Mahkeme Kararı Sonrası Protokol ve İbraname

PROTOKOL VE İBRANAME

Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  … sayılı dosyasının tarafları olan davacı  … ile davalılar … Y  aşağıdaki şartlarla ibralaşmış olacaklardır.

1-Davalılar, … Mahkemesi’nin  … sayılı ilamı aleyhine istinaf talebinde bulunmayacak ve bu haklarından feragat etmişlerdir.

2- Davalı-alacaklı taraf, işbu protokol şartlarının yerine getirilmesi halinde davalı-borçlular aleyhine icra takibine başvurmayacaktır. Ancak bu halde dahi davacı-alacaklı vekili lehine A.A.Ü.T ‘ne göre icra vekalet ücreti tahakkuk ettirilecek olup hesaplanan icra vekalet ücreti davalı-borçlular tarafından davacı-alacaklı tarafa/vekiline ödenecektir. Aşağıda (3.) bentte mutabık kalınan  60.000,00-TL’lık  alacak-borç miktarına dahil edilmiştir.

3-Davacı-alacaklı ile davalı-borçlular, … sayılı ilamı ile hüküm altına alınan … TL asıl alacak, bugüne kadar işleyen ve bundan sonra işleyecek faiz, mahkemece davalıların davacılara ödemekle yükümlü kılındıkları mahkeme harç ve masrafları,mahkeme vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti de dahil olmak üzere kısaca asıl alacağın tüm fer’ileri ile birlikte  tüm borcun toplam 60.000,00-TL (Altmışbin-TL) olarak ödenmesi konusunda mutabakata varmışlardır.

Mutabık kalınan toplam 60.000,00-TL(Altmışbin-TL) borç miktarının,

-30.000,00-TL’sı işbu protokolün imza edilmesine müteakip aynı gün,

-Bakiye 15.000,00-TL’sı ilk ödemenin yapıldığı tarihi takip eden bir ay sonrasına isabet eden gün yani 06.05.2019 tarihinde,

-Bakiye 15.000,00-TL’sı ise ilk ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay sonrasına isabet eden gün yani 05.06.2019 tarihinde,

davalı-borçlular tarafından davacı-alacaklıya ait …. Bankası .. Şubesindeki  IBAN: TR…. numaralı banka hesabına nakden ve defaten ödenmek suretiyle yapılacaktır.

4- Davalı borçluların, mahkeme kararı ve işbu protokol hükümleri dairesinde mutabık kalınan 60.000,00-TL(Altmışbin-TL)’yı yukarıda belirtilen miktarlarda ve belirtilen tarihlerde ödemeleri halinde davacı alacaklının, … sayılı ilamına istinaden davalı-borçlulardan başkaca hiçbir alacağı kalmamış olacak ve böylece davacı-alacaklı, davalı borçluları ibra etmiş olacaktır.

Ödemeler gününde yapılmaz ise işbu protokol hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz hale gelecek ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

İşbu protokol ve ibraname tarafların rızası ile iki nüsha olarak imzalanmıştır.              .…/04.2019

NOT: İşbu PROTOKOL VE İBRANAME  taraflarca imzalandığı anda geçerli hale gelecek olup e-mail veya başka bir elekronik,digital ortamda paylaşılması taraflara hiçbir hak bahşetmeyecek ve/veya hiçbir borç yüklemeyecek, hiçbir hukuki vasfı ve bağlayıcılığı olmayacaktır.

TARAFLAR

Davacı-Alacaklı                                                                                                                                                                                                                                                                                         Davalı Borçlular

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 16 Ocak 2020 12:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.