Marka Sahibinin Uğradığı Zarar Davalı Yönünden Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Marka Sahibinin Uğradığı Zarar Davalı Yönünden Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:   

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU                   :  Bilirkişi raporuna itiraz

AÇIKLAMALAR  : Mübrez vekaletname uyarınca davalı vekiliyiz. Düzenlenmiş olan X tarihli bilirkişi raporu tarafımıza X tarihinde tebliğ olmuş olmakla birlikte süresi içerisinde rapora ilişkin beyan ve itirazlarımızı sunarız.

Sayın Bilirkişi vermiş olduğu raporda iddialar ve karşı savunmalarımızı da cevaplayacak şekilde değerlendirerek görüşlerini bildirmiştir. Bilirkişiliğe yakışır özenle savunmalarımıza cevap vermiş olmakla beraber bazı konularda aynı görüşte olmadığımızı ve bu haliyle rapora dayanarak verilecek kararın yasa ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır.

1- 556 sayılı KHK md.66 “Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:

a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre,

b) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre,

c) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.

Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler gözönünde tutulur.”

2- İlgili madde de zarara uğradığını iddia eden tarafın zararının hesaplanma usulünün marka sahibinin seçimine bağlı olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Oysa rapordaki tespit usulü bilirkişinin resen belirlediği bir usul olup bu haliyle yasaya aykırıdır.

3- Defterlerimizin ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerimizin incelenmesiyle, 0000-0000-0000 yıllarına ait toplamda 0000,00TL muhtemel gelir (kar) elde edildiği hesaplanmıştır. Ancak bu durumda Müvekkilin markayı kullanarak elde edeceği muhtemel gelir değil, markayı taşıyan ürün veya hizmetten elde edilen net gelir hesaplanmalıdır. Bunun için örneğin, müvekkilin elde ettiği kazançtan vergi miktarının düşülmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu işletme karının markanın tanınmışlığına göre %5 gibi bir oran olması gerektiğinden bahisle ; bu % 5 lik oranın net kara uygulanmak suretiyle bulunan 0000,00 TL  tutarındaki maddi tazminat miktarında itiraz ediyoruz.

4- Sayın bilirkişi tarafından davacının talebinde yer almayan hesaplama usulü ile muhtemel gelir üzerinden yapılan hesaplama ile elde edilen 0000,00-TL maddi tazminat miktarı usule, yasaya ve hakkaniyete uygun değildir.

SONUÇ ve İSTEM             : Yukarıda açıklanan sebeplerle, 00000 tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile, itirazlarımız doğrultusunda alınacak ek rapora istinaden hüküm kurulmasını ve davanın reddine karar derilmesini arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 15 Mayıs 2020 15:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.