MANEVİ TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                 

DAVACI                   :

TC NUMARASI       :

ADRESİ                    :

VEKİLLERİ             :

ADRES                      :

                                                       

DAVALI                   :,

TC NO                       :

ADRESİ                    :

 

DAVA KONUSU     :olay nedeniyle müvekkilde meydana gelen üzüntü, acı ve keder nedeniyle …..,00-TL manevi tazminatın haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili talebidir.

HARCA ESAS DEĞER

(ŞİMDİLİK)              : ….,00-TL

AÇIKLAMALAR    :

 

1-) a- Davalının çocuğu, …. olan Müvekkil/davacının sınıfımda olup, davalı, Müvekkil/davacıya, sürekli mesajlar attığı, Müvekkil/davacının ise, anne şefkati bulduğunu söylediği, daha sonra da, davalının Müvekkil/davacıya duygusal olarak bir şeyler duyduğunu söylediği, Müvekkil/davacının ise, evli olduğunu, böyle bir şey olamayacağını söylediği. daha sonra da, davalının, “benim silahım var, kendimi öldüreceğim. Sebebi sen olacaksın” dediği, Müvekkil/davacının ise, bu aşamada, davalının kendisine yönelik bu davranışından korktuğu, davalının, Müvekkil/davacıya “eşinden boşanacaksın, benimle evleneceksin” dediği, daha sonra da, davalının Müvekkil/davacıya “ilaç içtim hastanedeyim, polis gelecek bundan sonrasını sen düşüneceksin” dediği, bilahare, davalının Müvekkil/davacıya, “…. ve …. arasında ….. denen …. çıktığını, evet demez isem oradan kendini atacağını” söylediği, daha sonra, davalının Müvekkil/davacıdan resim istediği, ancak Müvekkil/davacının resimleri göndermediği, bilahare Müvekkil/davacının Savcılığa şikayette bulunduğu anlaşılmıştır.

 

b-……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyasında; ……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ../…/201.. tarih, 2018/…. esas sayılı iddianamesiyle; ……. iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

c-……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı ilamında ise; ….. cezalandırılmasına, Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi sayılarak sanığa verilen cezadan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62 inci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 yıl 6 ay hapis ve 62 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 Sayılı CMK’nun 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş iş bu ilam kesinleşmiştir.

 

2-a-Davalının, iş bu haksız ve hukuka aykırı, daha da ötesi zalimane iş bu davranış, tutum ve davranışları nedeniyle, Müvekkil/davacının psikolojileri bozulmuş, birçok psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara yakalanmış, …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen ..2018 günlü rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere, kanser hastalığına yakalanmış ve tevadi görmeye başlamıştır.

Yine, ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından verilen …. günlü rapora ve muayene ve müşahade evrakına göre; yaygın anksiyete ve depressif bozukluğu teşhisinin konulduğu anlaşılmıştır.

b-Davalının, iş bu haksız ve hukuka aykırı, daha da ötesi zalimane iş bu davranış, tutum ve davranışları nedeniyle, Müvekkil/davacının başvurması üzerine, …. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. Günlü…. günlü, …. günlü ve …. günlü ilamlar ile, davalı hakkında, Müvekkil/davacıdan uzaklaştırma kararı verildiği anlaşılmıştır.

3-) a-Müvekkil/Davacının, dava konusu olay nedeniyle, gerek kendisinin ve gerekse eşi ve diğer aile bireylerinin ruh hali bozulmuş,  acı ve ızdırap çekmiş, üzüntü duymuş, halen ve ömür boyu, acı ve ızdırap çekmeye ve üzüntü duymaya mahkum edilmiştir. Öyleki, Davacı, hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettiremez hale gelmiş, çalışma şartları olumsuz etkilenmiştir. 

Dava konusu olaydan sonra, Davacının hayatı, tam tersine olumsuz bir seyir halini almıştır. Bu durum ise, Davacı, T.B.K.’nın 114. maddesinin yollaması suretiyle olayda uygulanması gereken 51, 56. ve 107. maddelerine aykırı şekilde cismani zarara uğratılmıştır.

6098 Sayılı TBK’nun 56. maddesi ile Yargıtay içtihatlarındaki ve öğretideki görüşler çerçevesinde manevi tazminat; özel durumlar göz önünde bulundurularak, zarara uğrayanlarda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirmek, maddi tazminatla tam olarak giderilemeyen zararı karşılamak amacı gütmelidir.

b-Manevi tazminatın amacı, zarara uğrayan kişinin duyduğu manevi acıyı bir dereceye kadar yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek, bir teselli, bir savunma ve ruhu tatmin etmektir. Hakim manevi tazminat miktarını tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ve adalete uygun olarak takdir etmelidir. Takdir edilecek miktar, manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da göz önünde tutularak, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Manevi tazminat, zarar görenin kişilik değerlerinde bedensel bütünlüğünün iradesi dışında ihlali hallerinde meydana gelen eksilmenin (manevi zararın) giderilmesi, tazmin ve telafi edilmesidir. Zarar görene tanınmış olan manevi tazminat hakkı kişinin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda öngörülen bir tazminat türüdür. Amacı ise kişinin, hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçlar. Bu tazminat bizzat yaşanan acı ve elemin karşılığıdır. Bu tazminat türü, kişinin haksız eylem sonucu duyduğu acı ve elemin giderilmesini amaçladığı için, zarar gören kişi, öngördüğü miktarı belirleyerek istemde bulunabilir.

Manevi zarar, haksız eylemin sonucunda, uğranılan kişilik değerlerindeki azalmanın karşılığı olduğu ve zarar gören tarafından da takdir ve tayin edilebilir bulunduğu için birden fazla bölümler halinde istenemez. Bu tazminat bizzat yaşananın acı ve elemin karşılığı olduğu için, haksız eylemin meydana geldiği anda gerçekleşir. Acı ve elemin bölünerek bir kısmının açılacak kısmi dava ile, kalanının açılacak başka bir davada talep edilmesi, manevi tazminatın özüne ve işlevine aykırı düşer. Ödemenin uzaması, para değerindeki düşüşler, enflasyon nedeniyle alım gücünün azalması gibi nedenlerle hükmedilecek miktarın faizi ile birlikte tahsili zararı karşılamaktan uzak olması, manevi tazminatın bölünerek istenmesini haklı göstermez.

c- Şantaj insan onurunu küçük düşüren, ruh haline zarar veren aşağılık bir eylemdir.

 

şantaj suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar TBK’nın 74. (BK 53) maddesi anlamında hukuk hâkimi yönünden bağlayıcı değil ise de, ceza mahkemesince belirlenecek maddi olgular hukuk mahkemesi yönünden de bağlayıcı olacağından, ayrıca somut olayın oluşumu ve hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği hukuk hakimi tarafından takdir edileceğinden adı geçen davalının eylemi ile müvekkil/davacının kişilik haklarının saldırıya uğramış olduğu

                                                                  

4-) Hal böyle olunca, olay nedeniyle insan içine çıkamaz hale gelen müvekkilimizin duyduğu derin elem ve ıstırabın bir nebze de olsa hafifletilebilmesini teminen, müvekkilimizin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için işbu manevi tazminat davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Müvekkilimiz bu gelişmeler neticesinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamıştır. Bu konuda dava esnasında dinletmek üzere şahitlerimiz hazırdır.

Davalının haksız, hukuka aykırı ve zalimane davranış, tutum ve zalimane olan müvekkilimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tazmin edilebilmesi ve müvekkilimizin acılarının bir nebze hafifleyebilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

Somut haksız olay nedeniyle, müvekkil/davacının, sosyal ve yaşam çevresi, mesleği içerisindeki konumu, ekonomik ve sosyal durumu, psikolojik durumu dikkate alındığında, müvekkil/Davacı adına talep ettiğimiz, 7.500-TL manevi tazminat miktarına hükmedilmesi ve davalıdan haksız fiilin meydana geldiği tarih olan 21.11.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınmasına karar verilmesi gerekmektedir.

5-) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2016/5582 esas-2018/2478 karar sayılı ve 29.03.2018 günlü ilamında aynen “…Tüm dosya kapsamına göre; davalılardan … yönünden şantaj suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar TBK’nın 74. (BK 53) maddesi anlamında hukuk hâkimi yönünden bağlayıcı değil ise de, ceza mahkemesince belirlenecek maddi olgular hukuk mahkemesi yönünden de bağlayıcı olacağından, ayrıca somut olayın oluşumu ve hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği hukuk hakimi tarafından takdir edileceğinden adı geçen davalının eylemi ile davacıların kişilik haklarının saldırıya uğramış olduğu kabul edilerek uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

b-)818 Sayılı BK 49. maddesi (Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi) hükmüne göre kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Davaya konu olan olayda; olay tarihi, olayların gelişimi, tarafların sıfatları, ifadelerin ağırlığı ile yukarıda açıklanan ilkeler gözetildiğinde davacılar yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı azdır. Davacı yararına daha üst düzeyde manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir…” şeklindeki ilamı ve benzer içtihatları bu sonucu doğrulamaktadır.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : 6098 S. K. m. 49, 54, 56, 66, 396, 400, 502, 506 ve diğer ilgili maddeler, 4721 S.Y m. 3 v. diğer ilgili maddeleri  HMK, .m.400 vd. ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

1….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından verilen 30.03.2018 günlü muayene olduğuna dair evrak.

(Dava dilekçemiz ile sunulmuştur.)

(Müvekkil/davacıya ait, ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından yapılan muayene ve müşahade evrakı ile sağlık raporları, ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Hastanesinden ve …… İl Sağlık Müdürlüğü’nden, ….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden celbedilmelidir.)

2-) …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen ..2018 günlü rapor ve muayene evrakı,

(Dava dilekçemiz ile sunulmuştur.)

(Müvekkil/davacıya ait, …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan muayene ve müşahade evrakı ile sağlık raporları, …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ve …… İl Sağlık Müdürlüğü’nden, …. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden celbedilmelidir.)

3-)……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyası, iddianame, gerekçeli karar ve diğer soruşturma ve kovuşturma evrakı.

(Gerekçeli karar ve iddianame, dava dilekçesi ile sunulmuştur.)

(……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyası, iddianame, gerekçeli karar ve diğer soruşturma ve kovuşturma evrakı, ……. . …. Ceza Mahkemesi’nden celbedilmelidir.)

4-) …. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar

(…. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar Dava dilekçemiz ile sunulmuştur.)

(…. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar ve diğer evrak, …. 2. Aile Mahkemesi’nden celbedilmelidir.)

 

5-Bilirkişi incelemeleri,

 

6-Resen toplanacak her türlü yasal delil.

7- Bilahare sunucağımız tanık ve diğer delil listesi.

8-Davalının mukabil olarak sunacağı delil listesine karşı sunacağımız delil listesi hakkımızı mahfuz tutuyoruz.

9-İsticvap

10-Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Arz ve izah edilen sebeplerle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Bu sebeplerle; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 51, 54, 56, 58, 107 ve 114. ve diğer Maddeleri, 4721 Sayılı Medeni Kanunu’nun 3, 4 ve diğer Maddeleri ile diğer yasal mevzuat gereğince ve Yargıtay kararları doğrultusunda;

 

1-) Müvekkil/davacının, sosyal ve yaşam çevresi, mesleği içerisindeki konumu, ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında, 7.500,00-TL manevi tazminatın;

haksız fiilin meydana geldiği tarih olan 21.11.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte,  davalıdan tahsiline karar verilmesine,

 

2-)Yargılama giderleri ve vekil ücretinin davalıya yükletilmesine,

Bilvekale saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av. ….

 

EKLİ BELGELER  :

1-) ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından verilen ….günlü muayene olduğuna dair evrak.

 

2-) …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen ..2018 günlü rapor ve muayene evrakı,

 

3-)……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyası, iddianame, gerekçeli karar.

 

4-) …. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar,

 

5-) Vekaletname.

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.