Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Mal Praktis Dava Dilekçesi

Mal Praktis Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı                     :

Vekili                      .

Davalılar                 :

1) X Özel Sağlık Hizmetleri San.Tic..A.Ş. (Özel A…Hastanesi)

2) X (Dr.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)

Dava                   : Tıbbi hata ve ağır kusur sonucu diz üstünden bacağı kesilen davacı için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile sorumluluğun derecesi ve zararın kapsamı belli olduktan sonra tutarı açıklanacak manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğidir.

Harca esas                : X

Açıklamalar              :

1- Olaylar :

a) Davacı, menüsküs tanısıyla davalı şirkete ait hastaneye gelmiş ve hastane hekimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr X tarafından X tarihinde menüsküs ameliyatı yapılmıştır.

b) Ameliyatı yapan adı geçen hekimin, ameliyat sonrası damarları bağlamada ağır ihmal ve kusuru sonucu bacağın kötüleşmesi üzerine, davalı şirkete ait hastanenin yeterli donanıma sahipolmaması nedeniyle, hasta X tarihinde Özel X Hastanesine nakledilmiştir.

c) Davacının nakledildiği Özel X Hastanesi’nde yapılan incelemede bacakta kan dolaşımı olmadığı görülerek tedaviye alınmış; yedi kez iyileştirme operasyonu yapılarak bacak kurtarılmaya çalışılmış ise de, kangren önlenemediğinden X tarihinde davacının bacağı diz üstünden kesilmiştir. (Belgeler eklidir.)

2- Hekimin ağır kusuru ve davalı şirketin sorumluluğu:

Bacak kaybıyla sonuçlanan bu olayda, menüsküs ameliyatını yapan ve ameliyatsonrası damarları bağlamayı ihmal eden davalı hekim çok ağır kusurludur. Bu, bağışlanmaz birkusurdur. Davalı özel hastane işletmecisi şirket de, BK.100.maddesine göre istihdam eden ve“yardımcı kişi” kullanan sıfatıyla hekimin kusurundan aynı derecede sorumludur. Bu nedenlerle, her iki davalı, davacının maddi ve manevi zararlarından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu ve tazminat ödemekle yükümlüdürler.

3- Maddi tazminat isteği:

a) …………….. d.lu davacı, kendi evinin hizmetlerini yapan bir ev kadını olarak, bundanböyle günlük işlerini görürken sakatlığı oranında zorlanacaktır. Bu nedenle tazminat isteme hakkıbulunduğu Yargıtay’ın yerleşik kararları gereğidir.

b) Gene Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, ev hizmetleri yaşam boyu yapılır.Bu nedenle,kaza tarihinden kalan yaşam süresinin sonuna kadar yasal asgari ücretler üzerinden hesaplanacak maddi tazminat, davacının güç kaybı zararının karşılığı olacaktır.

c) Yargıtay’ın ilke kararlarına ve toplanacak delillere göre, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca hesaplanacak maddi tazminat tutarının, peşin harcı yatırıldıktan sonra hüküm altına alınması; fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulması dileğinde bulunuyoruz.

4- Manevi tazminat isteği :

a) Davacı (…..) yaşında, dinç, sağlıklı, mutlu, yaşamı tam anlama ve algılama döneminde,çocuklarını evlendirme ve yıllar süren çabalarının tadına varma çağında iken, bir bacağını kaybedereksakat ve kısıtlı bir duruma gelmiştir. Artık dilediği gibi gezip yürüyemeyecek, daha önce sürdürdüğü hareketli yaşamından yoksun kalacaktır. Bütün bunlar yaşamı seven bir insan için vazgeçilemeyecek şeylerdir. İnsan yaşamının kutsallığı ve sağlıklı yaşama hakkı çerçevesinde bütün bunların gözetilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

b) Davacının beden gücü kayıp oranı, davalıların kusur ve sorumluluk dereceleri ilezararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminat tutarı, rasgele belirlenmiş, ölçüsü belirsiz bir istek olacağından, yargılamanın son aşamasında manevi tazminat miktarı açıklanacak ve peşin harcı yatırılacaktır.

c) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesinin uygulaması henüz yeni olduğundan, bu konudaki belirsizliklerin giderilmesinden sonra, eğer aynı dava içinde manevi tazminat istenmesiolanaksız görülürse, usul ekonomisine aykırı olmasına karşın, manevi tazminat için ayrı bir dava açmak zorunda kalınacaktır.

Yasal neden         : Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu., Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hasta Hakları Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, TürkTabipler Birliği Kanunu, Özel Hastaneler Kanunu, Özel Hastaneler Tüzüğü, ve tümSağlık mevzuatı, 6100 sayılı HMK. ve sair ilgili mevzuat..

Kanıtlar                 : Davalı şirkete ait Özel …Hastanesindeki davacıya ait ameliyat kayıtları, son tedavi ve müdahaleyi yapan Özel … Hastanesinin ameliyat, teşhis, tedavi ve hasta müşahade kayıtları, tanıklar, kusur ve sorumluluk yönünden bilirkişi incelemesi, tazminat hesap raporu vs.her tür kanıt.

Sonuç ve istek         : Sunulan nedenlerle:

Tıbbi hata ve ağır kusur sonucu diz üstünden bacağı kesilen davacı için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile sorumluluğun derecesi ve zararın kapsamı belli olduktan sonra tutarı açıklanacak manevitazminatın, olay tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim. tarih

Davacı Vekili

      Av.

Ekli belgeler:

1) Davalı hastane ameliyat belgeleri

2) Kangren olan bacağın kesildiği hastane kayıtları

3) Tedavi ile ilgili çeşitli belgeler

4) Davacının kimlik bilgileri

İlgili yerlerden istenecek dosyalar:

1) Davalı Özel X Hastanesi’ndeki davacıya ait ameliyat kayıtları,

2) Son tedavi ve müdahaleyi yapan Özel X Hastanesinin ameliyat, teşhis, tedavi ve hasta müşahade kayıtları,

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 21:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.