Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği

Eki 7, 2018 | Dilekçeler

Bu yazımızda Adana İncekaş Hukuk Bürosu aile hukuku avukatları(https://av-saimincekas.com/) olarak mal ayrılığı sözleşmesini ve örneğini kaleme aldık.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği -1-


EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA SÖZLEŞMESİ

(Düzenleme Şeklinde)

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben X adresindeki dairemde görev yaparken, yanıma gelen ve gösterdiği … verilmiş … tarih … numaralı … … göre … ili … ilçesi … … nüfusunda … cilt, … sıra no … aile sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, … ile … … … … doğumlu, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen, kendisini bu şekilde tanıdığım … ile gösterdiği … verilmiş … tarih … numaralı … … göre … ili … ilçesi … … nüfusunda … cilt, … sıra no … aile sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, … ile … … … … doğumlu, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen, kendisini bu şekilde tanıdığım … düzenleme şeklinde edinilmiş mallara katılma sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Kendilerini yukarıda yazılı kimliklerinden tanıdığım gibi, ve yasal ehliyetlerinin bulunduğunu, okuryazar olduklarını anladım.

Taraflar bunun üzerine söze başladılar;

… tarihinde evlendik. Evlenme tarihinden itibaren aramızda  geçerli olmak üzere aşağıda koşulları belirlenmiş olan edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ediyoruz.

Bu mal rejiminin başlangıcından itibaren her birimizin çalışmasının karşılığını oluşturan edinimler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarından yapılan ödemeler, çalışma gücümüzün kaybı nedeniyle ödenmiş veya yapılacak olası ödemeler, kişisel mallarımızın gelirleri ve bu kalemde sayılan mallarımızın yerine geçmiş veya geçecek gelirler her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını oluşturacağını kabul ve beyan ederiz.

Ayrı ayrı ve yalnızca kişisel kullanımda bulunan eşyalar ile evlenmeden önce veya sonra miras yoluyla veya her hangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiğimiz malvarlığı değerleri, hükmolunmuş veya hükmolunacak manevi tazminat alacakları ve bu kalemde sayılan değerlerin yerine geçen değerler her birimizin kişisel malını oluşturacaktır.

Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olacağız. Ancak paylı mülkiyete konu olan mallarımız açısından birbirimizin rızasını almak suretiyle tasarrufta bulunabileceğimizi kabul ve beyan ederiz.

Tasfiye sırasında, daha üstün yararı bulunduğunu ispat eden ve diğer eşin payını ödeyen eş, paylı mülkiyet konusu malın bölünmeden kendisine verilmesini talep etme hakkını haiz olacaktır.

Herbirimiz, kendisine ait olan ve olacak borcundan dolayı şahsına ait olan edinilmiş ve de kişisel olmak üzere tüm malvarlığı ile sorumlu olacaktır.

Mal rejiminin sona ermesi halinde her birimiz diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır.

Birbirimize olan karşılıklı borçlarımızı usulüne uygun olarak yapılan takas işlemi ile ödeyeceğiz.

Her birimizin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki şartlar dahilinde durumlarına göre ayrılacaktır.

Birimizin, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde, diğerinin rızası dışında yaptığı olağan hediye olarak kabul edilemeyecek karşılıksız kazandırmalar veya birimizin, mal rejiminin devamı süresince diğerinin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler, O’nun edinilmiş malına değer olarak eklenecektir. Birimize ait borç O’na ait mal kesimini yükümlülük altına sokacak ancak hangi mal kesimine ait olduğu anlaşılamayan borçlar o eşin edinilmiş mallarına ilişkin sayılacaktır.

Birimize sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarından yapılan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminatlar, toptan ödeme veya tazminat yerine ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona ermesi durumunda, sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktardaki kişisel malı olarak hesaba katılacaktır.

Her birimizin kişisel mallarına ilişkin borçları kendisinin edinilmiş mallarından veya edinilmiş mallarına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme işlemi yapılacaktır.

Birimize ait mal grubundan yine ona ait diğer gruptaki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulması durumunda, o grupta değer artması veya azalması olmuşsa, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete uygun olarak denkleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

Artık değer; eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her birimizin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar olacaktır.

Tasfiyede malların sürüm değerleri esas alınacak, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılacak, edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanacaktır.

Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak, alacaklar takas edilecektir.

Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilecektir. Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınacaktır.
Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına … oranında faiz uygulanacaktır.

Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde, katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir.”

diyerek sözlerine son verdiler.

Yazılan bu tutanak okunması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine işbu tutanak altı tarafımızdan imzalandı ve mühürlendi. …/…/…

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği -2-


Bir taraftan …………………………………………………………… adresinde mukim ile diğer taraftan ……………………….…….. adresinde mukim arasında aşağıdaki şartlarda bir “Mal Ayrılığı” Sözleşmesi imzalanmıştır.

1- Eşlerden her birinin yasal sınırlar içinde kendisine ait mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı vardır. Bu hak mal varlığının iktisap ve intikal şekline bakılmaksızın hem evlilik tarihinden önceki hem de evlilik tarihinden sonraki bütün mal varlığını kapsar.

2- Evlilik tarihinden önce ya da sonra eşlerden her birinin her ne şekilde olursa olsun edindiği/kazandığı ya da miras, bağış gibi ivazsız olarak iktisap ettiği her çeşit mal ve mal varlıksal değer bunu edinen/kazanan eşe aittir. Bu malların geliri de bu mal veya mal varlıksal değerin sahibi olan eşe ait olacaktır. Diğer eşin ne bu malların üzerinde ne de bu malvarlığının geliri üzerinde hiçbir hakkı ve talebi olamaz.

3- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlüdür. Aidiyet durumu ispat edilemeyen mallar paylı mülkiyet koşullarına tabi olacaktır.

4- Her eş kendisine ait borçlarından dolayı sadece kendi mal varlığı ile, sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk borçlu mal varlığının tamamını kapsar. Diğer eşin bu borçlardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur ve olamaz. Alacaklı veya üçüncü şahıslar sadece borçlu eşin mal varlığına yönelebilir. Diğer eşin malları üzerinde hiçbir işlem yapılamaz.

5- Mal rejiminin sona ermesi nedeniyle her eş diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Bu malların iade edilmemesi halinde hem malın talep tarihindeki hem de gecikmeden ötürü tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6- Eşlerin gelecekle ilgili yaptıkları yatırımlar evlilik birliğinin sona ermesi halinde eşit veya müşterek paylaşıma konu edilemez. Evlilik sona erdiği zaman yatırımı hangi eş yaptıysa münhasır olarak bu yatırım onu yapan eşin sayılacaktır. Diğer eşin yatırımı yapan eşten bir talebi olamaz.

7- Tarafların müşterek kullanıma özgüledikleri ev eşyaları ve ikamet ettikleri konut içinde madde.6’da yer alan hüküm geçerlidir. Buna göre ortak kullanıma konu ev ve eşyalar kim tarafından iktisap edildi ise onun sayılacak ve evlilik birliğinin sona ermesi halinde o eş hak sahibi olacaktır.

8- Aksi yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece eşlerin bu sözleşmede yer alan adresleri tarafların yasal tebligat adresleri sayılacaktır.

İş bu 8 (sekiz) maddeden oluşan bir sayfalık sözleşmeyi taraflar hür iradeleriyle, birlikte hazırlayıp, Noter huzurunda imza altına aldılar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

3 Yorumlar

  1. Yunus

    Merhaba Türkiye vatandaşı belcikada oturuyorum. Eşimle Türkiye de evlendik ve halen Türkiye de kalıyor. Evlilik sözleşmesi yapmak istiyoruz. Işimden dolayı Türkiye ye gelemiyorum. Acaba vekaletname ile halledebilirmiyim bu konuyu?

    Yanıtla
  2. ömer bey

    Şahsıma ait geçmişten gelen şirket, banka, senet, şirket çeki borçlarım bulunmaktadır. 2018 yılının 10.ayında yabancı uyruklu bir bayanla evlendim. Geçmişteki borçlarım eşimi bağlar mı? şimdi yapılacak evlilik sözleşmesi ile eşimi geçmiş borçlarımdan kurtarabilir miyim.

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.