Maden Sahası Kiralama Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Şirket İsmi ve adresi

Diğer şirket ismi ve adresi

İş bu sözleşmede … İnşaat Nakliyat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. “Ruhsat Sahibi” olarak … ve … “Kiralayan” olarak anılacaktır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE SAHA PAFTA KORDİNATLARI

İli:

İlçesi:

Erişim No:

Ruhsat No:

Sözleşmenin konusu; ruhsat sahibi tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden II-B Grup işletme ruhsatı ile Adana İli Seyhan İlçesi … mahallesinde bulunan … m2 işletme sahası ile 100m2 şantiye alanı olmak üzere … m2’lik alanın, 1000 m2’lik alanın … hissesine tekabül eden m2 ile 1350 m2 … A hissesine tekabül eden 2350 m2’lik alanın taş ocağı olarak işletilmesine, işletme olanağının sağlanması amacı ile ruhsatın kiralayanlara ruhsat süresince 2030 yılına değin devrine ilişkindir.

MADDE 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARI

3.1. Ruhsat Sahibi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan II-B Grup işletme ruhsatını, ruhsata konu alanın kiralaması, devir sonrası kiralayanın faaliyetini engellemeyecek şekilde Ruhsat sahibinin adına onaylanan ruhsatın faaliyetine ilişkindir.

3.2. Ruhsata konu alanın üzerinde yapılacak tüm işçilik, ekipman ve sair masraflar ile ruhsatın kendisi olmak üzere kiralayanlar tarafından devir bedeli maddesinde açıklanacağı üzere yapılacaktır.

3.3. Kiralayanların, ruhsattan kaynaklı oluşan resmi işlemlerinde ruhsat sahibi kiralayanlara vekaletname verecektir. İş bu vekaletname ile kiralayanlar resmi işlemlerde de yetkili olacaktır. Aksi oluşan hallerde ruhsat sahibi kiralayanlara her türlü kolaylık sağlayacaktır.

3.4. Ruhsat sahibinin üçüncü kişilere karşı borçlarından dolayı kiralayanı zarara uğratamaz. Ruhsat sahibine yönelik açılan adli ve idari işlemlerden dolayı maden ruhsatına yönelik herhangi bir tedbir, icra gibi durumlarda oluşacak zararlardan ruhsat sahibi mesuldür.  

3.5. … grubu için 2500m2 alan kiralayanın hak ve idaresine verilmiştir.

3.6. Sözleşmenin süresi 9 yıllık olup, sözleşmenin biteceği 2030 yılına kadar kiralayanlar işletme hakkına haiz olacaktırlar.

3.7. Sözleşmenin bitimi ile kiralayanların şufa hakkı gibi ön kiralama hakkı bulunacaktır. Herhangi bir üçüncü kişinin iş bu maden sahasını ve maden ruhsatını kiralaması hususu kiralayanların talebine bağlı olarak, sözleşmeyi uzatmamaları durumunda mümkün olacaktır.

3.8. Kiralayan, sahaya ait vergisel borçları dahil hukuki borç ve cezalarını, diğer bir anlatımla sahanın işletilmesi için gerekli tüm borçlarını ödemiştir. Sahanın teslim tarihinden itibaren üretimin devamlılığı için gerekli üretim ve orman izinleri gibi izinleri almak ruhsat sahibine ait olup ve gerekli harç ve teminatları yatırmakta kiralayana aittir.

3.9. Ruhsat sahibi, kiralayanın bulunacağı faaliyetlere kolaylık sağlaması için amacı kapsamında mutabakat sağlanarak kiralayana bir vekâlet düzenleyerek verecektir. Gerekli görüldüğü takdirde iş bu sözleşme koşullarının ruhsat sahibi tarafından uygulanmasını yerinde görmek ve takip etmek amacı ile birini görevlendirmek.

3.10. Ruhsat’ın yürürlükte kalması için gerekli yasal işleri yapmak ve dönem faaliyet raporlarını, projelerini ve imalat haritalarının hazırlanması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulması konusunda kiralayana yardımcı olacaktır.

3.11.  Kiralayan, ruhsat hukukunun yürürlükte kalması için maden, kanun ve yönetmeliklere uygun faaliyet göstermek, maden kanunu ve yönetmeliklerde belirtilen mücbir sebepler dışında çalışmaları sürdürecektir.

3.12. Ruhsat alanında faaliyetleriyle ilgili tüm belge ve bilgileri talebi olursa ruhsat sahibine verecektir.(Bilânço, SSK, vs.)

3.13. İş bu sözleşmeyi takiben sahada yapılacak ticari ve madencilik faaliyetlerinin tüm mali ve idari sorumluluğu kiralayana aittir.

3.14. Kiralayan ruhsat alanında yapacağı degabaj veya istihsal gibi tüm faaliyetleri sırasında maden  kanunu ve yönetmelikleri, iş kanunu, sigorta kanunu ve diğer tüm kanuni yükümlülüklerin bütün sorumluluğu kiralayana ait olacaktır.

3.15. Sahada yapılan çalışmaları tespitle ilgili yapılacak topoğrafik ölçümler, imalat haritalarının hazırlanması, devlet hakkı, orman hakkı buna benzer tüm giderler kiralayana aittir.

3.16. Kiralayan sahadaki çalışmalarında maden kanunu ve yönetmelikleri, diğer ilgili kanun ve mevzuatlar açısından aykırılık olmaması koşulu ile taşeron çalıştırabilir, bir başkası ile ortak tesis yapabilir. Sözleşme koşullarına aynen uyulması şartı ile ruhsat sahibi bunu şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

3.17. Kiralayan çalışma yaptığı alan içerisindeki, o yılın faaliyetleri sonucu oluşan bilânçoyu düzenleyecektir. Düzenlenen faaliyetleri, belgeleri ve harçlarını ruhsat sahibi tarafından çıkartılan vekaletname doğrultusunda kiralayan kendisini ödeyecektir ve resmi işlemlerde kusur yaratmayacak şekilde evrakları verecektir.

3.18. Kiralayan sözleşme konusu sahada üretim devamlılığı ve ekonomikliği açısından gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. Bunun için sahada her türlü mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi sorumluluğu kiralayana aittir. İş ve işçi sağlığı güvenliği kurallarına uymak mecburiyetindedir. Kiralayanın çalıştığı yerlerde meydana gelecek kaza ve cezalardan tamamen kendisi sorumludur.

MADDE 4. DEVİR BEDELİ VE ÖDEME

4.1. Anlaşılan 2350 m2, birim metre ücreti 420 TL olarak anlaşılmıştır.550.000 TL meblağ ödemesi yapılmıştır.

4.2. 550.000 TL meblağ ödemesi yapılmıştır.

4.3. Kiraya veren, kalan meblağa ilişkin ödemeyi sözleşme tarihinden 1 yıl içerisinde ödeyecektir.

MADDE 5. İFADAN KAÇINMA ve CEZAİ ŞART

5.1. Kiralayanın 4.3. maddesinde düzenlenen şartları yerine getirmemesi durumunda aralarında farklı bir anlaşma yapılmaması halinde 3 ay içerisinde ödememesi ile maden ruhsatının kullanımına ilişkin yürütmeyi durdurma işlemi gidebilecektir.

5.2. Ruhsat sahibinin üçüncü kişilere yönelik borcundan ötürü maden ruhsatına yönelik her türlü tedbir, icra gibi yollarda kiralayan madde 4 uyarınca belirtilen ödenen meblağları tazmin etme hakkına sahip olacaktır.

5.3. Sözleşme bitiminde kiralayanların edimlerini yerine getirmelerine rağmen ön kiralama hakkını kullandırtmaması durumunda devir bedeline ilişkin hususta ödemeler cezai şart olarak belirlenecektir.

5.4. Madde 4.3.te belirtilen meblağın verilmemesi halinde ruhsat sahibi icrai yollara başvurabilecek ve ticari temerrüt faizi ile tahsil yoluna gidebilecektir.

MADDE 6. YETKİLİ MAHKEME ve UYGULANACAK HUKUK

İş bu sözleşmenin yorumlanmasından ve uygulanmasından dolayı doğabilecek bilcümle ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 7. ÖZEL HÜKÜMLER

7.1. İş bu sözleşmede tarafların yazılı bulunan adresleri, tebligata esas adres olup, taraflardan birinin adresi değiştiği takdirde, değişikliği gecikmeksizin ve en geç takip eden yedi gün içinde birbirlerine noter kanalıyla değişikliği bildirecektir. Aksi takdirde iş bu sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.

7.2. İş bu sözleşmede gereğince taraflardan birinin diğer tarafa yapması öngörülen bilumum ihtarname ve sair resmi duyurular, teklifler, yazışmalar veya sözleşme tahtında ifası gereken ihbarlar noter aracılığı ile intikal ve tevcih edilecektir.

7.3. Taraflar işbu sözleşmenin şartlarını yerine getirmek konusunda yetkin olup, hukuki veya başkaca engelleri bulunmamaktadır. Sözleşme taraflara ilişkin yetkili sıfatıyla hareket edenlerden herhangi birisi yeniden yetkili seçilmemesi durumunda, azledilmesi durumunda dahi iş bu sözleşmede bulunan bilcümle şartlar geçerliliğini aynen korumaya devam edecektir.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN AKDİ VE TESCİLİ

Dört sayfa, 7 (yedi) maddeden oluşan bu sözleşme 2 (İki) nüsha olarak hazırlanmış olup taraflarca kabul edilerek 28.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.

Ruhsat Sahibi

Kiralayan- Kiralayan-Kiralayan-Hazırun

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Şerafettin Yurdakul

    Merhaba Saim hocam,
    Erzincan da kamuya ait bir arazi üzerinde maden ocağı var. Bu terör olaylarından dolayı yıllarca kullanılmadı ve körleşti.
    Şimdi ben burasını kiralayıp tekrardan ekonomiye kazandırmak istiyorum. Neler yapmam gerektiğini bana yazar mısınız?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir