ailesi müvekkile doğduğu günden bu yana “ADEN” ismiyle hitap etmektedir. Sayın Mahkemeye sunduğumuz tanıkların beyanları ve sair sübut deliller çerçevesinde bu yönde yeterli kanaat oluşturabilecektir.

2) Müvekkile kimlikte yer alan “AYŞE” isminin yanına gerçekte kullandığı ve çevresinde tanındığı isim olan “ADEN” ismini ekletmek istemektedir. “AYŞE” isminin tamamen silinmesi bazı bürokratik hususlarda aksamalara yol açabileceğinden kimlikteki isminin “AYŞE ADEN ” olarak değiştirilmesi kendisi ve kamu açısından yararlı olacaktır.

3) Müvekkile çevresinde ADEN ismi ile tanınmakta olup, yapılan işlemlerde adının ADEN olarak görünmesi nedeniyle büyük sıkıntılar çekmektedir. Bu çerçevede kendisinin tanındığı ve bilindiği isim olan “ADEN” isminin kimlik ismine dahil olması elzem hale gelmiştir.

Kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı ismi ile anılmayı istemesi ismin düzeltilmesi için haklı neden teşkil eder. İçtihatlar doğrultusunda da böyle bir durumda davacının tercih ve arzusu ön planda tutulmalıdır;

“… Adını benimsemeyen kişinin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir…” denilmektedir. (Esas: 2007/7881, Karar: 2007/8649, Tarih: 22.10.2007)

“Davacının yakın arkadaş ve akraba çevresinde “Jiyan” adıyla tanındığı ve bilindiği, kendisine bu ad ile hitap edildiği anlaşılmış olmakla davacı tarafından haklı nedeni kanıtladığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken…” (Yargıtay 18. HD., Esas No: 2015/22674, Karar No: 2016/566, Tarih: 18.01.2016)

4-) “ADEN” ismi kanunun buyurucu kurallarına ters düşmemekte, özellikle çevreye ve başkalarına zarar vermemektedir. Yine ismin değiştirilmesi devlet işleri ve bürokratik açıdan da bir sakınca doğurmamaktadır. Zira kendisinin herhangi bir adli vakıası veyahut dahil olduğu cürüm bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre de böyle bir durumda isim değişikliği talebi kabul edilmelidir .

5-) Bu çerçevede müvekkilenin hep bilindiği şekliyle ismini “AYŞE ADEN” olarak herhangi bir güçlük yaşamadan her alanda kullanabilmesi için, nüfusta kayıtlı olan “AYŞE” isminin “AYŞE ADEN ” ismi şeklinde değiştirilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. 382-388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 60, 64

DELİLLER: Nüfus Aile Tablosu, Tanıklar, Yargıtay Kararları, Yemin, Adli Sicil Belgesi, Her türlü yasal delil.

TANIKLARIMIZ:

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkeme tarafından resen takdir edilecek sebeplerle DAVANIN KABULÜ ile istemde bulunan müvekkilin nüfus kayıtlarında “AYŞE ” olarak geçen isminin “AYŞE ADEN ” olarak değiştirilmesini ve nüfusa tesciline karar verilmesini  vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 12.11.2020

İstem Sahibi Vekili

İsim Ekletme Dava Dilekçesi 4

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI:  HASIMSIZ

KONU: … olan adıma … isminin eklenerek kimlikte yer alan ismimin “…” olarak değiştirilmesi ve değişikliğin nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR: 

Nüfus kayıtlarında adım … olarak geçmektedir. Ancak bu ad sadece kimliğimde olup, gerek aile gerekse de sosyal yaşamda ve çevremde … olarak bilinmekte ve öyle çağırılmaktayım.

Kimlikte yazan ismim her ne kadar … olsa da tüm çevrem; ailem, arkadaşlarım doğduğum günden bu yana bana ………………….. ismi ile hitap etmektedir. İş ve sosyal çevremde de, kimlikte yer alan …………………….. ismi yerine ………………….. olarak hitap edilmekte ve tanınmaktayım.  Sayın Mahkemeye sunacağım tanık beyanları ile sair tüm deliller bu yönde yeterli kanaat oluşturacaktır.

Kimlikte yer alan ……………………….. isminin önüne gerçekte kullandığım ve çevremde tanındığım …………………… ismini ekletmek istemekteyim. Kimlikte yer alan …………………… isminin tamamen silinmesi bürokratik hususlarda aksamalara yol açabileceğinden kimlikteki ismimin ………………………… olarak değiştirilmesi daha yararlı olacaktır.

Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı mesleki hayatım başta olmak üzere, sosyal yaşantı içerisinde de birçok sorunla karşılaşmaktayım. Bir reklam ajansında sanat yönetmeni olarak çalışmaktayım ve aldığım işlerde ve müşterilerle olan ilişkilerimde ismimle alakalı karışıklıktan dolayı zorluk yaşamaktayım. Meslek hayatımda daima ismimle alakalı zorluk çekmekteyim.

Yargıtay 18.H. D. 2015/ 22674 E. Ve 2016 / 566 K. Sayılı ilamında;

“…Davacının yakın arkadaş ve akraba çevresinde “…” adıyla tanındığı ve bilindiği, kendisine bu ad ile hitap edildiği anlaşılmış olmakla davacı tarafından haklı nedeni kanıtladığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir…”

Yargıtay 18.H. D.2007/ 7881 E. ve 2007 / 8649 K. Sayılı ilamında;

“…istemde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü, aile ilişkileri de gözönünde bulundurularak hakim tarafından değerlendirilmelidir. Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir öğesidir. Kişi bununla anılır ve tanımlanır. Ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir..”

Yargıtay kararlarında görüldüğü üzere, aile çevresi, sosyal ve iş yaşamında bilinen ve tanınılan isim, kimlikteki isimden farklı olduğunda isim ekletmeyi talep eden davacı açısından haklı neden sayılmaktadır. Kimlikte yazılı olmamasına rağmen aile, sosyal ve iş çevremde … ismi ile tanındığımdan, kimliğime … isminin ekletilmesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM           :  Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve Sayın Mahkeme tarafından resen takdir edilecek hususlarla davanın kabulüne, nüfus kayıtlarında Burçin olarak geçen ismimin önüne … ismi eklenerek … OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

5 yorumlar

 1. Merhaba ben İsim ekletme davası açacağım ve hukiki nedenler kısmına ne yazmalıyız? (TMK, HMK vs. Her türlü yasal neden.) yeterlimidir?

 2. Merhaba
  Öncelikle değerli bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim.
  İsim eklettirme dilekçesinde sadece bir kişi ve aileden anne ya da babanın gösterilmesi yeterli midir. Dışarıdan bir şahit de gerekli midir. Ya da illa ki şahit gerekli midir? Cevap dönebilirseniz çok sevinirim.

 3. Deniz gürbüz

  Merhaba eşim benim rızam dışında kendi ve babasının adını koydu bebeğimize isim değiştirmek için yeterli sebep kabul edilir mi?

 4. Merhabalar öncelikle kolay gelsin ben oğlumun ismini Muhammed Ali diye nüfus müdürlüğünde yazdırmıştım verilen nüshada o sıra telefonum çalınca personel kağıdı çıkartiptbana imzalattı çok bakmaya fırsatım olmadı çok hızlı işlem yapıldı sonradan farkettim Muhammed yazılmış bununla ilgili kimlikte Muhammed Ali olarak dilekçeyle isim ekleyebilir miyiz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin