Maddi tazminat boşanma davasıyla birlikte talep edilmişse faiz için başlangıç tarihi “boşanma kararının kesinleşmesi tarihi” boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra bağımsız bir dava ile istekte bulunulmuşsa “dava tarihi” olacaktır- Yargıtay Kararı

Maddi tazminat boşanma davasıyla birlikte talep edilmişse faiz için başlangıç tarihi “boşanma kararının kesinleşmesi tarihi” boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra bağımsız bir dava ile istekte bulunulmuşsa “dava tarihi” olacaktır

Davacı kadın boşanma hükmünün 10.07.2007 tarihinde kesinleşmesinden sonra 02.01.2008 tarihinde açmış olduğu bu davayla yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat (TMK.md.174/1-2) talep etmiştir. Nafaka ve tazminat taleplerinin boşanma davasıyla birlikte talep edilmesi halinde yoksulluk nafakasının ve tazminatların faizlerinin başlangıcının boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren geçerli olabileceği, boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra bağımsız bir dava ile bu taleplerde bulunulması durumunda ise başlangıç tarihinin talep (dava tarihi) olacağı mahkemece dikkate alınmadan, 02.01.2008 tarihi yerine boşanma hükmünün kesinleştiği tarihin esas alınması doğru değil ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK. md.438/7).

Sonuç: Davacımn tazminatlarının faizleriyle yoksulluk nafakasmın başlangıç tarihine yönelik temyiz itirazlarının yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle kabulüyle gerekçeli kararın 1,2 ve 3.maddelerinde yazılı “Boşanma davasımn kesinleşme tarihi olan 10..07.2007” sözlerinin hükümden çıkartılarak, yerlerine “Dava tarihi olan 02.01.2008” sözlerinin eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, diğer temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte yazılı olan nedenlerle onanmasına, (Y2HD, 30.09.2010, E. 2010/13372, K. 2010/15742.)

Maddi tazminat boşanma davasıyla birlikte talep edilmişse faiz için başlangıç tarihi “boşanma kararının kesinleşmesi tarihi” boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra bağımsız bir dava ile istekte bulunulmuşsa “dava tarihi” olacaktır

Boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi tazminat boşanma hükmünün kesinleşmesiyle muaccel hale gelir. Bu nedenle davalı-davacı kadm yararına takdir olunan tazminatlara boşanma hükmünün kesinleşmesi tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, karşı dava tarihinden itibaren faize hükmolunması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 19.09.2011, E. 2010/12163, K. 2011/13445.)

Maddi tazminat boşanma davasıyla birlikte talep edilmişse faiz için başlangıç tarihi “boşanma kararının kesinleşmesi tarihi” boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra bağımsız bir dava ile istekte bulunulmuşsa “dava tarihi” olacaktır

Boşanmanın eki niteliğindeki tazminatlar boşanma hükmünün kesinleşmesi ile ödenebilir hale gelir. Bu nedenle kadm yararına takdir edilen maddi tazminata boşanma hükmünün kesinleşmesi tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekirken dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması doğru değildir.

Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasının gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK.md.438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan “dava tarihinden itibaren” sözcüklerinin hükümden çıkartılarak yerine “boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden” sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu kısmının düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer hususların ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 30.05.2011, E. 2010/8824, K. 2011/9367.)

Maddi tazminat boşanma davasıyla birlikte talep edilmişse faiz için başlangıç tarihi “boşanma kararının kesinleşmesi tarihi” boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra bağımsız bir dava ile istekte bulunulmuşsa “dava tarihi” olacaktır

Boşanma kararıyla hüküm altına alınan fer’isi niteliğindeki tazminatlar, ancak boşanma hükmünün kesinleşmesiyle muaccel hale gelir, faize de talep varsa, bu tarihten itibaren hükmolunur. O nedenle davalı-karşılık davacı yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat için, boşanma kararının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere faize hükmedilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 01.02.2011, E. 2009/19276, K. 2011/1544.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.