Marka Hakkına Tecavüz – Kullanımın Sona Erdirilmesi İhtarnamesi

Marka Hakkına Tecavüz – Kullanımın Sona Erdirilmesi İhtarnamesi

İHTARNAME

İHTAR EDENLER       :

VEKİLİ                     :

–                                   

MUHATTAP:

KONU                                   : Türk Patent Enstitüsü nezdinde X tarihinde tescillenmiş olan şahsıma ait X başvuru numaralı ‘X araç yıkama noktaları’ ibareli markanın, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince muhattap tarafından kullanımımın sona erdirilmesini havi ihtarnamedir.

OLAYLAR  
            :

1.  X Merkez’de faaliyet göstermekte ve faaliyet sektörü araç yıkama, tamir, bakım, onarım ve araç park yeri hizmetleri olan şahsıma ait marka X, Türk Patent Enstitüsü nezdinde işlemleri tamamlanmış ve şahsıma tescillenmiş bir markadır. İş bu markanın tüm hakları bana ait olup, X tarihinde X  başvuru numarası ile tescillenmiş ve 10 yıl süre ile koruma altına alınmıştır. X markası, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 27.sınıfta (İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri. Temizlik Hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri. Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım,tamir ve akaryakıt dolumu).

Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri. Hava taşılarının bakım ve tamiri hizmetleri. Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri. Isıtma havalandırma ve su tesisatının kurulması ( teiss edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri. Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri. Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri. Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri. Saat tamiri hizmetleri. Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.) işlem görmüştür.

2. Muhatap yönetim/şahıs X ismini kullanmakta olup, iş bu tescilli markayı yasalara aykırı olarak aynı faaliyet sektöründe ve aynı bölge kullandığı tespit edilmiştir. Aynı iştigal konusunda ve aynı marka tescil sınıfında iş bu markanın kullanımı şahsımın marka tescilinden doğan haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

3. Belirtmek gerekir ki, muhatap yönetim/şahıs tarafından kullanılan X ibaresi, şahsım adına tescilli olan X markası ile bire bir aynıdır. Diğer bir söyleyiş ile gerek yazılış, gerek söyleyiş ve gerekse logo kullanımı bakımından birbiri ile aynıdır. Bu durum, yasalarla korunan haklarımıza tecavüz teşkil etmekte, haksız rekabet oluşturmakta ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca da açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

4. Marka KHK md 9 Maddenin ihlali marka hakkına tecavüz sayılmaktadır. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve hizmetler ile ilgili olarak, tescilli herhangi bir işaretin kullanılması Marka HKH m.9’un ihlali anlamına gelmektedir ve böylesi bir kullanım marka sahibinin marka hakkına tecavüz niteliği taşımaktadır. Marka KHK md 9’a göre tescilli bir marka ile aynı ve ya benzer hizmetleri kapsayan ve bu nedenle hak üzerinde işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması marka sahibi tarafından yasaklatılabilir.

Kanun Hükmünde Kararname Madde 9- Marka tescilinden doğan hakların kapsamı;
Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:
a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
 Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların gerçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.

5. Muhattap tarafından yukarıda bulunan Madde 4’te belirtilen hakların ihlali açıkça söz konusudur. Ve önemle belirtmek isterim ki, Markaların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince muhattap şahıs/firma’ya kanunen dava açma, dolayısı ile tazminat ve yoksun kalınan kazancı talep etme hakkım bulunmaktadır.

Kanun Hükmünde Kararname Madde 61/A – Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırır. Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka sahibinin talepleri Madde 62 – Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
a) Marka hakkına tecavüz fillerinin durdurulması,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararının tazmini
c) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi
d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının
tanınması,
e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

6.  Ayrıca Türk Ticaret Kanunu m.56’ya göre ise haksız rekabet, aldatıcı hareket veya iyi niyete aykırı diğer şekillerde iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. TTK m.57/5 hükmü de, başkasına ait iş mahsülü ile karışıklık meydana getirilmesini bir haksız rekabet hali olarak saymıştır. ‘……………’ kelimesinin belirtilen şekillerde kullanılması TTK m.57/5 hükmü uyarınca da karışıklığa neden olabilecek niteliktedir. Bu neden ile söz konusu kullanım ayrıca haksız rekabet de teşkil etmektedir.

7.  Bu itibarla, muhataba iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7 iş günü içerisinde;

a) Şahsımın adına tescilli iş bu markanın haklarına tecavüz eden ve ayrıca haksız rekabet teşkil eden her türlü davranışlara son verilmesini,

b) Bu kapsamda ‘……………… ibaresinin kullanımına son verilmesini, …………….. ibareli tüm tanıtım ve reklam ürünlerinin kaldırılmasını,

c) ‘…………….. ibaresinin bulunduğu her türlü yazılı belgenin ve materyalin (broşür, katalog, ilan v.s) kaldırılmasını ve imha edilmesini,

d) İş bu markanın yer aldığı tabelanın kaldırılmasını,

e) Ya da; markaların korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname Madde 44 gereğince, şahsım ve muhattap arasında imzalanması olası Lisans Sözleşmesi ile ve bu sözleşmenin Türk Patent Enstitüsü nezdinde sicil kaydının yapılması ile X ibareli markamın 3. Şahıslara yasal kullanıma açılmasını,

doğmuş ve doğacak bilcümle talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydı ile önemle ihbar ve ihtar ederiz. Aksi durumda haklarımızı yetkili Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nde aramaktan kaçınmayacağımızı önemle belirtiriz. tarih  

İHTAR EDEN VEKİLİ


SAYIN NOTER; Tarafımdan 3 nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının APS yolu ile karşı tarafa, bir nüshasının tarafınızda hıfzını ve tasdikli bir nüshasının da tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir