Bir Sayfa Seçin

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

Adres girilmemiş

DAVALI :  
DAVA KONUSU : Davacı ile davalı arasındaki mal rejimi sözleşmesinin iptali istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil ile davalı  arasında … tarihinde … Noterliği’nce mal rejimi sözleşmesi düzenlenmiş ve eşler bu sözleşme ile … rejimini kabul etmişlerdir.

2- Davacı ile davalı arasında akdedilmiş olan bu sözleşme muvazaa nedeniyle batıldır. Şöyle ki: … .

3- Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraflar arasındaki … tarihli mal rejimi sözleşmesinin iptali için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 203-205 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER : 1- … tarihli mal rejimi sözleşmesi

2- Tanıklar

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile … tarihli mal rejimi sözleşmesinin iptaline,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim. 08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi