Mal Rejimi Tasfiyesi Davası ve Dilekçesi

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası ve Dilekçesi


….. AiLE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İhtiyati tedbir taleplidir.

 DAVACI          :

VEKİLİ             : Av. … (adres antettedir)

DAVALI           :

KONU             : Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Artık Değere Katılma Alacağı Davası

HARCA ESAS
DAVA DEĞERİ:
……….TL  (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR

 1. 1. Müvekkile davalı ile … tarihinde evlenmiş olup, davalı eş tarafından müvekkilime karşı … tarihinde açılmış olan boşanma davasına ilişkin yargılama süreci …Aile Mahkemesi’nin  …E. sayılı dosyası tahtında devam etmektedir.
 2. 2. Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’nin 225/II. maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu … tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.
 3. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan … tarihinde davacı müvekkilenin mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.
 4. Davalı eşin ailesinden gelen herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Davalı eş, evlilik birliği süresince geçimini ve lüks yaşam standardını davacı müvekkil eşin ailesine ait şirketten elde ettiği maaşı ile maaşı dışında karşılıksız almış olduğu paralarla sağlamıştır. Evlilik birliği içerisinde alınan ev, araba vs. gibi mal varlıklarının tamamı şirket kasasından yapılan ödemeler neticesinde alınmıştır.
 5. Davalının ise anılan tarihte mevcut malvarlığı değerleri aşağıdaki gibidir:
 6. a) Evlilik birliği süresince edinilmiş olan …. Adresindeki müşterek ev, davalı tarafından … TL bedeli karşılığı satılmıştır.
 7. b) … adresindeki evin satışından 1 sene sonra ……………… tarihinde tapu kaydı .. ili, .. İlçesi, … Mahallesi, .. Caddesi … no’lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmaz satın alınmıştır.

Ancak yukarıda tapu kaydı verilen gayrimenkuller, aile konutu olarak kullanılmakta iken davalı eş tarafından davacı müvekkilden habersiz bir şekilde sırf eşten mal kaçırmak amacıyla kötü niyetli olarak muvazaalı bir tasarruf işlemi sonucu … yılının .. ayında … adına devretmiştir. Bu nedenle de söz konusu taşınmazlar da TMK’nin 219.maddesi uyarınca edinilmiş maldır ve artık değer hesabında davalının aktiflerine eklenmesi gerekmektedir.

 1. 5. Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine (TMK 218-241) göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur.

DELİLLER                    : Tapu kayıtları,  ilgili mahkeme kararları, banka kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER     :  TMK m.218-241 vd, HUMK’nin ilgili hükümleri.

CEVAP SÜRESİ            : 10 Gündür

TALEP SONUCU         :

 1. 1. Öncelikle davalının kötü niyetli olarak … adına tescil ettirdiği tapu kaydı .. ili, .. İlçesi, .. Mahallesi, ..Caddesi .. no’lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına;
 2. 2. Tapu kaydı verilen taşınmazın edinilmesinde kullanılan paranın kaynağı olan … mevkiinde yer alan evin satış bedelinin ……… Tapu Sicil Müdürlüğü’nden sorularak tespit edilmesine,
 3. 3. TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine,
 4. Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) …………….. TL katılma alacağımızın, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;
 5. 5. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine;

Karar verilmesini saygılarımla dilerim. …2017

Davacı Vekili

Av. …


Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği -2


 NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                  ANKARA

 

DAVACI                      : ………………          TC: ………………..

                                     ………………

VEKİLİ                         : Av.    TC: ………

                                      

DAVALI                       : ……………………        TC: ..

                                     …………………………

TALEP KONUSU         : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle şimdilik 10.000,00 TL’ nin tahsiline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR           :

              1- Müvekkilem ……………. ile davalı …………… Ankara 9. Aile Mahkemesinin …. E. ……. K…………… T. li Kararı ile Davacı – Karşı Davalı ……….ile Davalı – Karşı Davacı ……… boşanmışlar ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……. Tar. ……. E. ……… K.  İle karar kesinleşmiştir. Mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için gerekli şartlar oluşmuştur.

2- Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihinde müvekkilenin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.

Evlilik birliği içerisinde alınmış ve boşanma davası devam ederken ……….. plakalı araç ve

 1. Amasya ili Merkez ilçesi ……………………: Ana Taşınmaz Sayfa No………………..,
 2. Amasya ili Merkez ilçesi …………………: Ana Taşınmaz Sayfa No…….,
 3. Amasya ili Merkez ilçesi …………… Ana Taşınmaz …………..  olan taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmuş

ve boşanma kararının verildiği ……… tarihinde araç ve taşınmazlar üzerindeki ihtiyati tedbir kararı kaldırılmıştır. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldıktan sonra da davalı bahsi geçen menkul ve gayrimenkulleri kardeşinin üzerine geçirmek suretiyle kaçırmıştır.

              3- Davalı ……………’dan müvekkileme düşen hisse oranında satılan malların bedelinin istenmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır.

Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine göre tasfiyesi için ve Satılan taşınmazlar evlilik birliği içerisinde edinildiği için müvekkilem …………….. düşen hisse oranında mal paylaşımında bulunmayı talep ediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER     : Medeni Kanun ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                    :

      1- Ankara 9. Aile Mahkemesi …….. Sayılı dosyası,

      2- Nüfus kayıtları,

      3- Tapu kayıtları, (Müzekkere ile celbi)

      4- ……….. plakalı aracın trafik kayıtları,(Müzekkere ile celbi)

      5- Tanık,

      6- Bilirkişi incelemesi

      7- Yemin,

      8-Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, İkamesi mümkün her türlü deliller.

SONUÇ                       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

 Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; araç ve taşınmazların müvekkilime düşecek hisse değeri oranında tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

 Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ….

 

Ek: Yargıtay Kararı

Davacı ……….

Vekili

      Av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.