Boşanma Mal Paylaşımı Dilekçeler

Mal Rejimi Tasfiyesi ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi Örneği

Mal Rejimi Tasfiyesi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanmanın ekonomik sonuçlarından birisi “mal rejiminin tasfiyesi” davasıdır. Aşağıda mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağını, örnekleri, çeşitli vakıa ve durumları ele aldık.

Aşağıda yer alan mal rejimi tasfiyesinden kaynaklı dava dilekçesi örneklerini incelemeden önce aklınızda şu önemli bilgileri bulundurmanız gerekir:

1-) Mal kişisel mal niteliğinde ise katkı payı, edinilmiş mal ise katılma alacağı ve/veya değer artış payı istenebilir. Her 2 mal grubundaki mala da diğer mal grubundan katkı yapılmış ise denkleştirme istenir.

2-) Yargıtay’ın deyimi ile mal rejimi tasfiyesi “külli tespit cüzi tasfiye” niteliğinde bir dava. O nedenle dava içinde önce tespit sonra tasfiye içeriyor. Yani davayı açarken malvarlıklarına dair detaylı bilgi sahibi değilseniz endişe etmeyin. Dava sürecinde tespit edilen mallar üzerinden talep artırımı yapabilirsiniz.(Yine de dava öncesi malvarlıklarını tespit etmeye uğraşın ki tedbir kararı aldırın)

3-) Talebinizin mahiyetine göre dava konusu malların değerinin tespitinde hangi tarihin esas alınacağı değişiklik gösterir. Şöyle ki; mal rejimi tasfiyesi davasında talebiniz katkı payı alacağı ise malların dava tarihindeki, katılma alacağı, değer artış payı, denkleştirme alacağı ise karar tarihine en yakın güncel sürüm değeri, eklenecek değer ise devredildiği tarihteki değer hesaplamaya esas alınır.

Mal Rejimi Tasfiyesi(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İhtiyati tedbir taleplidir.

 DAVACI          :

VEKİLİ             : İncekaş Hukuk

DAVALI           :

KONU             : Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Artık Değere Katılma Alacağı Davası

HARCA ESAS:

DAVA DEĞERİ: ……….TL  (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkile davalı ile … tarihinde evlenmiş olup, davalı eş tarafından müvekkilime karşı … tarihinde açılmış olan boşanma davasına ilişkin yargılama süreci …Aile Mahkemesi’nin  …E. sayılı dosyası tahtında devam etmektedir.

2. Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’nin 225/II. maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu … tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan … tarihinde davacı müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.

Davalı eşin ailesinden gelen herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Davalı eş, evlilik birliği süresince geçimini ve lüks yaşam standardını davacı müvekkil eşin ailesine ait şirketten elde ettiği maaşı ile maaşı dışında karşılıksız almış olduğu paralarla sağlamıştır. Evlilik birliği içerisinde alınan ev, araba vs. gibi mal varlıklarının tamamı şirket kasasından yapılan ödemeler neticesinde alınmıştır.

Davalının ise anılan tarihte mevcut malvarlığı değerleri aşağıdaki gibidir:

a) Evlilik birliği süresince edinilmiş olan …. Adresindeki müşterek ev, davalı tarafından … TL bedeli karşılığı satılmıştır.

b) … adresindeki evin satışından 1 sene sonra ……………… tarihinde tapu kaydı .. ili, .. İlçesi, … Mahallesi, .. Caddesi … no’lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmaz satın alınmıştır.

5. Davalı eş maAncak yukarıda tapu kaydı verilen gayrimenkuller, aile konutu olarak kullanılmakta iken davalı eş tarafından davacı müvekkilden habersiz bir şekilde sırf eşten mal kaçırmak amacıyla kötü niyetli olarak muvazaalı bir tasarruf işlemi sonucu … yılının .. ayında … adına devretmiştir. Bu nedenle de söz konusu taşınmazlar da TMK’nin 219.maddesi uyarınca edinilmiş maldır ve artık değer hesabında davalının aktiflerine eklenmesi gerekmektedir.l rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine (TMK 218-241) göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur.

DELİLLER                    : Tapu kayıtları,  ilgili mahkeme kararları, banka kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER     :  TMK m.218-241 vd, HUMK’nin ilgili hükümleri.

CEVAP SÜRESİ            : 10 Gündür

TALEP SONUCU         :

1. Öncelikle davalının kötü niyetli olarak … adına tescil ettirdiği tapu kaydı .. ili, .. İlçesi, .. Mahallesi, ..Caddesi .. no’lu bağımsız bölüm şeklinde olan taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına;

2. Tapu kaydı verilen taşınmazın edinilmesinde kullanılan paranın kaynağı olan … mevkiinde yer alan evin satış bedelinin ……… Tapu Sicil Müdürlüğü’nden sorularak tespit edilmesine,

3. TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine,

Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) …………….. TL katılma alacağımızın, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

5. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine;

Karar verilmesini saygılarımla dilerim. tarih

Davacı Vekili

Av.


Mal Rejimi Tasfiyesi(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi -2-


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                         :

DAVALI                       :

TALEP KONUSU         : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle şimdilik 10.000,00 TL’ nin tahsiline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkilem ……………. ile davalı …………… Ankara 9. Aile Mahkemesinin …. E. ……. K…………… T. li Kararı ile Davacı – Karşı Davalı ……….ile Davalı – Karşı Davacı ……… boşanmışlar ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……. Tar. ……. E. ……… K.  İle karar kesinleşmiştir. Mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için gerekli şartlar oluşmuştur.

2- Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihinde müvekkilenin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.

Evlilik birliği içerisinde alınmış ve boşanma davası devam ederken ……….. plakalı araç ve

Amasya ili Merkez ilçesi ……………………: Ana Taşınmaz Sayfa No………………..,
Amasya ili Merkez ilçesi …………………: Ana Taşınmaz Sayfa No…….,
Amasya ili Merkez ilçesi …………… Ana Taşınmaz …………..  olan taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmuş

ve boşanma kararının verildiği ……… tarihinde araç ve taşınmazlar üzerindeki ihtiyati tedbir kararı kaldırılmıştır. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldıktan sonra da davalı bahsi geçen menkul ve gayrimenkulleri kardeşinin üzerine geçirmek suretiyle kaçırmıştır.

3- Davalı ……………’dan müvekkileme düşen hisse oranında satılan malların bedelinin istenmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır.

Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine göre tasfiyesi için ve Satılan taşınmazlar evlilik birliği içerisinde edinildiği için müvekkilem …………….. düşen hisse oranında mal paylaşımında bulunmayı talep ediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER     : Medeni Kanun ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                    :

1- Adana X Aile Mahkemesi …….. Sayılı dosyası,

2- Nüfus kayıtları,

3- Tapu kayıtları, (Müzekkere ile celbi)

4- X plakalı aracın trafik kayıtları,(Müzekkere ile celbi)

5- Tanık,

6- Bilirkişi incelemesi

7- Yemin,

8-Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, İkamesi mümkün her türlü deliller.

SONUÇ                       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

 Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; araç ve taşınmazların müvekkilime düşecek hisse değeri oranında tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

 Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ….

Ek: Yargıtay Kararı

Davacı Vekili

Eşler Arası Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi

 

Mal Rejimi Tasfiyesi(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi -3-


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                            :

VEKİLİ                             :

DAVALI                            :

DAVA KONUSU             : Katılma   Alacağı Davası

DAVA KONUSUNUN

DEĞERİ                          : 100.000   TL (Harca Esas Değer)

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR                     :

Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

X Aile Mahkemesinin X/1 esas ve X/1 karar sayılı kararı ile (Ekli belge: 2) evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle (TMK md 166 f. I-II) boşandık. Aramızdaki edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının açıldığı tarih olan X tarihinden itibaren sona ermiş bulunmaktadır. (TMK md 225)

Boşanma kararının kesinleşme tarihi olan X tarihinden itibaren TMK md 178 hükmünde öngörülen 1 yıllık süre içinde katılma alacağına ilişkin bu davamızı açmış bulunuyoruz.

Katılma alacağımızın (Getirtilecek belge: 1) davalıdan alınarak davacıya verilmesi için (TMK md 231) dava açma gereği doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıtları

HUKUKİ SEBEPLER     : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 166,202,225,231.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile bilirkişi incelemesi sonucu belirlenecek olan katılma alacağımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLİ BELGELER          :

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Boşanma kararı
 • Tanık listesi
 • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:

(HMK m. 121,195,197 f. II, III)

 • Rejim süresince edinilen malvarlığına ilişkin liste

Katılma Alacağı Dava Dilekçesi -4-


NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

DAVALI                               :

DAVA KONUSU                 : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi uyarınca edinilmiş malvarlığının tasfiye edilmesi edinilmiş toplam gayrimenkullerde  ½ hissemin tescili, hisse tescili mümkün görülmediği takdirde fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20.000-TL katkı ve katılma alacağının ödenmesine karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı ile …………… yılında evlendik. Bu evliliğimizden 1997 doğumlu isimli bir adet çocuğumuz bulunmaktadır.  Davalı ile ortak evliliğimiz Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile davalı aleyhine açtığım ………… Aile Mahkemesi’nin ……..esas…………. karar ve 01.07.2013 tarihli ilamı ile boşanma ile sonuçlanmış ve Yargıtay tarafından usulden karar bozulmuştur.

Taraflar evlendikten sonra 05.01.2006 tarihinde evlilik birliği içerisinde davalı adına Tapunun ada parselde. Otel niteliğinde gayrımenkulün 5/10 hissesini satın almışlardır.

İkinci olarak da ………..ili ……….r İlçesi ….. Köyü 19 ZA-1V Pafta 123 ada, 5 parsel noda kayıtlı bulunan arsa niteliğideki gayrımenkulün 1080/1106 hissesi ise 04.01.2005 tarihinden satın alınmış olup, bu gayrimenkul benim üzerime kayıtlıdır.

3- Davalının adına kayıtlı gayrimenkulün konumu, özellikleri, kullanılış şekli, yıllık getirisi ve benzeri kıstaslarla değerlendirildiğinde benim adıma kayıtlı olan gayrimenkul ile karşılaştırılması bile mümkün değildir.  Sayın mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırıldığında her iki gayrimenkul arasındaki değer ve nitelik farkı açıkça ortaya çıkacaktır.

4- Medeni Kanun gereğince taraflar edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olup, evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların da yasa gereği hissemin oranında taksimine karar verilmesini talep ediyorum.

5- Yukarıda özellikleri ve bilgileri sayılan davaya konu gayrımenkul davalı tarafından 2002 yılından sonra edinilmiş olup, benim edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katkı ve katılma alacağımın taşınmazların dava tarihindeki değerinin yarısını talep etmekteyim.

HUKUKİ SEBEPLER        :HMK, TMK, BK.

DELİLLERİMİZ                 :

 • Tapu kaydı
 • Tanık anlatımları,
 • Yemin,
 • Keşif ve bilirkişi incelemesi,
 • Her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             :

1- Dava sonuna kadar katkı ve katılma alacağının güvence altına alınabilmesi ve davalının mal kaçırma ihtimali ile ileride önlenmesi mümkün olmayan zararları önlemek için, Öncelikle TEMİNATSIZ OLARAK KESİNLEŞİNCEYE KADAR davalı adına kayıtlı bulunan … gayrimenkuldeki davalı hissesine teminatsız olarak İHTİYATİ HACİZ yerine kaim olmak üzere İHTİYATİ TEDBİR konulmasına karar verilmesini.

2- DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLEREK;

Taraflar adına kayıtlı bulunan ………………………….. gayrımenkullerde adıma  ½ hissenin tesciline karar verilmesini,

Tapu tescil talebim yerinde görülmediği takdirde Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak koşuluyla , taraflar arasında 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince edinilen malların tasfiyesi ve katılma alacağı olarak şimdilik 20.000-TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesini,

3-Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Sayın mahkemenizden Saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                          DAVACI

Mal Rejimi Tasfiyesi(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi

Katılma Alacağı Dava Dilekçesi -5-

Tedbir Taleplidir.

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: 

KONU: Mal rejiminin tasfiyesi ( Katılma alacağı)

HARCA ESAS DEĞER: 1000 TL

 

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil, Davalı eşi  ile 2001 yılında evlenmiştir. Geçinemedikleri için açılan boşanma davası Adana … Aile  Mahkemesinin 2016/… esas sayılı dosyası ile derdest olup devam etmektedir.

2- Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK md 225/2 hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu 26.10.2016 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

3- Davalının  anılan tarihte malvarlığı değeri aşağıda belirtilmiştir ;

a) Evlilik birliği süresince edinilmiş olan

 • Adana-Tapu Adresi-Edinme Tarihi
 • Adana-Tapu Adresi-Edinme Tarihi
 • Müvekkilin bilgisi olan davalıya ait malvarlıklarının dışında davalının diğer mal varlıklarının tespiti amacıyla ilgili tapu müdürlükleri, trafik tescil müdürlüğü, banka ve vergi dairesi ile ilgili kurumlardan davalıya ait kayıtların celbi talebimiz bulunmaktadır. Bu kayıtlar çerçevesinde doğacak tüm malvarlığı ile ilgili olarak katılma alacağı talebimiz bulunmaktadır.

4- Ayrıca ilgili bankalara müzekkere yazılarak davalı adına bankalarda mevcut paraların tasfiye hesabında dikkate alınmasını talep etmekteyiz. Davalı eş müvekkilin katılma alacağını azaltmak amacı ile banka hesaplarında mevcut birikimlerini devir etmiş olabileceğinden bu bedellerin de TMK md 229/2 gereğince eklenecek değer olarak hesapta dikkate alınmasını talep etmekteyiz.

5- Tasfiye nedeni ile davanın ilerleyen aşamalarında davalı adına tespit edebileceğimiz banka kayıtları ve başka edinilmiş malın olması durumunda bu değerlerin de tasfiyede hesaplanmasını talep etmekteyiz.

6- Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle davalı eş adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde mahkemeniz aracılığıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak TMK ve BK’nun ilgili hükümlerine göre müvekkilin katılma alacağının belirlenmesi (taşınmazlar 01.01.2002 den sonra davalı tarafından edinilmiştir.) mal rejiminin tasfiyesi; davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                    :

1-Tanık , YEMİN

2-Tapu kayıtları

3-İlgili Mahkeme Kararları

4-Banka Kayıtları

5-Bilirkişi,

6-İsticvap

7- Keşif

8- Cd ve fotoğraflar(bilahare sayın mahkemeye sunulacaktır.)

9-Ve her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER                :TMK md 218-241,255 vd. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                     :

1- Davalı adına kayıtlı Adana … tapu kaydına 3. kişilere devrini önlemek amacıyla tebligat ve duruşma yapılmaksızın 6100 sayılı HMK md 389 gereğince İVEDİLİKLE İHTİYATİ TEDBİR konulmasına;

2- Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince edinilen malların tasfiyesi ve tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) 1.000 TL katılma alacağımızın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                      Davacı Vekili

Katılma Alacağı Dava Dilekçesi(Zina Söz Konusu)

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Dava Dilekçesidir.  

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI                   : 

 

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma payı alacağı davasından ibarettir.

HARCA ESAS

DEĞER                     : 10.000,00 TL

AÇIKLAMALAR    :

 

 1. Müvekkil ile davalı ………. tarihinde evlenmişledir. Ancak müvekkilim tarafından X 13. Aile Mahkemesi’nin …………… Esas sayılı dosyası kapsamında davalı aleyhine boşanma davası ikame edilmiştir.
 2. Söz konusu boşanma davasında davalının zina fiilini işlediği, müvekkilimi aldatmak suretiyle sadakat yükümüne aykırı davrandığı aşikâr olup işbu davada zina fiilinin TMK’nın 236/2. fıkrası uyarınca dikkate alınması gerekmektedir.
 3. Nitekim mal rejimi tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta tarafımızın hukuki yararı bulunmaktadır. Zira ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Bu davada taşınır/taşınmazların devrinin engellenmesi yönünde verilecek ihtiyati tedbir kararının müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Nitekim Yargıtay içtihatlarında da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir.
 4. Taraflar … tarihinde evlenmiş olup taraflar arasında evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK’ nın yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi olup başka bir mal rejimini seçtikleri ileri sürülmediğinden anılan tarihten boşanma davasının açıldığı 11.11.2016 tarihine kadar edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Taraflar arasındaki mal rejimi boşanma davasının açıldığı 11.11.2016 tarihinde TMK’ nın 225/2. maddesi gereğince sona ermiştir.
 5. Müvekkilim ile davalı evlilik birliği içerisinde edindikleri malvarlığını 01.01.2002 yılından sonra edinmişlerdir. Ancak söz konusu malvarlığının tamamı davalının adına kaydedilmiştir. Nitekim müvekkilimin TMK’nın 218. maddelerinde düzenlenmiş ve taraflar arasında geçerli olan edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerinden kaynaklanan, karar tarihindeki değerinin yarısı üzerinde katılma alacağı mevcuttur.
 6. Bu bağlamda müvekkilin üzerinde katılma alacağı mevcut olan tarafımızca tespit edilen menkul ve gayrimenkuller aşağıdaki gibidir:
 • X plakalı X marka otomobil,
 • X tapusuna kayıtlı X ada, X parselde bulunan taşınmaz,
 • X tapusuna kayıtlı X ada, X parselde bulunan taşınmaz,
 • X tapusuna kayıtlı X ada, X parselde bulunan taşınmaz,
 • X tapusuna kayıtlı X ada, X parselde bulunan taşınmaz,
 • X tapusuna kayıtlı X parselde bulunan taşınmaz,
 • X Bankası hisse senetleri,
 • X Bankası, X Bankası, XBankası, İş Bankası, Vakıf Bankasında bulunan hesaplardaki menkuller.
 1. Yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkil lehine hükmedilecek katılma payı alacağı hakkının davalı tarafından menkullerin ve gayrimenkullerin üçüncü kişilere devredilmek suretiyle ihlal edilmesini önlemek amacıyla; belirtmiş olduğumuz araç hakkında trafik tescil kayıt üzerine, taşınmazlar hakkında tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmasını ve belirtilen bankalardaki hesaplara bloke konulması gerekmektedir. Bunun dışında tarafımızca tespit edilemeyen menkul ve gayrimenkullerin tespiti ile üzerine tedbir konulmasını sayın mahkemenizden talep ederiz.
 2. Nitekim katılma alacaklarının gerçek miktarının hesaplanabilmesi için dava konusu taşınır, taşınmaz, hisse senetleri ve bankalarda bulunan nakitlerin değerinin müvekkilim tarafından belirlenmesi mümkün olmayıp işbu dava belirsiz alacak davası olarak ikame edilme zorunluluğu hâsıl olmuştur. Zira söz konusu bedeller ancak bir bilirkişi marifetiyle belirleneceğinden şu anda dava değerini geçici olarak harca esas alınmak üzere belirlemiş bulunmaktayız. Bu bağlamda yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı talep etme hakkımızı saklı tutarak belirsiz alacak davası hükümlerine dayanarak 10.000,00 TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER             : HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLERİMİZ                      : Davacının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Nüfus Kayıtları,
 2. Tapu Kayıtlarının Celbi,
 3. Trafik Tescil Kayıtlarının Celbi,
 4. Banka Hesaplarının Celbi,
 5. Tanık Beyanları (Tanık isimleri bilahare bildirilecektir.),
 6. Bilirkişi İncelemesi, Keşif, Yemin, her türlü yasal delil.

 

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden;

 • Davalıya ait ……… marka otomobile tedbir konulmasına,
 • X tapusuna kayıtlı …………… parselde bulunan taşınmaza tedbir konulmasına,
 • Yapı Kredi Bankası hisse senetlerine ve banka hesaplarına tedbir konulmasına,
 • Davalıya ait başkaca menkul ve gayrimenkullerin tespiti ile tedbir konulmasına,
 • Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilecek değer üzerinden talep artırım dilekçesi vermek suretiyle artırılmak üzere şimdilik 10.000,00 TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işlenecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. (tarih)

Davacı Vekili

Katılma Alacağı Dava Dilekçesi -7-


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                                                            İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

DAVACI                     :

VEKİLİ                     :

DAVALI                     : .

DAVA KONUSU       : Edinilmiş malların tasfiyesi ile müvekkil lehine doğacak olan katılma alacağının tahsili talebi hakkında.

DAVA DEĞERİ        : 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak fazlaya ilişlkin haklarım saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR:

Davalı taraf ile müvekkile X tarihinde evlenmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davası Adana ….. Aile mahkemesinin …….. E. sayılı dosyası ile derdest olup dosya yeniden incelenip karar verilmek üzere istinaf mahkemesine gönderilmiştir.

Müvekkilimin bilgisi dışında davalıya ait şahsi malvarlıklarının dışında kalan, davalının diğer mal varlıklarının tespiti amacıyla Adana X tapu müdürlüklerine, trafik tescil müdürlüğü, bankalara, ticaret odası ve vergi dairesi ile ilgili kurumlardan ve tagbis sorgusuyla çıkabilecek davalıya ait kayıtların celbi talebimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda doğacak tüm malvarlığı ile ilgili olarak katılma alacağı talebimiz bulunmaktadır.

Müvekkilimin bilgisi dâhilinde olan ve evlilik birliği içinde 2002 tarihinden sonra müvekkilimin desteği ile edinilmiş X plaka sayılı aracın edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma alacağını müvekkilim adına talep etmekteyiz.

Ayrıca ilgili bankalara müzekkere yazılarak davalı adına bankalarda mevcut paraların tasfiye hesabında dikkate alınmasını talep etmekteyim. Davalı eş müvekkilimin katılma alacağını azaltma maksadıyla banka hesaplarında mevcut birikimlerini devir etmiş olabileceğinden bu bedellerin de TMK md 229\2 gereğince eklenecek değer olarak hesapta dikkate alınması gerekmektedir.

Davalı adına kayıtlı bulunan tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına müvekkilimin ileride daha fazla mağdur olmaması için TEDBİR KONULMASINI talep ederim.

5. Yukarıda belirttiğim üzere müvekkilimin mal rejiminden kaynaklanan alacakları yargılama aşamasında netleşeceğinden müvekkilimin alacağını belirsiz alacak davası olarak; şimdilik 1.000,00-TL olarak açmaktayım. Muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faiz işletilerek davalıdan alınarak müvekkilime verilmesini talep etmekteyim.

6. 4721 sayılı Türk medeni Kanunu’nun 227. maddesinde yer alan “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.” hükmü gereğince mal rejiminin tasfiyesine ve müvekkilimin, davalıya ait taşınır ve taşınmazların edinilmesine ve iyileştirilmesine yaptığı katkının davalıdan tahsil edilmesi talebim vardır.

Boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi dava tarihi itibariyle sona ereceğinden, ilgili kanun hükümlerine göre malların tasfiye edilerek edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için bu davayı açma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

DELİLLER                          : Tapu kaydı, boşanma ilamı, makbuz ve dekontlar, Düğün resimleri, düğün kamera kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER       : İlgili kanun hükümleri

SONUÇ ve TALEP              : Yukarıda açıkladığım ve re ’sen göz önüne alınacak nedenler doğrultusunda fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile

1) X  plakalı araç üzerine satılamaz devredilemez şerhi düşülerek TEDBİR KONULMASINA,

2) X ilgili kurumlardan talep edilerek DAVA DOSYASINA EKLENMESİNE,

3) Davalının taşınmazlarına, mal varlıklarına ve banka hesaplarına müvekkilimin ileride mağdur olmaması için TEDBİR KONULMASINA,

4) Mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı yargılama aşamasında netleşeceğinden şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL ve bilirkişi tarafından hesaplanacak diğer meblağlara muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faizin uygulanarak müvekkileme ödenmesine karar verilmesini,

5) Davalıya ait X  maaş hesabının X  tespiti maksadıyla hesap dökümlerinin MAHKEMEYE CELBİNE,

6) Davalının kullanımında olan X ilçesinde yer alan konuta tapu müdürlüğüne yazı yazılarak veya UYAP üzerinden TEDBİR KONULMASINA, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına ,karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                  Davacı Vekili 

Katılma Alacağı Dava Dilekçesi -8-


 İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : 

VEKİLİ :  

DAVALI :

DAVA KONUSU : Mal Rejiminin Tasfiyesi/Katılma Alacağı Davası

HARCA ESAS DEĞER : 2.500-TL (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR :

1.) Müvekkil davalı ile 20.07.2003 tarihinde evlenmiş olup, taraflar arasında Adana … Aile Mahkemesi’nin … sayılı boşanma davası açılmış olup dava halen derdesttir. Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’ nin 225/II. maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu … tarihinde sona erecektir.

2.) Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme

Tarihsel; tarih ile ilgili.

“>tarihi olan 26.06.2013 tarihinde müvekkilin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.

3.) Davalının ise anılan tarihte aşağıda bilgileri verilen ve evlendikten sonraki bir tarihte evlilik birliği içerisinde edinilmiş taşınmaz ve araçları mevcuttur.

TAŞINMAZLAR:

a) Aile konutu olarak kullanılan X İli X İlçesi X Mahallesi ….Ada …. Parsel nolu bağımsız bölüm, ( Bu taşınmaz, düğünde müvekkile takılan altınlarla alınmıştır.)
b) X İli Yenimahalle İlçesi X -1 Mahallesi …. Ada 1 Parsel A Tipi 14 nolu bağımsız bölüm,
c.) X İli X Mah Bağlıca Mh., 1 Parsel …. Sayfa… Cilt nolu taşınmaz,
d.) X İli X İlçesi Işınlar Mh. …. Parsel … Sayfa 8 Cilt Nolu taşınmaz
e.) X İli X ilçesi Pamuklar Mahallesi …. Parsel … Sayfa 45 cilt nolu ve tespit edilecek diğer taşınmazlar.

ARAÇLAR:

a.) X plakalı üç adet araç ile tespit edilecek araçlar

4. Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine (TMK md 218-241) göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur.

DELİLLER :

1.) X Aile Mahkemesi’nin … sayılı dosyası, (Beklenilecek)
2.) X ve X Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtları, (istenecek)
3.) X Trafik Tescil Müdürlüğü kayıtları (UYAP ortamından sorgulanacak)
4.) Tanık Beyanları (Bilahare bildirilecek)
5.) Düğündeki takılara ilişkin deliller (fotoğraf, cd, tanık anlatımı vs. bilahare sunulacak)
6.) Müvekkile ait X Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Ön Lisans Diploması (Sunulacak)
7.) Bilirkişi incelemesi ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızın baki kalması kaydıyla her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK m.218-241 vd, HMK’nin ilgili hükümleri.

NETİCE VE TALEP :

1. Öncelikle davalı adına kayıtlı, X plakalı 3 adet araç ile, aile konutu olarak kullanılan X  İli X İlçesi … Mahallesi …. Ada .. Parsel … nolu bağımsız bölüm (ki bu taşınmaz, düğünde müvekkile takılan altınlarla alınmıştır), X İli … İlçesi … Mahallesi … Ada . Parsel A Tipi … nolu bağımsız bölüm, X İli X Mah … Mh., …. Parsel …..Sayfa … Cilt nolu taşınmaz, X İli X İlçesi … Mh. …. Parsel … Sayfa … Cilt Nolu taşınmaz, X İli X ilçesi … Mahallesi … Parsel …. Sayfa … cilt nolu taşınmazların kaydına üçüncü kişilere devir, temlik ve ipotek verilmesinin önlenmesi ve alacaklarımızı temin için İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

2. TMK md 218-241 hükümlerine göre MAL REJİMİNİN TASFİYESİNE,

3. Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) şimdilik 2.500-TL katılma alacağımızın, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

4. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. (tarih)

Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi -9-


ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   : Katkı Payı ve Mal Paylaşımı İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz, davalı … … ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.(EK 1)Müvekkilimiz ile davalı, evliliklerinin ilk yıllarındaki mutluluklarını devam ettirememişler ve artan kavgalarının çekilmez hale gelmesi üzerine mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunmuşlardır. … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile tarafların boşanmalarına kara verilmiş ve bu karar …/ …/ … tarihinde kesinleşmiştir.(EK 2)

2-) … Üniversitesi’nin … Fakültesi’nden … yılında mezun olarak muhtelif şirketlerde çalışan müvekkilimiz, … yıldır … … statüsünde çalışmaktadır. Müvekkilimizin aylık geliri … TL’dir ve bu durum maaş bordroları ile sabittir.(EK 3) Müvekkilimiz, davalı ile evli kaldıkları süre içerisinde … TL bedel ile satın aldıkları … … adresinde bulunan daireye ve ortak hesap olarak … Bankası’nın … Şubesi’nde açtırdıkları … nolu banka hesabında biriktirdikleri … TL.’na, katkıda bulunmuştur.(EK 4)

3-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 225. maddesinde;

“Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.” düzenlemesi yer almaktadır.

4-) … yıl boyunca devam eden evlilikleri boyunca … TL’ye almış oldukları daire ve banka hesabında biriktirdikleri … TL’ye olan taraf katkıları aynı düzeyde değildir. Müvekkilimizin aylık geliri ile davalının aylık geliri, yukarıda belirtildiği üzere, davalıdan fazladır. Müvekkilimiz, boşanma sürecinde, velayeti kendisine verilen çocuğunun ruhsal durumunu da düşünerek, boşanma sürecinin bir an önce neticelenmesi için, her hangi bir maddi talepte bulunmasa da, dairenin alınmasına sağlanan katkının ödenmesi ve banka hesabında bulunan paranın paylaştırılması için, işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 225, 227, 228, 229, 239.

HUKUKİ DELİLLER         : Tapu kaydı, makbuz ve dekontlar, boşanma ilamı, bilirkişi incelemesi, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konularını gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı ile müvekkil arasında evlilik süresince devam eden mal rejimi tasfiye edilerek, müvekkilimiz tarafından dairenin alınmasına yapılan … TL. katkının tasfiyenin sona ermesinden itibaren yürütülecek yasal faizle birlikte davalıdan tahsil edilmesine, banka şubesinde yer alan … TL’nin paylaştırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. (tarih)

Davacı Vekili

Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi -10-


ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Edinilmiş malların tasfiyesi ile müvekkilim lehine doğacak olan katılma alacağının tahsili talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER:  … TL

AÇIKLAMALAR

 

TEDBİR TALEBİMİZ

Tasfiye neticesinde müvekkilimin katılma alacağının güvence altına alınabilmesi için, öncelikle teminatsız olarak karar kesinleşinceye kadar davalı adına kayıtlı olan, …’de bulunan  taşınmazın 3. şahıslara devrinin önlenmesi ve diğer tasarrufi işlemleri yapma yetkisinin kaldırılması yönünde tedbir kararı verilmesini ve bu amaçla acil olarak … tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep etmekteyiz.

1- Taraflar 1997 yılında evlenmiş olup, davacı … aleyhine boşanma davası açılmıştır ve … Karar sayılı kararıyla taraflar boşanmışlardır. 1 yıllık yasal süresi içinde katılma alacağı davası açılmıştır.

2- Tarafların evlilik tarihi 4721 sayılı Yeni Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki bir tarih olduğundan ve taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi akdedilmediğinden Yürürlük Kanunu m. 10 hükmüne göre, taraflar arasında evlilik tarihinden kanunun yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihine kadar, 743 sayılı eski Medeni Kanun’un yasal mal rejimi olan MAL AYRILIĞI REJİMİ; 01.01.2002 tarihinden, boşanma dava tarihine … kadar ise yasal mal rejimi olan EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ uygulanacaktır.

3- … taşınmaz, davalı tarafından 2002 yılından sonra(………….. tarihinde) edinilmiş olup bu taşınmazla ilgili müvekkilimin edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma al acağını talep etmekteyiz.

4- Tasfiye nedeni ile davanın ilerleyen aşamalarında davalı adına tespit edebileceğimiz banka kayıtları ve başka edinilmiş malın olması durumunda bu değerlerin de tasfiyede hesaplanmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: MK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER: Tapu kayıtları ve her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM:   Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 1. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince edinilen malların tasfiyesi ve katılma alacağının talep tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
 2. Davalıya ait taşınmazın 3. şahıslara devrinin önlenmesi ve davalının diğer tasarrufi işlemleri yapma yetkisinin kaldırılması yönünde tedbir kararı verilmesine,
 3. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

DAVACI VEKİLİ

Mal Paylaşımı(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi (Belirsiz Alacak)-11-


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                  TEDBİR TELEPLİDİR

 

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Mal rejiminin tasfiyesinden doğan katılma alacağı talepli belirsiz alacak davası dava dilekçesidir.

DAVA DEĞERİ :  15.000,00 TL

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil davacı ve eşi ilk olarak 1996 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten X doğumlu X ve X doğumlu X isimli iki müşterek çocukları vardır. Taraflar 2006-2007 yılı civarında davalı yan yurt dışında çalışmaya gideceğini, bekar olma koşulu arandığını söylediği için anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Akabinde de X yılında tekrar resmiyette nikahlanmışlardır. Müvekkil davacı yıllardır eşinden gördüğü darp, kötü muamele, baskı, eve bakmama,çocuklarla ve eşiyle ilgilenmeme gibi davranışların üzerine bir de aldatma eklendiğini gözüyle görünce biçare boşanma davası ikame etmiştir. İşbu dava       Asliya Hukuk (Aile) Mahkemesinin Esas Sayısına kayıtlıdır.

Davalı yan Adana’da emlakçılık yapmaktadır. Maddi durumu oldukça iyidir. Davacı ve davalının 2013 yılından beri süren bu evlilikleri süresince davalı çalışarak elde ettiği kazanç ve müvekkil davacının da o dönemde çalışarak kendisine maddi destek sağlaması ile 34 KB 729 Plakalı(şu anki plakası 35 DC 075) ve 35 DB 960 Plakalı iki araç satın almıştır. Ancak davalı bu araçları müvekkil davacı ile sorun yaşadıkları için müvekkilin katılma alacağı taleplerine engel olabilmek adına elden çıkarmıştır. 34 KB 729 Plakalı araç dava dışı Abdullah Altan isimli bir şahsa, 35 DB 960 Plakalı araç da Sultan ata isimli kişiye satış yoluylşa devredilmiştir.  Yasaya ve yerleşik içitihatlara göre bu devirler davalının malvarlığının aktifini azaltmak ve mal kaçırmak amaçlı ard niyetli devirler olup, katılma alacağı hesap edilirken bu araçların bedellerinin de hesap edilmesi gerekmektedir. Yine evlilik süresince davalı İzmir Mah. 7072 Ada 4 Parselde tapuya kain olan işletmekte olduğu emlakçı dükkanını satın almıştır. Bunlar dışında evlilik süresinde başkaca alınan, alınıp bir süre sonra devredilen menkul ve gayrimenkullerin de olması muhtemeldir. Davalının evlilik süresince edinilmiş olan araçları, gayrimenkulleri, var ise banka hesabındaki mevcut birikimlerinin ve katılma alacağına dahil edilebilecek tüm malvarlığının tespiti için ilgili yerlere müzekkere yazılmasını talep ederiz. Dosyaya aldırılacak bilirkişi raporundan sonra talebimizi belirli hale getireceğiz.

Davalı araçlarını devir etmiş, müvekkilin bildiği kadarı ile yalnızca dükkan davalının üzerine kayıtlı kalmıştır. Müvekkilin alacağının garanti altına alınabilmesi adına davalının sahibi olduğu dükkan üzerine teminatsız olarak devri önleyici tedbir konulmasını arz ederiz.

YASAL SEBEPLER :   TMK, HMK ve diğer ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER               :

 • Tarafların nüfus kayıtları,
 • Mali ve sosyal durum araştırması,
 • Tüm bankalardan evlilik tarihinden itibaren davalının herhangi bir hesabının olup olmadığının sorularak bu tarihten itibaren hesap hareketlerinin istenmesi,
 • Emniyetten davalının evlilik tarihinden itibaren edindiği, devrettiği araç bilgilerinin devir tarihleri, devir şekilleri de belirtilecek şekilde müzekkere ile sorulması,
 • Tapu Müdürlüğü ve diğer ileride tarafımızdan belirtilecek Tapu Müdürlüklerine müzekkere yazılarak davalının evlilik tarihinden itibaren edindiği üzerine halen kayıtlı olan yahut devir ettiği gayrimenkul olup olmadığının, hangi tarihte ve hangi yolla edinildiğinin sorulması ve ilgili tapu kayıtlarının celbi,
 • Asliye Hukuk (Aile ) Mahkemesi’nin Esas Sayılı dosyası,
 • Keşif,
 • Bilirkişi incelemesi,
 • Gerek görülür ise tanık beyanları,
 • Yemin ve ikamesi mümkün her tür yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda izah edilen tüm sebeplerden;

Öncelikle davalı mallarını devretmekte olduğundan müvekkilin alacağını garanti altına alabilmesi adına davalı adına kayıtlı bulunan  X Mah. X Ada 4 Parselde tapuya kain olan taşınmaz üzerine ve davalı adına kayıtlı başkaca taşınmaz var ise bunlar üzerine ivedilikle teminatsız olarak devri önleyici  tedbir konulmasını,

Davanın kabulü ile davacı ve davalı arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ve ileride belirsiz alacak davası kapsamında arttırılmak üzere fazlaya dair haklarımız saklı kalmak  kaydıyla 15.000,00 TL edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan alacağın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkileye verilmesine,

– Lehimize masraf, yargılama gideri ve ücreti vekalete hükmedilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                DAVACI VEKİLİ

Mal Paylaşımı(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi (Belirsiz Alacak, Zina) -12-


ADANA X  AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

                                                          İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI                :

VEKİLLERİ           :

DAVALI                :

KONU                           : Evlilik birliği içerisinde alınan taşınmaza yönelik muvazaa nedeniyle ÖNCELİKLE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINI, muvazaalı satış nedeniyle tapu iptali ve tescil, aksi halde katılma alacağının boşanmanın zina sebebiyle gerçekleştiği göz önüne alınarak davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılarak karar tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline yönelik taleplerimizin arzıdır.

HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00TL (elli bin türk lirası)

(Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilim ile davalı … tarihinde evlenmiş olup, taraflar … Aile Mahkemesi’ nin … sayılı kararı ile boşanmışlar. Mahkeme kararı davalı tarafça temyiz edildiğinden karar henüz kesinleşmemiştir.

2- Taraflar arasındaki evlilik birliği içerisinde, 20.04.2007 tarihinde satın alınarak davalı …………. adına kaydedilen ve aile konutu olarak kullanılan ………….. adresinde bulunan ……. ada 15 parselde .. nolu bağımsız bölümün 14.01.2015 tarihinde davalının dedesi olan …………. na satıldığı müvekkilim tarafından öğrenilmiştir.

3- Dava konusu taşınmaz daha önce de belirttiğimiz üzere, aile konutu olarak kullanılmakta ve … Aile Mahkemesinin … Sayılı ihtiyati tedbir kararı üzerine tapuda 21/11/2013 tarihinde aile konutu şerhi konulmuştur. Ancak aynı mahkeme tarafından aile konutu şerhi ………………. tarihinde kaldırılmıştır. İşbu şerhin …………. tarihinde kaldırılmasının hemen ardından ………….. tarihinde taşınmazın satışının davalının dedesine yapılması satışın muvazaalı olduğunu açıkça göstermektedir. Davalının mal kaçırdığı ve müvekkilimin katılma alacağının tahsilinin davalı tarafça oldukça zorlaştırıldığı somut bir olgudur. Borçlar Kanununun 18 inci maddesinde yer alan muvazaa hukuksal sebebi için öngörülen objektif ve subjektif unsurların somut olayda gerçekleştiği göz önüne alındığında davamızın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

4- Sayın Mahkemece tapu iptali ve tescil talebimizin yerinde görülmemesi halinde katılma payının hesaplanması esnasında taraflar arasındaki evlilik birliğinin Ek-1’ de sunmuş olduğumuz boşanma kararında da açıkça görüleceği üzere zina nedeniyle sona erdiği göz önüne alındığında, boşanmada kusurlu olan davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasına veyahut azaltılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Nitekim Türk Medeni Kanununun 236. maddesinin ikinci fıkrasında; “Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.” hükmü ile bu husus açıkça düzenlenmiştir.

5- Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, muvazaalı olarak satışı gerçekleştirilen ve … adına yapılmış olan tapu kaydının iptali ile taşınmazın yeniden davalı … adına tapuya tesciline; işbu talebimizin mahkemece yerinde görülmediği takdirde taşınmazın devrinin yapıldığı tarihteki sürüm değerinin bilirkişilerce tespit ettirilmesini, artık değerin yarısının katılma alacağı olarak karar tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime verilmesini ve zina nedeniyle davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasına talep etme zaruriyetimiz doğmuştur.

DELİLLER                      : Tapu kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER       : TMK, HUMK ve sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM:

1- Öncelikle dava konusu taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına;

2- Evlilik birliği içerisinde alınan taşınmaza yönelik muvazaa nedeniyle tapu iptali ve taşınmazın davalı adına tesciline;

3- TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine;

4- Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) 50.000,00TL (ellibintürklirası) katılma alacağımızın, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

5- Evlilik birliği zina nedeniyle sona erdiğinden TMK md.236/2 gereğince, davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasına;

6-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

                                                                          DAVACI VEKİLİ 

Ekler          : 

1- … sayılı karar örneği

2- Tapu kayıt belgesi

3- Onanmış vekâletname örneği

Mal Paylaşımı(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi (Kişisel Malların İadesi, Kıdem Tazminatına Tedbir ve İçtihat Ağırlıklı) -13-


ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVA KONUSU: Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan kişisel malların iadesi ve katılma alacağı davasıdır.

HARCA ESAS DAVA DEĞERİ  : 5.000 (Beşbin) TL    (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.)

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilem davalı ile ……………. tarihinde evlenmiştir. Müvekkilem evliliğin başından beri ……………’da çalışmış, davalı eş ise … yıldan beri çalışmaktadır.

2- Mal rejimin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. 8.HD’nin, 02.05.2011 T, 2010/5167 E, 2011/2620 numaralı kararı da; mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerektiği yönündedir. HGK’nın 27.06.2012 tarih 2012/8-268 Esas, 2012/420 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere boşanma davasının bekletici mesele yapılması, boşanma davasının olumlu sonuçlanması ve kesinleşmesi halinde toplanacak delillere göre bir karar verilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

3- Müvekkil … yıldır … çalışmakta, … TL maaş almaktadır. Davalı eş, kendisine … yılını veren, çilekeş  eşine kazancı ile ilgili tek bir bilgi vermemiştir. Bu da davalı eşin malvarlığını sürekli olarak müvekkilden uzak tutma gayretinin bir sonucudur ve kötüniyeti ortaya koymaktadır. Boşanma davası dilekçemizde anlattığımız olaylar da göz önüne alındığında davalının ağır kusurlu hareketleri sonucunda boşanma davası açılmıştır. Hal böyle olunca Sayın Mahkeme’den TMK’nun ilgili maddeleri gereğince ağır kusurlu ve kötü niyetli davalının payının kaldırılmasına karar verilmesini isteme gereği hâsıl olmuştur.

4- Müvekkileye evlilik sebebiyle ……… adet altın bilezik, ……………adet set, ………….. adet altın saat, ……………adet yüzük, … adet yarım altın, … civarında adet çeyrek altın takılmıştır. Davalı eş, bunların tamamını evlilik içinde değişik gerekçelerle harcamıştır. 4. H.D.’nin 24.01.2005 tarih, 2004/6794 E. ve 2005/157 K. da “Davacıya düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mülkiyetine geçmiştir. Davalının altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz. Bu nedenle de davalı tarafından harcanmış para ve altın miktarı, dosyadaki tanık beyanları ve diğer deliller doğrultusunda belirlenerek davacıya verilmesi gerekir.” 8. H.D.’nin 07.12.2009 tarih, 2009/2870 E. ve  2009/5842 K.’da da belirttiği gibi “Davacıya ait altınlar, TMK nun 220/2. bendi uyarınca onun kişisel malı olup, bozdurulması sonucu elde edilen para ise aynı maddenin 4. bendi gereğince kişisel mallar yerine geçen değer olarak kabul edilmelidir” Bu husus, 6. H.D’nin  21.06.2011 tarih, 2011/2160 E,  2011/6813 K.’da da “Düğün sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kendisine bağışlanmış sayılır ve onun kişisel malıdır.” şeklinde vurgulanmıştır. 2. H.D. 30.1.2006 tarih, 2005/16299E. ve 2006/467 K. da kişisel mal olan ziynet eşyasının aynen iadesinin yada bedelinin iadesinin istenebileceğini hükme bağlamıştır. Aynı husus yine 4. H.D.’nin 27.1.2003 tarih, 2002/10498 E, ve 2003/770 K. ile de tekrarlanmıştır. Bu itibarla müvekkileye düğünde takılan ziynet eşyalarının davalıdan iadesini yada bedellerinin faiziyle tahsilini talep etme ihtiyacı mevcuttur.

5- Davalı eşin … Bankası’nda hesabı bulunmaktadır ve bu para “edinilmiş mal” hükmündedir. Bu sebeple müvekkilin, bu hesap üzerinde katılma alacağı bulunmaktadır.  Evlilik tarihinden sonra açılmış olan ancak hangi bankada olduğunu şimdilik bilemediğimiz bu hesaplar üzerinde de müvekkilenin katılma alacağı bulunmaktadır. Bunlarla ilgili talep haklarımızı da saklı tutuyoruz. 8. H.D.’nin 18.09.2014 tarih, 2013/17854 E. ve 2014/16361 K.  da banka hesaplarının açıldığı tarihten boşanma dava tarihine kadar hareketleri gösterecek şekilde hesap dökümünün ilgili bankadan getirtilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu itibarla; davalı eşin, müvekkilden mal kaçırma ihtimaline karşın banka hesaplarının tamamı üzerine tedbir konması ve de bu hesaplardaki tüm hesap hareketlerinin ilgili bankalardan istenmesi ihtiyacı doğmuştur.

6- Davalı eş, … yıldır, …’de çalışmaktadır. Ayrıca  emeklilik prim günü dolmuştur ve dilediğinde kıdem tazminatını alıp çıkabilecek  durumdadır.  Yıllarını davalı eşe vermiş ve evlilik boyunca en zor işlerde çalışmış olan müvekkilenin madden de yıkıma uğramaması için,  davalının kıdem ve ihbar tazminatı alacağına ihtiyati tedbir konulması talebi zorunlu olmuştur. 2.HD.’nin 09.05.2007 tarih, 2006/19110 E, 2007/7630 K.’da kıdem ve ihbar tazminatının “edinilmiş mal” statüsünde olduğu belirtilmektedir. Bu itibarla kanunen “edinilmiş mal” statüsünde bulunan bu alacaklar üzerinde müvekkilenin katılma alacağı bulunmaktadır.

7- Taraflar evlilik birliği içinde, … yılından sonra … ilinde taşınmazlar edinmişlerdir. Ancak davalı eş, malvarlığına ilişkin tüm bilgileri müvekkile ile paylaşmadığı için, müvekkilenin bilmediği malvarlığı değerlerinde de sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple hem şirket hisseleri hem taşınır hem de taşınmazlar bakımından davalı eş üzerine kayıtlı olan malvarlığı değerlerinin mahkemece araştırılmasını talep etmekteyiz.

8- Katılma alacağının gerçek miktarının hesaplanabilmesi için dava konusu malvarlığı değerlerinin belirlenmesi ve bunun için de bilirkişi incelemesine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu tür davalarda davalı tarafın yapabileceği bir takım itirazların, davacıdan mal kaçırma kastıyla yapılan tasarrufların da değerlendirme ve hesaplamalarda dikkate alınması gereği ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden anılan alacaklarımızın gerçek miktarlarını şu anda belirlememiz mümkün değildir. O nedenle şu anda dava değerini geçici olarak harca esas alınmak üzere belirlemiş bulunmaktayız. Yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

YASAL NEDENLER : TMK, HMK, TBK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : Düğün CD’si ve fotoğrafları, banka kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi raporu, yemin ve her türlü yasal kanıt, davacı beyanlarına karşı delil sunma hakkımızı mahfuz tutarız.

TALEP SONUCU : Açıklanan sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Davalı eş ………………’in ……………………. bulunan tüm şubelerdeki hesap hareketlerinin ve ……………da kurulu bulunan ve Türkiye’de de şubeleri bulunan ………………….. BANK’taki hesap hareketlerinin ilgili kurumlardan istenmesine, bu hesaplara tedbir konulmasına,
 2. Davalı eş …’daki kredi kartının 5 yıllık geriye dönük hesap ekstresinin ilgili bankadan istenilmesine,
 3. Davalı eşe ait SGK kayıtlarının ve …’daki çalışma kayıtlarının ilgili kurumdan celbine,
 4. Davalı eş üzerine kayıtlı olan şirket hisselerinin araştırılması maksadıyla Türkiye’deki ticaret siciline de yazı yazılarak ilgili kayıtların istenmesine,
 5. Davalı eşin bankalarda bulunan hesaplarının araştırılması için ilgili birime yazı yazılmasına,
 6. Davalı eş üzerine kayıtlı olan taşınır ve taşınmaz mallar hakkında araştırma yapılarak, sicillerine ihtiyati tedbir yada “SATILAMAZ” şerhi konulmasına, ödeme güçlüğü içinde bulunan müvekkilenin teminat bedelinden muaf tutulmasına,
 7. Malların tasfiyesine, ağır kusurlu ve kötü niyetli davalının artık değerdeki pay oranının kaldırılmasına yada azaltılmasına, bu mümkün olmadığı takdirde yargılama sırasında yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak gerçek miktarı talep etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik harca esas değer olarak göstermiş bulunduğumuz 5.000.00 (Beşbin) TL katılma alacağının karar tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkileye verilmesine,
 8. Müvekkileye düğünde takılan ziynet eşyalarının aynen iadesine yada bedellerinin yasal faiziyle birlikte müvekkileye verilmesine,
 9. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Mal Paylaşımı(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi -14-

** İhtiyati tedbir taleplidir.

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ : 

DAVALI : 

DAVA KONUSU : Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı, Katılma Alacağı Davası
DAVA DEĞERİ : 47.700-TL (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR : 

1.) Taraflar …………….. tarihinde evlenmişler, … tarihinde tarafımızca ikame edilen şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası sonucunda, Adana … Aile Mahkemesi’ nin … Karar sayılı, … tarihli kararı ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. (EK-1 Boşanma ilamı)

Evlilik birliği sırasında edinilmiş bulunan taşınmaz ve araçlar dahil tüm mallar davalı koca adına kayıtlı olup, taşınmaz ve araç bilgileri aşağıdadır.

• “……………. Mah…..Sk…… Apt……… Adana” adresindeki tapunun Şırnak İli ……… İlçesi ……….. Mah……… Ada ,…. Parselde kain, … nolu bağımsız bölüm …………. tarihinde satış suretiyle,
• ………….. Mah……… Sk.No:…. ……./ Şırnak adresindeki ve tapunun Adana İli ….. İlçesi ….. Mah……. Ada ,… Parselde kain, arsa vasfında kayıtlı ancak üzerinde müstakil ev ,………….tarihinde satış suretiyle davalı koca adına kayıtlanmıştır.
• ………… plakalı …………… Marka araç da tarihinde davalı adına satın alınmıştır. (EK-2 TSM yazısı, UYAP araç kaydı)

2.) HUKUKSAL GEREKÇELER

Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden, mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı ……… tarihine kadar yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

Buna göre dava konusu edilen malvarlıkları , taraflar arasında “edinilmiş mallara katılma rejiminin” geçerli olduğu dönemde kazanılmış bulunmaktadır. Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır.( TMK.nun 231, 236/1.m.) Bu nedenle dava konusu malvarlıkları MK. md. 219/b.1,5 ve MK md. 222/son gereği davalının EDİNİLMİŞ MALI olup, yasa gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki (Tasfiye anı karar tarihidir, karara en yakın tarih ) sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır.

3.) TENSİPLE BİRLİKTE MÜZEKKERE VE ARAŞTIRMA TALEPLERİMİZ

a) …………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılarak,

Davalı …………… adına kayıtlı bulunan Şırnak ili …..İlçesi ….. Ada , … Parselde kain, …… nolu bağımsız bölüm ile Şırnak İli …..İlçesi …. Mah…… Ada ,… Parselde kain, arsa vasfında kayıtlı taşınmazların son tapu ve takyidat kayıtlarının istenilmesi ile Mahkemece iht.tedbir kararı verildiğinde tedbirin işlenmesinin istenilmesini,

b) UYAP’ tan , davalı koca adına kayıtlı motorlu araçların tespitini, …. plakalı ……. Marka aracın UYAP tan sahiplik belgesinin çıkartılması ile Mahkemece iht. tedbir kararı verildiğinde tedbirin işlenmesini,

c) Adana … Aile Mahkemesi’ nin … Karar sayılı dava dosyasının istenilmesini, talep ediyoruz.

DELİLLER : Tapu kayıtları, araç kayıtları, tanık beyanı, keşif,bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK m.218-241 vd, HMK ve BK ile ilgili yasal mevzuat

İSTEM SONUCU :

Yukarıda arz edilen nedenlerle; (Tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik)

1.) İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı …….. adına kayıtlı bulunan Davalı …………… adına kayıtlı bulunan Adana ili …..İlçesi ….. Ada , … Parselde kain, …… nolu bağımsız bölüm ile Şırnak İli …..İlçesi …. Mah…… Ada ,… Parselde kain taşınmazlar ile davalı adına kayıtlı ……………. plakalı aracın , 3.kişilere devir ve temlik ve hak tesis edilmemesi için ihtiyati tedbir/iht.haciz kararı verilmesini, tedbir kararının taşınmazlar yönünden infazı için …………. Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını , araçlar yönünden UYAP tan işlem yapılmasını,

2.) DAVAMIZIN KABULÜ İLE TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre tarafların mal rejiminin tasfiyesiyle , davacı müvekkil lehine tasfiye sonucunda hesaplanacak – fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla- şimdilik 47.700-TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3.) Yukarıda 3 nolu bentte belirtilen müzekkere ve araştırma taleplerimizin tensiple birlikte gereğinin yerine getirilmesine,

4.) Tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı tutulmasına,

5.) Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini davacı adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLERİ:
-Yukarıda sıra numarasıyla belirtilen tüm ekler
-Vekaletname

Mal Paylaşımı(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi -15-


ADANA AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                         :

 

DAVALI                       :

VEKİLİ                         :

KONU                         : Edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin katkı payı alacağı istemimizden  ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil davacı ile davalı taraf, ………………. tarihinde evlenmiştir. Geçinemedikleri için açılan boşanma davası X Aile Mahkemesinin ……………….sayılı dosyası ile derdest olup devam etmektedir.

2-) Evlilik birliği içerisinde X yılı aralık ayında eşlerin ortak kararı ile araç alma kararı alınmıştır. Aynı ay içerisinde eşlerin birlikte X yetkili bayisine giderek 58.000 TL KARŞILIĞI 2015 model Volkswagen Polo marka otomobil satın almışlardır. Aracın teslim alınması sırasında müvekkilimizin babası bulunmakta olup teslim anına tanıktır. Araç davalı eş ………….üzerine tescil edilmiştir. Yapılan 58.000 TL ödemenin bir kısmı peşin verilerek kalan kısmı için kredi çekilmiştir. Çekilen kredi 2017 yılı temmuz ayı itibari ile taksitli olarak ödenmiştir. Aracın evlilik birliği içerisinde alınmış olup, bedeli olan 58.000 TL bir kısmı evlilik birliği içinde kazanılmış gelir ile peşin verilirken kalan kısmı için çekilen kredi de evlilik birliği içerinde kazanılmış gelir ile ödenmiştir. Araç hakkında kasko bilgileri ek de sunulmuş olup; satın alma sözleşmesi, güncel piyasa değeri, tescil bilgileri, kredi bilgileri elimizde mevcut olmadığından mahkemece davalı eşten araç ve kredi ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak talep edilmesi ve araştırılması gerekmektedir.

3-) Edinilmiş mallara katılma rejimi; evlilik birliği süresince eşler arasında iş bölümü ve iş birliği olduğu, her bir eşin evlilik süresince edindiği malvarlığı değerlerinde diğer eşin de katkısı bulunduğu, evlilik herhangi bir sebeple sona erdiğinde de bu katkının karşılığının bir alacak hakkı (para alacağı) çerçevesinden ödenmesi gerektiği gerek Yargıtay kararları gerek TMK ilgili maddelerince de düzenlendiği üzere açıkça belirtilmiştir. Evlilik birliği içerinde edinilmiş olan Volkswagen Polo marka arabanın değeri hesaplanarak, edinilmiş mallara katılma rejimi gereği bedelin 2/1 değerinden katılma alacağı olarak şimdilik 10.000 TL davalı taraftan alınarak davacı taraf olan müvekkilimize teslim edilmesi talebimizdir.

4-) Davalının mal kaçırması ihtimaline karşılık telafisi güç ve imkânsız zararların ortaya çıkmaması amacıyla davalı adına kayıtlı … plaka sayılı aracın trafik kaydı üzerine ihtiyari tedbir konulmasına karar verilmesini talebimizdir.

HUKUKİ NEDENLER    :  TMK. Ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                     :   Araç Kasko kaydı

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığımız ve re ‘sen göz önüne alınacak nedenler doğrultusunda, fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile davamızın kabulü ile müvekkilimin  evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan ………. plakalı Volkswagen Polo marka otomobilin değerinin tespit edilerek 2/1 oranında değerinden katılma alacağı olarak şimdilik 10.000 TL davalıdan alınıp davacı müvekkilimize verilmesine, davalı adına kayıtlı olan  ………….plaka sayılı aracın trafik kaydı üzerine ihtiyari tedbir konulmasına karar verilmesine,  yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi -16-


İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI:  

VEKİLİ: 

DAVALI:  

DAVA KONUSU:  Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağı Davası

HARCA ESAS DEĞER: 3.000-TL (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR

1.) Müvekkilim, davalı ile 1990 yılında evlenmiş olup, taraflar arasında … Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) 2017/173 E. sayılı 12.07.2017 karar tarihli boşanma davası ile boşanmalarına karar verilmiş, tarafların istinaf yoluna başvurmamaları üzerine bu karar kesinleşmiştir. Taraflar arasında sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’ nin 225/II. maddesi hükmünce boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan 02.06.2017 tarihinde müvekkilimin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.

Davalının ise aşağıda bilgileri verilen ve evlendikten sonraki bir tarihte evlilik birliği içerisinde edinilmiş taşınmazı mevcuttur. Buna göre evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır ( TMK.nun 231, 236/1.m. ).Bu nedenle dava konusu malvarlıkları MK. md. 219/b.1,5 ve MK md. 222/son gereği davalının EDİNİLMİŞ MALI olup, yasa  gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar,  tasfiye anındaki sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır.

– ……. İli ……. İlçesi …… Mahallesi 2111 Ada, 21 Parsel, 18 bağımsız bölüm Nolu taşınmaz ve tespit edilecek diğer taşınmazlar ve tespit edilecek araçlar

Davalı eş, mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur.

DELİLLER :

1- … Asliye Hukuk Mahkemesinden (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) istenecek olan 2017/173 E. sayılı dava dosyası

2- … Tapu Sicil Müdürlüğünden istenecek olan tapu kayıtları

3- … UYAP ortamından sorgulanacak araç kayıtları

4- … Tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızın baki kalması kaydıyla her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK m.218-241 vd, HMK’nın ilgili hükümleri.

SONUÇ VE TALEP       :

Öncelikle davalı adına kayıtlı, ….. İli …..İlçesi …… Mahallesi … Ada, … Parsel, … bağımsız bölüm No’lu taşınmazın kaydına üçüncü kişilere devir, temlik ve ipotek verilmesinin önlenmesi ve alacaklarımızı temin için İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre MAL REJİMİNİN TASFİYESİNE,

Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) şimdilik 3.000-TL katılma alacağımızın, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. tarih

Davacı Vekili

Eki:  Onanmış vekâletname örneği.

Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi -17-


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                                                                   İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av

DAVALI                   :

KONU                       : Taraflar arasındaki mal Rejiminin tasfiyesine ve mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan 10.000,00 TL katılma alacağı davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER: 10.000,00 TL(Belirsiz alacak davası olup, dava aşamasında tespit edilecek miktara göre bakiye harç ikmal edilecektir.)

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalı 1991 yılında evlenmiş olup; tarafımızca 16.06.2016 tarihinde davalı aleyhine boşanma davası açılmıştır. Dava Adana … Aile Mahkemesi’ne … numarası ile görülmektedir.

Mal rejimin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. Şöyle ki, ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Bu davada taşınmazların devrinin engellenmesi yönünde verilecek bir ihtiyati tedbir müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Yüksek Mahkeme uygulaması da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir.

(Yargıtay 8.HD, 02.05.2011 T, 2010/5167 E., 2011/2620 K. sayılı kararı; … Dava, mal rejiminden kaynaklanan alacak isteğine ilişkindir. Eldeki dava 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden sonra 18.08.2008 tarihinde açılmıştır. Taraflar arasındaki boşanmaya ilişkin dava dosyası … Aile Mahkemesinin 2009/207 Esasında derdest bulunmaktadır. Katkı payı alacağının istenebilmesi için eşler arasında geçerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejiminin (TMK.nun 218-241.mad) sona ermesi gerekmektedir. (TMK.225.mad). Tarafların evliliği hukuken devam ettiğine göre, mal rejimi sona ermemiş ve davanın görülebilirlik ön koşulu gerçekleşmemiştir. Ancak, TC Anayasasının 141. maddesinin son fıkrası ve HUMK.nun 77.maddesi hükümlerine göre; davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Bu bakımdan mahkemece yapılacak iş; taraflar arasındaki derdest boşanma davasına ilişkin dava sonucunun beklenmesi,  dava dosyasının bekletici mesele yapılması, boşanma davasının olumsuz sonuçlanması durumunda davanın görülebilirlik koşulu gerçekleşmediğinden şimdiki gibi davanın reddine karar verilmesi, boşanma davasının olumlu sonuçlanması halinde ise hükmün kesinleşmesinin beklenilmesi ve tarafların delilleri toplandıktan sonra elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir…)

Taraflar, aralarında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde de taşınır ve taşınmaz mallar edinmişlerdir. Bu mallar taraflar açısından TMK’nın 219. Maddesi gereğince edinilmiş maldır. Bu taşınmazların edinilmesinde müvekkilin de katkısı bulunmasına rağmen taşınmazın tapu kaydı davalı eş adına yapılmıştır.

Taraflar evlilik birliği devam ederken; ….. İli, ……. Köyü, ………. no’lu Parseller, …… İli, …….. Mh.,…. Ada, ……. no’lu Parselde bulunan …. No’lu Bağımsız Bölüm ve …… İli, ……. Mh., ……. Ada, ….. no’lu Parselde bulunan …….. no’lu Bağımsız Bölümleri satın almış ve tapuda davalı  adına kaydettirilmiştir.

Aldığımız duyumlar çerçevesinde, davalının tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerlerini, müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak 3. Kişilere devretme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Söz konusu dava ile taşınmazların devrinin engellenmesi yönünde verilecek bir ihtiyati tedbir kararı müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle yukarıda yazılı taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

Davalıya ait tüm tapu bilgilerinin araştırılması için(pasif kayıtlar da dahil) ……. Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını talep ediyoruz. Tapudan gelecek cevaba göre malların üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

Yine davalıya ait tüm hesapların ve hesap hareketlerinin bildirilmesi için bankaların genel müdürlüklerine müzekkere yazılmasını talep ediyoruz. Gelen müzekkere cevaplarına göre banka hesapları üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

Yine UYAP üzerinden yapılacak sorgu sonucuna göre davalı kocaya ait vasıta bulunması halinde davalı adına kayıtlı vasıta üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 225/2 maddesine göre, boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi dava tarihinden itibaren sona ereceğinden, ilgili kanun hükümlerine göre malların tasfiye edilerek, edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaşılmasına, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için, bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

Hukuki Sebepler: 4721 Sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat.

Deliller:

1- … 1. Aile Mahkemesi’nin 2016/… E. nolu dosyası,

2. Tapu kayıtlarının celbi,

3. Sosyal ve ekonomik durum araştırması,

4. Tanık beyanı,

5. Bilirkişi raporu,

6. Yemin ve her türlü

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıklanan ve re’sen nazara alınacak sebeplere binaen fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Arz edilen nedenlerle davalıya ait taşınır taşınmaz mal, banka hesapları ve şirket hisseleri üzerine üçüncü kişilere devrine engel olmak üzere tedbir konulmasına,
 1. Taşınmazların tasfiye tarihindeki değerleri ile malların tasfiyesine, malların edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına,
 1. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Mal Rejimi Tasfiyesi(Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi -18-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE         

                                      
  İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI          :

VEKİLLERİ       :       

 

DAVALI          

KONUSU : Mal Rejiminin Tasfiyesi

T. DEĞER : 6.000 TL (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile şimdilik)

DİLEKÇE KONUSU         : Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile şimdilik fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilimizin Katkı Payı (Değer Artış) Alacağı … TL ve Katılma (artık değere katılma) Alacağı … TL’nin, boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile davalından tahsil edilerek müvekkilimize ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR             :

1-) Taraflar … tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden 1 çocukları bulunmaktadır. Müvekkil … olup ,davalı ise öğretmen olarak evliliğin kuruluşundan bu yana çalışmaktadır. Davalı sürekli parasal açıdan müvekkili kısıtlamış en küçük harcamaların dahi hesabını sormuştur. Müvekkil maaşından işininin gerektirdiği şekilde en ucuz şekilde giyinmeye çalışıp, ev ve çocuğu için  alışveriş yapıp, kalan kısmını da nakit olarak davalıya vermiş, O da gidip şahsına ait olan mevduat hesabına paraları yatırmış ve daima biriken paranın “onun” olduğunu söylemiştir.

2-) Davalı aleyhine X Aile Mahkemesi’nde müvekkil tarafından X sayılı ve X dava tarihli Boşanma davası açılmış olup, dava derdesttir.

 3-) Davalı ile evlilikleri süresinde kazandıkları paraları, birlikte çalışıp birlikte kazanarak X model X plakalı araç alınarak davalı üzerine kayıt ettirilmiştir. Evlilik birliğinin sona ermesi nedeni ile mal rejiminin tasfiyesi ile müvekkilimizin Katkı Payı(Değer Artış) Alacağının ve Katılma (artık değere katılma) Alacağının talep edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Boşanma davası öncesi Müvekkile davalı koruma kararı öncesi evden kovmadan aracı satmış göstereceğini bu nedenle araç üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceğini söylemiştir. İşbu arabanın muvazaalı olarak davalı tarafından devredileceği bizzat müvekkile söylenmiş olup, öncelikle boşanma kararının kesinleşmesi süresi ve eldeki davada geçecek safahat da göz önüne alındığında, müvekkil alacağının tahsilinin imkansızlaştırılmaması ve daha fazla mağdur olmaması için davaya konu X Plakalı X araç üzerine mahkemenizce teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.

Bu amaçla öncelikle UYAP üzerinden davalının adına kayıtlı araç olup olmadığının sorgulanmasını, sorgulama sonucunda tespit edilecek araçlar üzerine talebimiz gibi İhtiyati Tedbir konmasını talep ediyoruz. Eğer sorgulama sonucunda davalı adına kayıtlı araca rastlanmaz ise; … İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak günümüze dek davalı adına kayıtlanmış araçların tamamı hakkında araçların davalı adına tescil ve daha sonra devir tarihleri, halihazır malik bilgileri ile birlikte söz konusu aracın tip ve plaka bilgilerini ayrıntısı ile gösterir aktif ve pasif kayıtların istenmesini talep ediyoruz. Davalının evlilik birliği içinde adına tescil edilmiş olup sonradan davalı yanca art niyetle devredildiği tespit edilen araçlar üzerine ise ihtiyati haciz konmasını talep ediyoruz.

 4-) Evliliğin kurulmasından bu yana mali açıdan tek söz sahibi her zaman davalı yan olmuş, parasal tüm tasarruflarda tek başına karar almıştır. Yine davalı, müvekkilin her ay maaşını almış ve üzerinde kendisi tasarrufta bulunmuştur. Hatta müvekkil beyanlarına inanamayarak ,çalıştığı bankaya gelmiş müvekkil mesai arkadaşından ,müvekkilimizin kaç TL maaş aldığını sormuştur.Öncelikle boşanma kararının kesinleşmesi ve davamız için geçecek safahat da göz önüne alındığında, DAVALI TARAFINDAN, KENDİ ADINA OLAN HESAPLARIN BOŞALTMASI İHTİMALİ YÜKSEK OLUP müvekkil alacağının tahsilinin imkansızlaştırılmaması ve daha fazla mağdur olmaması için ÖNCELİKLE TESPİT EDİLECEK TÜM BANKA HESAPLARI ÜZERİNE DAVANIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE TEDBİR KONULMASINI TALEP ETMEKTEYİZ ayrıca liste halinde bildirdiğimiz bankaların genel müdürlüklerine müzekkere yazılarak davalı hesapları üzerine TEDBİR KONULMASI TALEBİMİZ VARDIR.

5-) Öte yandan taraflar ortak birikimlerini peşinat olarak vererek ve kalan kısmı ……………. tarafından çekilen krediyle BİR MESKEN SATIN ALINMIŞ, MÜVEKKİLİN TÜM İSRARALARINA RAĞMEN MESKEN DAVALI ADINA TAPUYA KAYDETTİRİLMİŞTİR. Mesken tapuda  ………………. kayıtlıdır. İŞ BU TAŞINMAZA DA ÖNCELİLKLE TEDBİR UYGULANARAK, taşınmaz üzerindeki müvekkil Katkı Payı(Değer Artış Alacağının) ve Katılma(artık değere katılma) alacağının verilecek hüküm ile tahsilinin sağlanması talebimiz vardır.

HUKUKİ NEDENLER     : TMK, HMK ve sair mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER         :

1) … Aile Mahkemesi … Esas sayılı boşanma dosyası kapsamı

2) . plakalı araç kayıtları da delilimizdir.

3) … Tapu Sicil Müdürlüklerine müzekkere yazılarak Davalı adına kayıtlı tüm  taşınmazların tedavülleri ile kayıtlarının celbi (delilimizdir)ve tespit edilen taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konması talebimiz vardır.

6) Bilirkişi incelemesi

7) Tanık beyanları (Liste ayrıca sunulacaktır)

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

Davamızın Kabulü ile mal rejiminin tasfiyesine, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik Müvekkilimizin Katkı Payı(Değer Artış) Alacağı olan ……000 TL ve Katılma(artık değere) Katılma Alacağı olan ……000 TL’nin, boşanma davasının açıldığı tarihteni itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilimize verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

                                                                                  Davacı Vekili

Mal Rejimi Tasfiyesi(Katkı Payı ve Katılma Alacağı) Dava Dilekçesi -19-

NÖBETÇİ ASLİYE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katkı Payı ile Değer Artış Payı Alacağının Tahsili İsteminden İbarettir.

DAVA DEĞERİ: (Fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla)

50.000,00 TL katkı payı alacağı,

50.000,00 TL katılma alacağı olmak üzere

Toplam 100.000,00 TL

AÇIKLAMALAR:

1-) Vekil eden, davalı eşiyle X tarihinde evlenmiştir. Mahkemenize sunduğumuz aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden X adında 1 çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuk 3 buçuk yaşında olup küçüktür.

DAVALININ ZİNA YAPMASI SEBEBİYLE mahkemeye başvurarak vekil eden adına boşanma talebinde bulunulmuştur. X Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Aile Mahkemesi sıfatıyla) 2017/520E. sayılı dosyasından dava devam etmektedir.

2-) Vekil eden ile davalının düğünlerinde  takılan 90 adet 22 ayar bilezik, 1 adet set, 2 adet Osmanlı burması ve bilirkişi raporu ile düğün CD’sinden tespit edilecek küçük altınlar; davalı tarafından satılıp davalının babasına ev alınmıştır. Vekil eden altınlarıyla davalıya katkıda bulunmuştur. Takılarla ilgili olarak düğün CD’si ile diğer ve belge ve deliller boşanma davasının devam ettiği X Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Aile Mahkemesi sıfatıyla) 2017/520E. sayılı dosyasında bulunmaktadır. Bu husus, yaşanılanlara yakından şahit olmuş tanıkların anlatımları ile açıkça ortaya konacaktır.

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/236 Karar: 2012/18614 Karar Tarihi: 04.07.2012 sayılı kararında da ;

“Düğün takıları kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına ait kişisel eşya sayılır. Davalı da tanığın beyanı karşısında; davacı kadına ait üç adet bilezik ile altı adet yarım altın yönünden ziynet eşyası alacağı kanıtlanmıştır.” denilmektedir.

3-) Taraflar evlenirken yasal mal rejimi dışında başka bir mal rejimi konusunda anlaşmamış olup, taraflar arasındaki yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimidir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 225. maddesinde;

“Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.” düzenlemesi yer almaktadır.

4-) X Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Aile Mahkemesi sıfatıyla)  X E. Sayılı dosyasında yer alan 03.01.2018 tarihli sosyal ve ekonomik durum araştırması raporunda;

“Davalı X’ İN aylık gelirinin 10.000-15.000-TL olduğu,

X ŞİRKETİ’ nin (VD: X)  sahibi ve yetkilisi olduğu, bu şirkete ait X plakalı otobüslerin sahibi olduğu, X içerisinde 1 market ve X Mahallesinde bir dairesi olduğu” tespit edilmiştir.

İşbu şirketin büyümesinde ve şirkete ve davalı şahsa ait araçların edinilmesinde vekil eden eş olarak katkıda bulunmuş dolayısıyla katılma alacağı doğmuştur.

5-) Vekil eden davalıya 5 yıla yakın zaman boyunca hem maddi hem manevi destekte bulunmuş olup, karşılığını alamamıştır.

4721 sayılı Türk medeni Kanunu’nun 227. maddesinde yer alan Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.” hükmü gereğince mal rejiminin tasfiyesine ve müvekkilin davalıya ait taşınmazın, şirketin ve yukarıda belirtilen araçların vs. malvarlığının edinilmesine  ve iyileştirilmesine yaptığı katkının davalıdan tahsil edilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 225, 227, 228, 229, 239.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kaydı, Trafik kaydı, makbuz ve dekontlar, boşanma ilamı, bilirkişi incelemesi, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konularını gösterir tanık listesi.

Davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil bildirme hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

1- Davaların benzer sebeplerden doğması ve biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması nedeniyle işbu davanın, X Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) X Esas sayılı dava dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2- X’in sahibi ve yetkisi olduğu X ŞİRKETİ’ne (VD: X) ait X, X, X, Xplaka numaralı araçlar üzerine TEMİNATSIZ OLARAK  İhtiyati Tedbir Niteliğinde İhtiyati Haciz Konulmasına,

3- Davalı  X ile davalının sahibi ve yetkisi olduğu X ŞİRKETİ’ne (VD: X) nın araç ve taşınmaz kaydının olup olmadığının uyap ortamından sorgulanması, bulunması halinde, kayıtları üzerine TEMİNATSIZ OLARAK  İhtiyati Tedbir Niteliğinde İhtiyati Haciz Konulmasına,

4- Taraflar arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olması, davalının ağır kusuru olması nedeniyle mal rejimi tasfiyene; Davalı ile müvekkil arasında evlilik süresince devam eden mal rejimi tasfiye edilerek, söz konusu taşınmaz ve davalı adına kayıtlı şirket ile şirkete ait otomobillerin vs. malların edinilmesine ve bilahare iyileştirilmesine müvekkil tarafından yapılan fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000,00 TL katkı payı alacağı, 50.0000,00 TL katılma alacağı olmak üzere toplam 100.000,00 TL alacağın katkının tasfiyenin sona ermesinden itibaren yürütülecek yasal faizle birlikte davalıdan tahsil edilmesine,

5-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygıyla talep ederiz. tarih

Mal rejimi dava dilekçesi(Asil Kaleminden) -20-

X (…..) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(Aile Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI:

DAVALI:

KONU               :   Boşanma ile sona eren yasal mal rejiminin tasfiyesi ile, fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 1.000 TL katılma alacağı ve değer artış payının davalıdan tahsiline (fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla ) karar verilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR      :

Davalı ile X tarihinde evlendik.  X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ … ESAS sayılı dosyadan yapılan yargılama neticesinde anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmiştir. Söz konusu karar gerek benim gerekse de davalı tarafın dosyaya sunduğu istinaftan feragat dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşmiştir

Evlilik birliği içinde kredi çekilmek suretiyle alınan bir ev bulunmaktadır. Söz konusu eve ilişkin bilgiler ise; X’nin üzerine kayıtlı bulunan … mesken niteliğindeki dairedir. Bahse konu daireye ilişkin yasal mal rejiminden kaynaklı katılma alacağı ve değer artış payı alacağım için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Sayın mahkemenizce iş bu daireye ilişkin yapılacak olan bilirkişi incelemesi  neticesinde yasal mal rejiminden kaynaklı katılma alacağımın ve değer artış payı alacağımın hesaplanarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ederim.

Söz konusu evliliğe ilişkin evlenme tarihinden evliliğin sona erdiği tarihe kadar ki süreçte evlilik birliği içinde edinilen yukarıda bilgisi yazılı daire haricinde kalan tüm taşınır, taşınmazlara ilişkin katkı payı, değer artış payı ve de katılma alacağımdan  tüm bunlardan hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi hür irademle feragat ettiğimi ve davalı tarafı da bu konu da gayri kabili olarak rücu ve ibra ettiğimi de belirtmek isterim.

DELİLLER    :

TMK , HMK, TBK ve İlgili Mevzuat

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS sayılı dosya

TAPU KAYITLARI

TANIK BEYANLARI

YEMİN, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP     :

Boşanma ile sona eren mal rejiminin tasfiyesi ile, fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 1.000 TL katılma alacağı ve değer artış payının kanunen işleyecek olan faizi ile birlikte  davalıdan tahsili ile yargılama giderlerinin DAVALI tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. tarih

DAVACI

Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi -21-

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                                   (İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR)

DAVACI                    : 

VEKİLİ                       : 

DAVALI                     : 

DAVA KONUSU     : Mal rejiminin tasfiyesi ile müvekkilimizin tüm haklarının (katkı payı, katılım alacağı, artık değer) davalıdan tahsili ile müvekkilimize verilmesi talebidir.

HARCA ESAS

DEĞER                     : 1.000,00-TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile ve  davamızın belirsiz alacak davası olarak kabul edilerek)

AÇIKLAMALAR      :

1- Davacı müvekkil X ile davalı X yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 4 müşterek çocukları doğmuştur. Evlilik birliği sürdürülmesi müvekkilimiz açısından imkansız hale geldiği için X Asliye Hukuk Mahkemesi X Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açmış bulunmaktayız. Açılan bu dava halen derdest durumdadır. 

2- Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 01/01/2002’den önce mal ayrılığı bu tarihten sonra taraflar başkaca bir mal rejimi seçmediklerinden aralarında yasal mal rejimi olan ve Türk Medeni Kanunu 202. Maddesinde düzenlenmiş bulunan “edinilmiş mallara katılma rejimi” uygulanmıştır. Türk Medeni Kanunu 225/2 maddesi “Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.” Hükmü gereği yukarıda belirttiğimiz Adana … Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/263 Esas sayılı dava boşanma ile sonuçlandığı takdirde tabi olunan edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının açılma tarihi olan X  tarihinde sona ermiş olacağından tarafımızca işbu mal tasfiye davası açılma gereği doğmuştur.

3- Evlilik birliği süresince edinilmiş, müvekkilimizin şimdilik bilgi dahilinde olan ve davalı adına kayıtlı bulunan, mal rejiminin tasfiyesine konu, tespiti ve tedbiri talep edilen taşınır, taşınmaz mallar ve iratlar şunlardır:

 • X plakalı … marka ve modeldeki araç,
 • X plakalı Volkswagen Panelvan marka ve modeldeki araç

4- Yukarıda listelenen ve evlilik birliği içerisindeki edinilmiş mallar tasfiye sırasındaki değerlerinden müvekkilimizin yasal hakkı olan bedel/bedellerin tespiti ile davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

5- Taraflar arasında X Asliye Hukuk Mahkemesi X Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açılmış olup işbu davadan dolayı davalının malları kaçırma ihtiyati kuvvetle muhtemel bulunmaktadır. Sayın Mahkemece dosya üzerinden yapılacak ilk inceleme ile öncelikle “X plakalı … marka ve modeldeki araç ile X plakalı … marka ve modeldeki araç için davalı X’nın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacı ile ihtiyati tedbir kararı verilmesini ivedilikle talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: TMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ

DELİLLER:

1- Adana … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/263 Esas sayılı boşanma dava dosyası

 2- Tarafların nüfus kayıt örnekleri

 3- İlgili Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne müzekkere yazılarak X plakalı … marka ve modeldeki araç ile X plakalı Volkswagen Panelvan marka ve modeldeki araç kaydının celbini talep ediyoruz.

 4- Bilirkişi incelemesi

 5- Tanık(Tanık isim ve adreslerini bilahare bildireceğiz.)

 6- Keşif

 7- Tapu kaydı ve banka kayıtları

 8- Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen sebepler ve mahkemece re’sen tespit edilecek hususlar ile fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile ve davamızın belirsiz alacak davası olarak kabulü ile:

1- Müvekkilimizin hak ve alacaklarının zarar görmemesi adına Sayın Mahkemece yapılacak ilk inceleme ile “X plakalı … marka ve modeldeki araç ile X plakalı … marka ve modeldeki araç” için 3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi amacı ile ihtiyati tedbir kararı verilmesine,

2- Davaya konu araçların tasfiyesine ve bu malların edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına,

3- Tasfiye sonucu ortaya çıkacak (davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız bedel artırımı, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve davamızın belirsiz alacak davası olarak kabulü ile) 1.000,00-TL mal rejimi tasfiyesi alacağımızın/katılma alacağımızın, karar tarihine yakın sürüm değerlerinin/rayiç değerlerinin tespiti ile boşanma davasının dava açılış tarihi olan X tarihinden itibaren yasal faizi ile beraber davalıdan tahsili ile müvekkilimize ödenmesine,

4-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                   DAVACI VEKİLİ

EKİ: Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi -22-

-Tedbir Taleplidir.-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

KONUSU: Mal ayrılığı talebi hk.

HARCA ESAS

DEĞER  : 1.000TL.(Fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile)

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil/davacı ile davalı 16/05/2015 tarihinde evlenmiş olup, davalı eş tarafından müvekkilime karşı 05/02/2019 tarihinde boşanma davası açılmıştır. Yargılama süreci … Aile Mahkemesi’nin 2019/ Esas sayılı dosyası ile derdest olup devam etmektedir.

2-Sözleşme ile başka mal rejimi seçilmediğinden, mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarih olan 05/02/2019 tarihine kadar TMK m.225 uyarınca yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

3-Buna göre dava konusu edilen malvarlıkları, taraflar arasında “edinilmiş mallara katılma rejiminin” geçerli olduğu dönemde kazanılmış bulunmaktadır. Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır ( TMK.nun 231, 236/1.m. ).Bu nedenle dava konusu malvarlıkları MK. md. 219/b.1,5 ve MK md. 222/son gereği davalının EDİNİLMİŞ MALI olup, yasa gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki (Tasfiye anı karar tarihidir, karara en yakın tarih ) sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır.

4- Müvekkilim ve davalı eş, ev almak amacıyla düğünde takılan takılara ek olarak, çalışmalarının karşılığı ile yine altın vs. ziynet eşyaları alarak kiraladıkları kasada birikim yapmaktadırlar.

TEDBİR TALEBİ YÖNÜNDEN;

Yukarıda özetle açıklamaya çalıştığımız sebeplerle; davalı yanın kötü niyetli olarak muvazaalı işlem yapmasının ve olası hak kayıplarımıza yok açmasının önüne geçilmesi açısından işbu davada tedbir talebinde bulunma zarureti hasıl olmuştur. Zira evlilik birliği içinde ev almak için birikim yaptıkları kasanın anahtarı evde bıraktıkları yerden müvekkilimin bilgisi dışında alınıp davalı yan tarafından muhafaza edilmiş ve bir daha müvekkilime verilmemiştir. Hal böyle olunca tedbir talebinde bulunma zaruriyetimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER: Tapu kayıtları,  ilgili mahkeme kararları, banka kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK m.218-241 vd, HMK’nin ilgili hükümleri.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan sebepler ve sayın mahkemenizin re’sen nazara alacağı yasa maddeleri göz önüne alınarak;

TMK’nin 218-241 md. hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine,

DAVAMIZIN KABULÜ İLE TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre tarafların mal rejiminin tasfiyesiyle, lehimize tasfiye sonucunda hesaplanacak – fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla- şimdilik 1.000-TL katılma alacağının karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Kötü niyetli olarak mal kaçırma maksatlı olası bir muvazaalı işlemle hak kaybımıza sebebiyet vermemesi için davalının banka hesaplarına, üzerine kayıtlı araçlara İHTİYATEN TEDBİR KONULMASINA,

Tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımın saklı tutulmasına,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına,

karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

Davacı Vekili

Edinilmiş mallara katılma alacağı dava dilekçesi örneği -23-

…………… 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

ESAS NO                          :  2020/181

DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI                           :

VEKİLİ                    :

DAVACI                   :

VEKİLİ                    :

DAVA KONUSU    : Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)

TEBLİĞ TARİHİ   :

TALEP KONUSU  : Davaya karşı cevaplarımın ve delillerimin sunulmasıdır.

CEVAPLARIM               :

 1. Davacı ile ………… tarihinde evlendik ve bu evliliğimizden 2 kız çocuğumuz dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşamamız nedeniyle ………… 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ………….. E. sayılı dosyasında açtığım dava sonucunda verilen ……… K. sayılı karar ile dava reddedilmiştir.
 2. Ancak, bu karar istinaf incelemesi sonucu ………. Bölge Adliye Mahkemesi …….. Hukuk Dairesi’nin ……… E. ve ………….. K. sayılı kararı ile bozulmuş, boşanmamıza karar verilmiş, evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı ve bu sonuca ulaşılmasında tarafların EŞİT KUSURLU olduğu tespiti yapıldıktan sonra davacının maddi ve manevi tazminat talepleri de reddedilmiştir, istinaf kararının temyiz edilmesi üzerine de Yargıtay ……. Hukuk Dairesi’nin ………. tarih ve ………….. E., ………….. K. karar sayılı ONAMA ilamı ile söz konusu davadaki hüküm …………… tarihinde kesinleşmiştir.
 3. Öncelikle, davacı tarafından açılan bu dava haksız ve yersiz olup, reddi gerekmektedir.
 4. Boşanma dosyası incelendiğinde görüleceği üzere benim boşanmada karşı taraftan fazla kusurum bulunmamaktadır. Kusur eşit oranda paylaştırılmıştır.
 5. 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun “Mal rejimleri” başlıklı 10. maddesine göre, Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tâbi oldukları mal rejimi devam eder, eşler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.
 6. Davacı ile evlenmeden önce veya evlilik sırasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapmadık, bu sebeple 4721 sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 01/01/2002 tarihinden önce yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi, bu tarihten sonra da edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması gerekmektedir.
 7. Nitekim geçmişe etkili yasa çıkarmak “Kanunların geçmişe etkili olamayacağına” ilişkin hukukun en temel ilkesine aykırıdır. Yeni mal rejimi ile getirilen bir yasanın yürürlüğe konulması suretiyle bir eşin diğerine evlilik süresince edinilen mallar nedeniyle yüksek miktarda borç altına sokulması da geçmişe uygulanmaz.
 8. Bu haliyle, 01.01.2002 tarihinden önce edinilmiş mallar, mal ayrılığına ilişkin 743 sayılı Medeni Kanunun hükümlerine tabi olacak, bir mal rejimi tasfiyesi söz konusu olmayacaktır.
 9. Dava dilekçesinde 392 parsel sayılı taşınmazın davacının babasından kalan miras payı ile alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu parsel hisseli bir parsel olup, satın aldığım hisse aslen ……………’a ait olup tapuda …………. adına kayıtlıydı, bu hisseyi bedelini ödemek suretiyle satın aldım, davacı tarafın babasından kalan miras payı ile almadım. …………, …………. Mahallesinde, ……………… ise …………. Mahallesinde ikamet etmekte olup bu kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.
 10. Diğer taraftan, eşlerin birbirlerine mal edinmelerinde katkıları dolayısıyla, onların mal varlığını zenginleştirdikleri halde, boşanma halinde bu artıştan hiç pay alamaması hakkaniyete aykırı olarak kabul edilebilecektir, ancak davacının bana ait olan malvarlığına hiçbir somut ve kabul edilebilir bir katkısı bulunmamaktadır.

Ben 45-50 senedir inşaat ustalığı yaparak geçimimi sağlamaktayım, bütün malvarlığım da alın terimin karşılığıdır.

Dava dilekçesinin 2. sayfasında, 646 parsel, 547 parsel ve 310 parsel sayılı taşınmazlarımın alımına davacının tütün tarlasındaki çalışmalarının katkı yaptığı iddia edilmişse de, davacının bu çalışmaları köy hayatının olağan ve alışılagelmiş bir gereğidir, köy hayatının olmazsa olmazıdır, ev kadını olan davacının evin temizlik yemek vb işlerini yapmasından çocuklarına bakmasından bir farkı yoktur. Davacı tarafın, ev hanımı olması nedeniyle yaptığını iddia ettiği katkıya dayanarak ikame ettiği bu talebi hukuki dayanaktan yoksundur. Kadının, ev kadını olarak, eve ait olan tütün tarlasında evin idaresi için çalışması, Türk Medeni Kanununun 227. maddesi anlamında katkı sayılamaz. Bu hususta istikrar kazanmış Yargıtay Kararları da bu yöndedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.06.2008 Tarih, 2008/2-432 E, 2008/444 E sayılı ilamı incelendiğinde, ‘’ Birleşen davalar, boşanma ve katılma alacağı isteğine ilişkindir. Somut olayda; taşınmaz ve araç, taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde edinilmiştir. Bu mallar, yeni rejime ( edinilmiş mallara katılma ) kocanın kişisel malı olarak girmiştir. Edinilmiş mal değildir. Çalışmayan, herhangi bir geliri ve kazancı bulunmayan davacı kadının bu malların edinilmesine herhangi bir katkısı kanıtlanamamıştır. Bu nedenle, davacı; katkı payı karşılığı veya değer artış payı nedeniyle davalıdan alacak talebinde bulunamaz.     …  Kadının, ev kadını olarak, evin yemek, temizlik gibi işlerini yapması ve çocukların bakımını üstlenmiş olması, Türk Medeni Kanununun 227. maddesi anlamında katkı sayılamaz. O halde, isteğin reddi gerekir. ‘’ şeklinde hüküm kurulmuştur.

Yine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 04.02.2010 Tarih ve 2008/19251 E, 2010/1757 K sayılı ilamında‘’ Eşlerden birinin edindiği mala, diğer eşin doğrudan maddi bir katkısı yoksa, bu talep kabul edilemez. Sonuç olarak; 1.1.2002 tarihinden önce; eşler arasında yasal mal ayrılığının geçerli olduğu dönemde, kadın veya kocanın diğerinden katkı payı karşılığı bir tazminat isteyebilmesi için mutlaka, parasal veya para ile ölçülebilen maddi bir değer koymak suretiyle bir katkısının olması gerekir. (HGK. 18.6.2008 gün ve 2008//2-432-444 sayılı kararı) Davacı dava konusu taşınmaza katkıda bulunduğunu kanıtlayamamıştır. O halde taşınmaz hakkındaki davanın reddi gerekirken, usul ve yasaya aykırı olan bilirkişi raporu esas alınarak taşınmaz hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. ‘’ şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bu sebepler ve Yüksek Mahkeme Kararları da dikkate alınarak, davacı tarafın bu talebi de haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğundan reddine karar verilmelidir.

 • Bankalar nezdinde herhangi bir malvarlığı değerim bulunmadığından davacının bu talebinin de reddi gerekmektedir.  Kaldı ki, 01.01.2002 tarihinden önce edinilmiş mallar, mal ayrılığına ilişkin 743 sayılı Medeni Kanunun hükümlerine tabi olacağından, bu anlamda bir mal rejimi tasfiyesi de mümkün değildir.
 • Yine, 2 adet traktör de dahil olmak üzere davacı tarafın dava dilekçesinde liste halinde belirttiği ve katkı payı, katılma alacağı ve değer artışı alacağı taleplerine konu taşınır ve taşınmaz malların tamamı Medeni Kanunun 220. maddesi anlamında benim kişisel malımdır ve iş bu davanın konusu değildir. Bilindiği üzere, mal rejiminin tasfiyesinde kişisel mallar tasfiye dışında tutulur. Söz konusu mallar taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde, yani 01.01.2002 tarihinden önce edinilmiştir. Davacı tarafın dava dilekçesinde belirttiği taşınır ve taşınmaz malların edinilme şekli, hukuki durumları ve edinilme tarihleri sayın Mahkemeniz tarafından araştırıldığında açılan davanın haksız olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.
 • Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                          :Nüfus kayıtları, …… 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …………. E. sayılı dosyası, tanık, bilirkişi, yasal tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

 1. Açılan iş bu mesnetsiz davanın REDDİNE,
 2. Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVALI

Son düzenleme tarihi 8 Mart 2021 19:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.