Marka hakkının ihlali erişimin engellenmesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR

İSTEYEN          :

VEKİLİ             :

TALEP

KONUSU         : 

 • https://www.
 • http://www.
 • http://www.
 • https://www.
 • http://

 İnternet sayfalarında müvekkile ait “………..” marka hakkına tecavüzünün engellenmesi için internet adreslerine erişimin engellenmesi talebidir.

SUÇ TARİHİ  : Fiilen devam etmektedir.

SUÇ               : Şirketin Tüzel Kişilik Haklarına ve Marka hakkına tecavüz, haksız rekabet suçu

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkil şirket …’da faaliyet göstermekte olup ‘’……..’’ ibaresi ………. tarihinde TPE’deki işlemleri tamamlanmış ve tescil edilmiştir. … tarihinde ’……..’’ markası yenilenmiş ve 10 yıl süre ile koruma altına alınmıştır. Müvekkil şirket ‘’………’’ markasının sahibi  Türkiye’de inhisarı kullanım hakkına sahip olup, Türkiye’deki tek yetkili satıcısı ve distribütörüdür.
 2. Herhangi bir lisans veya franchise anlaşması olmaksızın müvekkil adına tescilli “…………….” markasını aşağıda belirtilen internet adreslerinde:

”yetkili servis” ibaresi altında kullanıldığı, yetkili servis gibi hareket edildiği veya yedek parça satışı yapıldığı görünmektedir. Adı geçen siteler, … marka ürünlerin yetkili satıcısı ve servisi gibi izlenim uyandırarak tüketicileri de mağdur etmektedir.

 • Bu durum müvekkil şirketi, ticari anlamda zarara uğratmış ve maddi kayıplara sebebiyet vermiştir. Müvekkil tarafından hizmet verilen şirketler, bu internet adreslerini gördüklerinde, ister istemez müvekkilin yetki verdiği firmalar olduğu hissine kapılmış söz konusu firmalarla görüşmeler yapılmıştır, çeşitli hizmetler alınmıştır. Söz konusu firmaların ‘’……….’’ markası ile çeşitli hizmetler vermesi, marka hakkına tecavüzün yanı sıra TTK 54 vd çerçevesinde haksız rekabet teşkil etmektedir. Bu durum hizmet verilen şirketler nezdinde müvekkilin itibarının zedelenmesine neden olmuştur. Müvekkile ait tescilli markanın haksız kullanılması sebebiyle piyasadaki itibarının zedelenmesi nedeniyle müvekkil şirketin kişilik hakları ve itibarı ihlal edilmiştir.
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 01.02.2012 tarihli, 2011/4-687 E. 2012/26 K. sayılı kararında;

“…Bir şahsın kişiliğine bağlı, fiziki, manevi ve fikri varlığı üzerinde kişi olma sıfatıyla sahip bulunduğu kişisel değerler üzerindeki mutlak hakka kişilik hakkı denir. Kişilik kavramı en geniş anlamda kişiyi ve onun kişilik haklarını kapsamaktadır.

Kişilik hakkı çeşitli kişisel değerlerden oluşan bir bütünlük arz eder. Kişilik hakkı bir şahsın kişiliğini oluşturan maddi ve manevi değerleri kapsar. Kişinin özel yaşamı, beden bütünlüğü, şeref, haysiyeti, onuru, saygınlığı, sağlığı, özel yaşamının gizliliği, resmi adı, eseri, sözü, ekonomik hareket serbestliği ve özgür olma hakkı bu değerlerdendir.

Kanun koyucu kişilik haklarını oluşturan değerlerin sürekli değişen ve gelişen yansımalarını dikkate alarak sınırlandırma yoluna gitmemiş; kişisel değerlerden oluşan kişilik hakkı esnek bir çerçeve içinde ele alınmıştır.

Medeni Kanunda açıkça düzenlendiği gibi tüzel kişiler cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği olarak ancak insanlara özgü olanlardan başka bütün hakları edinebilirler ve borç altına girebilirler.

Tüzel kişiler insanlar gibi canlı varlıklar değildirler. Onlara hukuk düzeni tarafından kişi olma özelliği bazı sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar sebebiyle verilmiştir. Tüzel kişiler yaradılış gereği insana has olan kişisel değerler dışında, gerçek kişiler gibi kişilik hakkına sahiptir. Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerinde şeref ve haysiyeti gibi kişisel değerleri ve bunlardan oluşan kişilik hakları vardır. Şeref, haysiyet ve özel yaşam hakları TMK.nun 24. maddesinde düzenlenen şahsiyet hakları arasında yer almaktadır. Bu sebeple söz konusu haklar mutlak haklardan olduğundan herkese karşı koruma imkanı sağlar.

Tüzel kişiler insanlar gibi maddi- organik bir yapıya sahip olmadıklarından dolayı onların bedensel bütünlüğü, yaşamı, sağlığı gibi, maddi bedensel değerler üzerinde kişilik haklarının varlığı tabi olarak söz konusu olmamakla birlikte saygınlık, onur, sır çevresi gibi manevi nitelikteki kişisel değerlerle, mesleki ve ekonomik kişisel değerlere gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de sahip olduğu söylenilebilir. Tüzel kişilerin kişisel değerler üzerindeki kişilik haklarının korunması gerekir. (Alim TAŞKIN, “Tüzel Kişilerin Kişilik Haklarının Korunması”, AÜHFD., 1991, C. 42, s. 1- 4, s. 208- 230).

Bu sebeple tüzel kişinin ekonomik faaliyetini yürütürken kazandığı saygınlık, onun kişisel değerleri içinde yer alır. Ticari şeref ve haysiyetin çiğnenmesi, onun ekonomik yaşam içindeki yerini ve durumunu sarsabilir. Ekonomik itibar da tüzel kişinin şeref ve haysiyetinin bir görüntüsüdür. Tüzel kişinin ekonomik faaliyetleri de toplum tarafından değerlendirilmektedir. Tüzel kişiliğe sahip bir şirketin ödeme gücüne dair değerlendirmeler, o tüzel kişinin toplumsal şeref ve haysiyeti ile yakından ilgilidir.

Tüzel kişinin kişilik haklarından olan onur ve saygınlığı onun korunan değerlerinin başında gelir. Bu sebeple tüzel kişi onur ve saygınlığından vazgeçemeyeceği gibi, bu değerlerini hukuka ve ahlaka aykırı olarak da sınırlayamaz…” şeklinde belirtmektedir.

 • Markayı üreten tüzel kişiliğinin veya bu markanın sahibinin itibarını zedeleyici, sahibini toplum önünde rencide edici, marka hakkı sahibinin saygınlığına leke düşürebilecek bir takım davranışların internet ortamında erişime sunulması fiili, kanunda aranan diğer şartlar oluştuğunda başlı başına kişilik haklarını ihlal eden bir hukuka aykırı fiil olarak kabul edilmelidir. Söz konusu web siteleri, müvekkilin markasının haksız ve yetkisiz bir biçimde kullanarak, verdiği hizmetin kalitesizliği ve taklit ederek sattığı ürünlerin kalitesizliği sebebiyle müvekkilin itibarını ayrıca zedelemektedir.
 • Söz konusu internet adresine, ……… yevmiye numarası ihtarname ile marka tecavüzüne son vermeleri hakkında ihtarda bulunulmuştur. Ancak bu ihtarlara rağmen marka tecavüzü devam etmektedir. Marka tecavüzünün engellenmesi için belirtilen internet adreslerine erişimin engellenmesi gerekmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT : 5651 sayılı yasa, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER              : İnternet Kayıtları, Ticaret sicil kayıtları, Marka tescil belgeleri, Keşif , Bilirkişi, Tanık ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenlerle, müvekkil şirketin marka tecavüzünün sona erdirilmesi için söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesini talep ederiz.

Tedbir Talep Eden

Vekili   

Ekler:

İlgili yayınların ekran görüntüsü

Marka Tescil Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi

Son düzenleme tarihi 9 Kasım 2020 08:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.