Bir Sayfa Seçin

Mahkeme Görevsizlik Kararı Verir İse

Görev” konusu, kamu düzeniyle ilgili olup, her aşamada mahkemece re’sen (kendiliğinden) dikkate alınır. Mahkemece verilen “görevsizlik kararı“, davayı usûlden sonlandıran bir nihâî karardır. Bu karar, usûlî yönden yargılamayı sonlandıran bir karardır (.HMK. md.20).

Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Durumunda Yapılacaklar

Görevsizlik kararı dosya üzerinden de verilebilir. Mahkeme görevsizlik kararında görevli mahkemeyi bildirmeli ve dava dosyasının görevli mahkeme­ye gönderilmesine karar vermelidir. Dava dosyasının kendiliğinden görevli mahkemeye göndermez.

Görevsizlik kararı üzerine yeniden harç yatırılmasına gerek yoktur. Zaten ilk davanın devamı olması bunu gerektirir. Gönderme masrafları ve gönderilen mahkemenin tebliğ giderleri avanstan karşılanır. Avans bu masrafı karşılamaz ise bu masraflar gönderme talebinde bulunandan alınır.

Her ne kadar görevsizlik kararı nihai bir karar da olsa da görevsiz mahkeme yargılama giderlerine hükmetmez. Çünkü davanın gönderilen mahkemede devam etme ihtimali vardır. Yargılama giderle­rine gönderilen mahkeme karar verecektir. Ancak taraflar gönderilen mahkemeye başvurmadığı için davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse ancak o zaman görevsizlik kararı veren mahkeme yar­gılama giderlerine hükmeder.

Usule ilişkin bir nihai karar olduğu için tek başına istinaf/temyiz edilebilir. Bu inceleme duruşmasız ya­pılır. İstinaftan sonra BAM’nin verdiği görevsizlik ve yetkisizlik kararları temyiz edilemeyecektir.

Davanın görevli mahkemede devam edilebilmesi için taraflardan birinin; Görevsizlik kararının kesin­leşmesinden veya kanun yolu mahkemesinin ret tarihinden itibaren 2 hafta içinde, görevsizlik kararı veren mahkemeye başvurarak dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini istemesi gerekir.

Dosya kendisine gönderilen mahkeme kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.

Belirtilen iki haftalık sürelerde başvurulmaz ise dava açılmamış sayılır. Davanın açılması ile ortaya çı­kan bütün sonuçlar ortadan kalkar.

Bu durumda davacı yeniden harç ödeyerek davasını yeniden açabilir. Bu sürede dolan zamanaşımı için borçlar kanununda öngörülen 60 günlük ek süreden faydalanılabilir.

Tarafların görevsiz mahkemede yapmış oldukları taraf usul işlemleri (ikarar, yemin, sulh, kabul, fe­ragat ) geçerlidir. Ancak mahkeme usul işlemleri (keşif vb.) geçersizdir. Ancak davaya bakan mahke­me tekrar yapılmasında fayda görmez ise bu işlemleri geçerli kabul edebilir.

Görevsizlik kararı kamu düzeninden olduğu için gönderilen mahkeme bu karar ile bağlı değildir. Bu durumda olumsuz görev uyuşmazlığı çıkar. Bu merci tayini yolu ile giderilebilir. Ancak görevsizlik ka­rarı kanun yoluna başvurularak kesinleşmiş ise bu durumda gönderilen mahkeme bağlıdır.

Mahkemece verilen görevsizlik kararı, verildiği anda kesin ise, bu tarihten itibaren; süresi içinde “Kanun Yolu”na başvurulmayarak kesinleşmiş ise, kesinleşme tarihinden itibaren; “Kanun Yolu”na başvurulmuş ise, bu başvurunun reddi kararının tebliğinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurulup, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi talep edilmez ise, mahkemece, “davanın açılmamış sayılmasına” kararı verilir.

Görevsizlik Kararı

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi