Mal Rejiminde Eş Malvarlığı Üzerinde Şahsi Bir Hakka Sahiptir

Mal Rejiminde Eş Malvarlığı Üzerinde Şahsi Bir Hakka Sahiptir

Yasal Rejimde Hak Sahihi Olan Eşe Diğer Eşin Malvarlığı Üzerinde Ayni Değil Fakat Şahsi Bir Hak Tanınır

TMK nun 239. maddesinde: Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir” hükmü konulmuş ve 240. maddesinde de bu hükme bir istisna getirilerek: sağ kalan eş için: Eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklemek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

Sağ kalan eş aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir. Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakkı kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır” hükmüyle bazı istisnai haklar tanınmıştır.

Bütün bu hükümlerden anlaşılacağı üzere; “Bu rejimde, eşlerin evlilik süresince edinilmiş olan mallarında ayni değil, şahsi hak yani, alacak hakkı sahibi olması esası kabul edilmiştir. Buna göre, tasfiyede hesaba katılan malların mülkiyeti hangi eş üzerine kayıtlı ise. bu eş mallarının maliki olmaya devam edecek, diğer eşe mallarında bir mülkiyet payı verilmeyecektir.” Bir eşin, herhangi bir borçlusuna karşı konumu ise, katılma alacağı nedeniyle hak sahibi olan eşine olan borcu da aynıdır. Yani kural olarak EMKR de bir eşin mevcut ve mülkiyeti diğer eşe ait bulunan malları üzerinde ayni değil fakat alacak hakkı vardır’. Sonuç olarak bu hakkın karşılığı yalnızca para borcu olabilir.

Bu kuralın tek istisnasını ise, yukarıda metni verilen TMK nun 240. maddesinde yazılı sağ eşin müşterek konut ya da içindeki eşyalarla ilgili talep hakkı oluşturmaktadır.

Adana Boşanma Avukat; Av. Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.