Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

MANEVİ TAZMİNAT DAVA DİLEKÇEÖRNEĞİ

Tazminat Davası Avukatlığı

Manevi Tazminat Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Bu yazımızda manevi tazminat talebinin nasıl hazırlanması gerektiğini, dava dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususları ele aldık.

Manevi Tazminat Dava Dilekçesi -1-


ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİL             :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA    

DAVALI:

DAVA KONUSU     :olay nedeniyle müvekkilde meydana gelen üzüntü, acı ve keder nedeniyle …..,00-TL manevi tazminatın haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili talebidir.

HARCA ESAS DEĞER

(ŞİMDİLİK)              : ….,00-TL

AÇIKLAMALAR    :

1-) a- Davalının çocuğu, …. olan Müvekkil/davacının sınıfımda olup, davalı, Müvekkil/davacıya, sürekli mesajlar attığı, Müvekkil/davacının ise, anne şefkati bulduğunu söylediği, daha sonra da, davalının Müvekkil/davacıya duygusal olarak bir şeyler duyduğunu söylediği, Müvekkil/davacının ise, evli olduğunu, böyle bir şey olamayacağını söylediği. daha sonra da, davalının, “benim silahım var, kendimi öldüreceğim. Sebebi sen olacaksın” dediği, Müvekkil/davacının ise, bu aşamada, davalının kendisine yönelik bu davranışından korktuğu, davalının, Müvekkil/davacıya “eşinden boşanacaksın, benimle evleneceksin” dediği, daha sonra da, davalının Müvekkil/davacıya “ilaç içtim hastanedeyim, polis gelecek bundan sonrasını sen düşüneceksin” dediği, bilahare, davalının Müvekkil/davacıya, “…. ve …. arasında ….. denen …. çıktığını, evet demez isem oradan kendini atacağını” söylediği, daha sonra, davalının Müvekkil/davacıdan resim istediği, ancak Müvekkil/davacının resimleri göndermediği, bilahare Müvekkil/davacının Savcılığa şikayette bulunduğu anlaşılmıştır.

b-……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyasında; ……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ../…/201.. tarih, 2018/…. esas sayılı iddianamesiyle; ……. iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

c-……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı ilamında ise; ….. cezalandırılmasına, Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi sayılarak sanığa verilen cezadan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62 inci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 yıl 6 ay hapis ve 62 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 Sayılı CMK’nun 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş iş bu ilam kesinleşmiştir.

2-a-Davalının, iş bu haksız ve hukuka aykırı, daha da ötesi zalimane iş bu davranış, tutum ve davranışları nedeniyle, Müvekkil/davacının psikolojileri bozulmuş, birçok psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara yakalanmış, …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen ..2018 günlü rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere, kanser hastalığına yakalanmış ve tevadi görmeye başlamıştır.

Yine, ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından verilen …. günlü rapora ve muayene ve müşahade evrakına göre; yaygın anksiyete ve depressif bozukluğu teşhisinin konulduğu anlaşılmıştır.

b-Davalının, iş bu haksız ve hukuka aykırı, daha da ötesi zalimane iş bu davranış, tutum ve davranışları nedeniyle, Müvekkil/davacının başvurması üzerine, …. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. Günlü…. günlü, …. günlü ve …. günlü ilamlar ile, davalı hakkında, Müvekkil/davacıdan uzaklaştırma kararı verildiği anlaşılmıştır.

3-) a-Müvekkil/Davacının, dava konusu olay nedeniyle, gerek kendisinin ve gerekse eşi ve diğer aile bireylerinin ruh hali bozulmuş,  acı ve ızdırap çekmiş, üzüntü duymuş, halen ve ömür boyu, acı ve ızdırap çekmeye ve üzüntü duymaya mahkum edilmiştir. Öyleki, Davacı, hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettiremez hale gelmiş, çalışma şartları olumsuz etkilenmiştir. 

Dava konusu olaydan sonra, Davacının hayatı, tam tersine olumsuz bir seyir halini almıştır. Bu durum ise, Davacı, T.B.K.’nın 114. maddesinin yollaması suretiyle olayda uygulanması gereken 51, 56. ve 107. maddelerine aykırı şekilde cismani zarara uğratılmıştır.

6098 Sayılı TBK’nun 56. maddesi ile Yargıtay içtihatlarındaki ve öğretideki görüşler çerçevesinde manevi tazminat; özel durumlar göz önünde bulundurularak, zarara uğrayanlarda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirmek, maddi tazminatla tam olarak giderilemeyen zararı karşılamak amacı gütmelidir.

b-Manevi tazminatın amacı, zarara uğrayan kişinin duyduğu manevi acıyı bir dereceye kadar yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek, bir teselli, bir savunma ve ruhu tatmin etmektir. Hakim manevi tazminat miktarını tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ve adalete uygun olarak takdir etmelidir. Takdir edilecek miktar, manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da göz önünde tutularak, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Manevi tazminat, zarar görenin kişilik değerlerinde bedensel bütünlüğünün iradesi dışında ihlali hallerinde meydana gelen eksilmenin (manevi zararın) giderilmesi, tazmin ve telafi edilmesidir. Zarar görene tanınmış olan manevi tazminat hakkı kişinin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda öngörülen bir tazminat türüdür. Amacı ise kişinin, hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçlar. Bu tazminat bizzat yaşanan acı ve elemin karşılığıdır. Bu tazminat türü, kişinin haksız eylem sonucu duyduğu acı ve elemin giderilmesini amaçladığı için, zarar gören kişi, öngördüğü miktarı belirleyerek istemde bulunabilir.

Manevi zarar, haksız eylemin sonucunda, uğranılan kişilik değerlerindeki azalmanın karşılığı olduğu ve zarar gören tarafından da takdir ve tayin edilebilir bulunduğu için birden fazla bölümler halinde istenemez. Bu tazminat bizzat yaşananın acı ve elemin karşılığı olduğu için, haksız eylemin meydana geldiği anda gerçekleşir. Acı ve elemin bölünerek bir kısmının açılacak kısmi dava ile, kalanının açılacak başka bir davada talep edilmesi, manevi tazminatın özüne ve işlevine aykırı düşer. Ödemenin uzaması, para değerindeki düşüşler, enflasyon nedeniyle alım gücünün azalması gibi nedenlerle hükmedilecek miktarın faizi ile birlikte tahsili zararı karşılamaktan uzak olması, manevi tazminatın bölünerek istenmesini haklı göstermez.

c- Şantaj insan onurunu küçük düşüren, ruh haline zarar veren aşağılık bir eylemdir.

şantaj suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar TBK’nın 74. (BK 53) maddesi anlamında hukuk hâkimi yönünden bağlayıcı değil ise de, ceza mahkemesince belirlenecek maddi olgular hukuk mahkemesi yönünden de bağlayıcı olacağından, ayrıca somut olayın oluşumu ve hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği hukuk hakimi tarafından takdir edileceğinden adı geçen davalının eylemi ile müvekkil/davacının kişilik haklarının saldırıya uğramış olduğu                                   

4-) Hal böyle olunca, olay nedeniyle insan içine çıkamaz hale gelen müvekkilimizin duyduğu derin elem ve ıstırabın bir nebze de olsa hafifletilebilmesini teminen, müvekkilimizin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için işbu manevi tazminat davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Müvekkilimiz bu gelişmeler neticesinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamıştır. Bu konuda dava esnasında dinletmek üzere şahitlerimiz hazırdır.

Davalının haksız, hukuka aykırı ve zalimane davranış, tutum ve zalimane olan müvekkilimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tazmin edilebilmesi ve müvekkilimizin acılarının bir nebze hafifleyebilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

Somut haksız olay nedeniyle, müvekkil/davacının, sosyal ve yaşam çevresi, mesleği içerisindeki konumu, ekonomik ve sosyal durumu, psikolojik durumu dikkate alındığında, müvekkil/Davacı adına talep ettiğimiz, 7.500-TL manevi tazminat miktarına hükmedilmesi ve davalıdan haksız fiilin meydana geldiği tarih olan 21.11.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınmasına karar verilmesi gerekmektedir.

5-) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2016/5582 esas-2018/2478 karar sayılı ve 29.03.2018 günlü ilamında aynen “…Tüm dosya kapsamına göre; davalılardan … yönünden şantaj suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar TBK’nın 74. (BK 53) maddesi anlamında hukuk hâkimi yönünden bağlayıcı değil ise de, ceza mahkemesince belirlenecek maddi olgular hukuk mahkemesi yönünden de bağlayıcı olacağından, ayrıca somut olayın oluşumu ve hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği hukuk hakimi tarafından takdir edileceğinden adı geçen davalının eylemi ile davacıların kişilik haklarının saldırıya uğramış olduğu kabul edilerek uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

b-)818 Sayılı BK 49. maddesi (Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi) hükmüne göre kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Davaya konu olan olayda; olay tarihi, olayların gelişimi, tarafların sıfatları, ifadelerin ağırlığı ile yukarıda açıklanan ilkeler gözetildiğinde davacılar yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı azdır. Davacı yararına daha üst düzeyde manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir…” şeklindeki ilamı ve benzer içtihatları bu sonucu doğrulamaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6098 S. K. m. 49, 54, 56, 66, 396, 400, 502, 506 ve diğer ilgili maddeler, 4721 S.Y m. 3 v. diğer ilgili maddeleri  HMK, .m.400 vd. ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

1….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından verilen 30.03.2018 günlü muayene olduğuna dair evrak.

(Dava dilekçemiz ile sunulmuştur.)

(Müvekkil/davacıya ait, ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından yapılan muayene ve müşahade evrakı ile sağlık raporları, ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Hastanesinden ve …… İl Sağlık Müdürlüğü’nden, ….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden celbedilmelidir.)

2-) …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen ..2018 günlü rapor ve muayene evrakı,

(Dava dilekçemiz ile sunulmuştur.)

(Müvekkil/davacıya ait, …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan muayene ve müşahade evrakı ile sağlık raporları, …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ve …… İl Sağlık Müdürlüğü’nden, …. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden celbedilmelidir.)

3-)……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyası, iddianame, gerekçeli karar ve diğer soruşturma ve kovuşturma evrakı.

(Gerekçeli karar ve iddianame, dava dilekçesi ile sunulmuştur.)

(……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyası, iddianame, gerekçeli karar ve diğer soruşturma ve kovuşturma evrakı, ……. . …. Ceza Mahkemesi’nden celbedilmelidir.)

4-) …. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar

(…. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar Dava dilekçemiz ile sunulmuştur.)

(…. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar ve diğer evrak, …. 2. Aile Mahkemesi’nden celbedilmelidir.)

5-Bilirkişi incelemeleri,

6-Resen toplanacak her türlü yasal delil

7- Bilahare sunucağımız tanık ve diğer delil listesi.

8-Davalının mukabil olarak sunacağı delil listesine karşı sunacağımız delil listesi hakkımızı mahfuz tutuyoruz.

9-İsticvap

10-Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Arz ve izah edilen sebeplerle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Bu sebeplerle; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 51, 54, 56, 58, 107 ve 114. ve diğer Maddeleri, 4721 Sayılı Medeni Kanunu’nun 3, 4 ve diğer Maddeleri ile diğer yasal mevzuat gereğince ve Yargıtay kararları doğrultusunda;

1-) Müvekkil/davacının, sosyal ve yaşam çevresi, mesleği içerisindeki konumu, ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında, 7.500,00-TL manevi tazminatın;

haksız fiilin meydana geldiği tarih olan 21.11.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte,  davalıdan tahsiline karar verilmesine,

2-)Yargılama giderleri ve vekil ücretinin davalıya yükletilmesine,

Bilvekale saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLİ BELGELER  :

1-) ….. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tarafından verilen ….günlü muayene olduğuna dair evrak.

2-) …… İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen ..2018 günlü rapor ve muayene evrakı,

3-)……. . …. Ceza Mahkemesi’nin 201/ esas-2019/ karar sayılı dava dosyası, iddianame, gerekçeli karar.

4-) …. 2. Aile Mahkemesi’nin 2018/Değ. İş Esas ve karar sayılı ve …. günlü, …. günlü,….iddianame. 2018 günlü, … günlü ve … günlü ilamlar,

5-) Vekaletname.

Manevi Tazminat Dava Dilekçesi -2-


Aşağıda yer alan dava dilekçesi akabinde ise yerel mahkeme 20.000 TL manevi tazminatı müvekkil lehine hükmetmiştir.

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

blank

Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Manevi Tazminat Dava Dilekçesi(Kişilik Haklarının İhlali) -3-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

DEĞERİ : 50.000.-TL

KONU                       : Kişilik haklarının ihlali sebebi ile manevi tazminat istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim X ve X birbirlerini uzun yıllardır tanımaktadırlar. Aralarında uzun süreli ve gel gitli bir beraberlik yaşanmış,  bu birliktelik içinde sanık evli olduğunu müvekkilden saklamış,  duygusal ve psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır. İlerleyen süreçte sanık müvekkille tekrar birlikte olmak için asılsız olarak boşandığını söylemiş,  birliktelik sağlamıştır.

Müvekkil kendisinden ayrılmak istediğinde,  ortak ikamet ettikleri evde kendisini darp etmiş,  savunmasız bırakacak şekilde kasten yaralama suçunu gerçekleştirmiştir. Kasten yaralama neticesinde müvekkilin kulak zarı yırtılmış ve X Tıp merkezinde X yılında tedavi görmüştür. Müvekkilim uzun süre boyunca psikolojik, duygusal sözlü, yazılı-mesajlar yoluyla,  fiziksel olarak şiddet görmüş ve bunun neticesinde sinir harbi yaşamıştır. Müvekkilime verilen zararlar geri dönülmez niteliktedir. Müvekkilim kendisinden ayrılma kararını her uygulamaya çalıştığında onur, şeref ve haysiyetini örseleyen hakaret içerikli mesajlarla karşı karşıya kalmıştır, müvekkilin telefonuna kendi çıplak fotoğraflarını yollamış, hakaret suçunun nitelikli halini gerçekleştirmiştir.. Müvekkil iş yerinde olmadığı bir anda gelip onun cüzdanını çalmıştır. Sanığın müvekkilime olan suç işleme kastının ardı arkası kesilmemiş, fırsatını bulduğu her anı değerlendirerek müvekkilimden hıncını çıkarmaya çalışmıştır. Sanığın hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olmasına rağmen müvekkilin iş yerine defalarca gelmiş,  çiçek göndermiş,  noel baba kıyafeti giyip,  kendisini tanınmaz hale getirerek hediyeler bırakmıştır.

Müvekkilim kendisi hakkında şikayetçi olmuş, yukarıda belirttiğimiz eylemler nedeni ile davalı, X Asl.Ceza Mhk.nde X esas sayılı dosya ile yargılanmış, tehditten, hakaretten, basit yaralamadan, hırszlıktan, mala zarar vermeden ceza almıştır. Sanığın bahsettiğimiz filleri işlediği mahkeme kararlarıyla sabittir.

Davalının eylemleri nedeni ile  mağdur olan ve suçlardan zarar gören müvekkilimin kendisine yönelen bu eylemler neticesinde yaşadığı acı, elem ve üzüntü nedeniyle uğradığı psikolojik tahribatın giderilmesi amacıyla manevi kaybının karşılanması amacı ile 50.000.-TL manevi tazminata olay tarihi olan X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine karar verilmesini talep etmek amacı ile işbu davayı açıyoruz. 

HUKUKİ NEDENLER: TCK 142/2-h, TCK 106/1-2a,b, TCK 86, TCK 125/1-2 ve tüm yasal mevzuat.

DELİLLER   : X Asl.Ceza Mhk.nin X  esas sayılı dosyası, içindeki raporlar, bilgi ve belgeler  ve  bu mahkemenin ceza kararı, tanık beyanları(isim ve adresleri bildirilecektir), sosyal ekonomik durum araştırması, yemin ve tüm yasal delilleri.

NETİCE-İ TALEP   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; davalının müvekkilime 50.000.-TL manevi tazminatı olay tarihi olan X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödemesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekil edenim adına saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ

Eki:

Karar

Vekaletname.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Manevi Tazminat Dava Dilekçesi(Polise Hakaret)

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE

DAVACI         : 

VEKİLİ           :

DAVALI         :

KONUSU        : Davalının hukuka aykırı haksız eylemleri nedeniyle kişilik haklarına ağır saldırı  olan ve bu nedenle elem ve üzün duyan davacı müvekkil lehine 5.000,00.-TL   manevi tazminata hükmedilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkilim … yukarıda belirttiğim adreste ikamet etmekte olup, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurudur.

Davacı müvekkilim  , dava dışı 3.kişi olan bir diğer polis memuru arkadaşı ……  ile birlikte 10/05/2017 günü Zonguldak ili Uğur Mumcu  kavşağında, sabit noktada trafik akışını sağlamak ve araç parkını önlemek için görev yapmakta iken …. plaka no.lu aracı durdurarak evraklarını kontrol etmişler, evrak kontrolü sonrasında diğer sorgularını yapmak için birkaç dakika bekletmek istediklerinde davalı … agresif davranışlar sergilemiş ve hem davacı müvekkilime, hem de birlikte görev  yaptığı diğer polis memuru  arkadaşına hitaben “ Siz kimsiniz lan. Sicilinizi verin terbiyesizlik yapmayın. Evrakları görünce göt gibi kaldınız. Sizinle sivildeyken görüşelim?  şeklinde laflar söylemiş , diğer taraftan da hem davacı müvekkilimin hem de birlikte görev yaptığı diğer polis memuru arkadaşının elini bükmüştür.

Bunun üzerine davacı müvekkilim ve polis memuru arkadaşı davalı hakkında işlem yapılması için Asayiş şube ekiplerine haber vermişler, olay mahalline gelen asayiş şube ekipleri davalıyı alarak Soğuksu Polis Merkezine götürmüşlerdir. Davacı müvekkilim ve diğer polis memuru arkadaşı da bu olay nedeniyle polis merkezine gelmişler ve burada kendilerini gören davalı yine davacı müvekkil ve arkadaşına hitaben “ kemiklerime kadar kırmazsanız şerefsizsiniz” şeklinde hakaret etmiştir.  

Olay sonrası davacı müvekkilim ve polis memuru arkadaşının davalıdan şikayetçi olması üzerine, davalı hakkında “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” ve “Kamu Görevlilerine Görevlerinden Ötürü Hakaret”  suçları nedeniyle kamu davası açılmış ve davalı hakkında … Asliye Ceza Mahkemesinin .. tarih, … Esas, … Karar sayılı ilamı ile bu suçları işlediğinden bahisle ceza verilmiş ve fakat CMK 231/5 gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle kişilik haklarına ve manevi değerlerine ağır saldırı olan davacı müvekkilimin bu olan nedeni ile yaşadığı elem ve üzüntüyü kısmen dahi olsa telefi edebilmek için işbu davanın açılmasında zaruret hasıl olmuştur.

H . NEDENLER  : BK., HMK., MK. vs. ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER         :  Zonguldak 2.Asliye Ceza Mahkemesinin … Esas sayılı dosyası ile sair her türlü kanuni ve takdiri deliller.

AÇIK İSTEM    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve Sayın Mahkemenizce de resen anlaşılacak  sair nedenlerle, kişilik hakları ağır saldırıya uğrayan davacı müvekkilimin  yaşadığı elem ve üzüntünün kısmen dahi olsa telafisi için davalı aleyhine olay   tarihinden itibaren işletilecek faizi ile 5.000,00.-TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletinde davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili 

Eki. Vekaletname örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: