Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Mal Rejiimi(Katılma Alacağı) Davasına Cevaba Cevap Dilekçesi

Boşanma Mal Paylaşımı Dilekçeler

Mal Rejiimi(Katılma Alacağı) Davasına Cevaba Cevap Dilekçesi -1-


ADANA 5. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO         

DAVACI                                              

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

DAVA KONUSU                  :Davalı vekili tarafından dosyaya ibraz edilen cevap dilekçesine karşı  cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR               : Davalı yan tarafından dosyaya ibraz edilen X tarihli cevap dilekçesi  tarafımıza X tarihinde tebliğ edilmiş olup yasal süre içerisinde  cevap dilekçesine cevaplarımızı sunuyoruz.

  1. Müvekkilim ile davalı 23.12.2004 tarihinde evlenmiş olup davacı tarafın evlilik birliğinin kendisine yüklemiş olduğu edimleri yerine getirmemiş olması sebebiyle aile kurumu derinden sarsılmış, taraflar açısından ortak hayatın devamı imkansız bir hal almıştır. Bu sebeple açtığımız boşanma davası ……….sayılı dosyasında görülmeye devam etmektedir.
  2. Tarafların evlilik tarihi 4721 sayılı Yeni Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarih olduğundan ve taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi akdedilmediğinden  yasal mal rejimi olan EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ uygulanacaktır.
  3. Davalı, X Devletleri’nin X eyaleti X Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmakta olup, davacı ile evlilik tarihlerinden sonra edinilmiş mallara katılma rejimi içerisinde taşınmazlar edinmiş ve yine mal rejimi içinde ticari kazanç elde etmiştir. Ayrıca dava dilekçemizde de belirttiğimiz üzere  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Değer Artış Payı”başlıklı  227. maddesindeki düzenleme  nezdinde müvekkilimin evlilik içinde edinilmiş ve davalı adına kayıtlı bulunan malvarlıkları üzerinde  değer artış payı alacağı  da bulunmaktadır. Zira  müvekkilim davacıya geçimine katkı sağlaması için yaptığı  ses geçirmeyen cam üretim ve imalatı aşamalarında bizzat bulunmuş ve uzun bir süre herhangi bir karşılık almadan eşine  yardım etmiştir.Her ne kadar davalı tarafın cevap dilekçesinde bu hususun bir iddiadan ibaret olduğu savunulmakta ise de Yargıtayın ev hanımının asgari ücret düzeyinde geliri olduğu ve katkısının bu şekilde hesap edilmesi gerektiği yönünde dahi kararları mevcuttur. Müvekkilim evlilikleri süresince  hem evin işlerini yapmış, sorumluluklarını yüklenmiş hem de davalıya yaptığı bahsi geçen ticari faaliyette yardımcı olmuştur.Mevzuatta yer alan düzenleme de nazara alınarak müvekkilime ait değer artış payı oranının hakkaniyetle  hesaplanması ve ödenmesi gerekmektedir.
  4. Müvekkilin bilgisi dâhilinde olan taşınmazlardan :

X ili X İlçesi X mahallesi cilt no:41 sayfa no:4049 olarak kayıtlı yüzölçümü:4975 – 4061parsel  TARLA,

 -X ili X İlçesi X mahallesi Ada/parsel:376/4  cilt no:15 sayfa no:1424 yüzölçümü 319.25 DÜKKAN ,

-X tapu sicil müdürlüğü’nde kayıtlı işlem(yevmiye) no:4741 işlem tarihi:06.11.2006 hisse pay/payda :1.000/3000 HİSSE

-X  tapu sicil müdürlüğü’nde kayıtlı işlem(yevmiye)no:4372 işlem tarihi:04.09.2007 hisse pay/payda:1.000/1.000 HİSSE

-X ili X İlçesi Muradiye  mahallesi  ada/parsel:123/11 cilt no:1sayfa no:23 yüzölçümü:81.4 MESKEN

-X tapu sicil müdürlüğü’nde kayıtlı işlem(yevmiye)no:3802 işlem tarihi:28.12.2004

 hisse pay/payda:1.000/1.000 HİSSE  davalı tarafından 2002 yılından sonra edinilmiş olup bu taşınmazlarla ilgili müvekkilimizin edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma alacağını talep etmekteyiz.

Davalı taraf  taşınmazların işlem tarihinin 2004-2006-2007 tarihleri olduğunu belirtmiş olup ilk taşınmazın resmi nikahlarının yapıldığı tarihten sonra alındığını beyan ederek talebimizi doğrular yönde ifadelerde bulunmuştur.Zira tarafların yasalara uygun olarak  resmi kurumlar nezdinde gerçekleştirdikleri nikah  akitleri ile  evlilik kurulmuş olup  düğün yapılmamış olmasının  evlilik birliğinin geçerliliğini etkileyecek bir husus olmadığı   ve bunun karşı iddia olarak olarak sunulmasının abesle iştigal olduğu aşikardır.Davalı tarafın edinilmiş malların tasfiyesine mani olmak adına bu tür argümanları öne sürerek kötü niyetli bir tutum sergiledikleri kanaatindeyiz.

  1. Davalı taraf cevap dilekçesi 4. maddesinde TMK md 206 vb gereği mal ayrılığı rejimine geçilmesi talebinde bulunmuştur. Bu talep haksız ve yersiz bir taleptir. Zira bu davanın konusu degildir. Olağanüstü mal rejimi talebi ayrı bir  davaya  konudur.Katılma alacağınının tahsili talebimizde böyle bir talep  tartışılamaz.Ayrıca Olağanüstü mal rejimine(mal ayrılığı) geçiş davasında görevli mahkeme aile mahkemesi olup, maktu yargılama harcı ve maktu vekalet ücretine tabidir. Yetkili mahkeme ise eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir(TMK md 207)

     Türk Medeni Kanunu’nun 206. Maddesine göre eşlerin mevcut mal rejimini mal ayrılığı rejimine dönüştürebilmeleri için haklı sebebin varlığı aranmaktadır.

Mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüşmesini isteyen eşin öncelikli olarak haklı bir sebebi olmalıdır. Haklı bir sebebe dayanarak dava açan eş, bu sebebi kanıtlayacak ve mahkemede ispat yükünü üzerine alacaktır.

Tüm bu hususlar nazara alındığında davalı tarafın bu  talebi haklı nedenlerin varlığı halinde farklı bir davanın konusu olabilecektir. Haklı nedenlerin mevcut olmadığı ise her iki taraf açısından aşikardır.

HUKUKİ NEDENLER : MK ve ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER  : Bilirkişi, keşif, tanık,vb. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP:

  1. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince edinilen malların tasfiyesi ve katılma alacağı olarak şimdilik 2.000 TL alacağın talep tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  2. Davalıya ait taşınmazların 3. şahıslara devrinin önlenmesi ve davalının diğer tasarrufi işlemleri yapma yetkisinin kaldırılması yönünde talebimiz üzerine mahkemeniz tarafılan verilmiş olan tedbir kararının söz konusu taşınmazlar üzerinde  devamına,
  3.  Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini  saygılarımla vekaleten talep eder ,bilgilerinize arz ederim. (tarih)

                                                                                         Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

Mal Rejiimi(Katılma Alacağı) Davasına Cevaba Cevap Dilekçesi(Olumlu Netice) -2-


İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

                                                                                   Cevaba Cevap Veren Davacı Vekili 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: