Mahkemenin Usul Yönünden Davayı Sonlandırma Kararı

T.C MANİSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2014/502
KARAR NO :2014/405
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA T.
KARARIN YAZIM T.

İDDİA: Davacı, davalı ile akdedilen sözleşmeye göre, Giresun merkezindeki 3 dairenin ahşap doğramalarmı 60 gün içinde ikmal ve teslim ediminin yerine getirilmesinin güvencesi olarak 20.000 -liralık teminat bonosunu davalıya verdiğini, işin ikmal ve tesliminden sonra teminat bonosunun iadesini istediğini, ancak davalının bonoyu kaybettiğini söylediğini, birkaç ay sonra ise, davalının söz konusu bonoyu Ordu 3. İcra Müdürlüğünün 2014/1786 Esas sayılı dosyası üzerinden ilamsız takip yoluyla takibe koyduğunun anlaşıldığını beyanla işbu bononun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı, cevap dilekçesinde, Ordu’da oturduğunu, davamn Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğini, davanm yersiz açıldığını, öncelikle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesini istemiştir.

GEREKÇE: Dava, İİK. madde 72’ye göre açılmış bir menfi tespit davasıdır. Buna göre, Menfi Tespit davasmda yetkili mahkemenin, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ya da davalının yerleşim yeri mahkemesi olduğu; icra takibinin yapıldığı yer ile davalının yerleşim yerinin ise, Ordu olduğu tartışmasızdır. Bu durumda mahkememizin yetkisizliğine, dosyamn talep halinde yetkili Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1- Mahkememizin yetkisizliğine, kararm kesinleşmesini izleyen iki hafta içinde başvuru halinde dosyamn, yetkili Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine; 2- Süresi içinde gönderme başvurusunda bulunulmaması halinde, davamn açılmamış sayılması kararırım re’sen verileceğine; gönderme giderlerinin masraf avansından karşılanmasına dair karar, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı okunup usûlen tefhim edildi. 28.08.2018

Katip 13467                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hakim 48621

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.