Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez- Yargıtay Kararı

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davalarında vekalet ücretine boşanma talebinin kabul ve ret durumuna göre karar verilir. Boşanma davası içinde istenen fer’i talepler için ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez. Bozmadan önceki ilk hükümle verilen boşanma kararı ve vekalet ücreti kesinleştiğine göre; bozmadan sonra boşanmanın fer’ileri yönünden yapılan yargılama sonunda ayrıca vekalet ücretine hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 13.11.2014, E. 2014/23524, K. 2014/22741)

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanmanın eki (fer’i) isteklerin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmediğinin anlaşılmasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/10414, K. 2011/10841.)

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Davalı koca tarafından açılmış bir boşanma davasının bulunmadığı boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olarak istenen nafaka ve tazminat taleplerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin tabii olmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 11.07.2011, E. 2010/11618, K. 2011/11985.)

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma hükmünün fer’isi (eki) olan nafaka ve tazminat talepleri için ayrıca vekalet ücreti verilmesi gerekmediği, 1.bozmadan sonra oluşturulan 25.03.2010 tarihli hükümde kabul edilen boşanma davası nedeniyle davalı lehine 1000 TL.vekalet ücretine hükmedildiği ve boşanma hükmü kesinleştiği halde; manevi tazminat yönünden kararın bozulması üzerine yapılan yargılama sonucu davalı lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmiş olması; usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmişse de; bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden (HUMK.md.438/7) hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 5.paragrafındaki “davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1.100 TL. maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine” ibarelerinin bütünüyle hükümden çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilerek, diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 13.09.2011, E. 2011/14529, K. 2011/13324.)

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Davalı-karşılık davacı kadımn boşanma davasınm kabul edilip ona vekalet ücreti takdir edilerek kesinleşmiş olduğu halde, boşanma davasının eki niteliğinde olan maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi nedeniyle yeniden vekalet ücreti takdir edilmesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını gerektirir ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün vekalet ücreti yönünden düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK. md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte açıklanan nedenle gerekçeli karann hüküm fıkrasının 5.bendinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer hususların ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenle onanmasına (Y2HD, 13.09.2011, E. 2011/15600, K. 2011/13297.)

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Mahkemece davacı koca tarafından açılan boşanma davası kabul edilmiş ve davalı kadının temyizi üzerine, mahkemece verilen ilk karar davalı kadın yaranna maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası verilmesi gerekliliği yönlerinden bozulmuştur.

Bozma kararına uyularak davalı kadın yararına boşanma davasının eki niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat (TMK.md.174/1-2) ile yoksulluk nafakasına (TMK.md.175) hükmedilmiş; ayrıca davalı yaranna bu tazminatlar ve nafaka üzerinden vekalet ücretine karar verilmiştir.

Davalı kadının karşılık ya da birleşen davası bulunmamaktadır. Boşanmanın eki (fer’i) niteliğinde olan tazminat ve nafaka istemleri; bağımsız talep (dava) olarak istenmediği sürece; ret veya kabulü halinde vekalet ücretine konu edilemez.

Bu nedenle davalı kadın yararına vekalet ücreti verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek  gerekmiştir. (HUMK.md.438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasında yer alan vekalet ücretinin düzenlendiği 7. bendin tamamımn hükümden çıkartılmasına hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen sebeplerle onanmasına (Y2HD, 02.06.2011, E. 2010/20323, K. 2011/9651.)

Maddi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davasının fer’i niteliğinde olan tazminat ve nafaka isteklerinden feragat edilmekle, bu istekler yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti takdir edilemeyeceğinin tabi bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 03.10.2011, E. 2010/13211, K. 2011/14514.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.