Mal Rejiminin Tasfiyesi Aşamasında Mal Değerlerinin Belirlenmesinde Esas Alınacak Tarih

Mal Rejiminin Tasfiyesi Aşamasında Mal Değerlerinin Belirlenmesinde Esas Alınacak Tarih

EMKR’nin tasfiyesi sırasında malların değerlerinin hangi tarih esas alınarak yapılacağı, tarafların karşılıklı yararları bakımından çok önemlidir. Çünkü zaman içinde malların değerlerini etkileyecek pek çok olayın ortaya çıkması olasılığı; tarafların kazanç ve kayıplarını etkileyebilecek sebepler arasındadır.

Kanunun 235. maddesine göre: “Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılır. Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarih esas alınarak hesap olunur” Özetle: kanun koyucu, tasfiye davasının uzun sürebileceğini düşünerek; malların değerlendirilme tarihini; Tasfiye Anındaki Tarih olarak belirlemiştir. Bu tarih ise mahkemenin tasfiyeye karar verdiği tarihtir.

Ancak: belirtmek gerekir ki; EMKR ne ait malların tasfiyesinde, mal değerlendirmelerinin tasfiye tarihindeki ölçüler esas alınmak suretiyle yapılacağı kuralı, ana ve genel kural olmakla birlikte, bu kuralın istisnaları da bulunmaktadır.

Bu istisnalarından biri TMK’nun 230/son maddesinde düzenlenmiş olan Denkleştirme bahsindeki: “Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalma durumunda denkleştirme, katkı oranı ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır” kuralınca konulmuştur. Mezkur 230/son maddede yazılı durumda yani bir malın çok önceden elden çıkarılmış olması halinde, o malın değeri artık tasfiye tarihi itibara alınmayarak ya da bir kesin ölçü olarak kullanılmayarak: hakimlikçe hakkaniyet kuralları gözetilerek hesaplanacaktır.

Edinilmiş malların tasfiye sırasındaki değerlerinin, tasfiye yani karar anındaki ölçütlere göre tespit edileceği ana kuralının diğer bir istisnası da, TMK nun 235/2 maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin getirdiği kurala göre: “Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanır” Yani TMK nun 229. maddesinde: Aşağıda sayılanlar. edinilmiş mallara değer olarak eklenir; eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar; Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın
kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir” şeklinde tanımlanarak ifade edilen “Eklenecek Değerlerin” parasal karşılıkları, tasfiye tarihine göre değil fakat devrin yani temlikin yapıldığı tarihe göre hesap edilecektir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.