Bir Sayfa Seçin

Mal Varlığı Sorgulama Talebi -1-


ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:……. E.

UYAP sistemi üzerinden borçlu/lar adına kayıtlı araç ve taşınmaz olup olmadığının sorgulanmasını; bulunması halinde araçların kaydı üzerine haciz şerhi konulmasını, mahrumiyet bilgilerinin dosyaya alınmasını ve taşınmazların kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüklerine haciz müzekkeresi gönderilmesini, posta çeki ve gib sorgusunun yapılmasını, SGK ve işyeri tescil sorgusunun yapılarak çalışmakta olduğu işyerinin unvan ve adresi ile işyeri tescil bilgilerinin çıkarılarak dosyaya alınmasını, talep ederim. 23/01/2017

Alacaklı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ


Mal Varlığı Sorgulama Talebi -2-


                         

               TC

           KARTAL  

..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

   Sayı : ……/…. E

­­­­­­­­­­­­­­

 

        

           Alacaklı Vekili Geldi.

           Dosya borçluları için takip kesinleşmiş olup;

  • Dosya borçlusu ………… ( T.C. No: ……….. ) için yapan tebligatta tebligat bila dönmüş olup bu sefer mernis adresine ödeme emri gönderilmesini,
  • Diğer dosya borçlusu ………. ( T.C. No: ……….. )  adına kayıtlı gayrimenkul ve araç bulunması halinde kaydına uyap sisteminden haciz konulmasını, üzerine kayıtlı olan gayrimenkul üzerine haciz konulması için talimat yazılmasını ayrıca SGK kaydı olup olmadığına bakılmasını kaydı var ise ilgili yere maaş haczi yazısı gönderilmesini talep ederim. 13.01.2018

                                                                         Alacaklı Vekili

                                                                                      Av. …………………


Mal Varlığı Sorgulama Talebi -3-


          T.C

      ———–

–.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:{0}

1.Borçlu/borçluların almakta olduğu maaş ve ücretinin 1/4 ünün haczine, ilk

ödemesinden(aylığından/alacağından) itibaren tevkifata başlanılmasına ve borç bitinceye

kadar devam ettirilmesine,

2.Borçlunun/borçluların almakta olduğu ve olacağı, ikramiye,kıdem tazminatı ve sair tüm hak

ve alacaklarının tamamının (% 100) haczine,

3.Borçlunun/borçluların maaş ve ücretinde vuku bulacak değişiklik ile iş akdinin feshi ve

emeklilik halinde kendilerine ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının, izin alacaklarının İş

Kanunu ve diger kanunlardan doğan ve doğacak; hak va alacaklarının tamamının (%100)

haczi için çalışmakta olduğu Şirkete/Kurumu Maaş haczi müzekkeresi gönderilmesini,

4.Borçlunun uyap  üzerinde sorgu yapılarak adına kayıtlı gayrimenkul olması halinde kaydına haciz konulması için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere gönderilmesini;

5.Borçlunun uyap sisteminden posta çek hesaplarına haciz konulması için müzekkere gönderilmesini talep ederim. Saygılarımla.00.00.0000

Av. …………………….

E-imzalı

EK:

SGK Sorgu Sayfası

İcra Genel Sorgu Talebi Dilekçesi -4-

T.C.

ADANA

( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

                     

Yukarıdaki dosya numarası ile müdürlüğünüzde açılan icra takibi kesinleşmiş olup BORÇLU/LAR hakkında ARAÇ, G. MENKUL ve SGK sorguları yapılarak;

– Borçlu adına kayıtlı araç olması halinde kaydına haciz konulmasını,

– Gayrimenkul bulunması halinde ilgili tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılarak tapu kaydına haciz konulmasını,

– SGK kaydı bulunması halinde maaş haczi için müzekkere yazılmasını talep ederim, dedi.

ALACAKLI VEKİLİ

İcra Sorgu Talep Dilekçesi -5-

ADANA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:………..E.

Alacaklı vekili geldi. Dosya borçlusu … hakkında başlatılan takip kesinleşmiştir. Dosya borçlusunun uyap sisteminden bakılarak;

1-Adına kayıtlı araç sorgusu yapılmasını bulunması halinde kayden haczini, SGK sorgusu yapılmasını sigortalı çalıştığının tespiti halinde sigortalı çalıştığı işyerine maaş haczi gönderilmesini,

2- Takbis Sisteminden adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerin tespitine,  gayrimenkul tespiti halinde ilgili tapu müdürlüklerine e-tebligat ile haciz müzekkeresi gönderilmesine ve takyidat bilgilerinin çıkartılmasına,

           

3-Anne ve babasının ölü kaydının sorgulanmasına, tesbit edilmesi halinde anne ve babasının muris olarak eklenmesine, taşınır ve taşınmaz sorgusunun yapılmasına tesbit edilmesi halinde taşınır ve taşınmaz mallara miras hissesi oranında haciz konulmasına ve ilgili kurumlara müzekkere gönderilmesine,

4-Dosya borçlusunun alacaklı olduğu icra dosyalarının sorgulanarak, tespit edilen dosyalara alacak haczi yazılmasına   karar verilmesini talep ederim dedi.15/05/2019

                                                                       Alacaklı Vekili

                                               Av. 

Genel Sorgu ve Haciz Talebi -6-

T.C.

İSTANBUL

37.İCRA DAİRESİ

               

DOSYA NO :

TALEP                   :

Alacaklı vekili tarafından talebinde ;

Borçlular hakkındaki takip kesinleşmiştir. Buna göre ;

1– Borçlunun adına kayıtlı ARAÇLARIN hacizi ve aracın Polnet Takyidat Listesinin çıktısının dosya arasına alınmasını,  pasif araç satışının da İİK 277. Ve devamı maddeleri kapsamında Tasarrufun İptali davası yönünden sorgulanmasını ve çıktılarını dosya arasını alınmasını,

2TAŞINMAZLARIN  sorgusunu ve HACZİ ile şayet taşınmazlar hacizli ise veya değil ise de, TAKYİDATLI TAPU KAYDININ UYAP’tan çıktısının alınarak dosya arasına alınmasını, pasif taşınmaz satışının da İİK 277. Ve devamı maddeleri kapsamında Tasarrufun İptali davası yönünden sorgulanmasını ve çıktılarını dosya arasını alınmasını,

3- Yukarıda 2 nolu talebimize göre hacizli taşınmazının kıymet takdiri raporunun alınmasına taşınmaz yetkiniz dışında ise ilgili icra dairesine kıymet takdir raporu talimatı yazılmasını,

4-SGK Çalışan MAAŞ KAYDI ve HACZİNİ,

5-GİB SORGUSU ve HACZİNİ,

6-POSTA ÇEKİ SORGULARININ yapılmasını ve HACZİNİ,

 

UYAP SİSTEM ÜZERİNDEN sorgulanmasını ve borçlu adına mal varlığı veya hesap veya çalışan maaş kaydı olması halinde HACİZLERİNİ talep ederim. Dedi. 10/14/2019

                                                                                                                                              ALACAKLI VEKİLİ

Mal Varlığı Sorgulama Talebi (Borçlu Şirket) -7-

T.C.                                                              

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:             Esas  

TALEP

BORÇLU       :

Borçlu şirkete gönderilen ödeme emri tebliğ olmuş olup takip kesinleşmiştir. İcra dosyasının kesinleştirme işlemlerinin yapılması ile, Uyap Avukat portal sistemi üzerinden şirketlere ait sorgulamalar yapılamadığından yukarıda dosya numarası belirtilen borçlu şirketin,

  1. Şirkete Ait bulunan hastane ruhsatının üzerine haciz konulması için SAĞLIK BAKANLIĞI, SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve …. İl Sağlık Müdürlüğü İLe … SGK İL Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını,
  2. SGK dan hak edişleri üzerine haciz konulması için SGK Genel Müdürlüğü ve …. SGK İl Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını
  3. Borçluya ait bilgilerinin tespiti için UYAP üzerinden G.İ.B. sorgulamasının yapılmasını,
  4. Borçlu adına kayıtlı araçlar olması halinde bulunan araçların kaydına UYAP’ tan haciz konulmasını, tespit edilen araçların üzerinde haciz var ise takyidatlarının çıkartılmasını,
  5. Borçlu adına kayıtlı taşınmazlar olması halinde bulunan taşınmazlara konulmasını, tespit edilen taşınmazlar üzerinde haciz var ise takyidatlarının çıkartılmasını,
  6. Borçlu adına posta çeki hesabı olup olmadığının tespiti için UYAP’ tan sorgulama ve hesaba haciz konulması için işlemlerin yapılmasını,
  7. Şirketin tüm hesapları üzerine haciz ve bloke konulması için aşağıda belirtilen bankalara UYAP üzerinden e- tebligat ile müzekkere yazılmasını talep ederim. Saygılarımla…

*Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

*Türkiye Halk Bankası A.Ş.

*Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

*Akbank T.A.Ş.

*Şekerbank T.A.Ş.

*Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

*Türkiye İş Bankası A.Ş. *

*Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

*Denizbank A.Ş.

*QNB Finansbank A.Ş.

*Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

*Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

                                                                                                                                                                                                                                             Alacaklı Vekili

                                                                                               Av.

                                                                                               E-İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi