Mahkemenin Ara Kararına Karşı İstinaf Dilekçesi

Kas 25, 2019 | Genel Yazılar

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’ NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

 

 

DAVACI                             :             

 

VEKİLİ                               :             

 

DAVALI                              :             

 

VEKİLİ                                :             

 

KONU                                  : Davalı ……………nin ………… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tarihli ara kararına karşı istinaf başvurusuna cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR            :             

OLAYLAR

Müvekkil …………, ………………. Anonim Şirketi tarafından inşa edilecek olan bu proje kapsamında, yüklenici ile iletişime geçerek, İzmir ili, Çeşme İlçesi, …………… Mah. ……. parselde kayıtlı mesken niteliğindeki ……. no’lu bağımsız bölümü satın alma konusunda anlaşmış, ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirmiş, ödeme planına uygun olarak ödemelerini tamamlamış ve gayrimenkulün tapusunu almaya hak kazanmıştır.  Buna rağmen müvekkilime taşınmazın teslimi yapılmamıştır.

Ancak davalı banka, müvekkil taşınmazı satın aldıktan 1 sene sonra, İzmir ili, Çeşme İlçesi, ………. Mah. ………… parselde kayıtlı kat irtifaklı tapular üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi için ……………. İcra Müdürlüğü’nün …………E. Sayılı dosyasıyla “ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip” başlatmış olup, müvekkile taşınmaz maliki sıfatıyla -6 örnek- icra emri tebliğ edilmiştir.

Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde, yüklenici firma S………………. A.Ş.(Vergi No:…………….) ile davalı Banka arasında “Genel Kredi Sözleşmesi” imzalandığı, davalı Banka tarafından yüklenici şirkete kredi kullandırıldığı ve akabinde İzmir ili, Çeşme İlçesi, ………… Mah. …………. parselde kayıtlı arsa üzerine davalı banka lehine 1. Dereceden 27.000.000,00 TL limitli ipotek tesis edildiği öğrenilmiştir.

Arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasıyla birlikte, ipotek yükü toplamda 124 adet bağımsız bölümün tamamına geçmiştir. Ancak davalı banka ile yüklenici firmanın anlaşması neticesinde bir kısmında malikin yüklenici olduğu toplamda 94 adet bağımsız bölüm üzerindeki ipotek kaldırılmış olup, müvekkilin malik olduğu 38 no’lu bağımsız bölümde dahil olmak üzere, toplamda 30-35 adet bağımsız bölüm üzerinde her biri 27.000.000,00 TL’nin tamamından sorumlu olmak üzere ipotek devam etmiştir.

Ancak davalı banka basiretsiz hareket etmeye devam etmiş, tahsil etmediği borç için 1.5 yılı aşkın süre beklemiş, ipoteklerin yaklaşık %85 ‘ini fek etmiş, borca yüksek oranlarda faiz işleterek uzunca bir süre bekledikten sonra kötüniyetli hareket ederek, yalnızca bir kısım maliklere ihtarname göndererek ( TOPLAM 15 KİŞİYE) BORCUN TAMAMININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ, AKSİ HALDE YASAL TAKİBE GEÇİLECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR.

Akabinde de davalı banka, aynı borç için 35 adet ipotekli bağımsız bölüm bulunmasına rağmen, HAKSIZ ve HUKUKA AYKIRI bir şekilde işbu ipoteklerden yalnızca 15 adedinin paraya çevrilmesi talebiyle icra takibi başlatmış, 6 örnek icra emri müvekkil ve bir kısım maliklere tebliğ edilmiştir.

DAVALI BANKANIN İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI OLUP, MÜVEKKİLİN TAŞINMAZ MALİKİ OLAN 3. KİŞİ SIFATIYLA BORÇTAN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR, ÖNELİKLE TÜM İPOTEKLİ TAŞINMAZLAR GÖZETİLEREK ( 15 DEĞİL 35 HATTA 124) KENDİ PAYINA DÜŞEN BEDEL ÜZERİNDEN VE TAŞINMAZIN DEĞERİ İLE SINIRLIDIR.

Dolayısıyla Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …………. esas numarası ile görülmekte olan davada tarafımızca ”telafisi imkansız zararların doğmasının önlenmesi adına teminatsız olarak takibe yönelik tüm işlemlerin durdurulması yönünde İHTİYATİ TEDBİR kararı verilmesini” talep edilmiş olup, Yerel Mahkeme …………….. tarihli ara kararı ile usul ve yasaya uygun ”söz konusu 38 nolu bağımsız bölümün satış muamelesinin durdurulmasına ilişkin tedbirin  275.431,04TL üzerinden %15 TEMİNAT YATIRILMASI HALİNDE TEDBİRİN DEVAMINA”  hükmüne varmıştır.

 DAVALININ İSTİNAF BAŞVURUSUNA İTİRAZLARIMIZ

 Tarafımızca Yerel Mahkemeye sunmuş olduğumuz 16/08/2019 havale tarihli ihtiyati tedbire itiraz dilekçesi ile müvekkilin davaya konu …………… İcra Dairesi’nin …………. esas sayılı dosyası ile görülmekte olan icra takibinde sorumlu olduğu tutarı dahi aşacak derecede yüksek olan ve bu sebeple tedbiri de imkansız hale getiren fahiş teminat tutarı sebebiyle yeniden teminat tutarının belirlenmesi talep edilmiştir. Zira,

 1- Müvekkil söz konusu icra takibinde borçlu sıfatıyla yer almamaktadır. Müvekkil, “BORÇLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ” konumundadır. Bu sebeple müvekkilin borcun/ipotek limitinin tamamından sorumlu tutulması mümkün olmadığı için teminat miktarı müvekkilin takipteki sorumluluğu ile orantılı olarak belirlenmiştir.

Bu durum hukuka ve hakkaniyete uygundur. Zira aksi durumda;

Müvekkilin mevcut durumda borçtan sorumluluğu tespit edilmeksizin, taşınmazın icra kanalıyla ipotekli takip ile satılması telafisi imkansız zararlar doğuracak ve işbu davanın da konusuz kalmasına sebebiyet verecektir.

2- Söz konusu müvekkilin maliki olduğu ve icra takibine konu edilen ……….. numaralı bağımsız bölümün, yerel mahkemeye sunduğumuz emlak vergisi bildiriminden de görüleceği üzere 2019 yılı belediye rayiç değeri 275.431,04 TL’dir.

Dolayısıyla, ………….. tarihli ara kararda belirtilen teminat miktarının ipotek limiti olan 27.000.000,00 TL yerine, …………….. tarihli ara kararda revize edilerek Belediye rayiç bedeli olan 275.431,04 TL üzerinden %15 oranla belirlenmesi hukuka uygundur.

KALDI Kİ DEĞİL BELEDİYE RAYİÇ DEĞERİ, TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞMASININ ÖNLENMESİ ADINA,  BANKA TARAFINDAN PEK ÇOK USULSÜZ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, 94 ADET TAŞINMAZDAKİ İPOTEK FEK EDİLEREK KALAN 30 ADET İPOTEKLİ TAŞINMAZINDA SADECE 15 ADEDİNİN TAKİBE KONU EDİLMESİ, MÜVEKİLİN İPOTEK YÜKÜNÜN ARTTIRILMASI, BASİRETLİ BİR TACİR GİBİ HAREKET EDİLMEMESİ, MALİKLERİNİN ZARARINA KASITLI EYLEMDE BULUNULMASI VE BANKANIN İŞLEMLERİNİN HUKUKA UYGUN OLUP OLMAMASI DA GÖZETİLEREK, TEMİNATSIZ OLARAK BİLE TAKİBE YÖNELİK TÜM İŞLEMLERİN DURDURULMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ GEREKİRDİ.

Bu aşamada asıl önemli olan İLGİLİ TAŞINMAZLAR NA TAMAM HALDEDİR, TÜM PARSELLERDE İPOTEK VE HACİZLER İLE UYUŞMAZLIK MEVCUTTUR, AÇILAN YÜZLERCE DAVA VARDIR VE TEMİNATSIZ TEDBİR TALEPLERİ dahi uygun görülmektedir, TAŞINMAZLARIN SOSYAL DONATILARI PARK VE SPOR AŞANLARI DAHİ BİTİRİLEMİŞ, plajı kullnım dışı kalmış, evler rutubetlenerek metruk bir duruma gelmiş ve hiçkimsenin alım satım yapmadığı prestijinin yerlerde olduğu bir yatırıma dönüşmüştür.

Bu sebeple Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  ………….. E. Sayılı dosyadaki …………….. tarihli “Çeşme İlçesi, ……….. Mah., ……….. ada, ………….. parselde kayıtlı …………….. numaralı bağımsız bölümün satış muamelesinin durdurulmasına ilişkin tedbirin 275.431,04 TL üzerinden %15 TEMİNAT YATIRILMASI HALİNDE TEDBİRİN DEVAMINA”  şeklindeki ara kararı yasaya ve usule uygundur.

NETİCE VE TALEP       :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemece re’sen nazara alınacak sebeplerle; aleyhe hususları kabul anlamına gelmemek kaydıyla, beyanlarımız doğrultusunda;

1.Davalının haksız istinaf başvurusunun REDDİNE,

2.Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa TAHMİLİNE,

Karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.