Mahkemenin Verdiği Yetkisizlik Kararı Örneği

Yerel mahkemenin önüne gelen dosyada kendisinin yetkisi olmadığına karar vermesi sonucu vermesi gereken karar örneği aşağıdaki gibidir. Yetki kuralları, “kesin olan” ve “kesin olmayan” yetki kuralları diye ikiye ayrılır.

“Kesin Yetki Kuralları”, kamu düzeninden olup, her aşamada mahkemece dikkate alınır. “Kesin olmayan yetki kuralları” ise, yasal süresi içinde ileri sürülmesi hâlinde dikkate alınır.
Yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, karar verildiği anda kesin ise bu tarihten; süresi içinde Kanun Yoluna başvurulmayarak kesinleşmişse kararın kesinleştiği tarihten; Kanun Yoluna başvurulmuş ise, bu başvurunun reddi kararının tebliğinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, mahkemece, “davanın açılmamış sayılmasına” kararı verilir (HMK.md.20).


Yetkisizlik Karan Örneği

T.C.

TERME

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2015/665

KARAR NO: 2015/425

HAKİM: S. A. 487…

KATİP: Y.B. 10347…

DAVACI:  Z. (TC: ….)

DAVALI: M.B.

DAVA: Alacak

YARGILAMA USÛLÜ: Yazılı Yargılama Usulü
DAVA TARİHİ:…/•♦ ./2015
KARAR TARİHİ: …/…./2015
G. KARAR YAZIM TARİHİ: …/…/2015

Mahkememizde görülmekte olan bedel iadesi davasımn yapılan açık yargılaması sonunda

İDDİA:

Davacı, dava dilekçesinde, özetle, davalıya bedelini peşin ödediği 60 adet dokuma halıyı göndermediğini, yapılan uyarılardan sonuç alınamadığının , bu sebeple davalıya ödenen 50.000 TL’nin istirdadına karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA:

Davalıya usûlüne uygun yapılan tebligat üzerine, davalının davaya cevap süresi içinde yetki itirazında bulunduğu, yetki itirazının dayanağı olan ticari sözleşmenin aslını ibraz ettiği; ibraz edilen sözleşmenin 7. maddesinde ihtilaf halinde Kayseri mahkemelerinin yetkili kılındığının kararlaştırıldığı, buna göre yetkisizlik karan verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Yapılan incelemede, yetki itirazının yasal süresi içinde olduğu görülmekle, mahkememizin yetkisizliğine karar vermek gerekmiş; açıklanan sebeplerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Gerekçesi açıklandığı üzere;

  • Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE;
  • Davada Kayseri Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetkili ve görevli olduğuna,
  • HMK 20. maddesi uyannca mahkememiz görevsizlik karannm kesinleşmesi halinde, 2 hafta içerisinde ilgilerin mahkememize müracaatı ile dosyanın yetkili ve görevli Kayseri Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi gönderilmesine,
  • Kararın kesinleşmesinden itibaren HMK. md. 20/son cümlesine göre 2 hafta içerisinde ilgili dosyanın mahkemeye gönderilmesi için başvurulmaması halinde “davanın açılmamış sayılmasına” karar verileceği hususun ihtarına (ihtarat yapıldı).
  • Davacı tarafından yapılan harç ve yargılama giderleri konusunda yetkili mahkeme tarafından karar verilmesine;
  • HMK’ nun 323/1- ğ maddesine göre vekâlet ücreti yargılama giderlerinden sayıldığından; aynı Kanunun 331/2 maddesine göre görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkemenin hükmedeceği anlaşılmakla, davalı lehine vekâlet ücreti taktirine yer olmadığna;

Dair, tarafların yüzlerine karşı, hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usûlen anlatıldı…        …/.. ./2015

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.