Maddi tazminat için istem olmadan faiz uygulanamaz- Yargıtay Kararı

Maddi tazminat için istem olmadan faiz uygulanamaz

Davacının maddi ve manevi tazminatlara faiz istemi olmadığı halde talep aşılarak (HUMK. md. 74 ) davacı lehine takdir edilen maddi ve manevi tazminata yasal faiz uygulanması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 12.07.2011, E. 2010/11212, K. 2011/12013.)

Maddi tazminat için istem olmadan faiz uygulanamaz

Davacı kadının maddi ve manevi tazminat istemlerine faiz yürütülmesine dair bir talebi bulunmadığı halde, istek aşılmak suretiyle kadın lehine hükmedilen tazminatlara faiz uygulanmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.(HUMK. md.74)

Ne var ki bu yanlışlık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte belirtilen nedenle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. ve 4. bentlerinde yer alan ve “tazminatın” kelimelerinden sonra gelen “ kararın kesinleştiği tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte” sözcüklerinin hükümden çıkartılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilerek, temyize konu sair hususların ise yukarıda 1. bentte açkılanan nedenlerle onanmasına (Y2HD, 10.05.2011, E. 2010/7138, K. 2011/8134.)

Maddi tazminat için istem olmadan faiz uygulanamaz

Davacı kadının, tazminatlar için faiz talebi bulunmadığı halde, talep aşılarak davacı kadın yararına hükmolunan manevi tazminata faiz işletilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK. md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 8.paragrafındaki “…dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte…” sözcüklerinin çıkartılarak hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin yukarıda 1 .bentte açıklanan nedenlerle onanmasına (Y2HD, 09.05.2011, E. 2010/7384, K. 2011/7927.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.