Mazeret Başvurusunun Reddinin İptali Davası

Ağu 5, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Mazeret Başvurusunun Reddinin İptali Davası

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 19. Maddesine ilişkin maddeler göz ardı edilerek Bakanlıkça açıkça hukuka aykırı işlem tesis edilmiştir.

Müvekkilin … haricinde başka bir ile naklen atanması işleminde Anayasanın amir hükmü “Aile Bütünlüğü” ilkesine aykırılık bulunmakla birlikte kamu yararının da idarece ölçülük ilkesine uyulmadan verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Mazeret Başvurusunun Reddinin İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

                                                                                                      YÜRÜYMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: T.C Sağlık Bakanlığı

TEBLİĞ  TARİHİ: … (idari işlemin tarihini yaz babba)

DAVA  KONUSU: Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü … Dönem Devlet Hizmeti sonuçları ile müvekkilin … tarihli ve … barkot numaralı mazeret başvurusunun ret edilmesine ilişkin işlemin öncelikle iptal edilmesi, … tarihli …’a çıkan tayinin iptal edilmesi  ve ivedilikle yürütmenin durdurulması karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 19. Maddesine ilişkin maddeler göz ardı edilerek Bakanlıkça açıkça hukuka aykırı işlem tesis edilmiştir.

Müvekkilin Ankara haricinde başka bir ile naklen atanması işleminde Anayasanın amir hükmü “Aile Bütünlüğü” ilkesine aykırılık bulunmakla birlikte kamu yararının da idarece ölçülük ilkesine uyulmadan verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Müvekkil, Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji bölümünde uzman doktor olarak görev yapmakta iken 16/06/2019 tarihinde, babasının sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu 0909632 barkot numaralı sağlık mazereti (EK-1); Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri  Genel Müdürlüğü 87. Dönem Devlet Hizmeti sonuçları ile ret edilmiştir(EK-2). Müvekkilin sağlık mazeretinin  kabul edilmemesinde kamu yararı bulunmasıdığı gibi; 26.3.2013 Tarihli ve 28599 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 19. Maddesine ve aile birliği ve bütünlüğünü düzenleyen Anayasamızın maddesine maddesine aykırı olduğundan, söz konusu sağlık mazeretinin ret edilmesi ve tayinin Şırnak iline çıkmasına dair idari işlemin(EK-****) iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 19. Maddesine ilişkin maddeler göz ardı edilerek Bakanlıkça açıkça hukuka aykırı işlem tesis edilmiştir.

Müvekkilin babası …, 1993 yılıının Nisan ayında …’da Polis Memuru olarak vazifesini icra ederken çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanmış olup, bu husus … tarihli …  numaralı rapor ile sabittir (EK-3). Yine … tarihli ve … sayı numaralı sağlık kurulu raporu ile, hastanın %80 oranında iş gücü kaybı olduğu ve aktif silahlı polislik yapamayacağına dair rapor verilmiştir (EK-4).

(müvekkilin babası), polislik vazifesini icra ederken gazi olmuştur. Nitekim İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca … tarihinde Gazilik Belgesi verilmiştir (EK-5).

Müvekkilin babası gazi olması neticesinde sağlığını kaybetmiştir. … Üniversitesi Tıp fakültesinde tedavisi ve takibi yapılmaktadır.  Gazi Üniversitesi Tıp fakültesinde kontrol altında olan babanın ciddi sağlık sorunları ve hayat tehlikesi söz konusudur. Müvekkilin gazi olan babasının tedavisinin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmesi hayati önem taşımaktadır.

Müvekkilin babası, … Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi görmektedir. Hastanın tedavisinin ve takibinin … Üniversitesinde yapılması gerektiği, aksi taktirde hastanın sağlığı açısından risk oluşturacaktır. Nitekim Müvekkilin bakmakla yükümlü olduğu babasının; “C34.9-Akciğerde Tanımlanmamış Kitle” hastalığı nedeniyle … tarih ve … nolu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kuruluca düzenlenen raporla sabittir(Ek-6). Söz konusu … ve … tarihli Raporlar gereğince: “hastanın … Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisine başlanılmış olup, DURUMUNUN TIBBI AÇIDAN ÖZELLİK ARZ ETMESİ NEDENİYLE HASTANIN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTEKİ TAKİBİNİN … ÜNİVERSİTESİNDE DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİ VE AKSİ DURUMDA HASTANIN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK OLUŞTURACAĞI” rapor edilmiştir.

Müvekkil babasına bakmakta ve babasıyla birlikte yaşamaktadır. Bu sebeple müvvekil, bakmakla yükümlü olduğu babasının sağlık sorunlarına dayanarak, … tarihinde sağlık mazeretine başvurmuştur. Müvekkilin haklı mazeret başvurusu idarece red edilmiştir.  Müvekkilin sağlık mazereti başvurusunun rededilmesi, İlgili mevzuat hükümlerine ve Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına aykırıdır.

Doktorun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi veya yer değişikliğinin olmaması için; 26.3.2013 Tarihli ve 28599 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 19. Maddesini esas almak gerekir. Madde 19/1’e göre; Personelin kendisinin, eşinin, ANNESİNİN, BABASININ, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin nihai münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.” Hükmün lafzından çıkça anlaşılacağı üzere; personelin görev yeri babasının veya annesinin hastalığı nedeniyle sağlık kurulu raporu doğrultusunda bellirlenir. Yani sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık mazeretinin mevcut olması halinde; 26.3.2013 Tarihli ve 28599 Sayılı Yöenetmeliğinin 19 maddesi gereğince mazeretin kabul edilmesi gerekir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı’nın 2016/9055 Esas- 2017/3220 Karar sayılı kararında (EK-7) “ Devlet Hastanesi Baştabipliği Özürlü Sağlık Kurulu Raporu’nda kişinin %70 oranında özürlü olduğu, yine ….Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 12/05/2015 günlü raporunda hastanın nöroloji uzmanı olan herhangi bir yerde bakımının ve takibinin uygun olduğu; ancak, … İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 06/07/2015 günlü raporunda ise kişinin başkasının güç ve yardımına ihtiyaç duyduğunun belirtildiği, ayrıca davacının annesi hakkında … Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’nce düzenlenen 02/09/2015 günlü raporda, kişide yaygın anksiyete bozukluğu ve hafif derecede demansiel bulgular tespit edildiği görülmektedir.

Bu durumda; ilgili mevzuat hükümleri ile dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşullar gözetilerek, ilgilinin …. Gaziosmanpaşa Üniversitesi emrine naklen atanmasına muvafakat verilmediği belirtilmiş olmakla birlikte; yukarıdaki mevzuat hükmü gereğince davacının mevcut görev yerinin kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babasının her ikisinin de bakıma muhtaç olmaları nedeniyle sağlık durumlarını tehlikeye düşüreceği dikkate alındığında, davalı idarece davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. şeklinde karar vermiştir.  Yine Danıştay 5. Daire Başkanlığı’nın2014/4325 Esas, 2015/10764 Karar numaralı kararı da bu yöndedir (EK-8)

Müvekkilin … haricinde başka bir ile naklen atanması işleminde Anayasanın amir hükmü “Aile Bütünlüğü” ilkesine aykırılık bulunmakla birlikte kamu yararının da idarece ölçülük ilkesine uyulmadan verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Mazereti kabul edilmeyen müvekkilin Şırnak’a çıkan tayini ile, bakmakla yükümlü olduğu babasının sağlığı ve hatta hayatının tehlikeye girmesi ile birlikte aile birliği ve bütünlüğü de tehlikeye düşmektedir.

Bu bakımından müvekkilin mazeret başvurusunun reddi Anayasının 41. Maadesin de aykırıdır.  Şöyle ki;    Anayasamızda yer alan ailenin korunması başlıklı hükümle, ailenin huzur ve mutluluğunun devamı, kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamın sağlanmasının devletin görev ve sorumluluğunda olduğu açıktır.
Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
Ailenin korunması, Anayasa ile tanınmış sosyal bir haktır ve kamu hizmetinin daha verimli yerine getirilmesi bakımından, kamu görevlileri için daha da önem taşır. Bu nedenle, müvekkilin yer değiştirme isteminin, Devletin aile birliğinin sağlanması yönündeki görevi de göz önünde tutularak, haklı beklentiler ilkesi içerisinde idarece kabul edilmesi gerekirken, reddedilmesi işleminin iptali Anayasalbirzorunluluktur.”

Sağlık durumu için ise, ilgili yönetmeliğin 19. maddesine değinmek gerekir:
”A Özür grubuna (sağlık nedenine) dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”ne göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Bu bakımdan müvekkilin babasına ait, Gazi Üniversitesi Sağlık Kurulu heyetince verilmiş sağlık raporunun olmasına rağmen, idarece müvekkilin mazeret başvurusunun kabul edilmemesi açıkça hukuka aykırıdır.

Müvekkilin tayini çıkacak ilde babasını götürmesi mümkün olmadığı gibi babasını Ankarada yalnız da bırakamaz. Bu sebeple müvekkilin mazeret başvurusunun kabul edilmesi gerekirken; idarece red edilmesi sebebiyle, iş bu iptal davasını açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZ HAKKINDA

2577 sayılı Kanunu’nun 2. Maddesi gereğince “ ilgili işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleştiği” taktirde, ilgili işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilir. Davamıza konu olan atanma işlemi açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı aşıkar olduğundan mezkur işlemin yürütmesinin durudurulması gerekmektedir. Şöyle ki;

Yukarıda ki açıklamalarımızdan açıkça anlaşılacağı üzere; müvekkilin babası 1993 yılında çıkan çatışmada gazi olmuş, ciddi anlamda sağlığını kaymetmiş ve hayati tehlikesi doğmuştur. Bu sebeple hastanın tedavi ve takibi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmakta olup, sürekli olarak aynı yerde takip ve tedavisinin yapılması zorunludur. Nitekim tedavinin başka yerde yapılması halinde hastanın sağlığının tehlikeye gireceği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu Raporu ile sabittir. Bu sebeple yardıma muhtaç hastanın Ankara’da kalması ve Gazi Üniversitesi tıp Fakültesinde tedavisine devam etmesi gerekir.

Müvekkil bakmakla yükümlü olduğu babasının sağlık mazeretine dayanarak, sağlık mazereti nedenine dayanmış ancak idarece kabul edlimemiş ve tayini Şırnak iline çıkmıştır. İş bu idari İşlemin ivedilikle durdurulması gerekir. Zira işlemin icra edilmesi halinde müvekkil Şırnak iline gidecektir. Bu sırada hasta olan müvekkilin babasının sağlık durumu tehlikeye Sağlık raporunda belirtildiği üzere Hasta babanın sağlığını kaybetmesi durumunda Telafisi güç veya İmkansız zararlara sebebiyet vereceği mutlaktır.

Soz konusu idari işlemin Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin 19. Maddesine ve aile birliği ve bütünlüğünü düzenleyen Anayasamızın 41 maddesine maddesine açıkça aykırı olduğundan; Bu bağlamda, 2577 sayılı Kanun’un 27nci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca sürelerin kısaltılması ve tebligatın da memur eliyle ya da APS aracılığı ile yaptırılması hususlarını da Sayın Mahkemenin takdir ve tensiplerine arz ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, , 657 sayılı Kanun, İ.Y.U.K ve sair hukuki mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Danıştay kararları, naklen atanma işlemine  dair yazı, özlük dosyası, aslı gibidir gazilik raporu ve sağlık raporları ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP         : Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, yapılan tespitler ve hukuki sebepler göz önünde bulundurularak, telafisi mümkün olmayan zararların yaşanmaması bakımından, Anayasa’nın 40. maddesinde yer alan, tesis edilen idari işlemlere ilişkin hak arama hürriyeti hükmü gereğince ve Sayın Başkanlığınız tarafından re’sen gözetilecek sebeplere binaen;

2577 sayılı Kanun’un 27nci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca CEVAP SÜRELERİN KISALTILMASI ve tebligatların APS ARACILIĞI İLE YAPTIRILMASINI,

Mevzuat hükümleri, yapılan tespitler ve hukuki sebepler göz önünde bulundurularak, telafisi mümkün olmayan zararların yaşanmaması bakımından davalı Sağlık Bakanlığının ……….. sayılı ….  Tarihli naklen atama işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

Yerleşik Danıştay İçtihatlarına ve olağan uygulamanın aksine hukuka, mevzuata uygun olmayan bir biçimde tesis edilmiş olan dava konusu idari İŞLEMİN İPTALİNE,

Yargılamanın DURUŞMALI OLARAK YAPILMASINA,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasını vekaletten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                                    DAVACI VEKİLİ

EKLER

EK-1: … barkot numaralı sağlık mazereti başvurusu

EK-2: Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri  Genel Müdürlüğü … Dönem Devlet Hizmeti sonuçları

EK-3: … (müvekkilin babası)’nın silahlı çatışmada yaralandığını gösteren 07/05/1993 tarihli 2660/0/169  numaralı rapor

EK-4: … (müvekkilin babası)’a ait … tarihli ve … sayı numaralı sağlık kurulu raporu

EK-5: Müvekkilin babasına verilen … tarihli Gazilik Belgesi

EK-6: … tarih ve … nolu … Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kuruluca düzenlenen rapor

EK-7: Danıştay 2. Daire Başkanlığı’nın … Esas- … Karar sayılı kararı

EK-8: Danıştay 5. Daire Başkanlığı’nın 2014/4325 Esas, 2015/10764 Karar numaralı kararı

EK-9: Onanmış vekaletname örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.